Головна Журналистика ПАРТІЙНА ПРЕСА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ
joomla
ПАРТІЙНА ПРЕСА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ
Журналистика - Журналистика

Вікторія Георгієвська,

Канд. наук із соц. комунік. (Київ)

У ДЕ 007: 304: 070

У статті досліджено сучасні партійні періодичні видання, зокре­ма деякі газети комуністичного спрямування («Комуніст», «Киев- ский вестник», «Робочая газета», «Коммунист Києва»).

Ключові слова: партія, партійна преса, тематика.

П

Реса партійних осередків не раз ставала об’єктом дослідження як у галузі історичних розвідок, так і в сфері журналістико - знавства (філологічні та історичні науки, соціальні комунікації). Слід згадати співробітництво І. Франка і М. Павлика в пресі Радикальної партії («Народ», «Хлібороб»), активну участь С. Пет­люри і В. Винниченка в діяльності УСДРП та її пресі («Селянин», «Гасло», «Слово»), комуністичні переконання цілої когорти укра­їнських письменників і публіцистів початку XX ст. Цій темі при­свячено окремі розділи в підручнику «Історія української преси»

А. Животка, монографіях І. Крупського, В. Головченка, А. Мос­каленка та інших дослідників.

Сучасна партійна діяльність в Україні теж досить різноманітна й насичена. У нашій державі зафіксовано майже 200 партій (рухів, об’єднань, союзів, сил тощо): в Єдиному реєстрі громадських фор­мувань (Міністерство юстиції України) за станом на 12 грудня 2011 р. зазначено 185 політичних партій [4]. Серед них - лідери модерного політичного руху в Україні (Партія реґіонів, Комуніс­тична партія України, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Народний союз «Наша Україна», Соціалістична партія України, Фронт змін, Народний рух України, «Жінки за майбутнє» тощо). Існують також і менш активні партії: « Народна екологічна партія », Партія «Третя сила», Партія «Велика Україна», «Власна сила», «Сам за себе» та ін. Чимало з них мають свої сайти, де подають про­граму, мету і завдання діяльності, представляють основну докумен­тацію, аналітичні матеріали (чи інші публікації), новини, форуми, фотогалерії.

Мета статті - визначити основні орієнтири партійної преси в Україні за останній час, спираючись на певні періодичні видання (зокрема пресу комуністичного спрямування).


Сьогоднішня ситуація із партійною пресою в Україні здається досить загадковою, адже чимало нових видань з’являється «ситуа­тивно» і згодом зникає. У статті «Газета «під вибори» - партійна преса по-українському» згадується саме такий факт: «Створити газету «під вибори» досить просто. Вона повинна пов’язати партію із громадськістю, донести ідеологію, розповісти про лідерів, повідо­мити про здобутки на політичній ниві... Редакторами таких газет здебільшого стають керманичі певних політичних сил, журналісти винаймаються із вимогою славити. У такий спосіб апріорі непри­буткові проекти, їх колективи опиняються у заручниках ідеології, такі ЗМІ оминають десятою дорогою рекламодавці. Крім того, такі видання часто стають заручниками політичної погоди» [2].

Не завжди просто здобути інформацію про існуючі партійні органи - центральні чи регіональні. Наприклад, серед періодики СДПУ(о) названо всеукраїнський тижневик «Наша газета» (вихо­дить українською і російською мовами), а також 10 газет регіо­нальних партійних організацій: «Наш взгляд» (Крим), «Об’єднана сила» (Львівщина), «Соціал-демократ» (Закарпаття), «Прикор­донний соціал-демократ» (Закарпаття), «Соціал-демократія» (Луганщина), «Пульс тижня» (Чернігівщина), «Альтернатива» (Одещина), «Житомирщина молода», «Правда і Кривда» (Сум­щина), «Перспектива» (Севастополь). Два видання з них мають угорську та румунську версії.

В огляді партійної преси України, здійсненому ще у 2003 р. Р. Павленком та І. Шевирьовим, згадується періодика КПУ («Коммунист», «Коммунист Кривбасса», «Коммунист Донбасса», «Севастопольская правда», «Правда Приднепровья», «Черкасская правда», «Свободная Украина»), Соціалістичної партії України («Товариш», «Сільські вісті», «Грані»), Української Республі­канської партії «Собор» («Самостійна Україна», «Українська газе­та», «Патріот України»), Народного руху України («Час», «Кар­патський голос», «Нова Волинь», «Думка»). Зазначено, що Партія регіонів не має свого центрального органу, його функції виконують інформаційно-аналітичний «Вестник ПР», а також методичний віс­ник «Регіони України» [3].

Досить мозаїчно представлена преса різних партій України в Державному реєстрі ЗМІ (Міністерство юстиції України). Скажімо, навіть поверховий пошук виявив такі цифри серед зареєстрованої преси: Соціалістична партія України виступає засновником або спі - взасновником не менше 26 видань, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 24, Народний рух України - 21, Соціал-демокра - тична партія (об’єднана) - 17, Народний союз «Наша Україна» - 11, Народно-демократична партія і Конгрес українських націоналіс­тів - по 10, Партія зелених України - 6. Лідерами цього реєстра­ційного процесу виступають Комуністична партія України - 63 друковані ЗМІ та Партія реґіонів - 31 періодичне видання.

Зважаючи на те, що не всі зареєстровані часописи згодом вихо­дять у світ або ж з’являються періодично, а з іншого боку, важли­вий і той чинник, що більша частина подібної преси, особливо регіо­нальної, не потрапляє до основних книгосховищ України, надзви­чайно складно перевірити функціонування зазначених у реєстрі видань.

Звернемо увагу на партійну пресу, яка існує стабільно й доступ­на в інтернеті. Частина преси КПУ представлена на сайті її Київського міського комітету. Тут можна поцікавитися публіка­ціями «Коммуниста Киева» (в архіві - сім номерів, із лютого до грудня 2011 р.), «Комуніста», «Киевского вестника», «Рабочей газеты». Скажімо, у газеті «Коммунист Киева» матеріали подано як російською, так і українською мовами (наприклад, у № 6 за 2011 р. - «Революционный держим шаг», «Біля сивого Дніпра», «И юный октябрь впереди», «Молодь обирає комсомол!», «Сердце Грузии Данко»). Партійне видання має рубрики «Славные имена на карте города», «Знаменательные даты», «Творчество наших читателей», «Новости столицы», «Наш юбиляр», «Календарь рево­люционных и созидательных дат в истории Киева» та ін. Серед жанрів - передові статті, кореспонденції, замітки, зарисовки, інтерв’ю, фейлетони. Паперова версія газети розповсюджується безплатно, тираж становить 10 тисяч примірників.

Газета «Комуніст» має два варіанти (російсько - та українсько - мовний), а також он-лайнову версію. Публікації тут згруповані за різними рубриками: «Я так думаю», «Гримаси часу», «З трибуни парламенту», «Зворотний бік», «Молоді обличчя партії», «Ре­тельний аналіз», «Лист до редакції», «Марксизм сьогодні», «Паралелі» тощо. Часто тут друкують виступи й окремі висловлю­вання лідера Комуністичної партії В. Симоненка, як-от: «Потрібно не латати дірки, а капітально перебудувати систему», «Без особи­стої боротьби кожного катастрофи уникнути не вдасться», «Український газ для народу, російський - для олігархів» і т. д. [1].

«Робітнича газета» пропонує своїм читачам матеріали в рубри­ках «Новини політики», «Вісті з регіонів», «Новини життя», «Дискусія» тощо. На сайті постійно триває опитування «Чи потріб­но Україні брати кредити Міжнародного валютного фонду?».

Тричі на тиждень виходить всеукраїнська ранкова газета «Киевский вестник», послідовно відстоюючи комуністичні прин­ципи, що очевидно навіть із назви постійних рубрик: «Позиция Компартии», «Антикоммунизм не пройдет!», «Историческая да­та», «Политическая безответственность» та ін. Частина публікацій стосується загальнокорисних повідомлень: новини у світі та Україні, наукові відкриття, компетентна думка фахівців, досягнен­ня медицини, спорт, юридична консультація, «погода вдома» тощо.

В одному з номерів газети під рубрикою «Школа «червоних жур­налістів» опубліковано матеріал про майстер-клас із журналіст­ської творчості заступника головного редактора, заслуженого жур­наліста УРСР, лауреата премії «Золоте перо» І. Греся. Як зазначено в цій публікації, майбутні «червоні журналісти» - «справжні сини й дочки трудового народу, які акумулюють найпотаємніші його надії, прагнуть словом, наповненим правдою і мужністю, боротися з буржуазною політикою в Україні, відстоювати моральні цінності народу, правильніше було б сказати, комуністичні ідеали» (2011. - 27 жовт.).

Редакція також подала відгуки слухачів Школи, які добре засвоїли істину: слово - це переконання, що має моральне підґрун­тя; тобто це зброя, якою треба «користуватися вміло». Суть навчан­ня нових професіоналів-бійців висловлена в заголовках: «Не підве­демо», «Формула майстерності», «Ні дня без рядка», «Гуманізація засобами слова». Саме в останньому відгуку О. Шелкова подала виразну характеристику газети «Киевский вестник» як «яскравого маяка в морі буржуазних «месій»; адже навіть змінивши свої «пас­портні дані» (від «Прапору комунізму» видання у 1991 р. перейшло до нинішньої назви), газета не зрадила обраному світогляду (2011. - 27 жовт.).

Інтернет-версія «Киевский вестник» має рубрики «Курьезы политики», «Актуально», «Автобиографическая ссылка» та ін.; сюди потрапляють лише найцікавіші публікації, що виходять у світ на папері. Не випадково шеф-редактор газети С. Шмельова звертається до відвідувачів сайта з роз’ясненням редакційної полі­тики: той, хто читає он-лайнове видання, значно відрізняється від постійних читачів друкованого варіанта «Киевского вестника», які здебільшого є «учасниками героїчних завоювань», «активними бу­дівниками мирного, свідомого життя впродовж цілої епохи - радянського періоду багатонаціонального народу в Великому та могутньому Радянському Союзі». Ці сторінки вже стали історією. Редакція прагне, щоб «молоді покоління мали можливість узнати, як мовиться, із вуст очевидців, про те, що і як відбувалося насправ­ді». Обов’язок співробітників газети - не дати відійти в забуття «правді про ту велику епоху, коли людина була повноправним гро­мадянином великої країни». Зрозуміло, що без минулого не буває майбутнього, тому мета журналістів «Киевского вестника» - «доне­сти молоді правду про минуле нашої країни» [5].

1. Комуніст // Http://www. komunist. com. ua/index_u. htm.

2. Курашина І. Газети «під вибори» - партійна преса по-українсько­му / Ірина Курашина // Http://www. deputat. org. ua/pp_analit_ 261.htm.

3. Павленко Р. Партийная пресса Украины / Р. Павленко, И. Шевырев // Http://www. vybory. org/articles/192.html.

4. Реестр політичних партій // Єдиний реєстр громадських форму­вань [Електронний ресурс] // Http://www. minjust. gov. Ua/0/499.

5. Шмелева С. II Http://kyiv-vestnik. com. ua/edition. html.

В статье исследуются современные партийные периодические издания, в частности некоторые газеты коммунистического направ­ления («Коммунист», «Киевский вестник», «Рабочая газета», «Коммунист Киева).

Ключевые слова: партия, партийная пресса, тематика.

Modern periodicals of the political parties in Ukraine are investigated in the ar~ticle, particularly the newspapers of the communist orientation (such as «The Communist», «Kiev Herald», «Labor newspaper», «Kiev’s communist» ).

Keywords: party, periodicals of the political parties, theme.