Головна Історія Інтелігенція і влада ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ ОНПУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ
joomla
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ ОНПУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ
Історія - Інтелігенція і влада

Г. М. Голудець

Ключові слова: наукова конференція, інтелігенція і влада, ка­федра, Народний Рух України.

Ключевые слова: научная конференция, интеллигенция и власть, кафедра, Народный Рух Украины.

Key words: Research Conference, Intellectuals and Authority, de­partment, Odessa National Polytechnic University, NRU.

Конференції, як симпозіуми чи семінари, є постійною скла­довою наукового дослідження. Тут автори ідей, знахідок, вина- хіднень, відкриттів, результатів пошуків не тільки оприлюд­нюють свої успіхи, а головне проходять своєрідний тест на їх живучість, отримують думки колег про свої досягнення, що є важливим фактором для подальшої діяльності.

Розглянемо діяльність кафедри у наукових конференціях, котрі впродовж цілого двадцятип’ятиріччя охоплювали своєю актуальною тематикою не тільки Одеський регіон, а також ви­ходили за його межі по всій Україні. У цих форумах приймали участь багато видатних науковців — представників різних іс­торичних шкіл та напрямків; чимало було представлено науко­вих досліджень, мемуарних свідчень й рецензій з актуальних питань української та всесвітньої історії.

На протязі всієї історії кафедри відбулося п’ять наукових конференцій «Інтелігенція і влада», це простежується почи­наючи з 1999 року. Всі вони проходили в Одесі. Перша кон­ференція відбулася 22-23 жовтня, на якій були розглянуті теоретичні, історіографічні та джерелознавчі аспекти термінів «Інтелігенція і влада» [1]. У конференції взяло участь понад 130 чоловік. Друга конференція пройшла 14-15 березня 2002 року в ОНПУ [2]. На пленарному засіданні перед учасниками конфе­ренції виступив зі вступним словом академік, ректор Одесько­го національного політехнічного університету В. П. Малахов, з привітанням виступили голова Одеської обласної державної адміністрації С. Р. Гриневецький; голова Одеської міської ради Р. Б. Боделан з промою «Інтелігенція та місцеве самоврядуван­ня», доктор історичних наук, професор, директор інституту ад­вокатури і муніципального управління Одеської національної юридичної академії Л. І. Кормич з промовою «Владні відноси­ни в аспекті удосконалення системи політичних інститутів»; завідувач кафедри філософії і соціально-політичних наук Дон­баської державної машинобудівної академії, д-р філософських наук, проф., академік Української академії політичних наук з промовою «Інтелігенція і модернізація». У конференції взяло участь понад 150 учасників із різних вищих закладів України; із них професора, доценти, старші викладачі, аспіранти та сту­денти.

Третя Всеукраїнська наукова конференція відбулася 16­17 жовтня 2003 року [3]. Під час урочистого відкриття конфе­ренції виступив ректор Одеського національного політехнічного університету, академік В. П. Малахов. З привітанням виступив голова Одеської обласної державної адміністрації С. Р. Грине - вецький. З доповіддю виступив міський голова Р. Б. Боделан «Інтелігенція і місцеве самоврядування», кандидат філософ­ських наук, доц., докторант Київського національного лінгвіс­тичного університету К. К. Баранцева «Феномен еліти», Кор­мич Л. І., д-р іст. наук, проф., директор інституту адвокатури і муніципального управління Одеської національної юридич­ної академії «Проблеми взаємодії громадських організацій з владними інституціями», Гончарук Г. І., д-р іст. наук, проф. «Рівень наукової розробки проблеми «Інтелігенція і влада». У конференції прийняло участь понад 100 участника: із них професора, доценти, ст. викладачі, аспіранти, студенти [4].

Четверта конференція відбулася 20-21 березня 2006 року на базі ОНПУ [5]. На відкритті конференції зі вступним словом виступив ректор ОНПУ, доктор технічних наук, професор, за­служений діяч науки і техніки України, заслужений праців­ник освіти України, член-кореспондент Академії педагогічних наук, голова ради ректорів вищих навчальних закладів Одесь­кого регіону В. П. Малахов; Ключковський Ю. Б., кандидат фізіко-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник голови Комітету Верховної Ради України «Політич­ні партії та соціальні групи: проблеми представництва та взає­модії»; Поліщук М. Є., доктор медичних наук, професор, член - кореспондент Академії медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, член Євроакадемії нейронаук «Культура, мова, духовність — основа нації»; Мовчан П. М., народний депутат України «Українська інтелігенція і мовне питання», Панібудьласка В. Ф., доктор історичних наук, професор (Ки­ївський національний університет будівництва і архітектури) Етносоціальні процеси в сучасному українському суспільстві (на матеріалах програм політичних суб’єктів парламентських виборів 2006 р.); Кобець О. С., голова підкомітету з тендерної політики Комітету з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Верховної Ради України «Мораль як установча парадигма діяльності інтелігенції»; Кресіна І. О., доктор політичних наук, професор, завідувач відділу правових проблем політології (Інститут держави і права ім. В. М. Корець - кого НАН України) «Роль української еліти у формуванні на­ції»; Цвілюк С. А., доктор історичних наук, професор (ОНПУ) «Національна еліта та становлення української державності»; Латигіна Н. А., докторант Інституту політичних і стратегічних досліджень НАН України «Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії»; Щипковський Г. П., голова Одеської обласної організації Національної спілки письменників Украї­ни «Письменники — совість нації, совість України». У конфе­ренції взяли участь 186 чоловік.

П’ята конференція відбулася 24-25 грудня 2009 року на базі ОНПУ. Кількість бажаючих подати свої тези виявився настільки великим, що матеріали конференції були надруковані у 3 части­нах [6], [7], [8]. Зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернулися Сердюк М. Д, голова Одеської обласної державної адміністрації, голова Одеської обласної організації по­літичної партії «Наша Україна»; Малахов В. П., ректор Одесько­го національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член - кореспондент Академії педагогічних наук, голова ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону.

На відкритті конференції було заслухано Промову Прези­дента України В. А. Ющенка «Співпраця інтелігенції і вла­ди — фактор національної незалежності, добробуту україн­ського народу»; виступив Поліщук М. Е., заслужений діяч науки і техніки України, Голова Національної ради з питань охорони здоров’я населення України, член Політичної ради партії «Наша Україна» «Відносини влади та інтелігенції на сучасному етапі історії України; Шкварець В. П., доктор іс­торичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історії та права Миколаївського державного універ­ситету ім. В. Сухомлинського «Борис Мозолевський — великий український інтелігент»; Гончарук Г. І. «Організація вивчення наукової проблеми інтелігенції і влади в Одеському національ­ному політехнічному університеті». У роботі секцій прийняли участь 173 учасника [9].

Кафедра також підготувала та провела вісім конференцій «Народний Рух України», що проходили в Одесі.

Перша Всеукраїнська наукова конференція НРУ відбулася 14-16 вересня 1994 року, була присвячена п’ятиріччю Народ­ного Руху України [10]. Ініціатори конференції переслідували мету організувати першу наукову дискусію з проблем історії та політики Народного Руху України як історичного явища. В міру зростання авторитету Руху посилюється потік інформації, який дискредитує його минуле й сучасне. В цих умовах історики і політологи вважали своїм обов’язком об’єктивно, правдиво ви­світлити цілі, етапи розвитку, зміст діяльності Руху протягом п’яти років його існування. У роботі конференції взяло участь понад 130 осіб з усіх вузівських центрів та інших міст України.

Друга конференція НРУ відбулася 11-12 вересня 1996 року, м. Одеса «Народний Рух України: місце в історії та політиці»

[11] . Організатори конференції, як було сказано, виконуючи рішення першої Всеукраїнської наукової конференції, яка від­булася у вересні 1994 року, про проведення аналогічної (другої) конференції у вересні 1996 року, переслідували мету визна­чити напрямки «руху» авторитету НРУ. Кількісні показники складу учасників конференції свідчать про зниження інтересу істориків та політологів до діяльності Руху. Якщо в першій конференції прийняло участь 136 осіб, то у другій було 85. Навіть керівники НРУ цього разу проігнорували запрошен­ня взяти участь у конференції. Зате відгукнулись засновники НРУ. Та головний покажчик цінності конференції — глибина піднятих під час дискусій проблем.

Третя конференція НРУ була з 10-11 вересня 1998 року, м. Одеса, присвячена семиріччю незалежності України [12]. Організатори конференції, виконуючи рішення першої і другої Всеукраїнських наукових конференцій «Народний рух Украї­ни: місце в історії та політиці» (1994-1996 роки) про проведен­ня аналогічних конференцій через кожні два роки, переслідува­ли мету подальшого вивчення минулого НРУ та його діяльності сьогодні, особливо під час виборчої кампанії до Верховної Ради України (лютий-березень 1998 року). Чисельність дослідників зазначеної проблеми, очевидно, дещо зменшилася, хоча про це важко судити лише за кількістю представлених на конференцію тез доповідей. У конференції взяли участь 122 чоловіки. За­прошення на третю конференцію, як і на другу, проігнорували київські керівники НРУ. Та головне досягнення третьої конфе­ренції — помітно вищий дослідницький рівень представлених матеріалів, вони майже позбавлені агітаційності.

Четверта конференція НРУ відбулася з 14-15 вересня 2000 року [13]. Порівняно з попередньою конференцією спостеріга­ється збільшення кількості учасників — 129. Маємо визначити інтерес до минулого й сучасного Руху. Розкол у лавах НРУ, що трапився у 1999 році, як не дивно, вплинув позитивно на роботу конференції. Якщо останні дві конференції керівництво НРУ демонстративно ігнорувало наші запрошення й навіть предрікало невдачу наших зібрань, то цього року голова НРУ Г. И. Удовенко на засіданні Центрального проводу Руху (чер­вень 2000 р.) закликав лідерів позитивно відгукнутись на наші пропозиції взяти участь у конференції.

П’ята (позачергова) Всеукраїнська наукова конференція «Народний Рух України: місце в історії та політиці» відбулася 14-15 вересня 2001 року та була присвячена 10-річчю незалеж­ності України [14]. На пленарному засіданні у конференц-залі Одеського національного політехнічного університету виступи­ли: ректор ОНПУ В. П. Малахов, С. Р. Гринівецький, голова облдержадміністрації, Р. Б. Боделан, Одеський міський голова,

І. Ф. Драч, перший голова НРУ, голова комітету з інформа­ційної політики, радіо і телебачення, — «Ми створювали Рух в ім’я незалежності України»; Г. И. Удовенко, голова НРУ, депутат Верховної Ради України, голова Комітету прав люди­ни, національних меншин та національних відносин Верховної Ради України «Народний Рух України на сучасному етапі свого розвитку»; Л. І. Кормич, д. і. н., професор, директор інсти­туту адвокатури і муніципального управління Одеської наці­ональної юридичної академії, зав. кафедри політичних теорій Одеської національної юридичної академії «Діяльність Руху як фактор активізації політичного життя України»; Г. І. Гонча­рук, д. і. н., професор «Незалежність України — найкращий здобуток НРУ»; Ю. Б. Ключківський, депутат Верховної Ради України, заступник голови НРУ «Чи присутні в ідеології та по­літиці Руху України націократичні тенденції?»

Шоста Всеукраїнська наукова конференція НРУ відбулася 16-17 вересня 2005 року [15]. На пленарному засіданні висту­пив В. П. Малахов, ректор ОНПУ, д. т. н., професор, заслуже­ний діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Академії педагогічних наук, голо­ва ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону;

В. Ф. Панібудьласка, д. і. н., професор (КНУБА) — «Пробле­ми впровадження української мови як державної в соціокуль - турний процес в програмних документах і діяльності Народ­ного Руху України»; П. Г. Берко, доктор філософських наук (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького) — «Феномен націоналізму і релігії у програмних документах Народного Руху України»; Ю. В. Діденко, голова Миколаївської крайової організації Народного Руху України, член Центрального проводу НРУ, народний депутат України, аспірант (ОНПУ) — «Підтримка та критика рухівських ініціа­тив, співпраця з політичними силами у розбудові державності України»; Г. І. Гончарук, д. і. н., професор (ОНПУ) — «Вне­сок кафедри історії та етнографії України Одеського національ­ного політехнічного університету у дослідження історії НРУ».

У конференції прийняло участь більш 97 осіб.

Сьома Всеукраїнська наукова конференція була присвяче­на 20-річчю НРУ «Народний Рух України: місце в історії та політиці», яка відбулася 28-29 травня 2009 р. [16]. З віталь - ним словом виступив голова Народного Руху України Б. І. Та­расюк. VII Всеукраїнська наукова конференція свідчить про те, що науковий і політичний інтерес до історії та діяльності НРУ є стабільним. Це обумовлено в першу чергу значною рол­лю Руху в долі нашої Батьківщини як в недалекому минулому (початок 90-х рр. XX ст.), так і в сьогодні. Сформовано стійкий напрям дослідників рухівської тематики. На конференції взя­ли участь біля 140 осіб, із професора, доценти, старші викла­дачі, аспіранти та студенти різних навчальних закладів Одеси та України.

Восьма Всеукраїнська наукова конференція «Народний Рух Украни: місце в історії та політиці» відбулася 25-26 травня 2011 року [17]. Вона була спланована назустріч 20-річчю неза­лежності України. У конференц-залі Палацу культури студен­тів ОНПУ на пленарному засіданні виступили: Г. О. Оборський, ректор Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Б. І. Тарасюк, голова Народного Руху України, голо­ва парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, співпрезидент ПА EURONEST, по­чесний доктор Львівського національного університету «Визна­чення зовнішньополітичних пріоритетів незалежної України в поглядах В’ячеслава Чорновола та програмі НРУ». І. Ф. Драч, перший голова НРУ, поет, класик сучасної української літера­тури, Герой України, член Громадської ради при Президентові України «Я мріяв вийти з Руху на зупинці «незалежності Укра­їни». Р. Б. Боделан, голова Одеської міської ради 1998-2005 рр. «Власне баченняі здобутків і прорахунків НРУ». В. С. Коваль, народний депута України, заступник голови Народного Руху України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист Укра­їни «Участь НРУ в парламентсько-президентських та місцевих виборах». В. Я. Максимович, голова асоціації сприяння муніци­пальним реформам, кандидат економічних наук «Моя співпра­ця з головою Одеської обласної організації НРУ Віктором Цим - балюком». О. П. Шепотілова, аспірантка (ОНПУ) «Боротьба Миколаївської обласної організації НРУ за зміцнення незалеж­ності України». У конференції прийняло більше 121 чоловіка.

На протязі цього часу кафедра організувала дві всеукраїн­ські науково-методичні конференції.

Перша республіканська наукова-методична конференція була 18-20 вересня 1991 року, м. Одеса [18]. Присвячена про­блемам викладання історії народів України в технічному вузі, переслідувала мету вийти за традиційні межі висвітлення іс­торії через державні структури, бо при всій ефективності цьо­го методу поза увагою залишаються дослідження таких вічних чинників, як економіка, культура, національні риси. Чи не тому в нинішній офіційній історії країни не можна визначити справжні основи російського, українського і білоруського наро­дів, не кажучи вже про народи меншої чисельності. Перебудов - чі процеси національного відродження, пошук причин втрати патріотизму настійно вимагають повернути кожному народові його минуле, незалежно від того, чи воно гірке.

Друга конференція відбулася 28-29 травня 1993 року, м. Одеса, — «Проблеми поширення досвіду викладання та ви­вчення історії України в технічних вищих навчальних закла­дах» [19]. Ініціатори конференції переслідували мету розкрити кращий досвід викладання історії України, нагромаджений у технічних вузах, і зробити його надбанням колективів інсти­тутських істориків.

Цього вимагає не тільки сам факт викладання нової дис­ципліни, а й розуміння того, що професорсько-викладацький склад колишніх кафедр історії КПРС зустрічається з великими труднощами як внутрішнього (зміна поглядів на історію, інко­ли душевна криза), так і зовнішнього (відсутність підручників, протидія деяких керівників тощо) характеру.

Конференція розглядалася як наступний крок вдосконален­ня викладання історії України щодо конференції «Проблеми викладання історії народів України у технічному вузі» (Одеса,

1991 р.). Звичайно, тема першої конференції формувалася під впливом політичних подій у країні з метою привернути увагу, з одного боку, до історії малочисельних народів, а з другого, — до визвольних процесів саме в Україні.

Особливо хотілося б відзначити працю та участь Г. І. Гонча­рука у двох Всеафганських наукових конференціях, які були ним організовані в Афганістані у Кабульскому університеті, де він працював радником ректора університету у 1987-1988 рр.

Перша конференція: «Всеафганская научно-теоретическая конференция «Великий Октябрь и молодежь Афганистана» [20].

Материалы Всеафганской научно-теоретической конферен­ции видавались на мові пушту та російській мові 1-4 листопа­да 1987 року, Кабульский университет. Кабул, 1987.

Оргкомітет складався з представників від 17 організацій, закладів, від вчених й викладачів навчальних закладів Німеч­чини, Ірану, Куби, Болгарії і нашої країни, які працювали в вузах Афганістану.

У конференції взяло участь 292 людини: з них 186 — афган­ці; 84 — радянські вчені. Виступили 145 чоловік, в тому числі Г. І. Гончарук з доповіддю «В. И. Ленин о факторах развития революционного движения молодежи».

Не будемо зупинятися на цих моментах перебуття Г. І. Гон­чарука у Афганістані і з якими труднощами часом приходило - ся зустрічатися професору історії та натиском зі сторони ра­дянського посольства того часу (рекомендую прочитать книгу Г. И. Гончарука «Афганистан, прости»). Однак афганці удосто­їли Г. І. Гончарука низкою нагород.

Друга Всеафганская научно-практичная конференция» від­бувалася 3-5-7 травня 1988 року у Кабульському університеті. Кабул, 1988 «Политика национального примирения и моло­дежь Афганистана». У конференції взяли участь 162 вчених, викладача, практичних робітників з 29 учбових закладів, вчені з Болгарії, Німеччини; і з Радянського Союзу. 119 афганських вчених и викладачів, 14 студентів, а також 54 спеціалісти з других країн [21].

Г. І. Гончарук виступив з доповіддю «Единство целей по­литики национального примирения и интересов молодежи Аф­ганистана». У своїй промові він підкреслив, що: «Ни одна де­мографическая категория населения не страдает так от войны, как молодежь. Это общее положение в полной мере подтверж­дается на земле Афганистана».

Причины на то следующие: во-первых, молодежь име­ет право на жизнь в большей стерени, чем старшее поколе­ние, ибо она несет меньше ответственности за формирование противоречий, приведших к войне, за начало и продление военных действий. Представители старших поколений в осно­вном имущие, проводят соответствующую класовую политику и должны прежде всего нести ответственность за ее послед­ствия.

Безпосередньо кафедрою проведено 15 всеукраїнських со­юзних наукових конференцій з гострих проблем сучасності, а також кафедра має відношення до організації двох всеафган - ських конференцій. Загалом у їхній роботі взяло участь понад 2000 дослідників, дехто по декілька разів. І незмінно одне: іні­ціатором, головою оргкомітетів, головою редколегій матеріалів усіх конференцій був наш Гончарук Григорій Іванович. Споді­ваємся на нові конференції, нові зустрічі, нові плідні дискусії.

Джерела та література

1. Інтелігенція і влада. Матеріали Всеукраїнської наукової конфе­ренції. 22-23 жовтня 1999 року, м. Одеса / редкол.: Г. І. Гончарук (голова). — Одеса : Астропринт, 2006. — 168 с.

2. Програма Другої Всеукраїнської наукової конференції «Інтеліген­ція і влада» 14-15 березня 2002 р., м. Одеса. — Одеса, 2002. — 18 с.

3. Інтелігенція і влада. Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції. 16-17 жовтня 2003 р., м. Одеса / голова ред. кол. Г. І. Гончарук. — Одеса: Астропринт, 2003. — 184 с.

4. Програма Третьої Всеукраїнської наукової конференції «Інтеліген­ція і влада» 16-17 жовтня 2003 р. / редкол.: Г. І. Гончарук (голо­ва) — Одеса, 2003. — 19 с.

5. Інтелігенція і влада. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науко­вої конференції. 20-21 березня 2006 року, м. Одеса / редкол.: Г. І. Гончарук (голова). — Одеса : Астропринт, 2006. — 216 с.

6. Інтелігенція і влада: матеріали П’ятої Всеукраїнської наук. конф. (Одеса, 24-25 груд. 2009 р.) : у 3-х ч. Ч. 1 / редкол. : гол. ред. Г. І. Гончарук [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2009. — 268 с.

7. Інтелігенція і влада: матеріали П’ятої Всеукраїнської наук. конф. (Одеса, 24-25 груд. 2009 р.) : у 3-х ч. Ч. 2 / редкол. : гол. ред. Г. І. Гончарук [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2009. — 192 с.

8. Інтелігенція і влада: матеріали П’ятої Всеукраїнської наук. конф. (Одеса, 24-25 груд. 2009 р.) : у 3-х ч. Ч. 3 / редкол. : гол. ред. Г. І. Гончарук [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2009. — 204 с.

9. Програма П’ятої Всеукраїнської наукової конференції «Інтеліген­ція і влада» 24-25 грудня 2009 р., м. Одеса / редкол. : Г. І. Гонча­рук (голова). — Одеса: Астропринт, 2009. — 31 с.

10. Народний Рух України: місце в історії та політиці. Тези доповідей Першої Всеукраїнської наукової конференції (14-16 вересня 1994 року, м. Одеса) / редкол.: Г. І. Гончарук (голова), С. А. Цвілюк (заст. голови), Н. Т. Малуха та ін. — К., 1994. — 96 с.

11. Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали другої Всеукраїнської наукової конференції (11-12 вересня 1996 року, м. Одеса) / редкол.: Г. І. Гончарук (голова), С. А. Цвілюк (заст. голови), Н. Т. Малуха та ін. — Одеса, 1996. — 56 с.

12. Народний Рух України: місце в історії та політиці: Матеріали тре­тьої Всеукраїнської конференції (10-11 верес. 1998 р., м. Одеса) / редкол.: Г. І. Гончарук (голова), Л. П. Дузь, Н. Т. Малуха, та ін. — Одеса : Астропринт, 1998. — с.

13. Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали четвертої Всеукраїнської наукової конференції. — 14-15 вересня 2000 року, м. Одеса / редкол.: Г. І. Гончарук (голова), Н. Т. Ма­луха, І. В. Місевра та ін. — Одеса : Астропринт, 2000. — 152 с.

14. Народний Рух України: місце в історії та політиці: Матеріали V (позачергової) Всеукраїнської наукової конференції: 14-15 вересня 2001 року, м. Одеса / редкол.: Г. І. Гончарук (голова),

Н. Т. Малуха, І. В. Місевра та ін. — Одеса : Астропринт, 2001. — 204 с.

15. Народний Рух України: місце в історії та політиці: Матеріали V! Всеукраїнської наукової конференції 16-17 вересня 2005 р., м. Одеса / редкол.: Г. І. Гончарук (голова). — Одеса : Астропринт, 2005. — 160 с.

16. Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю НРУ, 28-29 травня, 2009 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політех. ун-т. — Одеса : Астропринт, 2009. — 236 с.

17. Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали VIIІ Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 20-річчю не­залежності України, 25-26 травня, 2011 р., м. Одеса / редкол.: Г. І. Гончарук (голова). — Одеса : Астропринт, 2011. — 456 с.

18. Проблеми викладання історії народів України в технічному вузі: Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції 18-20 вересня 1991 р. / редкол.: Г. І. Гончарук (голова). — К. : УМК ВО, 1991. — 308 с.

19. Проблеми поширення досвіду викладання та вивчення історії України в технічних вищих навчальних закладах : Тези допові­дей Всеукраїнської науково-методичної конференції. 28-29 травня 1993 року, м. Одеса / ред. колегія: Г. І. Гончарук (голова). — К.: ІСДО, 1993. — 248 с.

20. Материалы Всеафганской научно-теореотической конференции, представленные на русском языке. (1-4 ноября 1987 года) Кабуль­ский университет / редкол.: Г. І. Гончарук (голова). — Кабул, 1987. — 280 с.

21. Материалы Всеафганской научно-теоретической конференции «Политика национального примирения и моложежь Афганистана 10-11 апреля 1988 г. — Кабул : Кабульский университет, 1988. — 268 с.

22. Гончарук Г. И. Афганистан, прости / Г. И. Гончарук. — Москва - Одесса : Реклама, 1992. — 264 с.


Голудец Г. Н. История кафедры истории и этнографии Украи­ны ОНПУ в конференциях.

В статье дается краткий обзор научных конференций, которые были организованы руководством кафедры истории и этнографии Украины ОНПУ. Особое внимание уделено рассмотрению всеукра - инских конференций «Интеллигенция и власть» и «Народный Рух Украины».

Goludets G. N. The activities of the department of History and Ethnography of Ukraine at ONPU conferences.

The article gives a brief overview of Ukrainian and national con­ferences organized by the leadership of the department of History and Ethnography of Ukraine of ONPU. Particular attention is paid to the All-Ukrainian conference «Intellectuals and Authority» and «NRU».

Похожие статьи