Головна Журналистика РЕАЛІТІ-ШОУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ: РІЗНОВИДИ, ТИПОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
joomla
РЕАЛІТІ-ШОУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ: РІЗНОВИДИ, ТИПОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Журналистика - Журналистика

Інна Гаврилкж,

Канд. наук із соц. комунік. (Суми)

У ДЕ 007: 304: 070

Розглянуто типологіюреаліті-шоу. Визначено типологічні пріори­тети та особливості функціонування цього жанру на Українському телебаченні.

Ключові слова: реаліті-шоу, типологія, типологічні пріоритети, особливості функціонування, телебачення.

Ч

Ільне місце на українських телеканалах посідають програми розважального формату. Без них сучасне телебачення взагалі не мислиться. Якщо раніше обличчям будь-якого телеканалу вва­жали інформаційні випуски, то сьогодні цю нішу міцно займають розважальні телепрограми. Саме вони являють собою основу ефір­ного мовлення.

Контент-аналіз українського ефіру дає право стверджувати, що з-поміж програм розважального формату телеканали роблять став­ки на реаліті-шоу.

У теорії соціальних комунікацій останнім часом з’являється все більше розвідок, присвячених такому типу телевізійних передач, як реаліті-шоу. Проте здебільшого в них даються морально-етична, функціональна чи соціокультурна характеристики цього різновиду розважальних передач. На жаль, типології реаліті-шоу приділено найменше уваги. Це можна пояснити інтенсивністю розвитку цього жанру, а отже, появою нових і нових різновидів, розмиванням меж у міжвидовому діапазоні. Незважаючи на шквал критики щодо цього жанру, він прогресує, еволюціонує. Тим самим дає підстави стверджувати, що являє собою досить складне й водночас цікаве соціально-комунікативне явище для теоретико-методологічного осмислення.

З-поміж розмаїття праць, присвячених дослідженню реаліті - шоу, особливо вирізняються, на нашу думку, роботи А. Абрамової


[1], С. Анкіфієва [2], Є. Гуцала [5]. Науковці зосереджують увагу на класифікації реаліті-шоу, а також розглядають особливості функ­ціонування цього жанру в телевізійних медіа. На жаль, ці розвідки стосуються російського медіасегмента, тобто не дають уявлення про особливості розвитку реаліті-шоу в українському розважальному телепросторі.

Отже, як бачимо, на часі осмислення тенденцій розвитку реалі - ті-шоу на Українському телебаченні.

Мета дослідження - визначити особливості розвитку, типологіч­ні пріоритети реаліті-шоу на Українському телебаченні.

Мета зумовлює такі завдання: узагальнити погляди журналісти - кознавців щодо класифікації реаліті-шоу; доповнити класифікатор реаліті-шоу; з’ясувати, які різновиди реаліті-шоу є пріоритетними на Українському ТБ, які особливості їх розвитку в українському медіапросторі.

Хронологічні межі дослідження - телевізійний сезон 2011-2012 pp.

Незважаючи на активне використання терміна «реаліті-шоу», у теоретичній частині журналістикознавства й досі немає єдиного визначення цього жанру. Хоча, як зауважує А. Абрамова, розумін­ня природи реаліті-шоу закладено у його назві: «Реаліті (від англ. слова «real» - реальність, справжній) - дія, що відбувається за незапланованим сценарієм, що показує дійсність, розкриває харак­тер персонажів, які, у свою чергу, є «простими людьми з вулиці», а не дипломованими акторами. Шоу (від англ. дієслова «to show» - зображувати, показувати) як невід’ємний елемент розважального телепрограмування» [1].

С. Акінфієв називає такі типоформуючі ознаки реаліті-шоу: «Спостереження за життям героїв передачі у реальному часі, звер­нення у всіх її проявах, починаючи з учасників і закінчуючи деко­раціями» [2].

Незважаючи на те, що реаліті-шоу мають спільну ознаку - спо­стереження за героями в реальному часі, вони все ж таки відріз­няються за певними ознаками (за психоемоційною і ціннісною основою, за типом знімання тощо). Саме ці концептуальні особли­вості науковці беруть за основу класифікації реаліті-шоу.

С. Акінфієв пропонує виділяти чотири групи реаліті-шоу:

1. Програми, які експлуатують психоемоційні відчуття, тобто людські інстинкти. Науковець так визначає формулу цих передач: стосунки - конкурс - вигнання. Таким чином, це передачі, основою яких є вміння учасника вижити в колективі, тобто шоу на вижи­вання.

2. Шоу, метою яких є не виживання, а самореалізація учасни­ків. Хоча слід зауважити, що соціальна адаптація у групі також є важливою складовою таких проектів: «Зовнішня атрибутика про­екту така ж, як і в реаліті першої групи: різниця у тому, що у про­грамах другої групи ймовірність перемоги чи програшу героя зале­жить не тільки і не стільки від його соціального чуття, скільки від його вмінь» [2].

3. Програми, в яких акцент не робиться на стосунках між героя­ми, вони не живуть на одному просторі, не відірвані від суспільства. Мета цих шоу - виявити переможця в певній сфері.

4. Реаліті-шоу, в яких камера фіксує буденне життя героя. У таких реаліті герой не повинен отримати перемогу, він має жити в соціумі так, як живе щодень. По суті, це хроніка подій [2].

Майже аналогічну класифікацію реаліті-шоу пропонує А. Абрамо­ва. Науковець виділяє шоу підглядування, шоу на виживання, шоу профі, квест (поєднує в собі риси всіх трьох попередніх груп) [1].

Є. Гуцал пропонує класифікувати реаліті-шоу за типом зніман­ня. Медіадослідник виділяє програми з використанням прихованої камери; реаліті-шоу, що являють собою документальне знімання (документальне спостереження); використовують фрагментарну живу камеру в студійній програмі; повністю відзняті в студії (сту­дійне знімання).

На Українському телебаченні в сезоні 2011-2012 pp. були пред­ставлені програми всіх вищезазначених груп, проте неоднаковою мірою. Крім того, з’явилися передачі, які потребують нового мето­дологічного осмислення, деякі із запропонованих медіадослідника - ми груп перестали функціонувати.

Розглянемо типологію реаліті-шоу й особливості функціонуван­ня цього жанру на Українському ТБ детальніше.

Феномен Українського телебачення - мінімальна кількість так званих шоу на виживання. Телевізійний сезон 2011-2012 pp. був представлений такими передачами, що використовують людські інстинкти, як «Мама в законі» («1+1»), «Мексиканські канікули» («К-1»), «Великий брат» («К-1»), «Дом-2» («ТЕТ»). Ці програми, у порівнянні з іншими групами реліті-шоу, мали доволі низькі рей­тинги. Так, наприклад, програма «Мама в законі» (1+1) мала рей­тинг 1,07 % і частку 7,26 % за вибіркою «Вся Україна» [8]. Як бачимо, українці, які раніше віддавали перевагу такому типу роз­важальних шоу, майже ними не цікавляться.

Аналізовані реаліті-шоу не належать до програм власного вироб­ництва. Це або ж адаптовані версії відомих світових шоу («Великий брат» - адаптована версія голландського реаліті-шоу «Big Brother»; «Мама в законі» - адаптація турецького формату «Mother in law»), або ж перекуплені в інших телеканалів («Мексиканські канікули» знімалися для російського телеканалу «MTV» під назвою «Кані­кули у Мексиці»; «Дом-2» - оригінальний російський телепродукт, розробка телеканалу «ТНТ»).

На Українському телебаченні такий різновид реаліті-шоу, в яких акцент робиться не так на психологічних експериментах, як на виявленні переможця у певній сфері діяльності, представлений майже ідентично до першої групи: «Від пацанки до панянки» («1+1»), «Зважені та щасливі» («СТБ»)тощо.

Реаліті цього типу також не належать до програм власного виробництва. Наприклад: «Від пацанки до панянки» - адаптація британського проекту «From Ladette То Lady», «Зважені та щасли­ві» - адаптація популярного американського проекту «The Biggest Loser».

Рейтинг аналізованих реаліті в середньому трохи вищий за рей­тинг програм першої групи. Так, наприклад, шоу «Від пацанки до панянки» в другому сезоні мало такі результати: рейтинг 5,43 %, частка 15,76 %, за вибіркою «Вся Україна», аудиторія 18-54 [3]. Середні показники шоу «Пекельна кухня» такі: рейтинг 4,82 %, частка 17,83 % за вибіркою «Вся Україна», аудиторія 18-54 [7].

Реаліті-шоу третьої групи були представлені на Українському телебаченні такими програмами, як «Голос країни» («1 + 1»), «MaftdaH’s» («Інтер»), «Битва екстрасенсів» («СТБ»), «Х-фактор» («СТБ»), «Танцюють всі» («СТБ»), «Народна зірка» («Україна») тощо. Здебільшого, це шоу, які ще називають талант-шоу. Особливістю телепрограм цієї групи на Українському ТБ є те, що вони все частіше експлуатують психоемоційні та ціннісні орієнти­ри. Таким чином, за використанням людських рефлексій набли­жаються до програм першої та другої груп. Наприклад, основа реа - літі-шоу «Чотири весілля» («1+1») - виявлення переможниці з чотирьох учасниць, які беруть участь у змаганні за весільну подо­рож. Кожна з героїнь представляє своє весілля. Конкурентки, яких запрошують на цей захід, повинні оцінити весілля суперниці. У процесі оцінювання учасниці висловлюють думки, найчастіше негативні. На офіційному сайті «1 + 1» так і було зазначено: «Чотири весілля» - нове реаліті-шоу каналу «1+1» про жіночий характер» [10].

Програми, які акцентують увагу не так на стосунках героїв, як на виявленні переможця, досить популярні в українського глядача.

Наприклад, прем’єра вокального шоу «Голос країни» мала рейтинг 8,63 %, частку 26,72 %, аудиторія 18-54, вибірка «Вся Україна» [4].

Як і розглянуті реаліті, ці шоу є здебільшого адаптаціями фор­матів, що вже мали успіх за кордоном. Наприклад: «Голос країни» («1+1») - адаптація голландського формату «The Voice of Holland», «Битва екстрасенсів» - формат британського шоу «Psychic Challenge» тощо. Проте в цій групі є шоу власного виробництва: «Чотири весілля» («1+1»), «MaftdaH’s» («Інтер»).

Досить потужно на українських телеканалах були представлені так звані програми-хроніки, програми-щоденники, мета яких - показ реального життя героя. С. Акінфієв пропонує виділяти такі різновиди цих реаліті: 1) в яких камера знімає життя зірки (наприклад, шоу-бізнесу); 2) в яких камера знімає життя відомої людини, яка змінила професію; 3) знімання прихованою камерою чи хоум-відео [2].

У телевізійному просторі України представлена лише третя із виділених медіадослідником група. Це програми-розіграші - «Голі та смішні» («ICTV»), «Бабуні&Дідуні» («ТЕТ»), гумористичні про - грами-відеоролики - «ВусоЛапоХвіст» («СТБ»), «Люди, коні, кро­лики та домашні ролики» («ICTV»), «Шалене відео по-українськи» («2+2») тощо.

Натомість на Українському ТБ були презентовані такі нові види реаліті-хронік: 1) в яких камера знімає життя невідомих людей, що змінили професію, соціальний статус, роль: «Тиждень без жінок» («1+1»), «Діти напрокат» («1 + 1»), «Хата на тата» («СТБ»), «Здрастуйте, я ваша мама» («Новий канал») тощо; 2) в яких героям допомагають розібратися фахівці: «Суперняня» («1+1»), «Кохана, ми вбиваємо дітей» («СТБ»). В основному в цій групі представлені так звані соціальні реаліті-шоу; 3) в яких учасники проекту (різні за соціальним статусом) знімають на камеру своє буденне життя, основ­на мета - розповідь про своє життя без купюр: «Зняти все» («1+1»).

Серед програм-хронік найбільша кількість таких, що належать до програм власного виробництва (серед інших груп реаліті). Наприклад: «Здрастуйте, я ваша мама», «Діти напрокат», «Міняю жінку». Проте потужно представлені шоу, що є адаптованими вер­сіями закордонних реаліті: «Тиждень без жінок» - проект, адапто­ваний за форматом Бі-бі-сі «The Week The Women Went»; «Зняти все» - українська версія успішного однойменного ізраїльського проекту «Connected» тощо.

Відповідно до класифікації, запропонованої Є. Гуцалом [5], на Українському ТБ найбільше представлено програми, в основу яких

Покладено принцип документального знімання - документальне спостереження за життям героїв: «Тиждень без жінок» («1+1»), «Хата на тата» («СТБ»), «Здрастуйте, я ваша мама» («Новий ка­нал»), «Батьки та діти» («Новий канал»), «Суперняня» («1+1») тощо. В основному, як бачимо, це програми-хроніки.

Менший відсоток у порівнянні з попередньою групою станов­лять програми, які знімалися в студії та поза нею (фрагментарна жива камера в студійній програмі): «Битва екстрасенсів» («СТБ»), «Кохана, ми вбиваємо дітей» («СТБ») тощо.

Невелику групу становлять реаліті-шоу, що знімалися прихова­ною камерою (програми-розіграші, гумористичні програми-відео - ролики).

Реаліті-шоу, які Є. Гуцал визначив як «студійне знімання», передбачають, на думку медіадослідника, перебування героїв під постійним прицілом камер у замкненому просторі, тобто здебіль­шого це шоу на виживання, а також шоу, метою яких є не вижи­вання, а самореалізація учасників: «Мама в законі» («1+1»), «Дом - 2» («ТЕТ»), «Від пацанки до панянки» («1+1»). Таких розважаль­них програм на Українському телебаченні - мінімальна кількість.

На нашу думку, список різновидів реаліті-шоу потрібно доповнити.

Важливою концептуальною особливістю реаліті-шоу є ще й тематична складова. Зважаючи на тематичну спрямованість про­грам цього типу, на сучасному етапі їх функціонування можемо виділити такі різновиди:

-кулінарні: «Пекельнакухня» («1+1»), «МастерШеф» («СТБ»);

- музичні: «Фабрика зірок» («Новий канал»), «Голос країни» («1+1»), «Х-фактор» («СТБ») тощо;

- танцювальні: «MaftdaH’s» («Інтер»), «Танцюють всі» («СТБ») тощо;

- шоу краси (інтелекту, фізичної досконалості): «Краса по - українськи» («1+1»), «Королева балу» («ТЕТ») тощо;

- шоу талантів (а також надприродних здібностей): «Україна має талант» («СТБ»), «Битва екстрасенсів» («СТБ») тощо;

- шоу весільних баталій: «Чотири весілля» («1+1»), «Весільні битви» («СТБ»);

-соціальні: «Суперняня» («1+1»), «Кохана, ми вбиваємо дітей» («СТБ») тощо;

- психологічні (змін, перевтілень): «Оголена красуня» («Україна»), «Лялечка» («ТЕТ») тощо;

- дейтинг-шоу: «Холостячки» («1+1»), «Холостяк («СТБ»), «Хто хоче заміж за мого сина?» («Україна») тощо.

Контент-аналіз довів, що за тематичною спрямованістю ці типо­логічні групи представлені на Українському ТБ майже ідентично. Але все ж таки перевага надається дейтинг-шоу.

Дейтинг-шоу - це шоу, побудовані на стосунках між героями, а саме на почуттях симпатії, кохання. Дейтинг - увесь процес зна­йомства чоловіка та жінки, тобто зустріч, розвиток стосунків тощо. Ця група реаліті-шоу ще не описана науковцями, не внесена до кла­сифікатора розважальних телепрограм, зокрема реаліті-шоу.

На сьогодні реаліті вищезазначеної групи набувають все більшої популярності на українських каналах ТБ. Наприклад, середня аудиторія однієї програми «Холостяк» становила 10,8 млн осіб [9]. Хоча у світовому телевізійному просторі рейтинг таких шоу істотно зменшився.

Реаліті цієї групи на українських каналах - це адаптовані версії популярних міжнародних форматів: «Холостячки» - британського формату «Single moms», «Холостяк» - американського проекту «The Bachelor» тощо.

На нашу думку, реаліті-шоу можна класифікувати й за іншими ознаками: за аудиторією (жіночі, сімейні, молодіжні); за роллю ведучого (ведучий бере активну участь, ведучий представлений не дуже активно, ведучий взагалі відсутній) тощо.

Звичайно, проаналізовані групи не відрізняються сталістю. Часто межі між ними розмивчасті. Крім того, більшість реаліті - шоу межують за своїми ознаками з таким жанром розважальних програм, як телеігри. Але це не дивно, оскільки, як зазначає

Н. Овсянникова, телеігри й реаліті-шоу - це найбільш близькі між собою жанри, реаліті-проекти своїм корінням йдуть від телевікто- рин [6]. Аналіз розважального сегмента підтверджує думку

Н. Овсянникової. Велика кількість сучасних реаліті-шоу базується на ігрових моментах, їхньою основною ознакою є бажання виграти. Здебільшого це так звані талант-шоу.

Отже, як бачимо, на сьогодні немає єдиної класифікації реаліті - шоу, питання типології цього жанру залишається відкритим. Це пояснюємо тим, що він розвивається, трансформується. Проте такі швидкі зміни в системі реаліті-шоу не повинні поглиблювати прір­ву між теорією та практикою. Еволюціонування жанру «реального телебачення» сприяє осмисленню тих процесів, що відбуваються в сучасному телепросторі.

На Українському ТБ представлені майже всі із запропонованих науковцями типологічних груп, проте ставка робиться на талант - шоу та програми-хроніки, які зняті, відповідно, за принципом фрагментарної живої камери в студійному та документальному зні­маннях. За тематичним принципом домінують дейтинг-шоу.

Майже всі реаліті-шоу - це адаптовані формати світових шоу. Погано це чи ні, судити не нам. Щодо цього питання вже були дані оцінки представників різних наукових галузей - журналістико - знавства, психології, культурології тощо. Проте саме розвиток реа - літі-шоу чи не найкраще засвідчує значні глобалізаційні процеси, що відбуваються в телевізійному українському просторі. Водночас контент телевізійного сезону 2011-2012 pp. засвідчує збільшення частки реаліті власного виробництва (найбільший відсоток припа­дає на так звані програми-хроніки).

Незабаром на Українському ТБ розпочнеться новий сезон. З’являться й нові реаліті-шоу. А це означає, що класифікатор цього розважального жанру може знову поповнитися.

1. Абраменко А. Жанр реалити и его особенности на российском телевидении [Електронний ресурс] / А. Абраменко. - Режим доступу : Http://psujourn. narod. ru/vestnik/vyp_l/abr_real. htm.

2. Акинфиев С. Н. Жанровая структура российского развлекатель­ного телевидения : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.08 [Електронний ресурс] / С. Н. Акинфиев. - Режим доступу : Http://www. mediagram. ru/netcat_files/108/110.

3. «Від пацанки до панянки - 2» закінчилося з часткою 15,76 % [Електронний ресурс]. - Режим доступу : Http://www. telekritika. ua/ news/2011-1 l-17/67334?theme_page=50&.

4. «Голос країни» стартував з часткою 26,72% [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http://www. telekritika. ua/news/2011-05-23/63025.

5. Гуцал Е. А. Реалити-шоу : некоторые аспекты типологии [Електронний ресурс] / Е. А. Гуцал. - Режим доступу : http://proceed - ings. usu. ru/?base=mag.

6. Овсянникова Н. А. Реалити-шоу: специфика жанра, актуальность и проблемы исследования [Електронний ресурс] / Н. А. Овсянникова. - Режим доступу : Http://www. actualresearch. ru/nn/2010_l/Article/ sociology.

7. «Пекельна кухня» фінішувала з часткою 22,78 % [Електронний ресурс]. — Режим доступу : Http://www. telekritika. ua/news/2011-07- 21/64474.

8. Шоу з Нагієвим «1 + 1» переніс на першу годину ночі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : Http://www. telekritika. ua/ news/2011-12-12/67984.

9. 7iiip://holostyak. stb. ua/ua/casting/61.

10. Http://www. lplusl. ua/dyvitsya/programy/4-vesillya. html.

Рассматривается типология реалити-шоу. Выясняются типоло­гические приоритеты и особенности функционирования этого жанра на Украинском телевидении.

Ключевые слова: реалити-шоу, типология, типологические прио­ритеты, особенности функционирования, телевидение.

The article deals with the typology of reality shows. The typological priorities and, peculiarities of this genre functioning on Ukrainian television are clarified.

Keywords: reality show, typological priorities, peculiarities of functioning, television.