Головна Історія Інтелігенція і влада ПЕНСІЙНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ
joomla
ПЕНСІЙНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ
Історія - Інтелігенція і влада

В. С. Лопаков

Ключові слова: пенсія, пенсійне забезпечення, демографічне на­вантаження, пенсійне страхування, реформування.

Ключевые слова: пенсия, пенсионное обеспечение, демографи­ческая загрузка, пенсионное страхование, реформирование.

Key words: pension, pension providing, demographic loading, pen­sion insurance, reformation.

Пенсійна реформа в Україні за ініціативою уряду в 2004 році вступила в стадію практичної реалізації. Проте чотири роки перетворень пенсійної системи продемонстрували немож­ливість вирішити поставлені перед нею проблеми, серед яких першочерговими є: принципове підвищення рівня життя пенсі­онерів; забезпечення зв’язку розміру пенсії з трудовим (страхо­вим) внеском застрахованої особи в її формування; скорочення об’ємів не забезпеченого фінансовими ресурсами навантаження на систему пенсійного страхування; запобігання проблемам, пов’язаним з негативними демографічними тенденціями, що призводять до скорочення об’ємів надходження фінансових ре­сурсів в пенсійну систему і зростання зобов’язань по виплаті пенсій; підвищення економічної мотивації (зацікавленості) до сплати страхових внесків; забезпечення поточної і довгостроко­вої фінансової стійкості пенсійної системи і ін. В певній мірі ці проблеми обумовлюються недоліками діючої системи пенсійно­го забезпечення, відсутністю механізму реформування існуючої системи.

В сучасній українській історіографії це питання ще не діс­тало належного висвітлення. В останній час серед науковців зростає інтерес до пенсійного забезпечення, з’являються ди­сертаційні дослідження [1], статті, присвячені функціонуван­ню пенсійного забезпечення, подоланню проблем у пенсійному забезпеченні [2], але практично немає опублікованих праць, в яких би висвітлювались проблеми побудови нової системи пен­сійного забезпечення.

Актуальність дослідження та наявність великої кількості нерозв’язаних теоретичних та практичних проблем, що стосу­ються реформування і побудови нової системи пенсійного за­безпечення, яка б найповніше відповідала конкретним потре­бам суспільства України на сучасному етапі побудови ринкових відносин, обумовили мету роботи: розгляд передумов, законо­мірностей і проблем реформування системи пенсійного забез­печення, розробці рекомендацій до механізму побудови такої системи пенсійного забезпечення, яка б дозволила вирішити проблему підвищення її стійкості і ефективності роботи.

Забезпечення постійного функціонування пенсійної системи України — одна з найактуальніших задач соціальної політики держави. Складності переходу до ринкової економіки привели до повного розбалансування колись надійної і стабільної сис­теми, що спричиняє певне напруження, а значну частину не­працездатного населення залишає без коштів для існування. «Державна соціальна політика у сфері пенсійного забезпечення й надалі залишається незбалансованою» [3].

Потрібно відмітити і те, що сталася значна деформація го­ловного принципу пенсійного забезпечення — зв’язок з ми­нулим трудовим внеском. Пенсійне законодавство внаслідок прийняття ряду популістських рішень стало незавершеним, все це ускладнює ситуацію. До того ж останні пропозиції Ка­бінету Міністрів України відносно підвищення пенсійного віку на 5 років не дають позитивного імпульсу для налагодження стабільної діяльності пенсійної системи. «Одним з головних чинників, який ускладнює проведення реформ в Україні, всі без винятку національні дослідники та міжнародні експерти традиційно називають нестабільність законодавчої бази» [4].

Реальна практика свідчить про неефективність діючої пен­сійної системи, як з економічної, так і з соціальної і політичної точки зору. Перехід країни до відкритого суспільства і до рин­кових відносин передбачає необхідність корінної перебудови системи пенсійного забезпечення.

Необхідність проведення пенсійної реформи в нашій країні усіма визнається. Нинішня не задовольняє нікого.

Солідарна пенсійна система сьогодні виявилася під загрозою фінансової кризи не тільки в Україні, але і в багатьох роз­винених країнах. Це зумовлене в основному демографічними причинами, а саме — значним зниженням як рівнів народжу­ваності, так і рівнів смертності. «Наша країна вже досягла критичного рівня старіння» [5]. Тобто при збереженні теперіш­ніх тенденцій чисельність працездатного населення і далі буде зменшуватися відносно чисельності населення похилого віку, а в таких умовах солідарна система може виявитися нездібною фінансувати все більшу кількість пенсіонерів коштами все мен­шої кількості працюючих.

В Україні демографічні і макроекономічні проблеми осо­бливо гострі. Висока ставка податку, значний тіньовий сектор, низький рівень дисципліни при виплаті відрахувань, велика кількість пенсіонерів, серед яких багато пільговиків, і очіку­вані несприятливі демографічні зміни, все це примушує пере­глянути концепцію пенсійного забезпечення. «Необхідно про­довжити пенсійну реформу» [6].

На сьогоднішній день існує гостре протиріччя між потре­бою українського суспільства в ефективній системі пенсійного забезпечення громадян, з одного боку, і відсутністю науково- обгрунтованих відпрацьованих механізмів розробки і реалізації такої пенсійної системи — з іншого боку.

Демографічні прогнози в Україні ще менш утішливі, ніж в Європі і США. «Чисельність населення буде скорочуватися, не­зважаючи на зростання народжуваності та тривалості життя, причому в структурі населення зменшуватиметься саме частка осіб працездатного віку» [7].

В Україні, за оцінками експертів, в 2040 році на 1000 пра­цюючих буде 1200 пенсіонерів. Виходить, що якщо той, хто сьогодні один працює — утримує одного пенсіонера, то після припинення трудової діяльності осіб, що народилися в після­воєнні роки, цілком може опинитися, що на 20 мільйонів пен­сіонерів в Україні буде значно менше 15 мільйонів «платників пенсійних внесків». «Демографічна ситуація в Україні зали­шається важкою. Якщо у 2006 році доля населення пенсійного віку складала 23,8 %, то до 2046 року вона збільшиться до 35 %» [8]. Отже, виходить — зростання тривалості життя бо­ляче б’є по солідарній пенсійній системі, оскільки чим довше живе пенсіонер, тим більше грошей повинен мати Пенсійний фонд України.

Сьогодні в Україні середня тривалість життя жінок після до­сягнення 55 років — 23 роки, а середній страховий стаж — 29 років, у чоловіків після досягнення 60 років — 13,6 років, а се­редній страховий стаж — 34 роки. Згідно з прогнозом Інститу­ту демографії і соціальних досліджень НАН України — середня тривалість життя жінок зросте до 80 років в 2055 р., чоловіків до 72 років відповідно. При цьому частка осіб пенсійного віку зросте до 42 %. «Через демографічні тенденції солідарна сис­тема не здатна буде без бюджетної підтримки забезпечувати іс­нуючий рівень заміщення пенсіями втраченого заробітку» [9].

Сьогодні готуються пропозиції по підвищенню пенсійного віку в Україні до рівня європейського, тобто до 60-65 років. Зрівнювання віку виходу на пенсію дасть жінкам фінансову незалежність. «Старіння у нашій країні має жіноче обличчя» [10]. Заробітна плата жінок в Україні становить приблизно 70 відсотків зарплати чоловіків. Середня пенсія жінок становить десь 50 відсотків середньої пенсії чоловіків. Дається взнаки і більша заробітна плата чоловіків, і більша тривалість того пе­ріоду, за який нараховується пенсія. «В умовах старіння насе­лення, розробляючи соціальну політику, потрібно враховувати гендерну проблематику» [11].

Нині на 1000 осіб працездатного віку припадає десь 400 осіб пенсійного віку. Водночас на 1000 платників пенсійних внес­ків припадає 900 пенсіонерів. Не все населення працездатного віку працює, і не всі працюючі сплачують внески до Пенсійно­го фонду. Але все населення пенсійного віку отримує пенсію. У нас є значна кількість так званих «дострокових» пенсіонерів, тих, хто набуває пенсійні права раніше, ніж це передбачено за­гальними засадами. «Щоб зупинити демографічну кризу, нам потрібні радикальніші, дійсно рятівні дії. Нація старіє. Швид­ше за інші європейські народи» [12].

Пенсійна реформа непрямо пов’язана з демографічною ситу­ацією. Ми неухильно вимираємо... Головне навіть не те, що нас стає менше. Головне — надто висока смертність. Ризик смерті чоловіків між 40 і 60 роками сягає 31 відсоток. Причини: алко­голізм, куріння, відсутність дозованих фізичних навантажень, словом, нездоровий спосіб життя. Зокрема, неприйнятний ра­ціон харчування. «У суспільстві, що старіє, дуже важливо, щоб збільшення тривалості життя супроводжувалося збереженням здоров’я і працездатності» [13].

Є два варіанти протидії наслідкам скорочення населення за його старіння: перший — стимулювати міграційне поповнення, другий — використовувати внутрішні резерви населення, по­ліпшувати якість інтелектуального потенціалу, продовжувати здоровий та активний спосіб життя. «Соціальна політика має бути реальною, продуманою, без популізму» [14].

Отже, в умовах високого рівня старіння населення голов­ним пріоритетом державної соціальної та демографічної по­літики має бути не лише стимулювання народжуваності, а й продовження повноцінної економічної і соціальної активності населення старших вікових груп. Тільки це може забезпечити рівновагу між економічним і демографічним розвитком сус­пільства.

Джерела та література

1. Якимів А. І. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Укра­їни: Аватореф. дис. ... канд. екон. наук. — Львів, 2004; Папі - єв М. М. Реформування пенсійної системи в Україні: Аватореф. дис. ... канд. екон. наук. — Київ, 2004.

2. Зайчук Б. О., Микитенко В. С., Семендяева В. І. Система пенсій­ного забезпечення: сьогодні і завтра. — К., 2004.

3. Ткаченко Л. Особливості розвитку пенсійної системи в Україні // Праця і зарплата. — 2006. — № 32. — С. 4.

4. Там само.

5. Макарова О. Демографічні проблеми і соціальна політика // Пра­ця і зарплата. — 2007. — № 45. — С. 4.

6. Магістральні шляхи розвитку держави та суспільства (скорочений виклад Послання Президента України) // Соціальний захист. — 2008. — № 5. — С. 4.

7. Ткаченко Л. Важливий етап пенсійної реформи // Праця і зарпла­та. — 2007. — № 7. — С. 6.

8. Пенсійна реформа: активний пошук шляхів удосконалення // Пенсійний курьер. — 2008. — № 25. — С. 2.

9. Там само.

10. Макарова О. Демографічні проблеми і соціальна політика // Пра­ця і зарплата. — 2007. — № 45. — С. 4.

11. Там само.

12. Магістральні шляхи розвитку держави та суспільства (скорочений виклад Послання Президента України) // Соціальний захист. — 2008. — № 5. — С. 4.

13. Макарова О. Демографічні проблеми і соціальна політика // Пра­ця і зарплата. — 2007. — № 45. — С. 4.

14. Магістральні шляхи розвитку держави та суспільства (скорочений виклад Послання Президента України)// Соціальний захист. — 2008. — № 5. — С. 4.


Лопаков В. С. Пенсионная проблема в Украине.

Работа посвящена рассмотрению предпосылок, закономерностей и проблем реформирования системы пенсионного обеспечения, раз­работке рекомендаций к механизмам построения такой системы пенсионного обеспечения, которая бы позволила решить проблему повышения ее устойчивости и эффективности работы.

Lopakov V. S. A pension problem in Ukraine.

The paper is devoted to the consideration of pre-conditions, confor­mities to law and problems of reformation of the system of pension pro­viding, development of recommendations to the mechanism of construc­tion of such a system of pension providing, which would allow to decide the problem of increasing of its steadiness and efficiency of work.