Головна Медицина Морфология
joomla
Морфология
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 DISTRIBUTION FEATURES OF THE RATS’ MAJOR SALIVARY GLANDS CELLS GLY­COPROTEINS DURING EARLY POSTNAT­AL PERIOD AFTER ANTENATAL ANTIGEN ACTION
2 METHOD: CHEMICAL AND MORPHOLOGI­CAL STUDYING OF PARAFFIN SECTIONS
3 АНАЛИЗ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ЦИТРАТОВ ЗОЛОТА, СЕРЕБ­РА И ЖЕЛЕЗА НА ЭМБРИОТОКСИЧ­НОСТЬ АЦЕТАТА СВИНЦА В ЭКСПЕ­РИМЕНТЕ
4 БУДОВА СЕЛЕЗІНКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРООКСИДАНТНО - АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ ТА ДЕСТРУКТИВНИХ ЗМІН У ЛЕГЕНЯХ В ПІЗНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИ­МЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
6 ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУ­ТЕЙ НА ИНФИЛЬТРАЦИЮ ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИММУННЫМИ КЛЕТКАМИ
7 ВЛИЯНИЕ КСЕНОГЕННОЙ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ НА ПАРЕНХИМУ ЛЁГКИХ КРЫС ПОСЛЕ ОДНОРАЗОВОГО ТОТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
8 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕ­НИЯ ОБОЛОЧЕК ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
9 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ СКЛЕРЫ ИНТАКТНЫХ КРЫС
10 ВПЛИВ НАТРІЄВОЇ СОЛІ 3-(2-ОКСО-3- ФЕНІЛ-2Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[2,3-С]ХІНА - ЗОЛІН-6-ІЛ) ПРОПАНОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФОЛОГІЧНУ КАРТИНУ СЕРЦЯ ЩУ­РІВ НА ТЛІ ГІПОКІНЕЗІЇ
11 ВПЛИВ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТА­ЖЕНЬ У ФУТБОЛІ НА МОРФОЛОГІЮ ВНУТРІШНІХ СТРУКТУР СЕРЦЯ З МА­ЛИМИ АНОМАЛІЯМИ РОЗВИТКУ
12 ГІСТОЛОГІЧНА ТА ІМУНОГІСТОХІМІ - ЧНА ОЦІНКА СТАНУ МІОМАТОЗНОЇ ТКАНИНИ ТА ЕНДОМЕТРІЯ У ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ ТА ГІПЕРПЛА­ЗІЮ ЕНДОМЕТРІЯ
13 ГРАНУЛЬОМАТОЗНИЙ МІОКАРДИТ ІЗ ФУЛЬМІНАНТНИМ ДЕБЮТОМ
14 ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ГРАНУЛ ТРОМБОЦИТІВ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ВИСО­КИМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИМ РИЗИКОМ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛОЗАРТАНУ КА­ЛІЮ
15 ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬ­НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН МОЛО­ДОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ КОР­РЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
16 ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРА­ЗОВАНИЙ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КРЫС ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ВОЗ­ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ФО­ТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
17 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВОЇ РАНО­ЗАГОЮВАЛЬНОЇ МАЗІ НА МОРФОГЕНЕЗ ПОВНОШАРОВИХ ВИРІЗАНИХ РАН ШКІ­РИ У ФІЗІОЛОГІЧНО ЗДОРОВИХ ЩУРІВ ТА НА ТЛІ ДІАБЕТОГЕННОГО СТАНУ
18 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАН­НЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЕА8У - ЄКАРТ ТА ДИНАМІКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ХВО­РИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОН­ТИТ ІІ СТУПЕНЯ
19 ЕКСПРЕСІЯ МАРКЕРІВ ОТ117 ТА КІ-67 У ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИХ СТРОМА - ЛЬНИХ ПУХЛИНАХ РІЗНИХ МОРФОЛО­ГІЧНИХ ВАРІАНТІВ І ЛОКАЛІЗАЦІЇ
20 ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСТЕОТРОПНИХ МА­ТЕРІАЛІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА ЗА ДА­НИМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВО­РИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОН­ТИТ ІІІ СТУПЕНЯ
21 ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСТЕОТРОПНОГО МАТЕРІАЛУ ЕА8У-СКАРТ ЗА ДАНИМИ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ЕКСПЕ­РИМЕНТІ ТА ЗА ОЦІНКОЮ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВА - НИЙ ПАРОДОНТИТ І СТУПЕНЯ
22 ЗМІНА ВМІСТУ ЕФІРІВ ХОЛЕСТЕРИНУ В ТКАНИНІ НАДНИРНИКІВ ЛЮДИНИ В РАННІЙ ТЕРМІН АНТЕМОРТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
23 ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНА­ЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ В СТРУК­ТУРАХ ЖЕЛУДКА КРЫС ПОСЛЕ ВНУТ­РИУТРОБНОГО ВВЕДЕНИЯ АНТИГЕНА
24 КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ И УЛЬТРА­СТРУКТУРА ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ГРА­НУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ ПРИ ПЕРВИЧ­НОМ И ВТОРИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДОНТИТЕ
25 ЛЕГИТИМНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПО­СОБНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРИОДИ­ЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ УКРАИНЫ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ РЕ­ЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ
26 МЕДИЧНЕ ЦИТУВАННЯ: ПУТІВНИК NLM ДЛЯ АВТОРІВ, РЕДАКТОРІВ І ВИДАВЦІВ
27 МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ ТКАНЕЙ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ПРИ ЕГО ИМПЛАНТАЦИИ В ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЁ УМЕНЬШЕНИЯ
28 МЕТОДЫ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
29 МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕРИФЕРИ­ЧНИХ НЕРВІВ ПІСЛЯ НЕЙРОРАФІЇ ТА ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ
30 МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИС­ПЕПСІЇ
31 МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЦЯ НУТРІЇ
32 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КО­ЖИ ПРИ ВВЕДЕНИИ НАНОЧАСТИЦ СЕ­РЕБРА
33 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКЛЕРЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МИО­ПИИ
34 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕН­НОСТИ ТИМУСА КРЫС РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ В НОРМЕ И ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИМ­МУНОСТИМУЛЯЦИИ
35 НЕЙРОЕНДОКРИННІ ПУХЛИНИ (КАРЦИНОЇДИ) ШЛУНКА І КИШЕЧ­НИКА - РАННЯ ДІАГНОСТИКА І МІ - НІІНВАЗИВНІ ЕНДОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ
36 НЕЙТРОФИЛЕЗ: ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД МАСКОЙ
37 ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУ­РНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВО­СТЕЙ ОКРЕМИХ ВІДДІЛІВ ДОВГИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІН­ЦІВКИ НА ФОРМУВАННЯ МОРФОЛО­ГІЧНИХ ОЗНАК ПЕРЕЛОМІВ
38 ОПТИМИЗАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОНУС-БИОПТАТОВ ШЕЙКИ МАТКИ
39 ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ МЕЛАНОЦИТАРНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
40 ОСОБЛИВОСТІ АНГІОГЕНЕЗУ ПРИ АЛКОГОЛЬНОМУ, НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ ТА ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ С ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІМУ - НОГІСТОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
41 ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ОПІКО­ВОЇ РАНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ХІТО - ЗАНОВИХ МЕМБРАН В РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ
42 ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНА - ЛЬНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
43 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГЛІКОПРО - ТЕЇНІВ В СТРУКТУРАХ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ ПІ­СЛЯ АНТЕНАТАЛЬНОГО АНТИГЕННОГО ВПЛИВУ
44 ОЦІНКА МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОРФОМЕТРІЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ СІМ’ЯНИХ ПУХИРЦІВ СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ
45 ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ПРИ - ЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗАХ ПРИ ВТО­РИННОМУ І ТРЕТИННОМУ ГІПЕРПАРА­ТИРЕОЗІ
46 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО­СТИ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВ­НОЙ СИСТЕМЫ ВИРУСОМ ЭПШТЕЙН - БАРРА У БОЛЬНЫХ ВИЧ/СПИД
47 РАЗВИТИЕ ИНТРАПЕРИКАРДИАЛЬНО - ГО ОТДЕЛА КРАНИАЛЬНЫХ ПОЛЫХ ВЕН КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТО­ГЕНЕЗЕ
48 РЕЗУЛЬТАТИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІ­ДЖЕНЬ БІОПТАТІВ СЛИЗОВОЇ ПІХВИ ТА ЗВ’ЯЗОК МАТКИ У ЖІНОК З РЕЦИ­ДИВОМ ГЕНІТАЛЬНОГО ПРОЛАПСУ
49 РОЛЬ ЗАПАЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ГОС­ТРИХ КРОВОТЕЧ З ВИРАЗОК ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ
50 УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИ­СТИКА НЕОКОРТЕКСА КРЫС С АЛЛОК - САНОВОЙ ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ В УСЛО­ВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТИКОЛИНА