Головна Історія Інтелігенція і влада ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО - РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (1989-1998 рр.)
joomla
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО - РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (1989-1998 рр.)
Історія - Інтелігенція і влада

О. В. Мардаренко, С. Л. Овсієнко

Ключові слова: джерельна база, українсько-російські відносини, Народний Рух України, політична діяльність.

Ключевые слова: источниковедческая база, украинско-россий­ские отношения, Народный Рух Украины, политическая деятель­ность.

Key words: source base, the Ukrainian - Russian relations, NRU, political activity.

Здобувши незалежність та отримавши можливості для свого національного розвитку, яких не мала протягом багатьох сто­літь бездержавності, Україна отримала і надзвичайно складний комплекс міжнародно-політичних, соціально-економічних, наці­ональних і духовно-культурних проблем, які пронизують собою українсько-російські взаємовідносини на всіх рівнях — держав­ному, суспільному, національному, регіональному, персонально­му. З 1990-х рр. Україна переживає надзвичайно відповідальний період своєї історії — період змін та переходу до якісно нового стану самодостатнього існування і політичного розвитку у сусід­стві з колишньою метрополією. В той же час Росія, незважаю­чи на докорінні зміни, які відбулися в геополітичному просторі Центрально-Східної Європи, намагається утримати Україну в орбіті свого впливу. Відомо, що з одного боку, кризові явища в Україні провокуються і навіть моделюються з Москви, з друго­го — опираються на відступників у різних гілках української влади в центрі і на місцях. Зараз, коли мова йде про незалеж­ність України, її зовнішньополітичну орієнтацію, уявляється доцільним уважніше проаналізувати корені історії та розвиток українсько-російських відносин з урахуванням впливу на них політичної партії, яка існує стільки ж часу, скільки й україн­ська незалежність, та має свою чітку українську програму вза­ємовідносин з Росією — партії Народний Рух України.

Для вивчення проблеми українсько-російських відносин у політичній діяльності Народного Руху України (1989-1998 рр.) було залучено широку джерельну базу, яка представлена сукуп­ністю найрізноманітніших письмових джерел: програм, заяв, декларацій та інших носіїв відомостей щодо поглядів НРУ на розвиток зовнішньої політики взагалі та українсько-російських відносин зокрема. Отже, завданням наукової розробки, яка не була об’єктом дослідження, є аналіз всіх типів джерел, необ­хідних для розкриття даної проблеми.

Наявні джерела з даного питання можна умовно класифі­кувати на такі групи: 1) актові та документальні джерела; 2) опубліковані документи; 3) матеріали преси та періодичних видань; 4) джерела особового походження (автобіографії, за­яви, інтерв’ю, спогади представників Руху; праці теоретиків і натхненників Руху: В. Чорновола, І. Драча, І. Дзюби, М. По - ровського та інших; мемуари політиків, щоденники, приватне листування).

До першої групи джерел відносяться документи та матеріа­ли, які зберігаються в архівах. Фонди архівів містять оригіна­ли документів. В роботі використано документи Центрально­го державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України) та архіву Центрального державного архіву вищих ор­ганів влади і управління України (ЦДАВО України).

Документи та матеріали НРУ зберігаються в архіві як справи постійного зберігання за 1990-1994 рр. (№№ справ: 1366-2229) і містяться за описом № 22 фонду № 1-Р відді­лу комісій ВР України у ЦДАВО України. Серед доступних документів — Заява Центрального Проводу Народного Руху України від 15 квітня 1991 р. з приводу дестабілізуючої анти­народної політики центральних органів влади СРСР [1, с. 85], Звернення до Верховної Ради та Президента України від за­гальних зборів товариства української мови ім. Т. Шевченка та Народного Руху міста Марганця від 8 травня 1992 р. з вимогою скасувати постанову ВР Криму про державну неза­лежність та притягнути до кримінальної відповідальності ор­ганізаторів злочинних антиукраїнських акцій [2, с. 11], Ухва­ла мітингу громадян м. Тлумача Івано-Франківської області з приводу протизаконних дій кримських сепаратистів, яка підписана головою Тлумацького районного проводу НРУ від 17 травня 1992 р. [3, с. 12], Звернення проводу Запорізького Крайового Народного Руху до Президента України та голови

ВР України з приводу протизаконних дій кримських сепара­тистів [4, с. 50] тощо.

Перший опис фонду № 270 ЦДАГО України, який має на­зву «НРУ, Офіційні документи і матеріали», містить тексти і звіти виступів делегатів на Установчому з’їзді НРУ [5], стено­графічні звіти Всеукраїнських Зборів НРУ [6; 7], спеціальний випуск Рух-Прес за підсумками роботи V Всеукраїнських Збо­рів НРУ [8].

Крім головних документів, фонд зберігає листи НРУ до Пре­зидента України, державних громадських установ, місцевих осередків Руху і громадських діячів про проведення масових політичних заходів [9]; листи НРУ до Президента України, Мі­ністерства закордонних справ України, установ і організацій, осередків Руху про захист української державності, надання допомоги демократичним силам, листи з організаційних та ін­ших питань діяльності НРУ [10]; Заяви НРУ з приводу участі представників України в підготовчому процесі до підписання Союзного Договору [11]; Звернення до керівників держав — членів Ради Безпеки ООН (прийняте на Великій Раді Руху 25 січня 1992 р.) з пропозицією відкласти на 6 місяців розгляд питання про затвердження Російської Федерації постійним членом Ради Безпеки у зв’язку з тим, що Російська Федерація, яка бере під своє підпорядкування майно, армію і фінанси ко­лишнього СРСР, фактично оголошує економічну блокаду Укра­їні та пред’являє Україні територіальні претензії [12, Арк. 7].

До другої групи джерел відносяться документи та матеріали НРУ, які оприлюднені в збірниках. Серед опублікованих доку­ментів є документи і матеріали НРУ, які підготовлені його Се­кретаріатом. Серед них — стенографічні звіти Великих зборів НРУ, які містять основні напрямки діяльності та повний обсяг завдань Руху, що розглядалися на з’їздах [13; 14]; програм­ні документи [15; 16], ухвали, заяви, звернення Центрального Проводу НРУ, Великої та Малої Рад НРУ [17; 18-20; 21; 22].

У своїх головних програмних документах, ухвалах Народ­ний Рух України наголошує, що зовнішня політика України відносно Росії і інших держав має базуватися на чітко визна­чених засадах пріоритету національних інтересів, обумовлених геополітичним становищем, економічними, історичними, куль­турними традиціями та реаліями. Українська держава повинна зробити рішучий крок на шляху до європейської та трансат­лантичної інтеграції і, навпаки, домагатися припинення участі України в СНД та його структурах; натомість посилювати дво­сторонні відносини з країнами СНД; пропонувати і підтримува­ти ініціативи, спрямовані на поліпшення відносин між сусідні­ми державами: збереження стабільності, відмову від будь-яких територіальних претензій, розвиток взаємовигідного економіч­ного, науково-технічного, культурного співробітництва. В да­ному контексті велику увагу НРУ приділяє відносинам з Ро­сією — особливим завданням української зовнішньої політики має стати врегулювання відносин і вирішення спірних питань із Росією.

Документи й матеріали з участі НРУ у розвитку українсько - російських відносин найшли відображення у фундаментальній праці з історії України «Тисяча років української суспільно- політичної думки» [23]. Серед значного масиву документів праця містить матеріали чотирьох з’їздів НРУ, до цього ви­дання входять матеріали, які відображають події термінового засідання Президії ВР України під керівництвом Л. Кравчука з приводу московського путчу. Спільної мови щодо визнання чи невизнання ДКНС (Державний комітет надзвичайних справ) знайдено не було. Виразно читалась тенденція більшості до­чекатись, хто переможе, а потім «зробити гарну міну при по­ганій грі і пристати до переможця» [24, с. 231]. Єдина сторона, що наполягала на визначенні ДКНС як організації самочинної, контрреволюційної, та активно заявляла про свою підтримку Б. Єльцина, російської демократії і закликала про допомогу захисникам Білого дому, були депутати Народної Ради, основу якої складали рухівці — О. Ємець, В. Яворівський, Л. Танюк, І. Драч, Д. Павличко та інші.

Наступна група джерел — це періодичні видання. На нашу думку, значний внесок у висвітленні процесів, що відбували­ся в Україні у контексті українсько-російських відносин, зро­били «Літературна Україна», «Народна газета» (з 1990 р. — центральний друкований орган НРУ), «Час/Тіше», «Дзеркало тижня», «Голос України», «Юг», «Урядовий кур’єр». Преса містить матеріали проекту Програми і з’їздів Руху; інформацію про ставлення фракції НРУ до ряду проблем у сфері економіки, соціальної та зовнішньої політики, взаємовідносин з Росією;

Тексти законів, урядові повідомлення. Газета «Вечірній Київ», наприклад, в період з 8 лютого по 30 серпня 1996 року публіку­вала статті із звинуваченням керівництва Міноборони України на чолі з міністром оборони В. Шмаровим у державній зраді на користь Росії, пізніше з публікацій вийшла збірка «Суд і осуд». В обговоренні ситуації, що склалася у Збройних Силах України, брав участь депутат Верховної Ради, заступник голо­ви Народного Руху України Б. Бойко.

Життя осередків Руху та інформацію про різні заходи, які здійснювали крайові рухівські організації, заяви та звернення з приводу важливих політичних подій, що відбувались в Укра­їні, відбивають газети крайових організацій НРУ: «За вільну Україну» (Львівська КО НРУ), «Голос Карпат» (Закарпатська КО НРУ), «Віче» (Житомирська КО НРУ), «Рух» (Одеська КО НРУ), «За вільне Поділля» (Вінницька КО НРУ), «Волинь» (Рівненська КО НРУ), «Український Південь» (Миколаївська КО НРУ), «Луганські вісті» (Луганська КО НРУ).

Рухівська преса завжди займала активну позицію щодо від­стоювання незалежності України від зазіхань з боку Росії. Зі шпальт газет представники Руху заявляли про своє ставлення до подій навколо Криму, домагалися денонсування угоди про входження України до СНД, закликали Уряд та Президента України до проведення цілеспрямованої військової політики щодо захисту державних інтересів.

Крім того, у дослідженні також використано матеріали су­часної періодики, зокрема журналів «Розбудова держави», «Сучасність», «Віче», «Політика і час», «Український історич­ний журнал», «Самостійна Україна» та інші.

До особливо цінних для розкриття теми журналів слід від­нести «Розбудову держави» та «Політику і час», редактори яких надавали рухівцям багато сторінок для обговорення пи­тань українсько-російських взаємовідносин. Виступи М. По - ровського та П. Осадчука з питань Чорноморського флоту [25], Ю. Костенка — про пагубність для України повної залежності від енергоносіїв Росії [26], Д. Павличка, колишнього голови комісії ВР України у закордонних справах, про необхідність європейської орієнтації без втрати того, що є корисного у контактах з Росією і працює на державне зміцнення Украї­ни [27]. На сторінках цих журналів з’ясовується позиція НРУ щодо зовнішньополітичного курсу України та його уявлень про українсько-російські відносини у новому контексті — взаємо­відносин незалежних держав.

До четвертої групи джерел віднесені джерела особового, приватного походження: спогади, приватне листування, життє­писи, автобіографії провідників і рядових представників Руху та інших політиків, діяльність яких співпала з обкресленими часом рамками дослідження. Цінність цих джерел обумовле­на особливостями їхнього походження, оскільки вони нале­жать конкретному автору, а відтак відображають безпосеред­нє сприйняття ним історичних подій і явищ. При розгляді українсько-російських взаємовідносин важливими джерелами стали праці перших істориків НРУ В. Чорновола, І. Драча,

І. Дзюби, М. Поровського, С. Хмари. Виступи, інтерв’ю, спо­гади колишніх лідерів НРУ, саме Д. Павличка, М. Гориня, Л. Лук’яненка та інших, які допомагають виявити еволюцію поглядів лідерів НРУ. Ці матеріали опубліковані, головним чи­ном, у періодичній пресі.

Збірка статей і текстів виступів В. Чорновола, що друкува­лися у «колонці редактора» започаткованих ним газет «Час/ Тіте»(1995—1998) і «Час»(1998—1999), зі вступною статтею та післямовою Л. Танюка [28] є своєрідним щоденником історії політичного життя незалежної України і лідера НРУ В. Чор - новола в ньому. Вона містить позицію й бачення проблеми україно-російських стосунків лідера НРУ та охоплює всі аспек­ти життя держави, її парламенту та виконавчої влади у зазна­чений період. Л. Танюк презентував збірку статей В. Чорново - ла як «роздуми стратегічного генія українського національного самоусвідомлення, структурованого практикою філософа ди - сидентства, людини вершинної суспільно-демократичної думки XX століття, українського демократичного «фундаменталіста» [29, с. 7]. Це книга «.про страшну загрозу, яка нависла сьо­годні над Україною, — як внутрішньою, так і зовнішньою», «Книжка-підручник політичного життя, насамперед для рухів - ців — у найширшому, звісно, розумінні цього вагомого і супе­речливого слова» [30, с. 63-67]. У статтях йдеться про складні і суперечливі відносини з Росією, про відродження імперських амбіцій, що кожен з українців повинен бути готовий відстоюва­ти Українську Державу всіма засобами, що український народ сьогодні має історичну перспективу і його назад у рабство не поверне ніяка сила [31, с. 32-33].

Отже, джерельна база досить широка і достовірна, має всі підстави бути основою для розкриття всіх аспектів порушеної проблеми з умовою прийняття до уваги того факту, що значна кількість матеріалів не позбавлена суб’єктивності в оцінці іс­торичних фактів і суспільних явищ. Всі використані матеріали дозволяють відтворити зміст і генезис програмних положень та практичних дій НРУ в контексті українсько-російських вза­ємовідносин в означений рамками роботи період часу.

Джерела та література

1. ЦДАВО України. Ф. 1-Р. Відділ комісій ВРУ. — Оп. 22. — Спр.1598. Документи про розробку Постанови ВРУ «Про проект договору про союз суверених держав, представлений Президії СРСР (зауваження та пропозиції від міністерств, відомств, органі­зацій та громад». — Арк. 1-209.

2. ЦДАВО України. Ф. 1-Р. Відділ комісій ВРУ. — Оп. 22. — Спр. 1615. Документи про розробку Постанови ВР України «Про Заяву ВР України стосовно рішень ВР Росії з питання про Крим». — Арк. 1-21.

3. ЦДАВО України. Ф. 1-Р. Відділ комісій ВРУ. — Оп. 22. — Спр. 1619. Документи до Постанови ВР України «Про політичну ситуацію, яка склалася у зв’язку з рішеннями, прийнятими ВР Республіки Крим 5 травня 1992 р.» — Арк. 1-84.

4. Там само.

5. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 6. Тексти і звіти виступів делегатів на з’їзді НРУ (1989 р.). — Арк. 1-126.

6. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 136. Стенографічний звіт IV Великих Зборів НРУ 4-6 грудня 1992 року в Києві. — Арк. 1-131.

7. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 211. Стенографічний звіт VI Всеукраїнських Зборів НРУ 15-17 грудня 1995 р. в Києві. — Арк.1-136.

8. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 173. Спеціальний випуск Рух-Прес за підсумка­ми роботи V Всеукраїнських Зборів НРУ 10-12 грудня 1993 р. — Арк. 1-46.

9. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 188. Листи НРУ до Президента України, держав­них громадських установ, місцевих осередків РУХу і громадських діячів про проведення масово-політичних заходів, IV Всеукраїн­ських Зборів НРУ з організаційних та інших питань діяльності НРУ. — Арк. 1-85.

10. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 156. Листи НРУ до Президента України, міністер­ства закордоних справ, осередків НРУ, громадської української діаспори про захист української державності, проведення масово- політичних заходів, надання допомоги демократичним силам, з організаційних та інших питань діяльності НРУ. — Арк. 1-73.

11. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 114. Протокол № 17 засідання ЦП НРУ 7 червня 1991 р. та додатки до нього. Заява НРУ з приводу участі пред­ставників України в підготовчому процесі до підписання Союзного Договору. — Арк. 1-14.

12. ЦДАГОУ. Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 156. Листи НРУ до Президента України, міністер­ства закордонних справ, осередків НРУ, громадської української діаспори про захист української державності, проведення масово- політичних заходів, надання допомоги демократичним силам, з організаційних та інших питань діяльності НРУ. — Арк. 1-73.

13. Народний Рух України. IV Великі Збори Народного Руху України. 4-6 грудня 1992 р. : Стенографічний звіт. — К.: Секретаріат На­родного Руху України, 1993. — 261 с.

14. Народний Рух України^І Всеукрїнські Збори НРУ 15-17 грудня 1995 р.: Стенографічний звіт. — К.: Центральний Провід Народ­ного Руху, 1996. — 275 с.

15. Народний Рух України за перебудову. Програма. Статут. — К.: Смолоскип, 1989. — 40 с.

16. Народний Рух України: державність, демократія, реформи. Про­грама. Статут. — К.: Управління ідеології, агітації та пропаганди Народного Руху України, 1996. — 92 с.

17. Ухвала других Всеукраїнських зборів Руху // Вісник Руху. —

1990. — № 7.

18. Заява фракції НРУ у Верховній Раді України з приводу захисту державної незалежності України // Голос України. — 1992. — 10 квітня.

19. Заява фракції НРУ з приводу розвитку подій довкола Криму та ЧФ. // Голос України. — 1992. — 15 квітня.

20. Заява фракції НРУ у зв’язку з підписанням україно-російських угод // За вільну Україну. — 1997. — 7 червня.

21. Заява Малої Ради Народного Руху України з приводу ситуації в Криму та на Чорноморському Флоті. — Народна газета. — 1993. — 26 червня.

22. Звернення Народної Ради українського парламенту до народу України у зв’язку зі спробою державного перевороту в Москві. — Літературна Україна. — 1991. — 22 серпня.

23. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти то­мах. Т. 9 (1989-2001 рр.). — К., 2001.

24. Там само.

25. Розбудова держави. — 1993.

26. Розбудова держави. — 1992.

27. Політика і час. — 1991.

28. Чорновіл В’ячеслав. Пульс української незалежності / Упор.

В. Скачко. — К.: Либідь, 2000. — 624 с.

29. Там само.

30. Там само.

31. Там само.

Анотації

Мардаренко Е. В., Овсиенко С. Л. Источниковедческая база изучения украинско-российских отношений в политической дея­тельности Народного Руха Украины (1989—1998 гг.).

В статье исследуется широкая источниковедческая база, мате­риалы которой позволяют воспроизвести содержание и генезис про­граммных положений и практических действий НРУ в контексте украинско-российских взаимоотношений в определенный рамками работы период времени.

Mardarenko O. V., Ovsienko S. L. The source base of the Ukrai­nian — Russian relations in political activity of NRU (1989—1998).

The article represents a wide source base that allows to show the con­tent and genesis of the program and practical activity of NRU in the con­text of Ukrainian — Russian relations during the given period of time.


Похожие статьи