Головна Журналистика Інформаційна діяльність профспілок як ефективний метод реалізації соціальної функції
joomla
Інформаційна діяльність профспілок як ефективний метод реалізації соціальної функції
Журналистика - Журналистика

Гліб Гончаров,

Асп. (Запоріжжя)

УДК 007 : 304 : 070.1

У статті обґрунтована необхідність активізації інформаційної діяльності як одного з найперспективніших напрямів функціо­нування профспілок у сучасних умовах. Проаналізована інфор­маційна робота первинної профспілкової організації ВАТ "Запоріж - сталь" (Запоріжжя) та виокремлені її напрями, які потребують по­силення.

Ключові слова: інформаційна робота, мотивація профспілкового членства, профспілка.

The necessity of activation of information work as one of the most perspective forms of trade-unions' present-day activity is grounded in the article. The information activity of JSC "Zaporizhstal" — primary trade union organization (Zaporizhzhya, Ukraine) is analysed, directions which need to be improved are highlighted.

Keywords: information work, trade union, motivation of trade-union membership.

В статье обоснована необходимость активизации информационной деятельности как одного из наиболее перспективных направлений функционирования профсоюзов в современных условиях. Проанализиро­вана информационная работа первичной профсоюзной организации ОАО "Запорожсталь" (Запорожье) и выделены направления, которые нуждаются в усилении.

Ключевые слова: информационная работа, мотивация профсоюзно­го членства, профсоюз.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю ґрунтовного й комплексного дослідження проблематики висвітлення інформа­ційної політики профспілок на всеукраїнському рівні загалом і пер­винних профспілкових організацій зокрема. Метою публікації є визначення причин недооцінки інформаційної діяльності профспі­лок і чинників, що на це впливають.

Обґрунтовуючи теоретичну домінанту досліджуваної проблеми, зазначимо, що питанню розвитку профспілкового руху в Україні приділяли увагу науковці з цієї галузі, зокрема Б. Андрусишин, Р. Берест, П. Бондарук, О. Голобуцький, А. Гриценко, В. Докашен - ко, Ю. Докукіна, К. Двірна, М. Зима, В. Кулик, В. Мельник, О. Мовчан, О. Реєнт, О. Стоян, Г. Стоян, Г. Осовий, М. Дубров - ський, Г. Добровольська, В. Цвих та ін.

Не менше у пригоді може стати досвід профспілок таких країн, як Великобританія, Китай, Німеччина, Польща, а також деяких країн СНД (Білорусія, Узбекистан), що досліджується у роботах С. Горянського, 3. Глузи, М. Гриценка, П. Давидюка, Н. Жота - баєва, Ф. Зендельбека, В. Кадейкіна, К. Мадоня, Є. Макухіна, В. Можаєва, В. Фурсової, Чень Цзі, Цзян Лєцін та ін.

Варто зазначити, що профспілки є невід'ємною частиною про­фесійної діяльності суспільства. Вони ведуть активну багатоплано­ву роботу щодо захисту соціально-трудових прав та інтересів людей найманої праці, протидіють спробам утиску профспілкових прав і свобод. Водночас величезний потенціал профспілок реалізується да­леко не повністю. Діяльність профспілок ще недостатньо ефектив­на. Слід наголосити, що негативною тенденцією профруху є хоч і повільне, але неухильне скорочення кількості профспілок, що вису­ває на перший план роботу з посилення мотивації профспілкового членства.

З мотивацією членства нерозривно пов'язана тема інформаційної роботи у профспілках, яка є пріоритетним напрямом профспілкової діяльності. На жаль, профспілкові керівники недооцінюють важ­ливість інформації в сучасному суспільстві. Більшість із них набу­вали досвіду та виховувались на ідейних засадах ортодоксальної системи профспілок Радянського Союзу й застарілих поглядах партійних керівників, до яких профспілки були вельми прив'язані.

У працях істориків радянського періоду І. Снігірьової, Л. Явич, А. Цепіна, Є. Іванова, А. Щиглика, Г. Щеглова, В. Прохорова, Л. Власенко, Л. Рудакова, Ю. Кузнецова, Л. Павлова, Р. Алієва ба­гато уваги приділено ролі партійного керівництва в управлінні профспілками, а вивчення проблеми здійснюється через призму сте­реотипів радянської історико-партійної науки.

Це є вагомим доказом суттєвої особливості радянських профспі­лок, як одного з елементів радянської політичної системи, яка по­лягала в тому, що, "відчуваючи на собі жорстокий контроль з боку правлячої партії, вони разом з тим самі виступали знаряддям поши­рення державної ідеології, забезпечуючи таким чином життєдіяль­ність компартійної системи влади" [3, 16].

На даному етапі розвитку профспілкового руху можна провести паралелі між агітаційно-пропагандистською роботою в часи СРСР та інформаційною роботою в нинішніх профспілках. Радянська ідео­логія була спрямована на побудову ідеального суспільства і накида­лась примусово, а профспілки були одним із дійових механізмів ре­жиму. Профспілковий рух демократичної України ще не осягнув усіх перспектив використання ЗМК для втілення своєї ідеології, що ґрунтується на головних засадах профспілкової діяльності.

На думку декана факультету підвищення кваліфікації профспіл­кових працівників Академії праці і соціальних відносин Т. Вериков - ської, проблеми сучасного профспілкового руху, діяльність проф­спілок і профспілкових організацій не знаходять адекватного відобра­ження у засобах масової інформації, у свідомості громадян [4, 3]. Тому слід зазначити, що суспільство не має реального уявлення про гостроту проблем, які стоять перед найманими працівниками, про дії профспілок, окремих організацій, зокрема в сучасних умовах фінан - сово-економічної кризи та подоланні її наслідків. Зусилля проф­спілки щодо подолання кризи не мають належного розуміння з боку державної влади й відповідної підтримки громадськості.

В умовах інформаційних конфліктів і спроб інформаційної бло­кади профспілок з боку опозиційного чиновницько-бюрократичного апарату, певних громадсько-політичних структур, а також наявної інформаційної конкуренції в країні за володіння можливостями й інструментами впливу на масову свідомість людей, зусиль, зробле­них профспілками, недостатньо.

Зауважимо, що однією з причин безпорадності роботи ФПУ (Фе­дерації профспілок України) зі ЗМІ є комерціалізація більшості мас-медіа, які мають перед собою чіткий бізнес-план і здебільшого підпорядковані політичним опонентам. Заангажованість ЗМІ, цен­зура у формі обмеження висвітлення окремих подій є найбільш впливовими чинниками, що обумовлюють викривлення подій щодо діяльності профспілок. Більшість новинних сюжетів на українських телеканалах не дають альтернативних поглядів на події у країні. Крім того, замість залучення незалежних експертів журналісти ко­ментують новини самі або звертаються до політиків. Такими є ре­зультати контент-аналізу українських теленовин, проведеного Ака­демією української преси та Інститутом соціології НАН України [2].

Зазначимо, що нові інформаційні технології набувають у житті Федерації профспілок України та її членських організацій більш обґрунтованого значення. Так, у грудні 2005 р. Рада ФПУ ухвали­ла Концепцію інформаційної діяльності Федерації професійних спілок України, що передбачає інтенсивну програму інформаційно­го розвитку та ґрунтується на законах і інших нормативно-правових актах, що стосуються інформаційної сфери. Це, зокрема, Закони України "Про інформацію" та "Про друковані засоби масової інфор­мації (пресу) в Україні", а також постанови Кабінету Міністрів України щодо забезпечення участі громадськості у формуванні й ре­алізації державної політики та Порядку оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [1, 3].

У 2003 р. сформований, регулярно оновлюється і активно функ­ціонує веб-сервер ФПУ (Http://www. fpsu. org. ua). У порівнянні з іншими профспілковими засобами масової інформації інтернет - сайти виграють в якості й оперативності подання інформації, а інформаційна насиченість привертає увагу все більшої кількості звичайних членів профспілки. Передбачається, що найближчими роками основна частина членських профспілкових організацій буде оснащена сучасною комп'ютерною технікою, електронною поштою, матиме вихід в інтернет.

У сучасних умовах фінансово-економічної кризи, що охопила всі галузі народного господарства країни, загострилось і соціальне ста­новище. На нашу думку, що вищий рівень нестабільності у су­спільстві, то більший попит на нову, актуальну інформацію. У цей час профспілки повинні скористатись суспільним попитом на інфор­мацію та налагодити систематичне інформування про місце й роль профспілок у суспільстві, їх діяльність щодо захисту соціально - економічних прав й інтересів людей найманої праці, досягнень і здобутків у цій діяльності.

Після засідання Ради ФПУ 20 листопада 2008 р., на якому був переобраний голова Федерації профспілок України, окреслились по­зитивні тенденції: ФПУ почала повніше й змістовніше виконувати свої функції щодо захисту людини праці, її робота стала більш си­стемною, вводиться програмно-цільовий метод планування, що пе­редбачає визначення конкретних цілей і розробку механізмів їх до­сягнення.

Конкретизуються програми, прийняті V з'їздом Федерації профспілок України, оскільки, прийняті кілька років тому, вони не враховували кризові процеси в державі. Зростає роль виборних органів, насамперед Комісій і Рад ФПУ. Реформується сама струк­тура ФПУ. Докорінно змінилося наповнення соціального діалогу, який проводить Федерація профспілок із Кабінетом Міністрів і пра­цедавцями. На Всеукраїнській нараді голів територіальних ор­ганізацій профспілок, що входять до складу ФПУ, розглянуто пи­тання забезпечення соціально-економічних і трудових прав членів профспілок в умовах кризи. Учасники зборів ухвалили резолюцію з посилення всіх напрямів роботи [5, 4]. Восьмий пункт резолюції сто­сується питань інформаційної діяльності: "Розробити та затвердити цільові інформаційні програми" (8. 1), "Оперативно інформувати профспілкові організації, профактив, суспільство про вжиті заходи щодо виконання Вимог ФПУ, активно використовуючи національні, галузеві й регіональні та профспілкові ЗМІ, зокрема "Профтелеграф ФПУ", заводські багатотиражки, з метою формування у громад­ськості позитивного сприйняття дій профспілок" (8. 2), "Членським організаціям ФПУ, територіальним профспілковим організаціям сприяти збільшенню передплати на газету "Профспілкові вісті", як центральний рупор профспілок, серед усіх спілчан, брати активну участь у наданні газеті актуального матеріалу про нагальні питання та позитивний досвід профспілкової діяльності" (8. 3).

Варто зазначити, що останнім часом на всіх рівнях профспілко­вих зборів ведуться розмови про розвиток інформаційної діяльності. Ухвалюються постанови та резолюції, профспілкові лідери слушно заявляють, що треба активніше показувати свою роботу, залучати засоби масової інформації до співпраці. Та чи набудуть вони прак­тичного втілення - покаже час.

Недостатня увага регіональних, галузевих і первинних профспілко­вих організацій до інформаційної роботи призводить до того, що до пе­ресічного члена профспілки у певній мірі не доходить конкретна інформація про роботу навіть тієї профспілкової організації, членом якої він є. Слабка інформованість членів профспілки безпосередньо впливає на ставлення до організації, у складі якої вони перебувають.

Профспілковий комітет ВАТ "Запоріжсталь" відомий далеко за межами регіону та галузі своїми доробками з усіх напрямів про­фесійної діяльності. У 2008 р. Федерація профспілок України в рам­ках "Року первинної профспілкової організації" проводила Все­український огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову ор­ганізацію. Попередні підсумки підбивалися на рівні галузевих комітетів профспілок. У конкурсі взяло участь понад 300 первин­них профспілкових організацій ГМК (гірничо-металургійний комплекс) України. Гідними суперниками "Запоріжсталі" були профспілкові організації промислових гігантів "Арселор Міттал Кривий Ріг", ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзер- жинського" і ЗАТ "Макіївський металургійний завод" [6, 235].

Президія ЦК ПМГУ (Центральний комітет профспілки мета­лургів та гірників України) кращою визначила профспілкову ор­ганізацію ВАТ "Запоріжсталь" та направила матеріали в Організа­ційний комітет Федерації профспілок України для нагородження її Дипломом Всеукраїнського огляду-конкурсу.

На нашу думку, успіх у роботі будь-якої суспільної організації залежить від її сприйняття адресатами, тобто тими людьми, на яких вона спрямована. Тому акценти в інформаційній роботі проф­спілкового комітету ВАТ "Запоріжсталь", розставлені таким чином, щоб інформувати членів трудового колективу про пріоритетні на­прями діяльності, а саме: вирішення виробничих і соціально - економічних проблем, підвищення рівня оплати праці та поліпшен­ня її умов, запобігання травматизму, надання належної правової до­помоги трудящим, створення умов для оздоровлення та відпочинку, розвитку особи, занять фізичною культурою і спортом, художньою самодіяльністю.

Інформаційна робота в профспілковому комітеті ВАТ "Запоріж­сталь" здійснюється відповідно до рішень IV з'їзду Центрального комітету профспілки металургів та гірників України і спрямована на поширення інформації серед широкого кола спілчан, обміну суспіль­ною інформацією між профспілковими організаціями різних рівнів.

Варто зазначити, що вагомим напрямом інформроботи, який підвищує авторитет профспілок у суспільстві, а в даному разі серед трудового колективу, є підвищення рівня інформованості рядових членів профспілки і профактиву про діяльність цехових проф­спілкових організацій, профкому комбінату, Центрального комітету ПМГУ, Федерації профспілок України щодо захисту прав та інте­ресів людей найманої праці, поглиблення знань працівників галузі про мету, завдання та життя профспілок, зміцнення мотивації профспілкового членства і усвідомлений вступ до профспілки нових членів, особливо молоді.

Головна мета інформроботи в профспілці - донести до кожного її члена та широкого загалу інформацію про свою діяльність. Щоб лю­ди знали: профспілки, зокрема профспілка "Запоріжсталі", не тіль­ки розподіляють путівки для відпочинку (а це зазвичай і є найпо­ширеніша думка про діяльність профспілок), а й виконує основні функції з захисту трудових, соціально-економічних прав та інте­ресів членів профспілки.

Профспілковий лідер ВАТ "Запоріжсталь" Л. Безлєпкін добре розуміє важливість телебачення у сучасному медіапросторі та не поділяє поглядів керівників ФПУ, які постійно зауважують, що ефірний час на Центральному телебаченні потребує великих коштів, які краще витрачати на оздоровлення, виплату матеріаль­ної допомоги та навчання профспілкових кадрів.

Тому в профспілці "Запоріжсталі" особливу увагу приділяють роботі з телевізійними медіа на кшталт ЗНТРК "ТВ-5" (Запорізька незалежна телерадіокомпанія "ТВ-5"). У новинних блоках та інфор­маційних повідомленнях репортери телеканалу відображають суспільно значущі заходи, організовані профспілкою, та перебіг пе­реговорних процесів із підписання головного закону підприємства - колективного договору.

У новинних випусках телекомпанії "ТВ-5", інформаційних випус­ках радіо "Запоріжсталь" телеглядачам області та міста Запоріжжя, радіослухачам повідомляють про діяльність не лише профспілкової організації комбінату, а й профспілок України загалом, а також інформують про захист прав та інтересів пересічних членів профспілки.

Слід зазначити, що діяльність профспілкового комітету регуляр­но висвітлюється на сторінках обласної газети "Індустріальне За­поріжжя", газети трудового колективу комбінату "Дніпровський металург". Щонеділі в останньому виданні виходить інформаційний профспілковий вісник, про діяльність профспілкових організацій, роботу комісій профспілкового комітету комбінату, Обласного комітету трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості, Обласної ради профспілок, ЦК профспілки металургів і гірників України, Федерації профспілок України.

Редакція "Дніпровського металургу" постійно вміщує пізнаваль­ну інформацію про роботу профспілкових організацій комбінату. Такі повідомлення надходять не лише з профкому, а й із цехових комітетів, подаються зарисовки про активістів та репортажі з профспілкових зборів. У рубриках "Профспілкове життя", "В проф­комі комбінату", "За рядком колдоговору" велика увага приділяєть­ся відображенню практичної діяльності профкому і цехових комітетів із питань охорони праці й техніки безпеки, виконання ко­лективного договору, організації літнього оздоровлення, відпочинку трудящих і членів їхніх сімей тощо. Особливу увагу привертають статті про практичну допомогу профспілки членам трудового колек­тиву підприємства. Наприклад, "Фонд для тих, хто потрапив у біду", де розповідається про мету створення "Фонду милосердя і здоров'я", принципи його діяльності, плани і завдання на майбутнє.

Таким чином, інформаційна робота профкому металургійного комбінату ВАТ "Запоріжсталь" спрямована на оптимізацію діяль­ності інформаційних ресурсів, профактиву і пересічних членів профспілки стосовно освітлення актуальних питань профспілкової діяльності. Профспілковий комітет, втілюючи в життя інфор­маційну політику, насамперед, тісно співпрацює з профактивом цехів і структурних підрозділів, відділом зі зв'язків із гро­мадськістю та ЗМІ, редакціями газет "Індустріальне Запоріжжя" і "Дніпровський металург" та з радіо "Запоріжсталь".

Окреслюючи практичні важелі здійснення інформаційної роботи проаналізованого підприємства, зазначимо, що пріоритетним напря­мом інформаційної політики профспілкового комітету комбінату є організація громадської думки загалом і думки членів профспілки зокрема на користь профспілки, зміцнення її авторитету як єдиної організації, покликаної забезпечити всебічну підтримку і захист інтересів людей найманої праці в умовах активного формування нових суспільно-економічних і соціальних відносин. Отже, головни­ми принципами інформаційного забезпечення профспілкової діяль­ності є об'єктивність, максимальна оперативність і гласність у про­паганді профспілкових ідей та завдань, у висвітленні роботи проф­спілкових організацій.

1. Бібліотечка голови профспілкового комітету. - К. : ПРОФ- ІНФОРМ, 2006. - 60 с.

2. Експерти-. Теле новини в Україні залишаються заангажованими і непрофесійними. - <Http://www. telekritika. ua>.

3. Кухарчик В. П. Партийное руководство деятельностью профсою­зов по идейно-политическому воспитанию рабочего класса (1926-1937 гг.): (на материалах Украины) : автореф. дисс. ... к. и. н. / В. П. Кухарчик. - О., 1985. - 20 с.

4. Профспілкова освіта: чого навчати і як навчати? // Профспілкові вісті. - 2009. - № 10 (вкладка № 3). - ЗО с.

5. Резолюція Всеукраїнських зборів голів територіальних організацій профспілок // Профспілкові вісті. - 2009. - № 7 (вкладка № 2). - ЗО с.

6. Чехарин А. Ф. С людьми и для людей / А. Ф. Чехарин, С. Н. Но­сенко, Г. В. Гончаров. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2008. - 256 с.