Головна Журналистика Переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945–1950)
joomla
Переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945–1950)
Журналистика - Журналистика

Розглядаються періодичні видання для дітей і пластунів, що виходили на території Німеччини та Австрії після Другої світової війни, аналізу­ються їх зміст та авторське коло.

Ключов³ Слова: Діти, пластуни, періодика, табори переміщених осіб.

Children's periodicals, published in Germany and Austria after the Second World War, are analyzed in the article, as well as their context and author s circle. Keywords: Children, "Plastuny", Periodicals, Displaced Persons Camps.

Ключевые Слова: Дети, пластунû, Периодика, лагеря перемещеннûХ лиц.

Після завершення Другої світової війни на території Німеччини та Австрії були створені табори переміщених осіб (Ді-Пі – від англій­ських слів displaced persons), в яких перебувало майже два мільйони осіб різних національностей [2, 142], серед яких виявилося мало не 140 тисяч українців [2, 115]. За даними В. Кубійовича, "вікова струк­тура" нашої еміграції теж була різнорідною – від тих, хто подолав пенсійний рубіж (понад 60 років), до тих, хто народився на чужині; причому рік у рік зростала кількість дітей. Скажімо, у 1946 р. діти до 5 років становили 6,2 % всього українського населення таборів, а в 1948 р. – уже 15, 2 % [2, 121]. Зіставивши деякі цифри, можна прийти до висновку, що дітей та молоді до 19 років у таборах (за ста­ном на січень 1946 р.) було приблизно 14,5 %. Таким чином, сегмент читацької аудиторії був достатнім.

Якщо простежити кількісні показники дитячої періодики у таборах переміщених осіб після Другої світової війни (1945–1950) за покажчи­ком Н. Сидоренко та О. Сидоренка, то знайдемо часопис для україн­ської дітвори "Вовченята" (Мюнхен, Фрайман, 1946, 2 числа), збірник-журнал "Нашим дітям" (Мюнхен, 1947), газету для малят "Сонечко" (Ельванген, 1947). Шкільний часопис табору Коріген "Дзвінок" (1946) вийшов лише у двох числах, публікуючи матеріали про Україну, поезії Т. Шевченка і Я. Щоголєва. Журнал для старших дітей і юнацтва "Юні друзі" (Мюнхен, 1947) був додатком до газети "Українська трибуна". В оглядах часописів "Малі друзі" та "Біблос" згадується український журнал для 5–7-річних дітей "Школярик" (Регенсбург, 1945), що вида­вався торговельною спілкою "Українське мистецтво", можливо, за ре­дакцією Леоніда Полтави [1].

Журнал для української дітвори "Малі друзі" (Авгсбург, 1947–1948) з'явився під егідою часопису "Наше життя". Редакція засвідчила "пе­кучу потребу у дитячій лектурі" і необхідність видання додатка для українських школярів, сподіваючись, що згодом зможе не тільки збага­тити його обсягом і змістом, а й видавати як окреме періодичне видан­ня. Пізніше "Малі друзі" і "Молоде життя" об'єднали свої видавничі зу­силля, залишаючись під дахом концерну "Наше життя" як серія Б.

Серед низки часописів, спрямованих здебільшого на дитячу ауди­торію, варто згадати пластові видання: "Новак" – журнал для україн­ських пластових новаків (Авгсбург, Мюнхен, 1946–1950), "Ватра" – орган пластової і громадської думки (Регенсбург, 1947–1948),

Оповідань, переказів, сценок. Пропонувалися також пісні з нотами, за­писи ігор, усмішки та різноманітний матеріал для дозвілля. Місячник "На сліді", що друкувався в таборі "Леопольд-Казерне", акцентував ува­гу на історико-патріотичних публікаціях, розповідав про пластову друж­бу й народні традиції, виховував національні почуття завдяки ма­теріалам, які потрапляли до рубрик "Любіть її во время люте", "Із мандрівок по рідному краю" тощо.

На сторінках журналу "Ватра", що виходив у світтехнічними засо­бами видавничої спілки "Українське слово", обговорювалися загальні проблеми існування пласту на чужині, завдання еміграційної україн­ської спільноти, подавалися огляди преси, повідомлення й листи з різних місцевостей. Так, Сірий Лев звертався до сеніорів пласту, наго­лошуючи на історично-національних моментах: "Ми творили пласт з нутра нашої нації і для нас, а не на експорт. Він є витвором нашої ду­ховности, він, отже, може мати й дійсно має свої власні завдання", що ґрунтуються на засадах чесності, щирості, відвертості, великого побра­тимства й довіри, "свободі й обережності, жертовності, розуму й свято­го запалу" (1947. – Трав./черв.). А. Фіголь писав про обов'язки плас­тунів на еміграції, сеніор В. Р. радив, "як протиставитись закидам", д­р Є. Ю. Пеленський наголошував на зацікавленнях молоді. Леонід Ба-чинський, Я. Кужіль, Шерш., Бельзибут, М. Михайлів розповідали про пластовий рух та газетні повідомлення з різних місць.

"Сеніорська ватра" підтримувала загальні пластові ідеї, закликала всіх підтверджувати їх ділами, не забуваючи про любов до Бога, України і до Ближнього. Загальна мета журналу – "стояти на сторожі високого рівня і повновартости у кожній роботі пластуна", плекати пластовий світогляд (1947. – Берез.). Публікації М. Михайліва, С. Ко­мара, М. Іваненка, Я. Кужеля, Кривоносенка, Беркута та ін. заклика­ли "широко відкрити очі", осмислити віхи нового шляху поза батьківщиною, дотримуватися принципів пластового виховання.

Більшість пластових часописів на теренах Німеччини та Австрії по­воєнного часу були щедро ілюстрованими, на кольорових обкладинках найчастіше зображені символи пластунського життя: вогнище, орел, намети серед ялинок, мужній пластун, державні ознаки – тризуб, жовто-блакитний прапор.

Згадуються у деяких джерелах також пластові журнали "Вогонь Орли­ної ради" (Мюнхен, 1948), "Гартуйсь" (Гайденау, 1948, ч. 1), "Го-лос плас-туна"(Мітенвальд, 1946, ч. 1), неперіодичний часопис "Записки україн­ського пластуна" (Мюнхен, Авгсбург, 1948–1950), часопис гуртка "Кали­на" 2-го пластового куреня "Калина" (Мітенвальд, 1946, ч. 1-2), пласто­вий бюлетень "Косар" загону "Червона калина" (Ашаффенбург, 1948, ч. 1), пластовий двотижневик "Новий шлях" (Зальцбург, 1946–1949), одноднівки (пластові журнали) "Ювілейне свято весни" (Міттенвальд, Вірфельн, 1947) і "Ялинка" (Ганновер, 1945), місячник "Юнак" (Ляндек,


1946) тощо. Виходили також одноднівки: видання гуртка "Пугач" під наз­вою "Під пластовими пра-порами" (Берхтесгаден, 1948, Різдво) та "Плас­това зустріч" (Ганновер, 1948). Курінь юнаків ім. Володимира Великого видавав юнацький (пластовий) журнал "Трембіта" (Авгсбург, 1948). Три­валу історію має орган пластової думки "Пластовий шлях", заснований у Львові, продовжив свій шлях у середовищі емігрантів (Мюнхен, 1950–1951), а згодом виходив у Торонто.

Пласт як "ідея гармонійного фізичного і духовного виховання в дусі моральних чеснот" знайшов своє активне відображення на сторінках періодики. Сьогодні, на жаль, не всі видання для дітей та молоді, зок­рема й пластові газети, журнали й бюлетені, наявні в Україні. Здебіль­шого ця преса видається за кордоном – частково в Канаді, США, Німеч­чині, Франції, Австрії, тож дослідникам залишається ще багато можли­востей для її вивчення.

1.Малі Друзі. – 1947. – Ч. 5/7. – С. 304; Біблос. – 1955. – Ч. 1. – С. 6.

2.Маруняк, В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по другій світовій війні / Маруняк В. – Т. 1.: Роки 1945–1951. – Мюнхен : Ака­демічне вид-во д-ра Петра Релея, 1958. – 429 с.

3.Сидоренко, Н. Журналістська "Планета Ді-Пі": українська преса у та­борах військовополонених, переміщених осіб і біженців у Європі після ІІ Світової війни (1945–1950) / Сидоренко Н., Сидоренко О. – К., 2000. – 175 с.

Юлія Кайстренко