Головна Журналистика ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» НА СТОРІНКАХ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
joomla
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» НА СТОРІНКАХ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
Журналистика - Журналистика

Мирослава Чорнодон,

Магістр журналістики (Вінниця)

У ДЕ 007: 304: 070

У статті подано тлумачення поняття «жінка» на сторінках сучасних жіночих видань.

Ключові слова: концепт, жінка, журнал, жіноча періодика.

С

Учасний стан суспільних відносин вимагає все більше викори­стовувати знання, навички та творчі здібності жінок, потребує активного залучення їх до різних сфер життєдіяльності. Кон­цептуальне сприйняття й тлумачення поняття «жінка», що висвіт­люються на сторінках сучасної преси для жінок в Україні та за її межами, потребує визначення поліфункціональності тендерних інтерпретацій, осягнення метафоричного сприйняття образу жінки та її ролі й призначення в суспільстві.

У новому «Тлумачному словнику української мови» подано таке визначення поняття: «Жінка - доросла людина жіночої статі. Дітей та підлітків жіночої статі називають дівчатами, щоправда, інколи поняття «жінка» вживається узагальнено для всіх осіб жіночої статі, наприклад: права жінки - стосуються як дорослих жінок так і дівчат. Залежно від реґіону та сфери вжитку до жінок широко використовують звернення: пані, панянка, панночка, громадянка, міс, місіс, мадам та інші» [3, 186].

У традиційних суспільствах жінки, як правило, повинні вирі­шувати репродуктивні, а чоловіки - продуктивні завдання. Репродуктивними є насамперед виховання дітей та догляд за ними, але також догляд за хворими та престарілими, готування їжі тощо. Цей розподіл зберігся з давніх часів і призвів до того, що з часом жінка все більше стала залежною від чоловіка й мусила йому під­корятися. У Європі до XIX ст. лише чоловіки вважалися юридично дієздатними, натомість неодружена жінка потребувала опікуна.

Проте існують й інші історичні свідчення, що в давні часи жінки були шанованими членами суспільства та навіть домінували над чоло­віками. Для суспільства часів мисливства та збиральництва жінки,


Які найчастіше були збирачками, відігравали важливу роль. Адже регулярне здобування їжі збиральництвом було економічно вигідні­шим, ніж мінливий успіх мисливців. Також виключно жіноча здат­ність народжувати й цим зберігати групу робить жінку ціннішою, аніж чоловіка. Роль жінки в суспільстві посилювала також однознач­ність визначення матері дитини та не завжди можливе визначення батьківства. Саме властивість жінки дарувати життя стала основою перших культів та релігій, у яких поклонялися жінкам та жіночим божествам. У наш час поширено переконання, що за первісного ладу в суспільстві панував матріархат, хоча існують й інші версії.

Починаючи з неолітичної революції, жінки втрачають домінант­ну роль на користь чоловіків. Але завдяки емансипації жінок, фемінізму як руху жінок за рівні права з чоловіками з середини 60-х pp. XX ст. і досі, традиційна патріархальна структура суспіль­ства поставлена під сумнів. Жінки можуть вільно вибирати май­бутню професію та користуватися такими ж юридичними правами, як і чоловіки [1, 74].

Сучасні жіночі видання заповнені різноманітною інформацією про жінок, їх призначення та роль у сучасному суспільстві. Спробуємо проаналізувати, які тлумачення концепту «жінка» можна знайти на сторінках сучасної жіночої періодики (на прикладі видань «Жінка», «Натали», «Cosmopolitan», «Женский журнал»).

У досліджуваних журналах знайдено чимало визначень поняття «жінка». Не завжди такі тлумачення мають однозначний зміст. Тому їх варто поділити на кілька категорій (відповідно до ролей, які виконує жінка в тому чи іншому середовищі): жінка та соціум, жінка й чоловік, жінка й духовність, жінка та сім’я, жінка й краса.

Таким чином, до першої категорії слід зарахувати такі визна­чення: «Жінка - це талановита особистість» (Жінка. - 2010. - № 1); «Жінка - це сеньйора» (Жінка. - 2010. - № 3); «Жінка - це митець» (Жінка. - 2010. - № 4); «Бізнесвумен» (Натали. - 2011. - № 5); «Жінка - підприємець» (Натали. - 2011. - № 6); «Леді-бос» (Натали. - 2011. - № 6); «Жінка - керівник» (Cosmopolitan. - 2011. -№7); «Жінка - імператриця» (Cosmopolitan. - 2011.-№ 7); «Жінка - незламна особистість» (Женский журнал. - 2011. - № 1).

До другої категорії належать: «Жінка - це цілеспрямована вродли­виця» (Жінка. - 2010. - № 1); «Жінка - це кохана людина» (Жінка. -

2010. - № 4); «Жінка - це насамперед особистість, а не об’єкт для задо­волення статевого потягу» (Жінка. - 2010. - № 5); «Жінка - це слаб­кість чоловіка» (Жінка. - 2010. - № 5); «Жінка - мисливець» (Натали. - 2011. - № 4); «Жінка - мрія» (Натали. - 2011. - № 4);

«Жінка - зірка» (Натали. -2011. -№4); «Жінка-Єва» (Натали. - 2011. - № 6); «Жінка - неприступна фортеця, яка не боїться випус­кати на волю своє «Я» (Натали. - 2011. - № 7).

До третьої категорії належать такі визначення: «Жінка - це муза» (Жінка. - 2010. - № 2); «Жінка - це жива справжня богиня» (Жін­ка. - 2010. - № 3); «Жінка - це коштовність» (Жінка. - 2010. - № 5); «Жінка - це ангел» (Жінка. - 2010. - № 6); «Жінка - це найкоштов - ніший скарб» (Жінка. - 2010. - № 10); «Жінка - богиня» (Натали. - 2011.-М 2).

До четвертої категорії відносимо такі визначення: «Жінка - це годувальниця» (Жінка. - 2010. - № 1); «Жінка - це берегиня козацького роду» (Жінка. - 2010. - № 4); «Жінка - це мати» (Жінка. - 2010. - № 4); «Жінка - відважна мати» (Женский жур­нал. - 2011. - № 4).

До п’ятої категорії варто віднести такі визначення: «Жінка - то краса, а краса - то сума любові й самоповаги» (Жінка. - 2010. - № 8); «Я (жінка) - краса життя» (Натали. - 2011. - № 2); «Жінка - принцеса» (Cosmopolitan. - 2011. - № 2); «Жінка - лебідь» (Cosmopolitan. - 2011. - № 4); «Жінка - квітка» (Женский жур­нал. - 2011. - № 4).

Найбільше різноманітних визначень трапляється при розгляді співвідношення «жінка і чоловік». Наступною за кількістю визна­чень є категорія «жінка та соціум», далі «жінка та духовність»; майже однакова кількість визначень у поєднаннях «жінка та сім’я» і «жінка та краса».

Таким чином, стосунки жінки з протилежною статтю найчасті­ше висвітлюються в жіночих періодичних виданнях і концепт «жінка» вживається саме в контексті «жінка і чоловік». Але вод­ночас чимала кількість визначень цього концепту належить до категорії «жінка та соціум», наявний взаємозв’язок жінки з проце­сами, що відбуваються в суспільстві. Як показують результати дослідження, роль жінки в соціумі важлива й на сучасному етапі розвитку жіноча особистість стоїть на рівні з особистістю чоловіка (гендерна демократія). Принаймні це можна спостерігати при ана­лізі матеріалів жіночої періодики.

Визначення концепту «жінка», що належать до категорії «жінка та духовність», теж часто висвітлюються в жіночих журна­лах, а тому можна помітити взаємозв’язок духовності жінки з її стосунками з чоловіком, без якого не можливе продовження роду, а отже, й реалізація духовного материнського призначення.

Концепт «жінка» трапляється на сторінках жіночої періодики й при висвітленні взаємозв’язку «жінка та сім’я». Більшість сучас­них жінок намагається виявити себе як у кар’єрі та виконувати суспільно важливі ролі, так і в родині бути берегинями домашнього вогнища та матерями. Пристосованість до такого способу та ритму життя, щоб поєднувати професійну та сімейну сфери життєдіяль­ності, їм вочевидь вдається.

Таким чином, не дивує, що концепт «жінка» вживається в жур­нальних матеріалах й у визначеній категорії «жінка та краса». Адже сучасна жінка - це активна особистість, яка намагається вия­вити себе в багатьох сферах діяльності. Отже, має завжди підтри­мувати себе в формі та стежити за своєю зовнішністю.

Концепт «жінка» вживається в досліджуваних жіночих видан­нях з різним змістовим наповненням, що підтверджує думку про багатогранність місця, ролі та призначення жінки в суспільстві. Дослідник Р. Кушнір вважає, що з точки зору функціональної пси­хології на сучасному етапі розвитку в суспільстві жінки у своїх вчинках можуть використовувати чотири базових інструменти: слабкість, силу, розум і сексуальність. Чоловіки можуть викори­стовувати лише інструмент сили і розуму. Слабкість - соціально прийнятна можливість демонстрації фізіологічної або психологіч­ної неможливості виконати дію. Сила - соціально прийнятна мож­ливість демонстрації фізіологічного або психологічного само­ствердження і відповідно виживання. Розум - можливість викори­стання психофізіологічного мисленнєвого апарату для ефективного самовиживання. Сексуальність, як інструмент жінки, пов'язаний не так із браком такої риси й відповідно можливості використання її в чоловіка, як з природно сильнішим сексуальним потягом серед - ньостатистичного чоловіка загалом до жінок, ніж середньостати - стичної жінки загалом до чоловіків. Більшість успішних жінок використовує вищезазначені інструменти послідовно й рівноцінно. Мабуть, у цьому й полягає велике мистецтво - мистецтво бути жін­кою [2, 1].

Завдяки проведеному дослідженню було з’ясовано, що найчасті­ше в сучасних жіночих журналах, зокрема «Жінка», «Натали», «Cosmopolitan», «Женский журнал», концепт «жінка» замінюєть­ся такими словами-синонімами: пані, панночка, леді, вумен, дама, мадам, міс, місіс, Сва.

Цікаво, що в сучасній жіночій періодиці жінка порівнюється з різними природними стихіями, тваринами, рослинами тощо. Щодо перших паралелей знайдено такі порівняння: «Жінка - лебідка» (Cosmopolitan. - 2011. - № 4); «Жінка, немов птах» (Жінка. -

2010. - № 8); «Жінка - хитра кішка» (Женский журнал. - 2011. - № 4). Краса рослинного світу не випадково часто нагадує жіночу вроду, тому бачимо такі варіанти-метафори: «Вона (жінка) - одино­ка берізка» (Жінка. - 2010. - № 4); «Панночка з цвіту вишні» (Жінка. - 2010. - № 6); «Жінка - це квітка» (Женский журнал. -

2011. - № 4); «Жінка - горда польова квітка» (Женский журнал. - 2011. - № 6). Непередбачуваність характеру й змінність настроїв жінки часто порівнюють із природними явищами й стихіями: «Жінка - зірка» (Натали. - 2011. - № 4); «Жінка - мисливець» (Натали. - 2011. - № 4); «Жінка - гроза» (Женский журнал. -

2011. - М 1).

Висвітлені у досліджуваних жіночих журналах визначення кон­цепту «жінка» тематично розгалужені, тому спостерігаємо, що в жіночій періодиці жінку намагаються змальовувати як всебічно розвинену особистість, котра виявляє себе в різноманітних сферах життєдіяльності.

1. КозуляО. Жінки в історії України / О. Козуля. - К., 1993. - 256 с.

2. Кушнір Р. Сучасна жінка в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Роман Кушнір. - Режим доступу : romankushnir. livejournal. com/2380, html.

3. Мельник Т. М. Тендерна політика в Україні / Т. М. Мельник. - К., 1999.-65 с.

4. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / [уклад.

В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. - К. : Аконіт, 1998. - Т. 2. - 910 с.

В статье подано понятие «женщина» на страницах современных женских изданий.

Ключевые слова: концепт, женщина, журнал, женская периодика.

Article submitted the concept of «woman» in the pages of contemporary women's magazines.

Keywords: concept, a woman, a magazine, women speriodicals.