Головна Культура Культура і сучасність
joomla
Культура і сучасність
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРІВ КЛОУНАДИ. ОСОБЛИВОСТІ АРТИСТИЧНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
2 ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В РЕЛІГІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
3 СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОШУКІВ
4 ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА
5 КУЛЬТУРА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРЕМОНІАЛІВ У СВІТСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ середини ХУІ - середини ХУІІ століття
6 АНАЛІЗ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ БРЕНДІВ В ІНДУСТРІЇ МОДИ
7 ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ФЛЕЙТИСТІВ У 30-60-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
8 ЕКЗИСТЕНЦІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ В ЕСТЕТИЦІ Г. ЗЕДЛЬМАЙРА
9 ВПЛИВ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ
10 ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
11 ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ
12 ВІДЧУЖЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І КУЛЬТУРИ
13 КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ТА ДІАЛОГ КОНТЕКСТІВ
14 РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК СТРУКТУРОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
15 ФЕНОМЕН ТОНАЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИКИ ТА ЖИВОПИСУ: ХТХ-ХХ століття
16 ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНИЙ РУХ НА ВІННИЧЧИНІ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ
17 ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПИСІВ ЗІ СТАРИХ НОСІЇВ
18 ГЕНЕАЛОГІЯ СТУДІЙ ПАМ’ЯТІ
19 МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕЖИСУРИ
20 ВПЛИВ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ МОЛОДІ
21 СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР КУЛЬТУРИ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА
22 ЧЕРНІГІВСЬКЕ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО: ОПЕРНІ ПОСТАНОВКИ КІНЦЯ XIX
23 ПОНЯТТЯ "СИМВОЛУ" ТА "СИМВОЛІЧНОЇ ФОРМИ БУТТЯ МИСТЕЦТВА" В КОНЦЕПЦІЇ Г.-В.-Ф. ГЕГЕЛЯ
24 МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
25 СУЧАСНІШ ІНТЕРНЕТ-ТЕАТР: АРТ-ПРАКТНКА МАНІФЕСТАЦІЇ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО УНИВЕРСУМУ КОСМІЗМУ
26 ТРАКТУВАННЯ СЮЖЕТУ ЗЦІЛЕННЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ЖИВОПИСІ ХУІІ-ХІХ СТОЛІТЬ
27 ЧУЖИЙ ТЕКСТ ЯК ІМ’Я У ТВОРЧОСТІ ОНУТЕ НАРБУТАЙТЕ
28 РИТОРИКА ЯК ВЕРБАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ: СТАНОВЛЕННЯ САМОРЕФЛЕКСІЇ
29 ДО ПИТАННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ЧИННИКИ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ
30 МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНІ ВИСТАВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ
31 ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ МУЗИЧНО-КОНЦЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
32 КНИЖКА-ІГРАШКА ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ
33 ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ У "КОРОЛІ ЛІРІ” В. ШЕКСПІРА
34 ПРЕДМЕТ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ РИТОРИКИ У НАУКОВІЙ ДУМЦІ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XX - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
35 СЕРЕДНЬОВІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦИЗМУ
36 ТЕОРЕТИЧНІ РОЗВІДКИ Г. Е. ЛЕССІНГА У КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ НІМЕЧЧИНИ XVIII СТОЛІТТЯ
37 ХАРАКТЕРНІ КОНЦЕПТИ ТВОРЧОГО МЕТОДУ БЕЛИ БАРТОКА У ТВОРАХ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ
38 СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННОЇ ПАРТІЇ В КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛЯХ В. КОСЕНКА (на прикладі Сонати для фортепіано і віолончелі (твір 10 d-moll))
39 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ В ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
40 МАСОВА ТА ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА: ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
41 ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ АРТИСТІВ ЦИРКУ
42 СИМВОЛИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПЕРВІСНОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
43 АКТУАЛЬНІСТЬ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У СУЧАСНОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
44 КОНКРЕТИЗАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ ПРАВОСЛАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
45 ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ДІАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ЗАСАД
46 РОБОТА РЕЖИСЕРА НАД МУЗИЧНОЮ ОСНОВОЮ ОПЕРНОЇ ВИСТАВИ: ДОСВІД СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
47 ХРОНОГРАФ МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ "ЕКРАН" (США): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
48 ПРОБЛЕМИ ЗАСВОЄННЯ УКРАЇНСЬКИМ ТЕАТРОМ ДРАМАТУРГІЇ КРАЇН БЛИЗЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ
49 ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ЗАСАД В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ
50 ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА НАРОДНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
51 ЕТНОМИСТЕЦЬКІ РЕНЕСАНСИ МОДИ ХХ СТОЛІТТЯ
52 ТРАДИЦІЙНА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯПОНІЇ ПЕРІОДУ КОДАЙ: ЕСТЕТИКО-СВІТОГЛЯДНІ, ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
53 ПРОБЛЕМА ОБРАЗОТВОРЧОГО ТРОПОСУ В ХРИСТИЯНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (частина II)
54 СУТНІСТЬ І НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: КОНТУРИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
55 КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У "ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ" МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
56 ЦІННІСНІ ЕЛІТИ: АВТОРСЬКІ МОДЕЛІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ
57 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРА
58 КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЧЕРКАЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС
59 РОЗВИТОК ТРАДИЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРУ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ РАДЯНСЬКОГО ТА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
60 МІФОПОЕТИКА САКРАЛЬНОГО В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
61 АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОДИ ТА ДИЗАЙНУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
62 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ МОДЕРНІЗМ ТА ЕСТЕТИКА МАС-МЕДІА У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УМБЕРТО ЕКО «АПОКАЛІПСИС ВІДКЛАДАЄТЬСЯ»
63 АТАРАКСІЯ ЯК МІРА, ЕВРИТМІЯ Й ГАРМОНІЯ: ДЕФІНІЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
64 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС РИТОРИКИ: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ
65 ВНЕСОК П. О. КУЛІША У ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА
66 РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОПОВІДЕЙ ЯК ВИДУ РЕЛІГІЙНОГО КРАСНОМОВСТВА
67 ДИЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
68 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ МИСТЕЦТВА ПАНТОМІМИ
69 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК НОВИЙ ОБРАЗ МИСЛЕННЯ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КУЛЬТУРТРЕГЕРА
70 БІНАРИЗМ Ф. НІЦШЕ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
71 ФРАНЦУЗЬКІ ЗАСТІЛЬНІ МАНЕРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТИКЕТУ НАПРИКІНЦІ XVIII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
72 КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТА МУЗИКОЗНАВЧИХ ПРОЦЕСІВ
73 ЖИВОПИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ МИТЦІВ НА ЗЕМЛЯХ КАМ'ЯПІ ЧЧИПИ У ХУІІІ-ХІХ СТОЛІТТЯХ
74 АСИМІЛЯЦІЯ ПОСТІМПРЕСІОНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ТЕМАТИЧНОЇ ФАБУЛИ СОЦРЕАЛІЗМУ (до проблеми творчого становлення Гаврила Глюка)
75 МОДЕЛЬ ТРЕХ АКТИВОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНЩИКА В АНАЛИЗЕ СТОИМОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
76 ЧИ БУЛА САМОСТІЙНОЮ САРМАТСЬКА МОНУМЕНТАЛЬНА КАМ’ЯНА СКУЛЬПТУРА?
77 ФУНКЦІЇ СМЕРТІ У СИСТЕМІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН
78 КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ДІАЛОГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
79 КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА КОНСТАНТНИХ І РЕЛЯТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ
80 ДЖАЗОВІ ФЕСТИВАЛІ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ДОНЕЦЬКОГО КРАЮ
81 ТРИЄДИНА ХОРЕЯ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ "ЕСТЕТИКА" І "КУЛЬТУРОЛОГІЯ&quot
82 КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
83 СЕМІОТИКА МУЗИКИ: ГЕНЕАЛОГІЧНІ ВИТОКИ МУЗИЧНОГО СЕМІОЗИСУ
84 ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА КУЛЬТУРА: АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
85 КІНОПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. Г. ІЛЛЄНКА
86 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (за матеріалами діяльності Новгород-Сіверського гуртка «автономістів»)
87 ПЕТРУШКА ФОКІНА-СТРАВІНСЬКОГО-БЕНУА - ТРИ РІВНІ ПРОЯВУ ХУДОЖНІХ НОВАЦІЙ ПЕРШОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ XX СТОЛІТТЯ
88 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИИ СТРАХ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПОСЕРЕДНОСТІ
89 КОНЦЕПТУАЛЬНІ СХЕМИ СТРАТЕГІЙ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
90 СКРИПКОВИЙ ПЕРЕКЛАД У МУЗИЦІ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКИ "СТИЛЬОВОЇ ГРИ" (на прикладі Фріца Крейслера)
91 КОНЦЕПТ ЕСТЕТОСФЕРА В ОСМИСЛЕННІ РЕЛІГІЙНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК
92 ПІОНЕРИ РАДЯНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ
93 ВИРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ МАТРИЦІ ЧЕРЕЗ ЗНАКОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ХУДОЖНЄ ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ
94 МІФ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ВИМІРІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
95 МЕДІАКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ
96 КОНЦЕПТ ЇЖІ В КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННОСТІ
97 РОЛЬ МЕТАФОРИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
98 КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В. М. ПЕРЕТЦА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ кінець ХІХ - початок ХХ століття
99 ЕТНОРЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА
100 НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ У КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3