Головна Журналистика Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу
joomla
Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу
Журналистика - Журналистика

Олена Пода,

К. філол. н., доц. (Запоріжжя)

УДК 007 : 304 : 070.1

У статті розглядається історія одного з українських жіночих жур­налів у контексті дослідження гендеру в лінгвістиці, зокрема аналізу­ються концепти "чоловік ’ і "жінка" на матеріалах журналу "Селянка України" (1924—1941).

Ключові слова: гендер, жіночий журнал, історія, концепт "жінка", концепт "чоловік", лінгвістика, "Селянка України".

Ukrainian female magazine in the context of gender research in the lin­guistic history is examined: concepts of woman and man are analysed in the article. The main object is publications of the magazine " Selyanka Ukrainy" (1924-1941).

Keywords: concept of man, concept of woman, female magazine, gender, history, linguistic, "Selyanka Ukrainy".

В статье рассматривается история украинского женского журна­ла в контексте исследования гендера в лингвистике; анализируются концепты "женщина" и "мужчина" на материалах журнала "Селянка Украины" (1924—1941).

Ключевые слова: гендер, женский журнал, история, концепт "жен­щина", концепт "мужчина", лингвистика, "Селянка Украины".

Природа гендерного аналізу зумовлює розширення дослідного поля журнальної періодики минулого століття, оскільки "основою методології тендерних досліджень є не просто опис різниці в стату­сах, ролях й інших аспектах життя чоловіків і жінок, й аналіз вла­ди й домінування, що утверджуються в суспільстві через гендерні ролі й відношення" [1, 105]. Останнє чітко підтверджується резуль­татами аналізу гендерного формату, тиражованого зі шпальт преси, зокрема формату, сконструйованого через розуміння і тлумачення понять "жінка" і "чоловік", тобто концептів.

Останнім часом поняття "концепт" досить активно використовуєть­ся науковцями, особливо лінгвістами, і, оскільки є більш складною


Структурою у порівнянні з лексичним значенням слова, включаючи в себе й невербальну інформацію (так само, як і тендерні дослідження), характеризується міждисциплінарною належністю і знаходженням на перетині кількох наукових галузей, чим і привертає увагу вче­них - представників соціальних комунікацій, культурології, психо­логії, психолінгвістики, філософії (Н. Арутюнова, Л. Василик, С. Воркачов, А. Залевська, В. Карасик, А. Кириліна, Е. Кубрякова, Д. Лихачов, 3. Попова, І. Стернін, Ю. Степанов, Л. Чернейко, В. Шаховський та ін.). Така тенденція зумовлює й наявність кіль­кох підходів до вивчення концепту (в основі яких - концепт як предмет конкретної науки або аспект його вивчення), зокрема йдеться про лінгвокогнітивний, культурологічний, структурно- семантичний, психолінгвістичний, логіко-поняттєвий підходи, а та­кож про найбільш перспективний - інтегративний підхід.

Концептуалізація світу відбувається не лише за допомогою кон­цептів, а й завдяки такій категорії, як концептосфера - "су­купність концептів, об'єднаних на основі тієї чи іншої ознаки... наприклад, за тематичною ознакою в ціннісній картині світу мо­жуть бути виділені етнічна, релігійна, юридична й інші кон - цептосфери. Однією з тематичних концептосфер є тендерна концеп­тосфера, що включає тендерні концепти..." [5, 65]. На жаль, нау­кових робіт, присвячених аналізу тендерної концептосфери й тендерних концептів обмаль. Серед тих, де досліджувалися кон­цепти "жінка" і "чоловік", можна назвати праці І. Грошевої, М. Івлєва, А. Кириліної, Д. Малишевського, Н. Паскова, Г. Слиш - кіна та ін.

У статті розглядаються концепти "жінка" і "чоловік" як склад­ники формування тендерної концептосфери нового соціалістично­го світу взагалі й на прикладі матеріалів жіночої журнальної періодики 20-40-х рр. XX ст., зокрема журналу "Селянка (Кол­госпниця) України", з метою доведення впливу концептів як мов­них тендерних моделей і соціально обумовлених уявлень, понять, думок про якості й норми поведінки чоловіків і жінок у суспільстві на формування тендерних ролей, стереотипів, відно­шень як приписів влади. У цьому контексті вдалим є визначення концептосфери, запропоноване А. Мішиним: "це суто розумова сфера, що складається з концептів, існуючих у вигляді мислитель - них малюнків, схем, понять, фреймів, сценаріїв, гештальтів, абстрактних сутностей, які узагальнюють різнорідні ознаки зовнішнього світу" [4, 10].

Тендерна концептосфера, зокрема такі її складники, як концепти "жінка" і "чоловік", досліджувалася на основі фемінітивів і мас - кулінітивів, наявних у заголовках журнальних статей "Селянки Украї­ни" 1924-1941 рр.; методика аналізу - Г. Слишкін [5], А. Кириліна [3].

На основі досліджуваного матеріалу було виявлено 395 входів у концепт "жінка" (подаються за алфавітом): агітатор (1), агроном (2), активістка (5), баба (1), бабуся (2), безвірниця (1), біднячка (3), бри­гадир (1), бригадирка (7), бригадирка-пасічник (1), висуванка (2), вихованка (1), вихователька (2), ворог (1), ворожка (1), в'язальниця (1), героїня (1), героїня-дзержинка (1), герой (1), господарка (2), де­легатка (35), делегатка-одноосібниця (1), депутатка (1), дзержинка (1), дівчата (6), дівчина (1), донька (1), дописувачка (1), дочка (4), доярка (3), електромонтер (про жінку) (1), жебрачка (1), жінка (81), жінка-інспектор якості (1), жінка-мати (1), жінка-невільниця (1), жінка-незаможниця (1), зоотехнік (1), зрадниця (1), інструктор РПК (1), колективістка (2), колгоспниця (33), колгоспниця-агітатор (1), колгоспниця-парашутистка (1), колгоспниця-ударниця (2), коман - дирка (1), комсомолка (4), комунарка (2), комунарка-сталінка (1), комуністка (2), куркулька (1), куховарка (3), ланкова (3), ледарка (1), майстер (1), мама (1), мати (13), мати-селянка (3), музикант (1), наймичка (9), незаможниця (1), неписьменна (2), онука (1), ордено­носка (3), патріотка (2), передплатниця (4), переможець (1), пілот (1), поет (2), полільниця (2), породильниця (1), преподобниця (1), пролетарка (2), редактор (1), робітник (1), робітниця (9), сваха (1), свинарка (1), сезонниця (1), селянка (52), селькорка (3), селькорка- ударниця (1), семисотенниця (1), середнячка (2), сестра (2), стара (2), стахановка (1), трактористка (6), трибун (про Долорес Ібарурі) (1), трудівниця (1), ударниця (13), українка (1), художник (1), художни­ця (1), швачка (1), червоноармійка (1), циганка (1).

Входи в концепт "жінка" дозволили виокремити додаткові ха­рактеристики концепту й оформити їх у вигляді таблиці.

Зважаючи на те, що цільовою аудиторією журналу були жінки, цілком зрозумілою є значно менша кількість входів у концепт "чо­ловік" - 127: агент (2), агроном (1), активіст (1), бавовняр (1), біль­шовик (2), брат (1), вождь (4), ворог (4), геній (про Сталіна) (1), герой

(1) , гірник (1), громадянин (1), декабрист (1), дід (2), дослідник-рево - люціонер (1), знахар (1), інспектор (6), кандидат (8), колективіст (2), колгоспник (3), комбайнер (1), каменяр (1), комісар (2), комуніст (3), куркуль (13), ледар (2), листоноша (1), лікар-герой (1), літун (1), ме­талург (1), наймит (1), одноосібник (2), організатор (2), передовик (1), письменник-громадянин (1), підкуркульник (1), піп (3), повітропла - ватель (1), повітрофлотець (4), поет (1), поет-бунтар (1), поет-громадя - нин (1), полковник-орденоносець (1), посол (1), прикордонник (2), прогульник (3), рицар (2), робітник (1), родоначальник (1), розкрадач

(2) , селянин (1), син (1), сількор (1), співець (про Франка) (1), стратег (про Сталіна) (1), субстратор (1), товариш (2), товариш-революціонер (1), трибун (про Кірова) (1), ударник (3), учасник (2), хлопчик (1), че - люскінець (1), чоловік (9), церковник (1), шкідник (1).

Таблиця 1. Концепт "жінка"

Додаткові

Характеристики

Засоби апеляції

%

Сімейно-родинні

Відносини

Бабуся (2), донька (1), дочка (4), жінка-мати (1), мама (1), мати (13), мати-селянка (3), онука (1), породильниця (1), сваха (1), сестра (2).

10

Ідеологічна

Сфера

Агітатор (про жінку) (1), активістка (5), безвірниця (1), висуванка (2), ворог (про жінку), героїня (1), героїня-дзержинка (1), герой (про жінку) (1), делегатка (35), делегатка-одноосібниця (1), депутатка (1), дзержинка (1), зрадниця (1), колективістка (2), колгоспниця-агітатор

(1) , колгоспниця-ударниця (2), командирка (1), комсомолка (4), комунарка (2), комунарка-сталінка (1), комуністка (2), неписьменна

(2) , орденоноска (3), патріотка (2), передплатниця (4), переможець (про жінку) (1), пролетарка (2), семисотенниця (1), стахановка (1), трибун (про Долорес Ібарурі) (1), ударниця (13).

24

Професійно - фахова та вироб­нича сфери

Агроном (про жінку) (2), бригадир (про жінку) (1), бригадирка (7), бригадирка-пасічник (1), вихователька (2), ворожка (1), в’язальниця

(1) , господарка (2), доярка (3), електромонтер (про жінку) (1), жінка - інспектор якості (1), зоотехнік (про жінку) (1), інструктор РПК (про жінку) (1), колгоспниця-парашутистка (1), колгоспниця-ударниця

(2) , куховарка (3), ланкова (3), майстер (про жінку) (1), музикант (про жінку) (1), наймичка (9), пілот (про жінку) (1), поет (про жінку) (2), полільниця (2), преподобниця (1), редактор (про жінку) (1), робітник (про жінку) (1), робітниця (9), свинарка (1), сезонниця (1), селькорка (3), селькорка-ударниця (1), трактористка (6), трудівниця (1), художник (про жінку) (1), художниця (1), швачка (1), червоноармійка (1)

20

Матеріальний статус, стан, клас

Біднячка (3), жебрачка (1), жінка-невільниця (1), жінка - незаможниця (1), колгоспниця (33), куркулька (1), незаможниця (1), селянка (52), середнячка (2), стара (2).

24

Статево-вікові

Показники

Баба (літня жінка) (1), дівчата (6), дівчина (1), жінка (81).

22

Додаткові характеристики концепту "чоловік" також були оформлені у вигляді таблиці.

Таблиця 2. Концепт "чоловік"

Додаткові

Характеристики

Засоби апеляції

%

Сімейно-родинні

Відносини

Брат (1), дід (2), син (1)

3

Ідеологічна сфера

Агент (2), активіст (1), більшовик (2), вождь (4), ворог (4), геній (про Сталіна) (1), герой (1), громадянин (1), декабрист (1), дослідник-революціонер (1), кандидат (8), колективіст (2), колгоспник (3), комісар (2), комуніст (3), рицар (2), співець (про Франка) (1), стратег (про Сталіна) (1), субстратор (1), товариш (2), товариш-революціонер (1), трибун (про Кірова) (1), ударник (3), челюскінець (1), церковник (1).

39

Професійно-фахова та виробнича сфери

Агроном (1), бавовняр (1), гірник (1), знахар (1), інспектор (6), комбайнер (1), каменяр (1), листоноша (1), лікар-герой (1), літун (1), металург (1), наймит (1), організатор (2), передовик (1), письменник-громадянин (1), піп (3), повітроплаватель (1), повітрофлотець (4), поет (1), поет-бунтар (1), поет-громадянин (1), полковник - орденоносець (1), посол (1), прикордонник (2), прогульник (3), сількор (1)

31

Матеріальний статус, стан, клас

Куркуль (13), ледар (2), одноосібник (2), підкуркульник (1), робітник (1), розкрадач (2), селянин (1), шкідник (1.)

18

Статево-вікові

Показники

Хлопчик (1), чоловік (9).

7

Інші

2

Додаткові характеристики концептів "жінка" і "чоловік" дають змогу стверджувати, що в семантичному комунікативному полі, створеному на шпальтах журналу, переважала інформація з тендерним жіночим маркером, що є цілком передбачуваним і по­яснюється типологічною специфікою видання; відповідно, значно більше входів зафіксовано й у концепт "жінка", ніж у концепт "чоловік"; зважаючи на зміну культурних моделей та ідеологічної спрямованості масової культури і комунікації, концепти "жінка", "чоловік" "набувають іншого ідеологічного змісту". Перефразовую­чи думку І. Виходцевої, зазначимо, що семантика концептів "жін­ка", "чоловік" трансформується: поділ на "жінок" і "чоловіків" просякається і наповнюється ідеологічним змістом [2, 9].

Так, у новому радянському суспільстві активно "розкручувався" образ ідеологічно правильної й стійкої жінки - 24 %; матеріально й станово незаангажованої, з правильною класовою орієнтацією (у нашому випадку йдеться про свідоме колгоспне селянство) -

24 %, що знову-таки обумовлюється специфікою цільової аудиторії як однієї з типологічних ознак видання (журнал для української се­лянки, згодом - колгоспниці). Нова радянська жінка мала успішно реалізовуватися й у професійно-виробничій сфері, адже офіційний відхід, а насправді поодинокі "відскоки" від патріархату, змушува­ли її професійно реалізовуватися, аби мати можливість існувати як суб'єкт у суспільстві - 20 %. Незважаючи на створення нового об­разу й виконання нових ролей у суспільстві, жінці постійно нагаду­вали про її біологію, використовуючи вхід у концепт зі стовідсотко­вим статевим маркером - жінка (81 раз) - 22 %.

Концепт "чоловік", представлений у "Селянці України", акцен­тований подібним чином. Чоловік мав бути ідеологічно правиль­ним - 39 %, професійно підготовленим - 31 %, неворогом нової влади за своїми матеріальними позиціями, становими і класовими поглядами - 18 % (звернімо увагу, що в цих додаткових характе­ристиках подається саме вороже маркування - куркуль, шкідник тощо). Біологічна природа сильної статі через відповідний мас - кулінітив не підкреслюється - лише 7 %. Зважаючи на результати аналізу, можемо наголосити на тому, що тендерна концептосфера журналу "Селянка України" на рівні двох складників - концептів "жінка" і "чоловік" - відповідала офіційній тендерній політиці то­гочасного радянського українського уряду: тиражувала нові тен­дерні образи, нав'язувала не тільки виконання жінкою і чоловіком нових ролей і функцій, а й розігрування нового сценарію тендерно­го життя, підконтрольного радянській владі.

Перспектива дослідження - аналіз тендерних концептів і кон - цептосфер жіночої преси в Україні 20-40-х рр. XX ст.

1. Воронина O. A. Теоретико-методологические основы гендерных ис­следований / О. А. Воронина // Теория и методология гендерных иссле­дований : курс лекций / под общ. ред. О. А. Ворониной. - М. : МЦГИ ; МВШСЭН ; МФФ, 2001. - С. 13-106.

2. Выходцева И. С. Концепт "свой - чужой" в советской словесной культуре (20-30-е гг.) : автореф. дисс. ... к. филол. н. : 10.02.01 - рус. язык / И. С. Выходцева ; Саратовский гос. ун-т. - Саратов, 2006. - 20 с.

3. Кирилина А В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации : учеб. пособ. / А. В. Кирилина. - М. : РОССПЭН,

2003. - 252 с.

4. Мишин А. А. Концепт "ум" и "глупость" в немецкой и английской языковых картинах мира : автореф. дисс. ... к. филол. н. : 10.02.04 - германск. яз. / А. А. Мишин ; Новгородский гос. ун-т им. Яросла­ва Мудрого. - Владимир, 2007. - 22 с.

5. Слышкин Г. Г. Гендерная концептосфера современного русского анекдота / Г. Г. Слышкин // Гендер как интрига познания: гендерные исследования в лингвистике, литературоведении и теории коммуника­ции : альманах. Пилотный выпуск. - М., 2002. - С. 66-73.