Головна Історія Інтелігенція і влада БАЧЕННЯ НАРОДНИМ РУХОМ УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ (законотворча робота з цього питання у Верховній Раді України IV скликання, 2002—2005 рр.)
joomla
БАЧЕННЯ НАРОДНИМ РУХОМ УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ (законотворча робота з цього питання у Верховній Раді України IV скликання, 2002—2005 рр.)
Історія - Інтелігенція і влада

М. С. Кучерук

Питання розвитку економіки України є надзвичайно важ­ливим. На жаль, залишається багато проблем, на які досі не знайдено відповідь. З одного боку, у спадок ми отримали про­блеми від колишньої системи, і з іншого — проблеми, породже­ні глобальними викликами сучасної цивілізації на межі двох тисячоліть.

Ситуація в нашій країні і, зокрема, в економіці дійсно складна, не треба забувати, що у нас є багато і позитивного в цій ситуації. Потрібно пам’ятати, що криза є не лише ча­сом руйнування, але й часом можливостей. На думку доктора економічних наук А. С. Філіпенка, “немає жодного неупере - дженого науковця чи політика, який би не бачив, що у сьо­годнішній дійсно складній ситуації є ряд позитивних якісних змін і в структурі економіки, і в економічному базисі країни. Реально здійснюється системна трансформація, з’являються нові риси, зокрема сукупність ринків як головна базова еко­номічна структура, що обумовлює необхідність ефективного використання ресурсів”.

Відомо, що за умов падіння виробництва, кризи, стагнації і депресії відбуваються позитивні якісні зміни в економіці. Але без дієвої економічної політики держави ці зміни залишаться невикористаною можливістю. Оцінюючи кроки, які були здій­снені державою, стає очевидним, що багато втрачено від певної непослідовності і неадекватності дій саме в галузі економічної політики [6].

Концепція економічного розвитку країни присутня у про­грамі кожної партії. Метою даної статті є вивчення концепції саме Народного Руху України.

Народний Рух України був першою в новітній історії Укра­їни масовою громадсько-політичною організацією національно - демократичного спрямування. Він зародився наприкінці 1980-х років і одразу ж набув широкої підтримки серед представників передової української громадськості.

Найголовнішим завданням Народного Руху України було досягнення незалежності України. Але це не було просто. НРУ мав дуже небезпечного, досвідченого, хитрого, розумного і підступного ворога — КПРС. Тому перш за все НРУ повинен був зруйнувати комуністичну імперію, розвіяти більшовицькі міфи про національну буржуазію і її згубний вплив, розвін­чати комуністичну ідеологію, відродити в українців почуття національної гордості, патріотизму і відданість національним традиціям.

Разом з Українською Гельсінською Спілкою, Всеукраїн­ським товариством “Меморіал” і Товариством української мови Народний Рух України очолив боротьбу за незалежність.

Основна програмна мета, визначена II Всеукраїнськими збо­рами НРУ, була реалізована Актом проголошення державної незалежності України 24 серпня 1991 року і Всеукраїнським референдумом 1 грудня того ж року. Завершилася ера змаган­ня за незалежність і розпочалася нова — ера будівництва дер­жави, зміцнення і захисту державності. І економічний розви­ток України відіграє тут велику роль.

Згідно з новою Програмою Народного Руху України, при­йнятою на ХІ з’їзді партії, економічною основою політичної системи України має бути вільна, багатоукладна, ринкова соці­ально орієнтована національна економіка [5]. Головні чинники її становлення — гарантованість та недоторканність приватної власності; держава є суб’єктом приватної власності.

Основною метою економічної політики держави є зростан­ня життєвого рівня населення. Ця мета повинна досягатися шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату та умов для трудової, ділової, підприємницької активності, сти­мулювання промисловості, підвищення конкурентоспромож­ності українських товарів, зростання продуктивності праці на основі науково-технічного прогресу, забезпечення соціальних гарантій.

Партія розглядає приватизацію державного та комунально­го майна як спосіб реформування відносин власності в Україні, формування ефективного власника, підвищення конкуренто­спроможності національного виробника. Приватизація повинна відбуватися виключно на засадах прозорості, конкурентності, економічної доцільності, з дотриманням пріоритету національ­них інтересів.

Суть змін повинна полягати в переході від обмежувальних заходів до стимулюючих, наслідком чого має стати пожвавлен­ня виробництва. Держава має сприяти розвиткові приватного підприємництва за допомогою організаційних, інвестиційних, податкових, валютно-фінансових важелів.

Народний Рух України надає пріоритетного значення розвит­кові аграрного сектора економіки [5]. Основною метою аграр­ної політики України є забезпечення післяприватизаційної під­тримки приватних господарств аграрного сектора, формування ринкового середовища у сільському господарстві, поступове підвищення прибутковості сільськогосподарського виробни­цтва та зростання добробуту українських селян.

У грудні 2003 року в столичному Будинку кіно відбулося Всеукраїнське селянське віче, організоване за сприяння Асо­ціації фермерів та приватних землевласників України. Ви­ступаючи на віче, голова Асоціації народний депутат Украї­ни (партійна група Народного Руху) Іван Томич заявив, що в Україні влада проводить вкрай неефективну аграрну політику, і тому Україні необхідне реформування аграрного законодав­ства. “В нашій державі реформи здійснюються не для селяни­на, а за рахунок селянина” — відзначив парламентарій [7]. За словами Томича, “лише 2000 рік був для українських селян успішним. Як би не намагалася влада знівелювати успіхи уря­ду, але цифри свідчать самі за себе: той рік 72 % сільсько­господарських підприємств закінчили з прибутками, вшестеро виросли обсяги кредитування сільськогосподарського виробни­цтва, удвічі збільшився потік приватних інвестицій в сільське господарство. А сьогодні, лише три роки по тому, 70 % сіль­ськогосподарських підприємств є збитковими”. Іван Томич за­явив, що селу потрібні радикальні зміни щодо цінової політики і міжгалузевих відносин, а також державна програма захисту вітчизняного сільгоспвиробника.

Втім партія не лише задекларовувала своє бачення розвитку аграрної політики держави. У складі фракції “Наша Україна” у Верховній Раді IV скликання Народний Рух України брав участь у розробці законопроектів і прийнятті законів, у тому числі тих, що стосуються економічного розвитку. Був прийня­тий Закон України “Про фермерське господарство” від 19 черв­ня 2003 року, який визначав статус фермерського господарства, удосконалював правове регулювання такої сфери господарської діяльності та забезпечував надання певних видів державної до­помоги таким господарствам [1, с. 62-75], що безперечно було проривом вперед.

Згідно з Законом України “Про внесення зміни до статті 7 Закону України “Про державне регулювання імпорту сільсько­господарської продукції” від 9 липня 2003 року в Україні до 31 грудня 2003 року діяла нульова ставка для ввізного мита на зернові культури [2, с. 64]. Реалізація такої норми дозволила забезпечити повне і безперебійне постачання населенню продо­вольчого зерна шляхом додаткового завезення зернових куль­тур у порядку імпорту.

Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року були запроваджені спрощені умови державної реєстрації юри­дичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. Згідно з нормами цього закону чітко встановлю­валося місце проведення державної реєстрації, зменшувався строк такої реєстрації до трьох робочих днів. Так, державна реєстрація, згідно з даним актом, проводиться державним реє­стратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міс­та обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця [3, с. 14].

Також було прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платни­ків податків перед бюджетами та державними цільовими фон­дами” від 20 лютого 2003 року. Відповідно до положень цього законодавчого акта вдосконалювалася система адмініструван­ня податків. Так, зокрема, платники податків отримують мож­ливість надсилати податкові декларації поштою, працівникам податкових органів забороняється відмовити у прийнятті по­даткової декларації, ясно встановлюється термін податкового періоду [4, с. 60-69].

Таким чином, можна зробити висновок, що Народний Рух України не лише декларував своє бачення розвитку економіки України, але і зробив свій внесок у законотворчий процес нашої держави, беручи участь у розробці законопроектів і прийнятті законів, що стосувались економічного розвитку, надаючи прі­оритету аграрному сектору української економіки, захищаючи права та інтереси селян.

Джерела та література

1. Закон України “Про фермерське господарство” // Офіційний ві­сник України. — 2003. — № 29. — С. 62-75.

2. Закон України “Про внесення зміни до статті 7 Закону України “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської про­дукції” // Офіційний вісник України. — 2003. — № 30. — С. 64.

3. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі­зичних осіб-підприємців” // Офіційний вісник України. — 2003. — № 25. — С. 14.

4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про поря­док погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // Офіційний вісник Украї­ни. — 2003. — № 12. — С. 60-69.

5. Програма Народного Руху України // Www. nru. org. ua

6. Філіпченко А. С. Головні напрями реформування української еко­номіки // Матеріали “круглого столу” “Сучасні проблеми еконо­мічного розвитку України”, Київ, 7 липня 1999 р. //Http://www. niurr. gov. ua/ukr/econom/krugly_stil’99/index_econom. htm

7. Http://www. nru. org. ua

Анотації

Кучерук М. С. Видение Народным Рухом Украины экономиче­ского развития нашей страны (законотворческая работа по этому вопросу в Верховной Раде Украины IV созыва, 2002—2005 гг.).

В статье излагается концепция экономического развития Укра­ины. Также рассматриваются конкретне шаги, которые предпри­нимала партия для реализации своего видения экономического развития страны.

Kucheruk M. S. The Point of View of People’s Movement of Ukraine on the Development of Economic of our country.

This article tells us about the conception of the development of economic of Ukraine. The author also paid attention to the concrete steps which this political force had maid. Conception of economic development of Ukraine is expounded in the article. Konkretne steps which was undertaken by party for realization of the vision of eco­nomic development of country are also examined.

Похожие статьи