Головна Журналистика Гласність та перебудова на сторінках закарпатської преси
joomla
Гласність та перебудова на сторінках закарпатської преси
Журналистика - Журналистика

Досліджується розвиток районної преси Закарпаття в часи перебудови. Розглядаються суспільно-політичні й соціально-економічні процеси, що відбувалися на Закарпатті, те, як вони впливали на розвиток преси. Аналізується тематичне наповнення закарпатських видань.

Ключов³ Слова: Перебудова, політичні процеси, політичні зміни, реп­ресії, районна преса, друковані ЗМІ, пресознавство.

The development of regional press in Zakarpattya during period of "pere-stroika" is researched in this article. Social, political and economical processes in this region and their influence on press` development are considered. Also a thematic filling of Zakarpatian press is analyzed.

Keywords: "perestroika", political processes, regional press, political changes, printed mass media, repressions, science about the press.

В статье исследуется развитие районной прессû Закарпатья во време­на перестройки. Рассматриваются общественно-политические и социаль­но-ýКономические процесû, Проходившие на Закарпатье, и как они влияли на развитие прессû. Анализируется тематическое наполнение закарпатс­ких изданий.

Ключевые слова: Перестройка, политические процессû, Политические изменения, репрессии, районная пресса, печатнûе СМИ, пресоведение.

Жуазно-націоналістичної ідеології закарпатських письменників. Великі зміни відбулися в кадрах. До редакцій були відряджені найвідданіші партійці зі сходу.

Але обласних газет було замало для виконання ідеологічних за­вдань на території всього Закарпаття. Тому після адміністративно-тери­торіального поділу області на 13 районів (округів), обкомом КП(б)У бу­ло прийнято рішення про організацію районних газет і друкарень

Уже в 1945 р. були ухвалені перші постанови обкому КП(б)У про створення редакцій окружних газет. Так, у грудні сформувалися ре­дакції газет "Прапор перемоги" Мукачівського району, "Сталінський прапор" Виноградівського, "Сталінське слово" Хустського району. У січні 1946 р. з'явилася газета "Вереш засло" Берегівського окружного і міського виконавчого комітетів, у листопаді цього ж року – "Сталін­ським шляхом" Великоберезнянського окружкому КП(б)У та "Зоря" Волівського окружкому КП(б)У (із 1948 – "Червона зоря"), "За нове життя" Іршавського окружкому КП(б)У, "Перемога" Перечинського ок­ружкому КП(б)У – із жовтня 1946 р. У цьому ж році почали виходити газети "Ленінська правда" Рахівського окружкому КП(б)У, "Ленін­ський шлях" Свалявського окружкому КП(б)У, "Тячівська правда", "Червона трибуна" Тячівського окружкому КП(б)У.

З'являються в районах газети при політвідділах МТС – "Колгоспна правда" в Мукачівському, "Шлях до комунізму" при Ракошинській МТС, "Совет фолу" в Берегові, "Зоря комунізму" в Іршаві, "За більшо­вицькі колгоспи" в Севлюші, "Ленінським шляхом" в Тересві, "Сталін­ський заклик" в Ужгороді.

Преса Закарпаття у перше десятиліття після приєднання краю до радянської України характеризується в ідеологічному плані рухом від демократії до радянізації та політичними репресіями [10, 590–594], окружні (районні) газети в області створювалися з єдиною метою – втілювати в життя ідеї комуністичної партії. Новостворені друковані засоби масової інформації були органами окружних комітетів КП(б)У або політвідділів великих районних організацій.

Преса першого періоду радянської влади на Закарпатті характери­зується тематичною однорідністю, на сторінках видань починається ви­хваляння радянських вождів, оспівування російської культури та науко­вих досягнень, здійснюється жорсткий партійний контроль. Кожен період розвитку закарпатської преси вносив свої корективи в її діяльність, але всі вони були однобічними та однотипними. Етап перебу­дови та гласності породив нові, продуктивніші сили в українській пресі.

У першій половині 80-х рр. адміністративно-командна система управління народним господарством, тоталітарний політичний режим в СРСР призвів країну до глибокої соціально-економічної та суспільно-політичної кризи. Це засвідчили зростаюча науково-технічна відсталість порівняно з передовими західними країнами, уповільнення темпів


Ідей, які протягом всього радянського періоду вважалися безпомилко­вими та незаперечними. Крах комуністичної ідеології у свідомості лю­дей робив неминучим крах радянської політичної системи [9, 406].

Головним важелем у зміні суспільної думки виступила преса. Набуття нею рис демократії та свободи дало змогу потужніше донести до читача правду. Без преси не була б ефективною розбудова перебудови. На верес­невій (1988) зустрічі у ЦК КПРС з керівниками засобів масової інфор­мації, ідеологічних установ і творчих союзів М. Горбачов зазначив, що "на теперішньому етапі перебудови, який вимагає зміни підходів, методів ро­боти, нових людей, без друкованих органів ми не обійдемося, процес пе­ребудови не осилимо, всю новизну проблем, які ми маємо в економіці, у політичній галузі та в ідеології, не зрозуміємо" [13, 4]

Засоби періодичної преси Закарпатської області були під жорстким партійним контролем. Навіть у часи гласності вона залишалась рупо­ром пропаганди та агітації, її розвиток відбувався за чітко визначеним планом. Але процес перебудови і оновлення породив нові вимоги до пропагандистської роботи, реалізація яких залежить від багатьох фак­торів, насамперед від добре налагодженого механізму пропаганди, який діє як єдине ціле. З цією метою партійне навчання зосереджується в партійних школах, політичних і методологічних семінарах, в універси­тетах марксизму-ленінізму. Нові тенденції, нові методи навчання та втілення їх у життя в журналістській пропаганді змінили акценти у висвітленні практичних питань економічного та соціального життя [13, 44]. Більше уваги приділяється проблемам села та його благоуст­рою. Прикладом цього є матеріали на сторінках закарпатських видань: "Новобудови сіл" (Прапор перемоги. – 1986. – ¹ 64), "Споруджують усім містом центр масової оздоровчої фізкультури" і "Нова поліклініка в селищі Королево" (Прапор комунізму. – 1989. – ¹ 52) тощо.

У перші роки перебудови та гласності закарпатська періодика істот­но не змінює своє тематичне спрямування. Триває процес висвітлення безтурботного та світлого майбутнього в Радянському Союзі, піддають­ся критиці ті, хто псує "народне добро". Скажімо, публікація "Чому старіють молочнотоварні ферми Міжгірщини" В. Пилипчинця (Молодь Закарпаття. – 1985. – 19 берез.) про те, як занепадають молочні ферми через недбале ставлення.

Невід'ємною частиною майже кожного номера залишаються публікації про стан сільського господарства, наприклад газети "Прапор перемоги": "Квітувати яблуням навесні" (1986. – 25 листоп.), "Селу універсальну техніку" (1986. – 27 листоп.). У ці роки не стоїть на місці наука. З'являються нові винаходи, про які повідомляє преса. Так, газе­та "Карпатська зірка", орган Великоберезнянського райкому компартії України, повідомляла про нову техніку для малих господарств: "Нові міні плуги почав продавати "Одеський завод сільськогосподарського ма­шинобудування імені Жовтневої революції". Вони комплектуються з ли свій відбиток на підсвідомість закарпатців. Кожного разу доводилось оглядатися на керівників, щоб умістити той чи інший матеріал.


Наталія Желіховська