Головна Журналистика ТЕНДЕРНИЙ КОНТЕНТ СУЧАСНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
joomla
ТЕНДЕРНИЙ КОНТЕНТ СУЧАСНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
Журналистика - Журналистика

Мирослава Чорнодон,

Аспірантка (Київ)

У ДЕ 007: 304: 070

У статті розглянуто гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок (на прикладі всеукраїнських журналів «Натали» і «Женский журнал»). Досліджено гендерний контент видань за допомогою методу контент-аналізу. З’ясовано тематичне, жанрове, ілюстративне напов­нення журналів, авторський склад видань, а також розміщення реклами.

Ключові слова: гендерний контент, видання для жінок, журнали.

П

Итання гендерного контенту сучасних періодичних видань для жінок залишається малодослідженим. Тож завдяки аналізу сучасних жіночих журналів, а саме: «Натали» і «Женского журна­ла», спробуємо об’єктивно з’ясувати особливості гендерного напов­нення сучасної періодики для жінок.

Гендер - соціальна стать, поняття, що визначає соціальну стать людини на відміну від біологічної статі. Тендерна рівність - це систе­ма волевиявлення двох статей - жінок та чоловіків у громадському суспільстві як рівних у можливостях і правах, що законодавчо закріплені й реально забезпечені в політико-правових принципах, діях, розбудові суспільних і державних структур з урахуванням тен­дерних інтересів, потреб [1, 15].

В українському журналістикознавстві особливості гендерного чинника в пресі досліджували Н. Сидоренко, М. Скорик, В. Слінчук, Т. Старченко, О. Сушкова, Л. Таран, Н. Остапенко, А. Волобуєва та ін. Спробу розглянути вираження концепту «жінка» в українській мові здійснила мовознавець Т. Сукаленко.

Мета статті полягає в з’ясуванні гендерного контенту сучасних періодичних видань для жінок. Для дослідження цього питання використано такі наукові методи, як аналіз, контент-аналіз, порів­няльний метод та індукція.

Засоби масової інформації є важливим чинником розвитку ген­дерного паритету, нерідко саме ЗМІ висвітлюють ті чи інші проблеми тендерної рівності, формують громадську думку й утверджують тен­дерні цінності. Залежно від типу видання визначається його тендерне наповнення. Зокрема, проведемо дослідження гендерного контенту за допомогою методу контент-аналізу. При цьому спробуємо з’ясувати тематичне, жанрове, ілюстративне наповнення видань, авторський склад редакційних колективів, а також характеристику реклами.

Контент-аналіз - це метод збирання кількісних даних про дослід­жуване явище чи процес, які містяться в документах [4, 34]. У нашо­му випадку під документом розуміються друковані засоби масової інформації, а саме сучасні жіночі періодичні видання «Натали» і «Женский журнал». За допомогою контент-аналізу можна проводи­ти порівняльний аналіз (при роботі з текстами, створеними різними джерелами), аналізувати динаміку певного явища, якщо розглядати упорядкований в часі набір текстів одного джерела [4, 35].

Сучасний всеукраїнський глянцевий журнал для жінок «Натали» складається з таких структурних одиниць (рубрик), тобто категорій аналізу тематичного наповнення видання. Серед них: «Слово редак­тора» - звернення редактора до читачів видання; «Дівчина з обкла­динки» - інформація про модель номера; «Мікс» - новинки для догляду за зовнішністю; «Особисте життя» - цікаві історії та поради на кожен день; «Робота та кар’єра» - історії професійного успіху; «Культура» - розповіді про життя та творчість відомих людей; «Мода» - модні тенденції нового сезону; «Краса та здоров’я» - різно­манітні поради для догляду за собою; «Дім / меню» - поради для інтер’єру житла та рецепти страв; «Інша країна» - розповіді про можливість відпочинку, подорожі, екскурсії у будь-які куточки світу; «Гороскоп» - зодіакальний прогноз; «P. S.» - адреси рекламо­ваної в журналі продукції (косметики, одягу, прикрас і т. д.). Ре­зультати дослідження показали, що найвищий відсотковий показ­ник у таких категорій, як «Дім / меню» (15,0 %), «Інша країна» (13,9 %), «Особисте життя» (13,1 %), «Краса та здоров’я» (11,0 %). Тож, вважаємо, їх основними тематиками журналу.

Отже, видання в гендерному аспекті можна вважати орієнтова­ним як на жіночу, так і на чоловічу аудиторію. Рубрика з найвищим показником «Дім / меню» може зацікавити обидві категорії читачів, хоча все ж більше уваги викликає у жінок-домогосподарок, які мають час на приготування їжі та створення домашнього затишку. Але варто зазначити, що в рубриці «Краса та здоров’я» подекуди є поради виключно для чоловіків.

Щодо жанрового наповнення журналу «Натали», то серед інфор-


Маційних жанрів переважають інтерв’ю. Аналітичні жанри пред­ставлені здебільшого проблемними статтями та коментарями. Художньо-публіцистичні жанри найчастіше виражаються в замаль­овках (один чи два матеріали в номері журналу). Інформаційні жанри становлять 64,7 %, аналітичні жанри - 12,6 % та художньо - публіцистичні жанри - 2,6 %. З точки зору тендерного контенту, отримані показники засвідчують, що жіночі журнали, насамперед, цікавлять аудиторію читачів, які бажають отримати інформацію роз­повідного, біографічного характеру про життя знаменитостей, яскра­ві місця для відпочинку, тенденції моди, рецепти страв, гороскоп і т. п. Матеріали такого характеру можуть привернути увагу як жіночої, так і чоловічої аудиторії. Слід зазначити, що в кожному номері журналу приблизно 18 рекламних матеріалів, які здебільшо­го розраховані на жінок, та майже 10 % цих публікацій мають тен­дерно нейтральне забарвлення або ж рекламують продукцію для чоловіків.

Ілюстративний матеріал (фото, малюнки) розміщені на кожній сторінці видання (у журналі «Натали» приблизно 195 сторінок, не менше й зображень). Майже 40 % ілюстративного матеріалу станов­лять рекламні оголошення. Журнал надзвичайно багатий ілюстра­тивним рядом, що викликає ще більшу зацікавленість у читачів. Авторами публікацій виступають виключно жінки - 16 осіб. Чоловіки обіймають посади фотографів і дизайнерів - 6 чоловік.

«Женский журнал» тематично розгалужений і складається з таких структурних одиниць змісту (рубрик): «Від редактора» - щомісячне тематичне звернення до читачів; «Привід для радості» - найважливіші культурні події місяця; «Зворотний зв’язок» - відпо­віді редакції на листи читачів; «Що новенького» - новинки мисте­цтва; «День жінки» - історія життя знаменитої жінки; «Думки / форми» - життєтворчість неординарної особистості; «Сузір’я» - опис взаємостосунків відомих людей; «Модні новинки» - тенденції моди; «П’ятірка» - п’ять цікавих історій із життя зірок; «Тема» - про­блемні статті різноманітної тематики; «Чоловік місяця» - інтерв’ю з відомим чоловіком; «Дім» - інтер’єрні новинки; «Жіночі історії» - змалювання долі відомої жінки; «Психо» - статті психологічного ха­рактеру; «Жіночий погляд» - думки жінок щодо різних аспектів життя; «Краса» - новинки косметичної індустрії; «Правила гарного тонусу» - формула життєвого успіху знаменитої людини; «Здоро­в’я» - поради для здорового життя; «Аптечка» - рекламні матеріали медичної продукції; «Гурме» - поради для смачної кухні; «Подоро­жі» - опис найяскравіших куточків світу; «Рагіу» - публічне життя зірок; «Гороскоп» - зодіакальний прогноз на місяць; «Ось, ви, де» - розповідь про зарубіжну знаменитість.

Таким чином, проведене дослідження показало, що найвищий від­сотковий показник у таких категорій аналізу змісту видання, як «Краса» (17,1 %), «Модні новини» (11,0 %), «Тема» (7,4 %), «Привід для радості», «Гурме» (по 6,1 %), «Аптечка» (5,9 %). Отже, рубрики з найвищими показниками більше стосуються саме жіночої статі, адже в них подано інформацію про новинки косметичної індустрії, тенденції моди, медичну продукцію для жінок та поради для приготування смач­них страв. Тож журнал насамперед орієнтується на жіночу особистість.

Що стосується жанрового наповнення «Жіночого журналу», то серед інформаційних жанрів переважають замітки, статті та інтерв’ю (78,6 %). Аналітичні жанри представлені проблемними статтями (19,3 %). Художньо-публіцистичні жанри, передусім, виражаються в нарисах (максимально один матеріал у номері) (приблизно 2 %).

Таким чином, переважають матеріали інформаційних жанрів, пуб­лікації аналітичних жанрів найчастіше розміщені в рубриці «Психо», незначну частину становлять публікації художньо-публіцистичних жанрів. Якщо отримані дані аналізувати з погляду тендерного контен - ту журналу, то вони досить передбачувані для жіночої періодики.

Ілюстративний матеріал представлений фотографіями та малюн­ками, розташованими на кожній сторінці видання (в «Женском жур­нале» приблизно 180 сторінок, стільки ж зображень). Майже 50 % ілюстративного матеріалу становлять рекламні сюжети, тобто жур­нал надзвичайно насичений рекламою різноманітної продукції.

Стосовно авторського складу, то слід зазначити, що авторами журнальних матеріалів є жінки - 12 осіб. А чоловіки займають поса­ди фотографів - 2 чоловіки.

Огляд тематичного наповнення двох журналів для жінок в Україні дав змогу з’ясувати, що в журналі «Натали» найвищий від­сотковий показник у рубрики «Дім / меню» (15 %), розрахованій передусім на жінок, які мають удосталь часу для приготування їжі та створення домашнього затишку. В «Женском журнале» найвищий змістовий показник у рубрики «Краса» (приблизно 17 %). Тобто осо­бливу увагу приділено зовнішності жінки. Підтвердженням цієї думки є той факт, що один із найвищих відсотків у рубрики «Модні новини», розрахованій виключно на жінок. Чимала кількість рек­ламних матеріалів, у кожному номері «Натали» їх приблизно 18, а в «Женском журнале» майже ЗО публікацій.

В обох виданнях переважну кількість становлять матеріали інформаційних жанрів: у журналі «Натали» - 64,7 %, в «Женском журнале» - 78,6 %. Матеріали аналітичних жанрів теж наявні в цих виданнях, відповідно 12,6 % («Натали»), 19,3 % («Женский жур­нал»); це переважно проблемні статті, в яких подано різноманітні поради для жінок щодо певних аспектів життя (здебільшого особи­стого), а також коментарі психологів. Незначна частина публікацій відповідає художньо-публіцистичним жанрам: «Натали» - 2,6 %, «Женский журнал» - 2,1 % .

Ілюстративне наповнення видань представлено надзвичайно яскраво, адже «Натали» і «Женский журнал» - це глянцеві, високо­якісні, кольорові журнали, насичені різноманітними малюнками та фотографіями. Значна їх кількість рекламного спрямування. Варто зазначити, що в журналі «Натали» у кожному номері майже 40 % ілюстративного матеріалу становлять рекламні зображення. В «Жен - ском журнале» цей показник ще вищий (50 %). Реклама переважно орієнтована на зацікавлення жінок тією чи іншою продукцією.

Щодо авторського складу, то слід зазначити, що авторами обох журналів є виключно жінки. Наголосимо, що тендерний концепт «жінка» вживається в досліджуваних виданнях з різним змістовим наповненням, що підтверджує думку про багатогранність місця, ролі та призначення жінки в суспільстві. Дослідник Р. Кушнір вважає, що з точки зору функціональної психології на сучасному етапі роз­витку суспільства жінки у своїх вчинках можуть використовувати чотири базових інструменти: слабкість, силу, розум і сексуальність. Чоловіки можуть використовувати лише інструмент сили й розуму. Слабкість - соціально прийнятна можливість демонстрації фізіоло­гічної або психологічної неспроможності виконати дію. Сила - со­ціально прийнятна можливість демонстрації фізіологічного або пси­хологічного самоствердження і відповідно виживання. Розум - мож­ливість використання психофізіологічного мисленнєвого апарату для ефективного самовиживання. Сексуальність, як інструмент жінки, пов’язаний не так із відсутністю такої риси і відповідно мож­ливості використання її в чоловіка, як із природно сильнішим сексу­альним потягом середньостатистичного чоловіка загалом до жінок, ніж середньостатистичної жінки загалом до чоловіків. Більшість успішних жінок використовують вищеназвані інструменти послідов­но й рівноцінно. Мабуть, у цьому й полягає велике мистецтво - мистецтво бути жінкою [2, 1].

На сторінках «Натали» та «Женского журнала» найчастіше жінка виступає у взаєминах з чоловіком, що виражається у зіставленнях (на прикладі першого видання), як-от: «Жінка - мрія» (2011. - № 4), «Жінка - зірка» (2010. - № 4), «Жінка - неприступна фортеця» (2011. - № 7), «Жінка - Єва» (2011. - № 6). Чимало матеріалів при­свячено питанню кар’єрного зростання жінки та її ролі в суспільстві, що формулюється в «Натали» таким чином: «бізнесвумен» (2011. - № 5), «леді-бос» (2011. - № 9) чи в «Женском журнале»: «жінка - незламна особистість» (2011. - № 1). Значна частина публікацій при­свячена зовнішності жінки: «Я (жінка) - краса життя» (Натали. - 2011. -№2), «Жінка-квітка» (Женскийжурнал. - 2011.-№4)тощо.

Таким чином, більшість сучасних жінок намагаються виявити себе як у професійній діяльності, так і в особистісній сфері, виконуючи різ­номанітні соціальні ролі; поєднуючи професійні, соціальні, духовні, особистісні аспекти життєдіяльності. Саме всебічно розвиненою жінка змальовується на сторінках сучасних періодичних видань для жінок, що засвідчує аналіз контенту «Натали» та «Женского журнала».

1. Кушнір Р. Сучасна жінка в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Роман Кушнір. - Режим доступу : romankushnir. livejournal. com/2380, html.

2. М ельник Т. М. Тендерна політика в У країні / Т. М. Мельник. - К., 1999. -65 с.

3. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознав - стві : навч. посіб. / В. Різун, Т. Скотникова. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К. : Преса України, 2008. - 144 с.

4. Сучасна жіноча преса в Україні : покажчик / упоряд. А. Воло - буєва, Н. Сидоренко. - K., 1998. - 75 с.

5. Таран JI. Тендерні проблеми і засоби масової інформації / Таран JI. // Тендер і культура : зб. ст. / [упоряд. В. Агеева, С. Оксамитна]. - К. : Факт, 2001. - С. 154.

В статьерасмотрен гендерный контент современных изданий для женщин (на примере всеукраинских журналов «Натали» и «Женский журнал»). Исследован гендерный контент изданий с помощью метода контент-анализа. Выяснено тематическое, жанровое, иллюстратив­ное наполнение журналов, авторский состав изданий, а также разме­щение рекламы.

Ключевые слова: гендерный контент, издания для женщин, журналы.

The scientific research paper is implemented gender content of modern publications for women (for example, the Ukrainian magazines «Natalie» and «Woman’s Journal» ).A study of gender content of periodicals by the method of content analysis. Clear thematic, genre, illustrative filling jour­nals, authors of publications and advertising.

Keywords: gender content, publications for women, journals.