Головна Журналистика ТЕНДЕРНІ КОНЦЕПТИ В ДИТЯЧОМУ ЖУРНАЛІ
joomla
ТЕНДЕРНІ КОНЦЕПТИ В ДИТЯЧОМУ ЖУРНАЛІ
Журналистика - Журналистика

(На прикладі «Ангелятка», «Малятка», «Пізнайка»)

Олена Пода,

Канд. філол. наук, доц.;

О. Ступа,

Магістр журналістики (Запоріжжя)

У ДЕ : 007: 304: 070

У статті аналізуються концепти «жінка» і «чоловік» у текстах українських дитячих журналів. Джерела - часописи «Ангелятко», «Малятко», «Пізнайко» ).

Ключові слова: гендерні концепти, дитячий журнал, концепт «жінка», концепт «чоловік».

In the article concepts «woman» and «man» in the texts of Ukrainian children’s magazines are analyzed. Sources are: magazines «Yangoluatko», «Malyatko», «Piznajko» .

Keywords: gender’s concepts, children’s magazine, concept «woman», concept «man».

В статье анализируются концепты «женщина» и «мужчина» в текстах украинских детских журналов. Источники - журналы ««Ан­гелятко», «Малятко», «Пізнайко».

Ключевые слова: гендерные концепты, детский журнал, концепт «женщина», концепт «мужчина».

Сучасний ринок преси України налічує не один десяток різновікових і різнопланових дитячих видань (на 2009 р. власне ук­раїнських було 55): «Барвінок», «Вулик», «Дитячаакадемія», «Зер­нятко», «Казковий вечір», «Клас!», «Клякса», «Малеча», «Малят­ко», «Пізнайко», «Пізнайко від 2 до 5», «Словознайка» таін.

Відповідно до класифікації українського стандарту, видання для дітей поділяються на чотири групи, залежно від вікової категорії читачів: перша група - видання для дітей віком до 5 років; друга - видання для дітей віком від 6 до 10 років; третя - видання для дітей віком від 11 до 14 років; четверта група - видання для дітей віком від 15 до 18 років.

Незважаючи на це, змістове наповнення сучасної української періодики для дітей свідчить, що у певному її сегменті не просте-

© Пода О., Ступа О., 2011


Жується чітка орієнтація на конкретні вікові межі читацької ауди­торії. Відповідно - порушуються педагогічні, психологічні вимоги до дитячого журналу, розрахованого на певний вік дитини.

Без сумніву, усе впливає і на формування тендерної концепто - сфери часопису, розуміння й усвідомлення якої тісно перети­нається з предметністю сприйняття дійсності: слухаючи чи перечи­туючи текст, дитина намагається відтворити у своїй уяві прочита­не, матеріалізувати його. Предметно-образне мислення дошкільня­ти обумовлює таку важливу й необхідну рису тексту, як кон­кретність, адже апелювати до власного досвіду вона майже не спро­можна.

Сучасні соціальні комунікації чимало уваги приділяють роз­витку дитячого журналістського дискурсу, який цікавий ученим як на рівні історії й теорії, так і на рівні практики (О. Бояринов, Т. Давидченко, Н. Кіт, Е. Огар, О. Сидоренко, А. Сокірян, Я. Со - шинська, Ю. Стадницька та ін. ). Безсумнівно, дитячий часопис має активно вивчатися й у площині тендерних досліджень. Зважа­ючи на те, що зацікавлення в науковій тендерній сфері представ­лені в працях українських журналістикознавців Н. Остапенко, Поди, Н. Сидоренко, М. Скорик та ін., можна говорити про го­товність до перетину студій соціальних комунікацій і тендерних у контексті вивчення тендерної концептосфери українського дитя­чого журналу. На жаль, не можна зазначити активність дослідників у вивченні тендерної концептосфери сучасних ЗМК (Л. Василик, А. Кириліна та ін.), а в дослідженні концептів і кон - цептосфер ведуть філологи (В. Аврамова, М. Дьоміна, Д. Лихачов, А. Мішин, 3. Попова, Г. Слишкін, Є. Стефанський, Ю. Степанов, Стернін та ін.)

Мета статті - виявити основні входи в тендерні концепти; дове­сти, що сучасний дитячий пресовий дискурс (на рівні концептів «чоловік» і «жінка» з включенням в обох випадках усіх вікових по­зицій - від дитинства й до похилого віку) вибудовується як тендер­но асиметричний, патріархально обумовлений. Дотичною до теми статті є публікація О. Поди [2], з якої і запозичується схема аналізу концептосфери дитячих часописів (на прикладі фемінітивів і мас - кулінітивів).

У дослідженні використовується метод, запропонований Ю. Степановим. Водночас вивчення прикладного аспекту зазначе­ної проблеми може доповнюватися лінгвістичними методиками когнітивного аналізу концепту, оскільки когнітивна лінгвістика, на його думку, має своїм предметом дослідження мовних засобів (слів, словосполучень, текстів), що репрезентують в мові певні концепти [5]. 3. Попова та І. Стернін пропонують методику ключо­вих слів; аналіз словарних дефініцій ключового слова; вивчення багатозначності слова в процесі його розвитку; контрактивний аналіз еквівалентних за прямим значенням лексем різних мов; концепт описується, як набір ознак, необхідних та достатніх для включення його в деякий логічний клас, наприклад, клас людей; шляхом аналізу тексту виявляються індивідуальні авторські кон­цепти в художніх творах [3].

Дослідник Г. Слишкін, аналізуючи тендерну концептосферу су­часного анекдоту, визначав «ідентифікуючі ознаки» і «додаткові характеристики» та виділяв такі підгрупи: сімейно-родинні сто­сунки, професія/посада, вік - для концепту «жінка»; професія/по­сада, сімейно-родинні стосунки, власність, вік, вади, стан здоров’я

- для концепту «чоловік» [4]. Учена М. Дьоміна, досліджуючи тра­диційний британський казковий дискурс, розробила новий варіант сегментації тендерної концептосфери. Цей варіант сегментації ґрунтувався на наявності чи відсутності об’єкта, необхідного для ідентифікації референта та його якісних характеристик. Він пе­редбачав виділення чотирьох сегментів, кожний з яких поділявся на підгрупи: індивідуального: вік, національність, пси­хофізіологічні параметри (зовнішні дані, ментальні характеристи­ки); реляційного: сімейно-родинні стосунки, міжособистісні сто­сунки, емоційно-оцінні апеляції, меліоративні та пейоративні апе­ляції; соціального: професія чи рід занять, матеріальне станови­ще, належність до влади; і надприродного: магічні властивості; чарівні персонажі [1, 93-94].

Дослідження тендерної концептосфери дитячого журналу про­водилося за допомогою використання методу контент-аналізу. У текстах часописів рахувалися фемінітиви (іменники жіночого ро­ду), які характеризували концепт «жінка», і маскулінітиви (імен­ники чоловічого роду), що описували концепт «чоловік». Вибір журналів для аналізу також був умотивованим: журнал «Малят­ко» має тривалий шлях свого розвитку (50 років), часопис «Пізнайко» - продукт журнального ринку незалежної України, «Ангелятко» представляє реґіональний контекст також за часів незалежності.

Журнал «Малятко»

Аналізувалися такі номери «Малятки»: 2010 р. - № 1-3; 2009 р. - № 1, 3, 5; 2008 р. - № 1, 3, 5; 2007 р. - № 1, 3, 5; 2005 р. - № 1, 3, 11.

На основі досліджуваного матеріалу було виявлено 657 входів у концепт «жінка», що дозволило визначити додаткові характерис­тики концепту й оформити їх у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1. Додаткові характеристики концепту «жінка» (жур­нал «Малятко»)

Додаткова

Характеристика

Засоби апеляції

К-сть

%

Статево-вікові показники

Дівчинка (14), дівчина (3), дівчина-дитина (1), велике дівчисько (1), девочка (1), манюня (1), дівчата (2), дівчатка (6), стара королева (1), баба (10), бабуся (8), мати молода (1), мати молодая (1), дитина (1), тіточка (1), маленька донька (2), Оля маленька (1), мала (1)

56

8,5

Національність,

Територіальна

Належність

0

0

Людина

Сі мейно-родинні стосунки

Мама (92), мати (9), матір (3), матуся (14), матусенька (1), матінка (1), ненька (13), ненечка (1), неньки (1), мами (8), матері (2), матусі (1), доня (3), донька (1), дочка (1), донечка (6), донечки (3), бабуся (24), бабуня (2), бабця (2), баба (4), бабусі (11), бабці (2), прабаб ця (1), онука (2), онучка (3), внуча (1), онученька (1), сестра (1), сестричка (2), сестриця (1), сестрички (4), кума (1), кумася (1), кумонька (1), дружина (1), жінка (в значення дружина) (2), тітка (2)

229

35

Міжособистісні

Стосунки

Подруга (1), подружка (6), подружки (2), добрі друзі (1), кохана (1), наречена (1), друг (про жінку) (2), рідненька (2), сусідка (3)

19

3

Професія, посада, домашнє господарство

Вихователька (1), письменниця (5), господиня (1), господині (1), господиньки (1), куховарочка (1), відома поетеса (1), пряля (2)

13

2

Матері альне становище, соціальний статус, клас

Принцеса (12), принцеси (1), королева (3), царівни (1), хазяйка каруселі (1), багаті (матері) (1), бідні (матері) (1)

19

3

Інше

0

0

Власне ім’я

86

86

13

Чарівні, казкові персонажі

Принцеса на горошині (1), Снігова королева (2), зима-чаклунка (1), добра чаклунка (1), береза (2), хмара (5), Лисиця Аліса (1), Колядка (1), Фея Неохота (1), фея Охота (1), ялиночка-ялинка (1), ялинка-верховинка (1), Хуха Моховинка (3), Попелюшка (1), кривенька качечка (1), Снігова баба (5), баба - сніговичка (1)

29

4,4

Міфічні,

Релігійні

Персонажі

Богоматір (1), русалки (1), русалка (1)

3

0,4

Чарівні персонажі, тварини

Тварини

Курка (10), квочка (5), мама-квочка (3), курочка (1), кури (4), курочки (1), кішка (4), киця (9), кішечка (1), кицюня (1), лисиця (22), лисичка (11), лисички (1), коза (1), кізка (1), кізонька (1), ведмедиця (1), мати-ведмедиха (1), їжачиха (1), перепелиця (1), перепеличка

(1) , ворона (1), сорока-гастролерка (1), гуска

(2) , синичка (3), сова (1), птаха (3), пташка (1), качечка (2), ґава (1), бушля (11), жучок - сонечко (як про матір) (1), жучиха (1), бджола (1), бджілка (2), морська свинка (2), морська черепаха (1), черепаха (5), собака (1), конячка (6), корова (2), жаба (11), жабка (2), Білка - сіроспинка (4), білка (1), білки (2), свиня (2)

151

23

Стара сова (1), стара гуска (1)

Вік

2

0,3

Калинка (дівчинка) (14)

Символ журналу

14

2

36

Власне ім’я

36

5,4

Входів у концепт «чоловік» виявлено значно більше - 1379, що дозволило визначити додаткові характеристики концепту й офор­мити їх у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2. Додаткові характеристики концепту «чоловік» (журнал «Малятко»)

Додаткова х ар актер и стик а

Засоби апеляції

К-

Сть

%

Статєв о-ві кові показники

Хлопчик (47), хлопець (1), хлопчик манюній (1), мальчик (1), хлопчисько (1), хлоп’я (1), хлопчики (7), хлопці (5), хлоп’ята (2), хлоп’ятка (1), йому вже п’ять років (1), ти вже великий (3), малий (2), малий синочок (1), маленький читач (1), мізинне дитятко (1), дід (17), сивий дід (1), дідок старесенький (1), дідусь (24), дідок (2), дідусик (1), старий король (1), старий (5), маленькее внуча (1), дитя (1), маленький (4), малюк (1), маленький Женя (1), маленький братик (1), маленький Лассе (1), малий Іванко (1), малий хлопчина (1), манюня (про хлопчика) (1), маленький Василько (1), чоловік (7), дядечко (3), молодик (1)

153

11

Національ ні сть, тер иторі ал ь н а належність

Запорожець (1), запорожці (3), козаки-з а порі ж ці (1), киянин (1), київський князь (1), малорос (1), хохол (1)

9

0,6

14

ГЗ

Сімейно-родинні

Стосунки

Тато (34), татко (10), батько (9), батенька (1), таточко (1), татусь (3), тата (2), татусі (4), дід (4), дідусь (26), дідусі (10), прадідусь (1), прадід (1), прадідусі (1), син (9), синок (1), синочок (7), синочки (3), внук (1), онук (5), брат (5), братик (9), брати (4), старший брат (1), братики (5), двоюрідний братик (1), дядько (2)

160

11,6

Міжособистісні

Стосунки

Друг (21), вірний друг (2), давній друг (1), щирий друг (1), товариш (4), приятель (1), друзі (4), ворог (2), гість (2), високий гість (1), земляк (2), славетний земляк (1), герой (1), побратим (2), нерозлучний товариш (1), товариші (1), братик (у значенні товариш) (1), рятівник-визволитель (1), помічник (1), помічники (1), ватажок (1), злодюжка (1), колега (1), рідний (1), попутник (1), старійшина (1)

57

4

Професія, посада,

Домашнє

Господарство

Листоноша (1), полководці (1), генерал (3), капітан (1), офіцери (1), рядові (1), мисливці (1), коваль (4), гончар (1), швець (2), чинбар (1), кушнір (1), кожухар (1), тесля (1), столяр (1), різьбяр (1), бондар (1), стельмах (1), плавець (1), майстер (4), майстри (1), художник (10), поет (3), космонавт (1), видатний вчений (1), письменник (5), сторож (1), козак (9), козаки (5), купець (11), слуги (1), вершник (1), табунник (1), господар (16), хазяїн (2), власник (2), продавець (4), дроворуб (9), молотник (1), поети (1), пекар (1), Дрімко-спортсмен (1), вартові (1), майстри - ложкарі (1), ложкар (1), автор (1), член редакційної колегії (1), лікар (2), кравець (1),

139

10

Професія, посада,

Домашнє

Господарство

Адвокат (1), композитор (1), педагог (1), економ (1), співці-кобзарі (1), лісник (2), вівчарі (2), рибалки (1), школяр (1), кобзар (1), кобзарчик (2), читач (1), головний редактор (1)

Матері аль не становище, соціальний статус, клас

Князь (1), князі (1), принц (3), цар (5), король (2), королі (1), паночок (4), дідич (2), скупий (1), загребущий (1), пан (9), багатий зажерливий пан (1), перший багатій на весь край (1), багатий купець (1), багаті запорожці (1), селянин (7), бідний дроворуб (2), бідний чоловік (1), чоловік небагатий (1), сяк-так заробляв (1), бувало й голодував (1)

47

3,4

Інше

Боєць (1), забіяка (1), силач (1), мудрець (1), мудрий (1)

5

0,3

Власне ім’я

195

195

14

В

£

&

Чарівні, казкові персонажі

Дід Мороз (13), Мороз (1), Морозенко-пустунець

(2) , сніговичок (3), гноми (2), гномик (11), гномики (6), гномик-бешкетник (1), маленький чоловічок (1), Січень (1), Лютий (1), Березень (1), Квітень (1), Травень (1), Червень (1), Липень (1), Серпень (1), Вересень (1), Жовтень (1), Листопад (1), Грудень (1), Кіт Базиліо (1), Вечір (як про дитину) (3), Володар неба (9), м’ячик-пустунець

(3) , добрий чарівник (1), дракон (1), Хо-Суковик (1), Пан Коцький (2), місяць-молодик (2), місяць

(4) , Карлсон (4), Хлопчик-Мізинчик (10), Буратіно (1), Івасик-Телесик (1), Котигорошко (1)

96

7

Я

Н

І

И

Міфічні, релігійні персонажі

Бог (4), Господь Бог (1), Божий Син (1), Святий Юрій (2), Цар морський (2), Нептун (1)

11

0,9

#

К

■а

&

Тварини

Півник-когутик (1), півник (6), півень (6), півні (3), селезень (1), їжак (5), їжачок (3), ведмідь (7), ведмедик (5), братик-вед медик (3), ведмедики (1), вовк (23), вовчисько (1), вовчик (1), ворон (1), перепел (1), шпак (4), крук (3), горобець (1), гусак (1), цап (1), журавлик (2), папуга (1), папужка (8), сич (1), пташок (2), цапок (3), соловейко (2), качур (1), кіт (ЗО), котик (2), кіт-гульвіса (1), Кіт - Котович (6), слоник (4), заєць (7), зайчик (41), зайчик-стрибайчик (1), цуцик (8), пес (13), песик (9), собака (4), цуцик (1), цуценятко (1), кролик (5), комар (15), бедрик (3), крокодил (5), жучок (8), мишенятко (1), кінь (13), сивий коник (2), коник (12), кажан (2), жук-рогач (1), тигр (2), слон (8), мишенятко (він) (7), тюлень (6), лис (1), осли (3), осел (2), єнот (2), віл (2), кабанчик (3)

327

24

Цуценятко малятко (1), найстарший гномик (1),

Середній (гномик) (1), наймолодший (гномик) (1),

Братики малі (1), маленький цуцик (1), зайчик

Маленький (1), старий пес (1), старий Хо-Суковик

Бік

(1), песик малий (1), малий мишенятко (8), левеня (1), тигреня (1), Старий Михайло (2), ведмедик (4), старий дід (1), ведмежатко (5), цуцик (4), Старий Лев (2), малий кабанчик (1), старий кіт Мурко (1)

41

3

Результати аналізу фемінітивів у маскулінітивів у текстах дитя­чого журналу «Малятко» дозволяють зробити висновок, що голо­вними в позиціонуванні концепту «жінка» є такі засоби апеляції, як сімейно-родинні стосунки - 35 % від загальної кількості фемінітивів (лідерами є «мама» (92) та «бабуся» (24)); тварини (ви­користання персоніфікації) - 23 % (лідери: «лисиця» (22), «курка (10); статево-вікові показники - 8,5 % (переважають фемінітиви «дівчинка» (14) та «бабуся» (8).

Що ж до позиціонування концепту «чоловік», то вживання мас­кулінітивів доводить, що провідними є: тварини (йдеться про пер­соніфікацію) - 24 % (найбільша кількість: «кіт» (ЗО), «вовк» (23), «комар» (15); власне ім’я - 14 %; сімейно-родинні стосунки -

11, 6 % (лідерами є «тато» (34), «дідусь» (26)); статево-вікові показ­ники - 11 % (найбільша кількість засобів апеляції: «хлопчик» (47) і «дідусь» (24)); професія, посада, домашнє господарство - 10% (лідери: «купець» (11), «художник» (10).

Взагалі, маскулінітивів зафіксовано в 2,1 рази більше, ніж фемінітивів.

Журнал «Пізнайко»

Аналізувалися такі номери «Пізнайки»: 2010 р. -№ 1-3; 2009 р. - № 1, 3, 5; 2008 р. -№ 3, 5, 11; 2007 р. -№ 3, 5, 11; 2006 р.

- № 3, 5, 11.

У результаті дослідження дитячого журналу «Пізнайко» було виявлено 423 входи в концепт «жінка», що дозволило визначити додаткові характеристики концепту й оформити їх у вигляді таб­лиці 3.

Таблиця 3. Додаткові характеристики концепту «жінка» (жур­нал «Пізнайко»)

Додаткова

Характеристика

Засоби апеляції

К-сть

%

Статево-вікові показники

Баба (5), бабуся (8), дівчатка (1), дівчатко (1), дівчинка (8), мала (1), маленька (1), тітка (1), тітонька (1)

27

6,3

Національність, територіаль на належність

0

0

Сімейно-родин ні стосунки

Мама (138), мати (1), матуся (15), мамочка (2), матінка (4), мамонька (1), мамуся (5), мамулечка (1), матусенька (1), мами (6), ненька (1), ненечка (1), неньки (1), бабуся (17), бабуня (1), доня (1), сестричка (6), сестрички (1), менша сестричка (1), тітка (1), дочки (1), доньки (1), жінка (дружина) (1), донечка (1)

211

50

N

Міжособистісні

Стосунки

Рідна (1), найрідніша (1), героїня (1)

3

0,7

1

Професія, посада, домашнє господарство

Лікар (про жінку) (5), перукар (про жінку) (1), вихователь (про жінку) (2), вихователька (7), мандрівниця (1), кухар (жінка) (2), учитель (жінка) (1), краля (1), художниця (2), фокусник (про дівчинку) (1), дресирувальник (про дівчинку) (1), господиня (2), пекар (про жінку) (1), музичний працівник (про жінку) (1), нянечка (1), завідуюча (1), фізвихователь (про жінку) (1), праля (1)

28

6,6

Матері аль не становище, соці аль ний статус, клас

Поважні дами (1)

1

0,2

Інше

Мрійниця (3), капризуленька (1)

4

1

Власне ім'я

28

28

6,6

Чарівні, казкові персонажі

Весна-красна (2), Весна (3), чарівниця (1), Добра Чарівниця (3), чарівниці (1), Зла Чарівниця (3), зла чаклунка (1), чаклунка (6), хмарка (2), хмарина (1), шишка (2), Голка (3), Нитка (3), Баба Яга (4), Бабуся-Ягуся (2), Яга (2), Червона Шапочка (1), шаль (1), шапка (1), Снігова баба (6), жаба-царівна (1), попелюшки (1), мавки (1), курочка Ряба (2), бабуся - холодуся (2), чарів ни ця-хол оду ся (1), Зима (3), зимонька (1)

60

14,

2

В1

Е

'8

Міфічні, релігійні персонажі

Маланка (1)

1

0,2

А

А

И

&

В

■а

&

Тварини

Кішка (4), киця (1), кицюня (1), ведмедиця (1), мавпа (3), кізка (2), жаба (3), жабка (12), козуня (1), кобила (1), конячка (1), овечка (1), овечки (4), бджола (1), бджілка (2), гусінь (2), ластівка (1), ластівочка (2), птичка (1), собачка (1), квочечка (1), лисиця (4)

50

11,

8

Я

Вік

Дівчаточка-гороб’яточка (1), малесенька жабка (1)

2

0,5

Проня (5)

Символ журналу

5

1.2

Власне ім’я

3

3

0,7

Щодо концепту «чоловік» у журналі «Пізнайко», то було вияв­лено 491 апеляцію, що дозволило визначити додаткові характерис­тики концепту й оформити їх у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4. Додаткові характеристики концепту «чоловік» (журнал «Пізнайко»)

Додаткова хар акт еристика

Засоби апеляції

К-сть

%

Ьоднна

Статево-вікові показники

Дід (7), дідусь (3), хлопчик (11), хлопчики (2), маленький Женя (1), найменшенький братик (1), п’ятирічні хлопчики (1), малий (1), маленький (1), великий (1), дядько (1)

29

6

Національність, територі альна належність

0

0

Сі мейно-родинні стосунки

Тато (20), татко (3), батько (3), татусь (1), татусі (2), тата (2), брат (2), братик (5), син (6), сини (1), синочки (1), синки (1), дід (3), дідусь (7), дядько

(і)

58

11,8

Міжособистісні

Стосунки

Фуг (13), вожаки (1)

14

2,9

Професія, посада, домашнє господарство

Водій (9), пілот (2), капітан (2), машиніст (1), лікар (1), кухар (4), вчитель (2), продавець (1), кравець (1), пекар (1), дресирувальник (8), цирковий артист (2), клоун (14), клоуни (2), шталмейстер (4), художник (2), жонглер (4), спортсмен (1), танцюрист (1), фокусник (6), ілюзіоніст (1), маги(1), акробат (2), диригент (2), музикант (3), гітарист (1), скрипаль (1), трубач (1), господар (4), тесляр (1), пічник (1), кранівник (1), космонавт (3), міліціонер (2), моряк (1), робітник (1), учитель (1), пожежник (1), силач (2)

95

19,3

Матері альне становище, соціальний статус, клас

Містер (1)

1

0,2

Інше

Гравець (2), персонаж (1), фантазер (1), вигадник (1), потішний відчайдуха (1), веселун (1)

7

1,4

Власне ім’я

52

52

10,6

Чарівні персонажі, тварини

Чарівні, казкові персонажі

Чарівник (2), чарівники (2), олівець (1), гном (1), гномик (1), весняні чоловічки (2), чоловічки (1), сніговик (1), сніговики (1), дощик (2), град (1), сніг (1), Кощій (1), шалик (1), кожух (1), Дід Мороз (2), казковий герой (1), чаклун (1), лицарі (1), колобок (2), колобки (3)

29

6

Міфічні, релігійні персонажі

Бог (1), ангелик (1), Василь (1)

3

0,6

Тварини

Вовк (4), індик (2), козлик (3), ведмідь (2), ведмедик (4), барс (1), левенятко (1), лис (2), заєць (1), зайчик (13), зайчатко (3), зайченятко (1), зайчисько (1),кролик (1), порося (1), жираф (1), джміль (1), джмелик (1), лев (7), тигр (3), бегемот (3), слон (7), слоник (5), песик (7), їжачок (3), цвіркун (5), кіт (7), котик (2), котик-воркотик (1), павучок (1), цуцик (3), бегемотик (2), цапочок (1), кінь (3), коник (1), лошатко (1), равлик-буцкало (1), равлик (1), жучок-рогачок (2), баранчик (2), бик (2), носоріг (2), змій (1), голуб (2), баранці (2), баран (1)

121

24,6

Вік

Левенятко (1), маленький бегемотик (1), лошатко маленьке (1), старий лев (2), невеличке слоненя (1), цуцик малесенький (1), малесенький зайчик (1), найстарший баран (1)

9

1,8

Символ журналу

Пізнайко (51), борсучок (1), Борсучок Пізнайко (2), Марко (5), містер Варті (6)

65

13,2

Власне ім’я

8

8

1,6

Результати аналізу фемінітивів у текстах дитячого журналу «Пізнайко» свідчать, що головними в позиціонуванні концепту «жінка» є такі засоби апеляції: сімейно-родинні стосунки - 50 % (головні: «мама» (138), «бабуся» (17); чарівні, казкові персонажі -

14,2 % (лідери: «чаклунка» (6), «Яга» (4); тварини - 11,8 % (пере­важають: «жабка» (12), «кішка» (4), «лисиця» (4).

Результати аналізу маскулінітивів дозволяють зробити висно­вок, що головними в позиціонуванні концепту «чоловік» є такі за­соби апеляції, як тварини - 24,6 % («зайчик» (13), «песик» (7), «кіт» (7); професія, посада, домашнє господарство - 19,3 % (лідера­ми є «клоун» (14), «водій» (9), «дресирувальник» (8); символ жур­налу - 13,2 % («Пізнайко» (51); сімейно-родинні стосунки - 11,8 % (лідери: «тато» (20), «дідусь» (7); власне ім’я - 10,6 %.

Узагалі, маскулінітивів зафіксовано в 1,1 рази більше, ніж фемінітивів.

Журнал «Ангелятко»

Аналізувалися такі номери «Ангелятки»: 2009 р. - № 3, 5, 6; 2008 р. - № 1, 3, 5; 2007 р. - № 3, 5, 7.

Виявлено 459 входів у концепт «жінка», що дозволило визначи­ти додаткові характеристики концепту й оформити їх у вигляді таб­лиці 5.

Таблиця 5. Додаткові характеристики концепту «жінка» (жур­нал «Ангелятко»)

Додаткова хар ак т ср не тіш а

Засоби апеляції

К-сть

%

Людина

Статево-вікові показники

Дівчинка (16), дівчина (2), дівчата (2), дівки (1), мала (1), бабуся (1), баба (1), стара (1), ляльки (дівчата немовлята) (1), жінки (2)

28

6,1

Національність, територі альна належність

0

0

Сі ме йн о - р 0 д и нні стосунки

Мама (62), мати (13), матір (5), матуся (2), мамуся (2), матінка (5), мамочка (1), мами (2), матері (1), бабуся (8), бабця (2), дочка (2), донька (2), донечка (1), донечки (1), сестра (1), сестри (1), сестрички (1), сестри-близнючки (1), дружина (3), невістка (1)

117

25,5

Міжособистісш

Стосунки

Сестриця (в значенні подруга) (1), кумонька (1), сусідка (5), рідна (1), подруга (1)

9

2

Професія, посада, домашнє господарство

Господиня (1), мандрівниця (1), учителька (1), письменниці (1), будівельник (мама) (2), бухгалтер (мама) (2), мама (як професія) (2), композитор (про жінку) (2), поет (про жінку) (1), вихователька (2), вихователь (вона) (2), вихователь-методист (про жінку) (1), завідувачка (і)

19

4,1

Матері альне становище, соціаль ний статус, клас

Царівна (1), володарка (1), панна (1)

3

0,6

Інше

Красуня (1), миротворець (1), засновниця (1)

3

0,6

Власне ім’я

98

98

21,3

Чарівні персонажі, тварини

Чарівні, казкові персонажі

Гарбузяна каша (1), Бабуся Яга (1), Баба Яга (2), Яга (2), жабка-царівна (1), відьма (7), Річка (4), яма (5), дівчинка-равлик (1), Сніжинка (16), снігова баба (1), Краплинка (1), Хмаринка (4), Машинка Бібіка (1), спортивна красуня Феррарі (2), вантажівка (1), бджілка (1). Загадки (3). Загадка в капцях (4), Загадка в капелюшку (2), гно мочка (1)

61

13,3

Міфічні, релігійні персонажі

Ревекка (5), свята великомучениця Ірина Македонська (1), мучениці (1), діви-мучениці (1), Юлія Карфагенська (1), Юлія Коринфська (1), Свята покровителька (1), Гаті а на Римська (1), Каріатида (3), Марія (7), Матір Божа (2), небесна мати (1), Божа Мати (2), Богородиця (1)

28

6,1

Тварина

Лисичка (1), лисиця (9), тріска (1), чайка (1), пава (1), ворона (5), курочка (1), жирафа (2), жабка (1), Равлик (вона) (2), мама-киця (2), киця (2)

28

6,1

Бік

Дівчинка-равлик (1), Равля (16), маленька Бі бік а (1)

18

4

Символ журналу

Акварелька (11), Чомулька (4)

15

3,3

Власне ім’я

32

32

7

Входів у концепт «чоловік» виявлено трохи більше, а саме 741, що дозволило визначити додаткові характеристики концепту й оформити їх у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6. Додаткові характеристики концепту «чоловік» (журнал «Ангелятко»)

Додаткова

Характеристика

Засоби апеляції

К-сть

%

Статево-вікові показники

Хлопчик (19), хлопець (1), маленький хлопчик

(1) , хлопчики (1), парубки (1), чоловік (2), старий

(2) , малесенький (3), маленький (3), малий (1), новорожд енний (1), молодший син (2), молодший братик (1), чоловік (1), чоловіки (1)

40

5,4

Національні сть, територіальна належність

Російський цар (1), українець (2), слов'янин (1)

4

0,6

Людина

Сі ме йн о - р 0 д и НН1 стосунки

Тато (10), батько (10), татко (1), син (13), блудний син (1), синочок (7), сини (3), дід (1), дідусь (1), брат (6), братик (2), молодший братик (1), брати (2), брати-молодці (1), братики (2), дядько (1), чоловік (муж) (1)

65

8,8

Міжособистісні

Стосунки

Пасажир (1), друг (2), найкращий друг (1), друзяка (1), дружок (1), друзі (1), покупець (1), спаситель (1), вожак (1), ватажок (1), герой (2), товариш (1), покровитель (1)

15

2

Професія, посада, домашнє господарство

Художник (4), кобзар (1), слуга (4), господар (1), богатир (1), лікар (1), мандрівник (4), лісник (1), читач (1), актор (1), продавець (1), філософ (1), хлібороб (1), орач (1), плугатар (1), автоінспектор (2), вихователь (1), апостоли (1), єпископи (1), монах (1)

ЗО

4

Матері альне становище, соціальний статус, клас

Цар (14), царі (3), король (1), фараон (2), князь (6), князі (1), багатий чоловік (1), Ваша Величність (1), монарх (3), володар (1), імператор

(і)

35

4,7

Інше

Борець (1), красень (1), хитрун (1), бешкетник (2), рятівник (1)

6

0,8

Власне ім’я

117

117

15,8

Чарівні персонажі, тварини

Чарівні, казкові персонажі

Гномик (14), Дідо Ягун (1), Жабон-царь (1), Жабмен-богатир (1), Струмок (6), кран (4), братики-черевички (1), черевики (1), страшний Ох-Ах (5), Джип Нахаба (1), Язик (8), Комп’ютер (1), Цар-Метелинський (2), сніговик (3)

49

6,6

Міфічні, релігійні персонажі

Бог (47), Бог Предвічний (1), Бог-Отець (2), Бог - Син (2), Святий Дух (8), Ісус (4), Ісусик (1), Христос (1), Господь (6), Праведний Авраам (1), Ісаак (7), Авраам (4), янгол (1), ангел (3), Яків (6), святий (2), Мойсей (2), Святий Покровитель (1), Атлант (4), Святий Андрій Первозданний (2), Святий Миколай (1), Іоан Богослов (1), Святі Кирило та Мефодій (1), Кирило і Мефодій (1), Святий Юрій (4), Юрій Переможець (1), цар небесний (2), Пресвята трійця (2)

118

15,9

Тварини

Лев (7), равлик (18), лисенятко (3), вовк (6), вовчисько (1), кабан (1), поросята (1), поросятко (1), лось (1), ведмідь (1), ведмедик (7), борсук (1), крук (3), метелик (10), папужки (2), папуга (1), кіт (8), котик (8), зайчик (12), бегемот (1), півник (2), пес (1), собака (2), песик (1), слоники (11), павук

(5)

115

15,5

Вік

Лисенятко (3), старий крук (1), равлик маленький (1), старий вовк (1), поросятко (1), малий бегемот (1), найбільший Слоник (1), Найменший слоник

(і)

10

1,4

Символ журналу

Шустрик (14), Докосолько (2), Говрко (6), Контрабасик (2), Мудрагелик (3)

27

3,6

Власне ім’я

110

110

14,9

Результати аналізу фемінітивів у текстах дитячого журналу «Ангелятко» свідчать, що головними у позиціонуванні концепту «жінка» є такі засоби апеляції: сімейно-родинні стосунки - 25,5 % (головні - «мама» (62), «мати» (13); власне ім’я - 21,3 %; чарівні, казкові персонажі - 13,3 % (лідери: «Сніжинка» (16), «відьма» (7).

Результати аналізу маскулінітивів дозволяють зробити висно­вок, що головними в позиціонуванні концепту «чоловік» є такі за­соби апеляції, як міфічні, релігійні персонажі - 15,9 % (лідерами є «Бог» (47), «Святий Дух» (8); власне ім’я - 15,8 %; тварини - 15,5 % (найбільше - «равлик» (18), «зайчик» (12); власне ім’я тварин - 14,9 %; сімейно-родинні стосунки - 8,8 % (лідери: «син» (13), «та­то» (10), «батько» (10).

У цілому, маскулінітивів зафіксовано в 1,6 рази більше, ніж фемінітивів.

У таблицях 7 і 8 подається розподіл входів у концепти «жінка» і «чоловік» за найбільшими відсотковими показниками вживання фемінітивів і маскулінітивів у текстах дитячих журналів «Малят­ко», «Пізнайко», «Ангелятко», що дозволить аргументовано сфор­мулювати висновки.

Таблиця 7. Входи у концепт «жінка» на основі фемінітивів у текстах дитячих журналів «Малятко», «Пізнайко», «Ангелятко»

Входи в концепт «жінка»

Відсоток від загальної кількості фемінітивів

Загальна кількість входів у концепт

Назва

Журналу

Сімейно-родин ні стосунки

35

Тварини

23

657

«Малятко»

Статево-вікові показники

8,5

Сімейно-родин ні стосунки

50

Чарівні, казкові персонажі

14,2

423

«Пізнайко»

Тварини

11,8

Сімейно-родин ні стосунки

25,5

Власне ім’я

21,3

459

«Ангелятко»

Чарівні, казкові персонажі

13,3

Таблиця 8. Входи в концепт «чоловік» на основі маскулінітивів у текстах дитячих журналів «Малятко», «Пізнайко», «Ангелятко»

Входи в к онцепт «чоловік»

Відсоток від загальної кількості маскулінітивів

Загальна кількість входів у концепт

Назва

Журналу

Тварини

24

Власне ім’я

14

Сімейно-родинні стосунки

11,6

1379

«Малятко»

Статево-вікові показники

11

Професія, посада

10

Тварини

24,6

Професія, посада

19,3

Символ журналу

13,2

491

«Пізнайко»

Сімейно-родинні стосунки

11,8

Власне ім’я

10,6

Міфічні, релігійні персонажі

15,9

Власне ім’я

15,8

Тварини

15,5

741

«Ангелятко»

Власне ім’я тварин

14,9

Сімейно-родинні стосунки

•Я0

Со

Зіставлення результатів дослідження вживання фемінітивів і маскулінітивів (як входів у концепти «жінка» і «чоловік» відповідно) у текстах дитячих журналів з метою «визначення впли­ву концептів як мовних тендерних моделей і соціально обумовле­них уявлень, понять, думок про якості і норми поведінки чоловіків і жінок у суспільстві на формування тендерних ролей, стереотипів» [2, 202] дозволило зробити такі висновки.

У проаналізованих дитячих журналах «Малятко», «Пізнайко» та «Ангелятко» переважає інформація з тендерним чоловічим маркером, що пояснюється загальним патріархальним укладом суспільства.

1. Концепт «жінка»

У журналах «Малятко», «Пізнайко» та «Ангелятко» концепт «жінка» зберігає свою традиційну спрямованість, про що свідчить переважання апеляцій з характеристикою «сімейно-родинні сто­сунки» (35 %, 49,3 %, 25,5 % відповідно). Лексична одиниця «ма­ти» за частотою вживання суттєво переважає номінацію «батько», а одиниця «бабуся» переважає номінацію «дідусь». За жінкою зберігаються обов’язки забезпечення домашнього затишку, підтри­мання родинного вогнища.

Апеляції з характеристикою «тварини» посіли друге місце в журналі «Малятко» (23 %) та третє місце в журналі «Пізнайко» (11,7 %), що підтверджує те, що дітям дошкільного віку дуже подо­баються казки про тварин, бо вони близькі дитині емоційно за світосприйняттям. Дитина бачить моделі поведінки, образи, за до­помогою яких може самостійно засвоїти важливу інформацію без якого-небудь тиску з боку дорослих. Психологічні людські риси пе­реносяться на тваринний світ та наочно зображують дійсність.

Другою в журналі «Пізнайко» (11,7 %) та третьою в журналі «Ан­гелятко» (13,3 %) є характеристика «чарівні, казкові персонажі», що свідчить про те, що у дитини віком від 2 до 5 років розвивається образне мислення, уява та фантазія. Малято в цьому віці готові до сприйняття чарівних казок, вони з радістю занурюються в уявний нереальний світ, активно діють у ньому, творчо перетворюють його. Персонажі книг формують моделі поведінки у дітей, сприяють фор­муванню уявлення про моральні й аморальні вчинки, про помилки, які не варто повторювати, і про приклади, які варто наслідувати.

Другу позицію за кількістю апеляцій у журналі «Пізнайко» зайня­ла характеристика «власне ім’я» (21,3 %), третє місце в журналі «Ма­лятко» посіла характеристика «статево-вікові показники» (8,5 %).

Цікавим аспектом є те, що в усіх журналах характеристика «національність, територіальна належність» не містить жодної апе­ляції в концепті «жінка», на відміну від концепту «чоловік».

Аналіз характеристики «професія, посада, домашнє господарст­во» свідчить про розподіл ролей через те, що деяких слів не існує в мові, а отже, є професії, які може мати лише жінка, на відміну від чо­ловіка (праля (2)- «Малятко»; нянечка (1), праля (1)- «Пізнайко»). Крім того, часто нехтується правило щодо утворення відповідників жіночих професій, і в дитячих журналах трапляються апеляції, що характеризують концепт «жінка»: лікар (жінка) (5), перукар (жінка) (1), вихователь (жінка) (2), кухар (жінка) (2), учитель (жінка) (1), фо­кусник (дівчинка) (1), дресирувальник (дівчинка) (1), пекар (жінко)

(1) , музичний працівник (жінка) (1), фізвихователь (жінка) (1) - у журналі «Пізнайко»; будівельник (мама) (2), бухгалтер (мама) (2), композитор (жінка) (2), поет (жінка) (1), вихователь (вона) (2), вихо- ватель-методист (жінка) (1) - у журналі «Ангелятко».

2. Концепт «чоловік»

Перше місце в журналах «Малятко» та «Пізнайко» (24 % та 24,6 % відповідно) та третє місце в журналі «Ангелятко »(15,5%) посіла харак­теристика «тварини». Це зумовлено віковими обмеженнями аудиторії журналу (від 2 до 5 років). Дітям у такому віці найцікавіше сприймати світ через казки та оповідки, учитися граючись, пізнавати що добре, а що погано через поведінку тварин, які є уособленнями людських рис.

Найбільшу кількість апеляцій у журналі «Ангелятко» має ха­рактеристика «міфічні, релігійні персонажі», з найчисленнішими апеляціями «Бог» (47) і «Святий Дух» (8). На такі характеристики впливає і регіональний чинник. Журнал видається в Західній Ук­раїні, де активно залучений дискурс культу.

Характеристика «власне ім’я» займає друге місце в журналах «Ма­лятко» (14 %) та «Ангелятко» (15,8 %) і п’яту позицію в журналі «Піз­найко». Це свідчить, що власне ім’я є досить важливим для чоловічої статі, безіменність і безликість не допускаються. У журналі «Ангелят­ко» до п’ятірки найпопулярніших характеристик увійшла навіть по­зиція «власне ім’я тварин» і, маючи 14,9 %, посіла четверте місце.

Характеристика «сімейно-родинні стосунки» увійшла до першої п’ятірки найбільш популярних характеристик у всіх трьох журна­лах, але посіла різні позиції: у журналі «Малятко» - третю (11,6 %), у журналі «Пізнайко» - четверту (11,8 %), а в журналі «Ангелятко» - п’яту (8,8 %). Родина для чоловіків є важливою складовою життя, але займає далеко не перше місце, як у випадку з концептом «жінка».

Позиція «професія, посада, домашнє господарство» посіла друге місце в журналі «Пізнайко» і п’яте в журналі «Малятко», що свідчить про формування стереотипу чоловіка-годівника, який повинен реалізу­ватися професійно й утримувати родину. Варто зазначити, що на при­кладі апеляцій концепту «чоловік» відбувається значний розподіл ро­лей, через те, що існує велика кількість професій, що не мають жіночо­го відповідника, аотже, обіймати їх може лише чоловік: полководці (1), генерал (3), капітан (1), офіцери (1), рядові (1), мисливці (1), коваль (4), гончар (1), чинбар (1), кушнір (1), кожухар (1), тесля (1), столяр (1), різьбяр (1), бондар (1), стельмах (1), сторож (1), козак (9), козаки (5), та­бунник (1), дроворуб (9), молотник (1), вартові (1), ложкар (1), лісник

(2) , вівчарі (2), рибалки (1), кобзар (1), кобзарчик (2).

У журналі «Пізнайко» третє місце найбільш уживаних апеляцій - характеристика «символ журналу» - 13,2 % (концепт «жінка» -

1,2 %). Символ як вхід у чоловічий концепт переважає й у журналі «Малятко» - 4 % (жіночий символ журналу «Малятко» - 2 %); у журналі «Ангелятко» - 3,6 % (жіночий символ - 3,3 %).

Цікавим є той факт, що в концепті «чоловік», на відміну від кон­цепту «жінка», існують апеляції, які є характеристиками «національної, територіальної належності» («Малятко» - 0,6 %, «Ангелятко» - 0,6 %), що свідчить про формування у хлопчиків по­чуття патріотизму та свідомої любові до своєї батьківщини.

Також, як свідчать отримані результати, для чоловіків важли­вою є характеристика «міжособистісні стосунки»: журнал «Малят­ко» - 4 % (концепт «жінка» - 3 %), журнал «Пізнайко» - 2,9 % (концепт «жінка» - 0,7 %), «Ангелятко» - обидва концепти мають по 2 % у цій характеристиці.

Отже, дитячі журнали «Малятко», «Пізнайко» та «Ангелятко» мають різні тендерні репрезентації на рівні входів у концепти «чо­ловік» і «жінка». Тендерні стереотипи є традиційними та стійкими до змін. Зокрема, для концепту «жінка» на першому місці зали­шається характеристика «сімейно-родинні стосунки», далі позиції «тварини», «чарівні, казкові персонажі», «власне ім’я», «стате - во-вікові показники». Для концепту «чоловік» важливими є апе­ляції, що належать до характеристик «тварини», «міфічні, релігійні персонажі», «власне ім’я», «професія, посада», «сімейно-родинні стосунки», «символ журналу», «статево-вікові показники».

Усе це переконує в продукуванні сучасним журнальним дискурсом тендерної асиметрії, а однією з характеристик тендерної концептосфе - ри сучасного українського дитячого часопису є патріархальність. Не­зважаючи на це, важливим є те, що всі дитячі журнали продукують на своїх шпальтах найбільшу цінність у житті людини - родину.

1. Дёмина М. Гендерная концептосфера британського сказочного дискурса : от традиции к современности / М. Дёмина // Вест. Самар, гос. ун-та. - 2006. - № 10/2(50). - С. 90-96.

2. Пода О. Ю. Тендерні концепти в українській жіночій пресі (20-х - 30-х рр. XX ст.) / О. Ю. Пода // Соціальні технології : актуальні пробле­ми теорії та практики : [зб. наук, праць] / голов, ред. О. Л. Скідін. - За­поріжжя : Вид-во КПУ, 2010 - № 44. - С. 193-206.

3. Попова 3. Д. Когнитивная лингвистика / Попова 3. Д., Стер­нин И. А. - М. : АСТ - Восток - Запад, 2007. - 314 с.

4. Слышкин Г. Г. Гендерная концептосфера современного русского анекдота / Г. Г. Слышкин // Гендер как интрига познания: гендерные исследования в лингвистике, литературоведении и теории коммуника­ции: альманах. Пилотный выпуск. - М., 2002. - С. 66-73.

5. Степанов Ю. С. Концепт / Ю. Степанов / Константы : словарь рус­ской культуры. Опыт исследования. - М., 1997. - С. 40-76; Степа­нов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Ю. Степанов. - М. : Языки славянской культуры, 2007. - 248 с.