Головна Історія Інтелігенція і влада ГОНЧАРУК Г. И., НАГАЙЦЕВ А. Е. “НЕРАВНАЯ БОРЬБА ПРОДОЛЖАЛАСЬ: ЭТНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВИЖЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ 1965-1974 ГОДОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ” — О.: АСТРОПРИНТ, 2009. — 312 С
joomla
ГОНЧАРУК Г. И., НАГАЙЦЕВ А. Е. “НЕРАВНАЯ БОРЬБА ПРОДОЛЖАЛАСЬ: ЭТНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВИЖЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ 1965-1974 ГОДОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ” — О.: АСТРОПРИНТ, 2009. — 312 С
Історія - Інтелігенція і влада

С. А. Цвілюк

Нещодавно у видавництві “Астропринт” вийшла друком чергова книга авторів, які упродовж тривалого часу склада­ли успішний науково-дослідницький дует, — професора Григо­рія Гончарука та доцента Олександра Нагайцева — “Неравная борьба продолжалась: Этнический потенциал движения за не­зависимую Украину по отечественным документам 1965-1974 годов: Часть третья”.

Це вже п’ята книга документальних матеріалів цих авторів, присвячена висвітленню різноманітних і багатогранних форм боротьби українських громадян — представників різних націй та етнічних груп — за свободу і незалежність України проти то­талітарного радянського режиму. Саме й тому автори дали сво­їй черговій праці характерну назву: етнічний потенціал руху за незалежну Україну. В ній йдеться не тільки про боротьбу, яку вели кращі сини й дочки етнічних українців, але й численні представники патріотично орієнтованих інших етносів, які на­селяють Україну і які брали найактивнішу участь у боротьбі за свободу і незалежність її багатонаціонального народу.

Звернемо увагу читача на послідовність і непохитну логіку, з якою автори вивчають проблематику визвольних змагань на теренах України, — змагань, що тривали упродовж десятиліть. Про це свідчать самі лише назви їхніх попередніх книг: “Укра­инская Повстанческая Армия в литературе и документах”, “Нацистские документы об УПА. Разночтения”, “Украинские повстанцы в советских литературе и документах 1944-1953 го­дов”, “Расправа: Украинское повстанчество в советских доку­ментах 1954-1964 годов. Часть вторая” та рецензована зараз книга.

Монографічне дослідження “Неравная борьба продолжалась” складається з трьох розділів. У першому з них показано про­тистояння позицій з такого важливого і злободенного суспіль­ствознавчого питання як національна політика, висвітлених в доповідях, промовах та статтях перших секретарів Центрально­го комітету Компартії України П. Ю. Шелеста (1965-1967 рр.) і В. В. Щербицького (1966-1978 рр.), а також в “Нарисах іс­торії Комуністичної партії України” (1977 р. видання).

Викликає інтерес підхід авторів до вибіркових матеріалів деяких літературних видань з національної тематики, зокре­ма, стосовно книги українського філософа Ю. І. Римаренка з характерною назвою: “Буржуазний націоналізм та його “теорія націй”, виданої 1974 року. Це твір, як мовиться, свого часу, коли комуністичний режим з особливою цілеспрямованістю за­гострив увагу до цієї проблеми, розгорнувши жорстоку бороть­бу проти “українського буржуазного націоналізму”. З іншого боку, читач знайде надзвичайно цікаві й глибокі думки, що знайшли відображення у таких виданнях, як широко відома книга А. Авторханова “Империя Кремля: Советский тип коло­ниализма”, О. Субтельного “Україна: Історія”, Л. Лук’яненка “Сповідь у камері смертника”, а також “Фаховий висновок ро­бочої групи істориків при Урядовій комісії з визначення діяль­ності ОУН і УПА”, та матеріалах міжнародної наукової кон­ференції “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави”, що відбулася 2006 року в Києві.

Другий розділ присвячено в основному документальним ма­теріалам, для яких використано постанови радянського уряду щодо України, ухвалені в 1965-1974 роках.

Найоб’ємнішим і найзмістовнішим є третій розділ книги, що має назву “Матеріали державних архівів розповідають”. Його методологічна спрямованість — силою документа розкрити справжню суть національної політики Кремля відносно Украї­ни, показати антиукраїнський характер офіційної ідеології ко­муністичного режиму, спрямованої проти будь-яких щонаймен­ших проявів самостійності республіки. Вся сила московських владних партійно-державних структур та їхніх прислужників


У самій Україні спрямовувалась в русло відвертої русифікації українського народу і всебічного підкорення Української рес­публіки Москві. В той же час документальні матеріали роз­ділу розкривають сторінки напруженої боротьби, насамперед української національно орієнтованої інтелігенції, за духовне відродження України, її виступу на захист української мови й національної культури.

Лише самі назви складових третього розділу, а в ньому на­раховується 31 параграф, відображують його основний зміст, як наприклад: “Творческая интеллигенция под строгим надзо­ром спецслужб”, “Усиление давления на СМИ и журналистов”, “Верующие оставались оппонентами властей”, “Недовольство иностранных студентов в СССР рассматривалось как провока­ция”, “Власти наращивали штатную численность карательных структур”, “Преследование сторонников независимости Украины под благовидным предлогом искоренения преступнос­ти”, “Социальному протесту давалась криминальная оценка” та ряд інших.

Отже, в рецензованій праці досліджуються документальні матеріали трьох видів. По-перше, історіографічні, в яких авто­ри аналізують літературні джерела за період 1965-1974 років, маючи на меті показати обстановку протиборства та актуаль­ність поставленої проблеми.

По-друге, представити читачеві офіційні урядові постанови по розглядуваному десятиліттю з метою дати можливість са­мому визначити ставлення союзного уряду до питань, зістав­ляючи, наприклад, прохання українських керівників провести технічну реконструкцію вугільної промисловості, з тим, які рішення ухвалювались у відповідь на ці прохання і чи врахо­вувались вони взагалі чи ігнорувались.

По-третє, документальні матеріали регіональних держархі­вів відбирались лише ті, котрі безпосередньо стосувались дослі­джуваної проблеми — боротьби за права і свободи Української Республіки по визначених напрямах і роках з метою надати науковому дослідженню достовірний і прикладний характер. У цьому відношенні рецензована книга матиме чимале прак­тичне значення для подальшої роботи науковців над дослі­дженням і висвітленням розглядуваних проблем.


Над наступною книгою з цієї проблеми професор Г. Гонча­рук працює нині одноосібно. На превеликий жаль, його співав­тор доцент Олександр Юхимович Нагайцев нещодавно пішов із життя. Названі ж книги, рецензована у тому числі, залиша­ються творчою пам’яттю для його колег і рідних про працьо­витого науковця, невтомного дослідника історії України, гарну творчу людину.


Похожие статьи