Головна Історія Інтелігенція і влада ІСТОРІОГРАФІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ НА ОДЕЩИНІ
joomla
ІСТОРІОГРАФІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ НА ОДЕЩИНІ
Історія - Інтелігенція і влада

В. М. Осипов

Ключові слова: історіографія, національна трагедія, Голодо­мор, Одеська область.

Ключевые слова: историография, национальная трагедия, Голодомор, Одесская область.

Key words: historiography, tragedy of national, Golodomor, Odessa region.

У жовтні 2010 року президент України Віктор Янукович за­явив, що пам’ять про Голодомор для сучасного суспільства є святою [1].

24 листопада 2010 року міністр закордонних справ Украї­ни К. І. Грищенко зверненувся до закордонного українства з нагоди 77-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні з промовою вшанувати жертв однієї з найбільших гуманітарних катастроф людства — Голодомору 1932-1933 років в Україні [2].

Протягом багатьох десятиліть на дослідження теми Голодо­мору 1932-1933 років було накладено цілковите табу. Історич-


На наука, виконуючи завдання державної ідеології, спотворю­вала правду про тогочасну реальність, а дослідники не мали змоги об’єктивно відтворити її на основі джерел. Більша час­тина джерельної бази була суворо засекречена, інша свідомо не залучалась до наукового обігу аби не наражатися на небезпеку

З боку партійних і державних органів або й просто не вносити плутанину в усталену концепцію побудови соціалізму в СРСР. Лише на початку 1990-х років, з поступовим відкриттям досту­пу до раніше заборонених архівних матеріалів, з’ясувалося, що значне коло питань, пов’язаних з розвитком країни наприкінці 1920 — в 1930-х роках потребують ґрунтовного дослідження і переосмислення. Суттєво підвищилася також увага до ви­вчення проблеми Голодомору на теренах Одещини. Голодомор 1932-1933 років став окремим предметом дослідження і з кож­ним роком інтерес до цієї маловивченої проблеми зростав. Нау­ковці й архівісти одеських науково-освітніх установ розпочали пошуки й оприлюднення різноманітних за характером джерел

[3] . Так, головний науковий співробітник ДАОО Г. Л. Малінова 1993 року опублікувала на сторінках «Краеведческого вестни­ка» написану на нових архівних матеріалах статтю «Голод, ко­трого не было» [4]. Окремі питання історії голоду в Україні і на Одещині з’являлися в програмах конференцій всеукраїнського і обласного рівня, зокрема міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю Одеси [5], де була опублі­кована стаття Л. Л. Жданової про Голодомор в Одесі та на Оде­щині [6]. До цієї важливої дослідницької роботи долучилася сільська інтелігенція.

Голова Асоціації дослідників українського голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Одеській області М. В. Григорук і його дружи­на Л. С. Григорук досліджували цю тему у своєму Савранському районі. Вони брали участь у роботі міжнародного симпозіуму «Голодомор 1932-1933 р.», який проходив у Києві 5-7 вересня

1990 Року. Вже в першій половині 1990-х років проблематика Голодомору 1932-1933 років стала постійною на шпальтах га­зет районів Одещини. Друкувалися сотні спогадів свідків Голо­домору, які у подальшому аналізувалися науковцями і вводи­лися у науковий обіг. З середини 1990-х років виокремилися окремі напрями пошукової й аналітичної роботи. Бібліотеки міста і області здійснювали систематизацію бібліографії, при­свяченої різним аспектам і проблемам Голодомору. Одним з ва­гомих результатів такої роботи стало видання бібліографічного довідника видань про Голодомор в Україні, здійснене працівни­ками наукової бібліотеки ім. М. Горького [7, 8].

Тема Голодомору стала однією з пріоритетних в науко­вій роботі Державного архіву Одеської області. Під керівни­цтвом Л. Г. Білоусової було виявлено сотні документів, у т. ч. в закритих раніше фондах, які дають можливість простежити історію Голодомору на теренах Одещини. Чимало таких джерел опубліковано у виданнях архіву [9]. Виявлені і оприлюднені документи висвітлюють механізм реалізації політики радян­ського режиму на Одещині у 1932-1933 роках, дають можли­вість відтворити хід хлібозаготівель і їх трагічні наслідки для українського суспільства. Історіографія Голодомору на Одещи­ні представлена також низкою науково-публіцистичних ви­дань. Серед них варто відзначити «Ідло — 33-го» О. Різниківа, а також низку публікацій Н. Кесової. Питання з історії Голо­домору присутні у виданнях історії районів, сіл [10]. Був видан одеський мартиролог, де фіксувалися дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади [11].

Значний внесок у дослідження проблем голодомору на ре­гіональному рівні зробила, зокрема, О. Шнабель-Тихомирова [12, 13].

Якісно новим напрямом у вивченні Голодомору на Одещині стало видання збірок матеріалів чи монографій, присвячених історії Голодомору у конкретному районі. «Голодомор: гово­рять свідки трагедії» (Кодимський район) [14], «Правда про голодомор на Одещині: Березівський район» [15], Голодомор на Біляївщині [16], Голодомор 1932-1933 років у Ширяївсько - му районі [17], «Пам’яті невинно убієнних» (Комінтернівський район) [18], «У скорботних 1932-1933 роках» (Миколаївський район) [19].

Можна констатувати, що сьогодні виявлено і введено в на­уковий обіг достатньо широке коло джерел — документальних матеріалів і усних свідчень, необхідних для комплексного на­писання історії Голодомору на Одещині. Водночас наявна дже­рельна база є вагомим підґрунтям для подальших наукових до­сліджень.

Джерела та література

1. Президент України: Пам’ять про Голодомор для сучасного суспіль­ства є святою / 25.10.2010 14:55 Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Http://www. president. gov. ua/news/18593. html

2. Звернення міністра закордонних справ України К. І. Грищенка до закордонного українства з нагоди 77-х роковин Голодомору 1932­1933 років в Україні. 24 листопада 2010 // Http://www. mfa. gov. ua/mfa/ua/news/detail/49049.htm? lightWords

3. Кушнір В. Г., Петровський Е. П. Національна трагедія в Укра­їні: гірка правда Голодомору на Одещині // Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська об­ласть. Державний архів Одеської області. Частина I. / Редакційна колегія: (співголови — М. Д. Сердюк і М. Л. Скорик), автори - упорядники Л. І. Білоусова (керівник), М. Г. Батуріна, А. Є. Бух, О. В. Мартиненко, Г. М. Паніван. — Одеса: Астропринт, 2008. —

С. 6-11.

4. Малинова Г. Л. Голод, которого не было // Краеведческий вест­ник. — Одесса, 1993. — № 2. — С. 14-17.

5. Одесі — 200. Матеріали міжнародної науково-теоретичної кон­ференції, присвяченої 200-річчю міста. Ч. I. — Одеса, 1994. — 174 с.

6. Жданова Л. Л. Голодомор 1932-1933 років та його соціально - економічні наслідки в Одесі та на Одещині // Одесі — 200. Мате­ріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю міста. Ч. I. — Одеса, 1994. — С. 32-35.

7. Голодомор в Україні 1932-1933 рр. Бібліографічний покаж­чик / Упор. Бур’ян Л. М., Рікун І. Е. — Одеса; Львів: Видавни­цтво М. П. Коць, 2001. — 651 с.

8. Голодомори в Україні 1932-1933 рр. Бібліографічний покажчик. Вип. другий. / Упор. Бур’ян Л. М., Рікун І. Е. — Одеса: Видавни­цтво «Студія «Негоціант», 2008. — 568 с.

9. Голодомор в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.). Спогади, документи, дослідження /Упор.: Л. Г. Білоусова, О. М. Барановська, Т. Є. Волкова, Г. Л. Маліно­ва, Г. М. Паніван, В. В. Харковенко. Державний архів Одеської області. — Одеса: Чорномор’я, 2005. — 152 с.

10. Кушнір В. Г., Петровський Е. П. Національна трагедія в Укра­їні: гірка правда Голодомору на Одещині // Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська об­ласть. Державний архів Одеської області. Частина I. / Редакційна колегія: (співголови — М. Д. Сердюк і М. Л. Скорик), автори - упорядники Л. І. Білоусова (керівник), М. Г. Батуріна, А. Є. Бух, О. В. Мартиненко, Г. М. Паніван. — Одеса: Астропринт, 2008. —

С. 6-11.

11. Одеський мартиролог. Дані про репресованих Одеси і Одеської об­ласті за роки радянської влади. Т. 2. / уклад.: Ковальчук Л. В., Разумов Г. О. — Іст.-мемор. вид. — Одеса: ОКФА, 1999. — 800 с.

12. Шнабель-Тихомирова О. Я. Трагедія Голоду на Великомихайлів - щіні 1933. Ч. I. — Одеса: Астропринт, 1998. — 26 с.

13. Шнабель-Тихомирова О. Я. Через усі кола пекла. Книга пам’ять. — Одеса: Астропринт, 2000-355 с.

14. Голодомор: Говорять свідки трагедії / упор. Палашевська Н. В. Кодима: Кодимська районна друкарня, 2007. — 138 с.

15. Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район / Упоряд. Ніточко І. І. — Одеса: Астропринт, 2008. — 220 с.

16. Голодомор на Біляївщіні 1932-1933: дослідження, спогади, доку­менти / Автори: Андріященко М. А., Гой С. Л., Зубрицька С. П. та ін.; упоряд.: Зубрицька С. П., Михайленко Г. В., Довженко І. О.; ред. кол.: Андріященко М. А., Гой С. Л. та ін.; Біляївська районна державна адміністрація. — Одеса: Астропринт, 2008. — 152 с.

17. Голодомор 1932-1933 років у Ширяївському районі: Книга пам’яті жертв геноциду / Ширяївська районна державна адміністрація; Архівний відділ Ширяївської райдержадміністрації; [ред. кол. : Л. І. Жаданова та ін.; упоряд. Т. В. Манжос]. — Одеса: Астро­принт, 2008. — 160 с.

18. Пам’яті невинно убієнних: збірник статей. — Одеса: Видавництво «ВМВ», 2008. — 80 с.

19. У скорботних 1932-1933 роках. (Миколаївський район Одеської області). Кушнір В. Г. Петрова Н. О., Поломарьов В. М. — КП ОМД, Одеса, 2008. — 292 с.

Анотації

Осипов В. Н. Историография Голодоморе 1932—1933 годов на Одесщине.

В статье рассматривается историография Голодомора 1932-1933 годов на Одесщине, а также история голода в конкретном районе.

Osipov A. N. Historiography of Golodomor of 1932—1933 on Odes­sa region.

The article deals with historiography of Golodomor of 1932-1933 in Odessa region is examined, and also history of famine in a concrete district is analyzed.


Похожие статьи