Головна Історія Інтелігенція і влада ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПРОФСПІЛОК У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ ЇХ СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ
joomla
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ПРОФСПІЛОК У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ ЇХ СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ
Історія - Інтелігенція і влада

К. В. Женгал

Ключові слова: громадянське суспільство, статут, професійні спілки.

Ключевые слова: гражданское общество, статут, профессио­нальные союзы.

Key words: civil society, statute, trade unions.

Сьогодні в українському суспільстві, в умовах тотального зниження довіри населення до органів державної влади, на­явність потужних впливових громадських об’єднань, здатних ефективно відстоювати інтереси працівників — є важливим фактором розвитку цивілізованого суспільства та умовою подо­лання соціальної напруги серед населення.

Проблема участі профспілок у творенні громадянського сус­пільства сьогодні стала предметом наукових розробок низки до­слідників — політологів, соціологів, членів профспілок тощо. Попри це актуальним залишається аналіз вже отриманого до-


Свіду профспілок у творенні принципів громадянського сус­пільства в перше десятиліття незалежності України.

Деякі аспекти ролі профспілок у розбудові громадянського суспільства в Україні висвітлено у працях Г. Добровольської

[2] , В. Нікіфорова [3], Г. Осового [4], Ю. Роботи [5], В. Цвиха [10].

Метою цієї статті є простежити участь профспілок у закла­денні принципів громадянського суспільства на основі аналізу їх статутних документів, у яких відображені їх основні цілі та завдання.

Термін «громадянське суспільство» використовується в різ­них значеннях дослідниками, які представляють низку гума­нітарних наук. Для характеристики ролі профспілок у цьому процесі ми розглядаємо громадянське суспільство як певний механізм неформального соціального партнерства, яке забез­печує здійснення і баланс існуючих інтересів у суспільстві. Підґрунтям і ознаками громадянського суспільства є ринкова економіка з властивою їй багатоманітністю форм власності і відкритою конкуренцією, структурованість суспільства, само­стійно сформована громадська думка та вільна особа з розви­нутим почуттям власної гідності.

Нами розглянуто статути профспілок, які почали свою ді­яльність у 1990-х рр., тобто в процесі оформлення України як незалежної держави та коли формувались всі ії інституції. Ста­тут профспілкового об’єднання є найголовнішим документом у його діяльності, оскільки містить ряд принципів, до втілення яких прагне організація. Розроблені з урахуванням специфіки окремої профспілки, статути все ж містили ряд спільних рис у положеннях, які підтверджували основні напрямки учас­ті профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Так, у статуті Регіональної Федерації морських профспілок Півдня України зазначено, що одним із завдань об’єднання є участь у формуванні соціальних програм, які націлені на створення умов, забезпечуючих нормальні умови життя і віль­ний розвиток особи (виділено нами. — Ж. К.). Таке положення підтверджувало наділення і розширення прав і свобод людини та громадянина, які є фундаментальною основою становлен­ня і розвитку громадянського суспільства. У найзагальнішо - му вигляді, і дещо спрощуючи, роль профспілок у громадян­ському суспільстві можна визначити як наділення найманого працівника правами, створення з нього громадянина [1, с. 18]. Оскільки більшість населення є саме найманими працівника­ми, це дає можливість великій масі населення отримувати ці права.

Крім того, діяльність профспілок мала сприяти утверджен­ню гідності людини, яка працює за наймом, самоцінності осо­бистості найманого працівника. Завдяки профспілкам праця стає товаром нарівні з іншими товарами, а робітник дійсно лю­диною. Таким чином, гаслом громадянського суспільства стає свобода разом зі справедливістю та солідарністю.

Наступне, це участь профспілок в утвердженні й вдоскона­ленні системи соціального партнерства, яке допомагає стабі­лізувати і зміцнити громадянське суспільство. Так, у статуті Профспілки працівників морського транспорту проголошено, що взаємовідносини профспілки з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємцями та робо­тодавцями будується на основі принципів соціального парт­нерства [9]. Громадянське суспільство передбачає систему конструктивного співробітництва різних соціальних груп та об’єднань, яка цивілізує соціальні конфлікти та вводить їх розв’язання в правове поле. Саме тому разом із підприємцями, у протиборстві з ними або у згоді профспілки поступово фор­мують хребет майбутнього громадянського суспільства. Його стрижнем покликана стати система соціального партнерства. Це є необхідний інструмент конструктивного перетворення, узгодження інтересів, мінімізація соціально-трудової конфлік­тності. Таким чином, будучи побудованим на принципі соці­ального партнерства, громадянське суспільство стане більш врівноваженим, компромісним, узгодженим і соціально зба­лансованим.

Активна участь профспілок у процесах самоврядування служить передумовою подальшого динамічного розвитку гро­мадянського суспільства. У статуті Морської профспілки Чор­номорського морського пароплавства серед інших завдань за­значено здійснення громадського контролю за реалізацією права членів профспілок у сфері охорони здоров’я, охорони до­вкілля, захисту населення від негативного екологічного впливу [8]. Тому слід зазначити, що профспілки спираючись на свої статутні повноваження часто виходили за межі своїх безпосе­редніх завдань по захисту економічних інтересів, розширюю­чи сферу своєї діяльності як організація громадянського сус­пільства. Профспілки діяли як багатофункціональна суспільна організація, яка виражала загальногромадянські інтереси, на­даючи підтримку не членам профспілок і іншим соціальним категоріям громадян [10, с. 146-148].

Таким чином, можемо констатувати, що профспілки доволі однозначно підкреслювали своїми цілями та завданнями участь в процесі становлення принципів громадянського суспільства в державі. Однак було б перебільшенням сказати, що впродовж існування незалежності України вони змогли перетворитись у дієвий соціальний інститут.

Дослідження, проведене Інститутом соціології в 2002 р., вка­зує на те, що ступінь розвитку профспілок як інституту грома­дянського суспільства експерти оцінили як «малорозвинутий» [7]. Професійні спілки значно поступаються політичним парті­ям, релігійним громадам, фінансово-промисловим об’єднанням. За індексом впливовості на державу профспілки серед інститу­тів громадянського суспільства посіли передостаннє місце.

Можна стверджувати, що основними проблемами профспілок у період, що розглядається, є низька довіра населення, корпо­ративна замкнетість, низька взаємодія з іншими громадськими організаціями, які представляли певні соціальні категорії та групи інтересів — молодь, жінки, пенсіонери [5]. А найголо­вніше — це тісна взаємодія окремих профспілкових структур із державними органами та відсутність дієвої опозиції як при­родного місця профспілок в суспільстві. В умовах незалежності зайняття принципової позиції профспілками було вкрай важ­ливим, по-перше, через те, що профспілки отримали реальну можливість використовувати крайні форми вияву громадського невдоволення — страйки, мітинги, акції протесту. Окрім того, в цей час основні важелі впливу на розвиток суспільства були в руках влади.

Отже, доходимо висновку, що маючи вже значний досвід діяльності в умовах незалежності української держави, проф­спілки лише заявили готовність брати участь у формуванні принципів громадянського суспільства та заклали певний фун­дамент для його подальшого втілення.

За умов подальшого розвитку основ громадянського суспіль­ства в країні, а саме наявності правового механізму, активності та самоорганізації громадян, соціально спрямованої ринкової економіки, професійні спілки показують тенденції до змін та корегування власної стратегії на потреби суспільства.

Однак, лише коли в уяві працівника профспілки перетво­ряться з надбудовної, нав’язаної з гори інституції на продукт самоорганізації, вони спроможні будуть відтворювати свої пер­винні функції та провадити свою діяльність ефективно.

Джерела та література

1. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность / Под ред. Холодковского К. Г. — М., 1996. — 320 с.

2. Добровольська Г. О. Роль профспілок у процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в України / Г. О. Добро­вольська // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2007. — № 5. — С. 113-120.

3. Нікіфоров В. Ю. Соціальна природа профспілок та їх місце в сис­темі громадських організацій / В. Ю. Нікіфоров // Право і безпе­ка. — 2005. — № 4. — С. 142-145.

4. Осовий Г. В. Роль профспілок у розбудові громадянського суспіль­ства в Україні / Г. В. Осовий // Вісник Академії праці і соціаль­них відносин ФПУ. — 2003. — № 2. — С. 149-155.

5. Профспілковий рух в Україні: стан, проблеми, перспективи: ана­літична доповідь УЦЕПД ім. О. Разумкова // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 8. — 80 с.

6. Робота Ю. І. Профспілки і громадянське суспільство / Ю. І. Робо­та // Профспілки України. — 2006. — С. 17-20.

7. Сучасний стан громадянського суспілсьтва в Україні: проблеми та перспективи / Фонд інтелектуальна перспектива. — К., 2002. — 31 с.

8. Устав Морского профсоюза ЧМП // Моряк. — 1991. — 20 ноя­бря.

9. Устав профсоюза работников морского транспорта Украины / Профсоюз работников морского транспорта Украины (офіційний сайт). — Режим доступу : Http://www. mtwtu. org. ua/about/ustav/

10. Цвих В. Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, ме­тодологія, практика / В. Ф. Цвих. — К. : ВПУ Київський універ­ситет, 2002. — 376 с.

Женгал К. В. Определение роли профсоюзов в формировании гражданского общества на основе анализа их статутных докумен­тов.

В статье на основании статутов ряда профессиональных союзов, которые начали действовать после обретения Украиной независи­мости, выделены основные направления профсоюзной деятельно­сти, которые способствовали утверждению принципов граждан­ского общества. Выделены основные проблемы в профсоюзном движении, которые препятствовали реализации их деятельности.

Zhengal K. V. Determination of the role of trade unions in form­ing of civil society based on analysis of their statutory documents.

Based on basic statutory documents of trade unions, which started acting after establishment of independence of Ukraine, directions of trade-union activity, which was instrumental in claim of principles of civil society, are selected. Basic problems in the trade-union move­ment, which hindered realization of their activity, are researched.

Похожие статьи