Головна Медицина Архів клінічної медицини
joomla
Архів клінічної медицини
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 XIV РОСІЙСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ГЕПАТОЛОГІЯ СЬОГОДНІ»: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ГЕПАТОЛОГІЇ
2 ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СЕМІНАРУ І КЕЙС-МЕТОДУ
3 АВТОДЕРМОПЛАСТИКА ГРАНУЛЮЮЧИХ РАН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕРФОРОВАНОЇ ФОЛЬГИ ТА МАСЛЯНОГО ЕКСТРАКТУ НАСІННЯ АМАРАНТУ У ХВОРИХ З МІШАНОЮ ТА ІШЕМІЧНОЮ ФОРМАМИ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
4 АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ КІСТОК ЧЕРЕПА У ХВОРИХ НА МІЄЛОМНУ ХВОРОБУ (МХ) З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАТИВНИХ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ
5 АНТИГІПЕРТЕНЗИВНА АКТИВНІСТЬ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ ТА ПОКАЗНИКИ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
6 БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ
7 ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АКТИВНОСТІ ФОСФАТАЗ У КРОВІ ТА РОТОВІЙ РІДИНІ
8 ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ
9 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОРУШЕННЯМИ В СИСТЕМІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ЦИТОКІНАМИ ЖОВЧІ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ НЕКАМЕНЕВИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
10 ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АТОРВАСТАТИНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ПОЄДНАННІ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА БЕЗ НЬОГО
11 ВИЗНАЧЕННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІНІКО-ГЕНЕАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГЕНОМУ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ
12 ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
13 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛЕКЦІЙ У МЕДИЧНИХ ВНЗ ЯК МЕТОД МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ
14 ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ХІРУРГА-СТОМАТОЛОГА
15 ВМІСТ ЦИНКУ В КРОВІ ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІЛ-ІНФІКОВАНИМИ ЖІНКАМИ З УРАХУВАННЯМ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ
16 ВПЛИВ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЕНДОСКОПІЧНІ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНЕ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
17 ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ, ПОЄДНАНУ З АНЕМІЧНИМ СИНДРОМОМ, НА РІВЕНЬ КОЛАГЕНУ-ІV
18 ВПЛИВ КРАТАЛУ НА ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА. АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
19 ВПЛИВ КУРАНТИЛУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ПУРИНЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ
20 ВПЛИВ РІВНЯ ТЕСТОСТЕРОНУ НА РОЗВИТОК ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
21 ГІПЕРТЕНЗІЯ І ВАГІТНІСТЬ С. А. Остафійчук, Т. М. Дрінь
22 ГЕПАТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМУНОФАНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ЗА ДАНИМИ 13С-МЕТАЦЕТИНОВОГО ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ
23 ДІАГНОСТИКА НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ, ІНДУКОВАНОГО АМІОДАРОНОМ Н. Г
24 ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕЙТРОФІЛЬНОЇ ЕЛАСТАЗИ В ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕБІГУ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
25 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ С. Н. Гайдукова1
26 ДИНАМІКА ВМІСТУ ПРО - ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ПАНКРЕАТОБІЛІАРНОЇ ЗОНИ
27 ДИНАМІКА ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ НЕЙРОПАТІЇ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ТА ЇЇ МАГНІТО-ЛАЗЕРНІЙ ТЕРАПІЇ
28 ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ІМУННОГО СТАТУСУ У ЖІНОК З ГЕНІТАЛЬНОЮ ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ
29 ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ МОРФОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ТА МІСЦЕВИХ БАР’ЄРНИХ ФАКТОРІВ ЗАХИСТУ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ПРОЦЕСІ БАЗОВОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
30 ДИНАМІКА РІВНІВ ЛІЗОЦИМУ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ВМІСТУ ПРИ НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЯХ, СПРИЧИНЕНИХ ВІРУСНОЮ ТА ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНОЮ ІНФЕКЦІЯМИ В ЧАС ПАНДЕМІЇ ГРИПУ А Н1N1В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
31 ДО ПИТАННЯ ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГІЧНИХ НОРМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КЛІНІЧНІЙ КАФЕДРІ
32 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН АПОПТОЗУ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
33 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОТОВОЇ РІДИНИ ДІТЕЙ М. ЧЕРНІВЦІ
34 ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ, УСКЛАДНЕНИЙ ОЛІНЕВРОПАТІЄЮ, ТА ЇХ МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ
35 ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВЕНОРУ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПРОСТАТИТ
36 ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОСТАМОЛУ УНО ТА ФЛОСІНУ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ НЕЗАПАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ТАЗОВОГО БОЛЮ (КАТЕГОРІЯ ІІІБ)
37 ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ VIRTUALDUB ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ РУХІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
38 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАТЕТЕР-КЕРОВАНОГО ТРОМБОЛІЗИСУ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ТРОМБОЗОМ ГЛИБОКИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК
39 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ
40 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТЕНТНОГО АВТОІМУННОГО ДІАБЕТУ В ДОРОСЛИХ
41 КЛІНІЧНІ ЗМІНИ СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА КАНДИДОЗНИЙ І КОМБІНОВАНИЙ ПРОТЕЗНИЙ СТОМАТИТ
42 КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ В РІЗНИХ КЛІМАТО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЯРУСАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
43 ЛІКАР І ПАЦІЄНТ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ПАЦІЄНТІВ
44 ЛІКУВАННЯ НІЧНОГО ЕНУРЕЗУ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
45 ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СОМАТИЗОВАНИЙ РОЗЛАД
46 МІКРОБНЕ ЧИСЛО ТА ДЕФІЦИТ МІКРОБНОГО ЧИСЛА ЯК ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ТА БАЗИСІВ ПРОТЕЗІВ У ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ГІГІЄНИ ЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
47 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПІВ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКІВ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО ВУЗ
48 МЕЦЕНАТКА І ФУНДАТОРКА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
49 МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ БРОНХОАСОЦІЙОВАНОЇ ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ СЕГМЕНТАРНИХ БРОНХІВ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ В ТЕРМІНІ ГЕСТАЦІЇ 29-33 ТИЖНІ ПРИ СИНДРОМІ ДИХАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ МАТЕРІ
50 НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПІД ДІЄЮ ЧАСТКОВОГО ПЛАСТИНКОВОГО ПРОТЕЗА
51 НОВІ НАПРЯМКИ СКРИНІНГУ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ. ТЕСТИ НА ПАПІЛОМАВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ
52 НОРМАТИВНІ ТЕСТИ-ОЗНАКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОБ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ КОНСТРУКЦІЙ ПРОТЕЗІВ НА БЕЗЗУБІ ЩЕЛЕПИ
53 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЕНДОКИШКОВОГО КРАПЕЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ БІФІДУМБАКТЕРИНУ І ДРОТАВЕРИНУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ
54 ОПТИМІЗАЦІЯ ГЛІКЕМІЧНОГО СТАТУСУ ПРИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
55 ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ГОСПІТАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ
56 ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЖІНОК ПРИКАРПАТТЯ ТА ЙОГО МОЖЛИВИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДРАКОВИХ ТА ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
57 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ У ДІТЕЙ (ЗА ДАНИМИ МЕТААНАЛІЗУ ТА ВЛАСНИХ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ)
58 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ
59 ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД ІНВАЛІДІВ ВНАСЛІДОК ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ
60 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ ТА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
61 ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ХСН ТА ПРОЯВАМИ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ
62 ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
63 ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
64 ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТІНКИ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ІЗ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
65 ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ШИЙКИ МАТКИ. ВАКЦИНАЦІЯ
66 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ІНДЕКСУ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА MODS 2 В ДІАГНОСТИЦІ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО ГНІЙНОГО ПЕРИТОНІТУ
67 ПОСИЛЕННЯ ОСТЕОГЕННИХ ЗДАТНОСТЕЙ ШТУЧНИХ ЗАМІННИКІВ КІСТКИ В ПОЄДНАННІ З АВТОТРАНСПЛАНТАТОМ
68 ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ», «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА», «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ»
69 ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВІВ БРОНХІАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ У ДІТЕЙ ВІД МОЛОДШОГО ДО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
70 ПРОЦЕСИ АДГЕЗІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ ТА СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПІСЛЯТРОМБОТИЧНУ ХВОРОБУ НИЖНІХ КІНЦІВОК В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ
71 РЕЗУЛЬТАТИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДБИТКІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ І КОРЕКЦІЯ ЇХНІХ ЗМІН ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА
72 РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ СУБЕНДОКАРДІАЛЬНОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА У ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST
73 С. М. Геник, О. В. Малишок, Т. І. Татарин
74 СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА ПЕРЕБІГОМ ГЕРПЕТИЧНОЇ І ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЙ У ВАГІТНИХ
75 СТАВЛЕННЯ ДО ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ТА РІВЕНЬ ЇХ ІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕЗНІМНИМИ ПРОТЕЗАМИ З ОПОРОЮ НА ІМПЛАНТАТАХ
76 СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ, УСКЛАДНЕНИЙ ПОЛІНЕЙРОПАТІЄЮ
77 СТАН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ ГОСТРІЙ ТА ХРОНІЧНІЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
78 СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРІБНИХ БРОНХІВ ТА БРОНХІОЛ ПРИ ХОЗЛ У ФАЗІ ЗАГОСТРЕННЯ
79 СТРУКТУРНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ПАРОДОНТОЗ
80 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЕКТОПІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ
81 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ
82 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ, УСКЛАДНЕНУ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗОМ
83 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
84 ТЕОРІЯ ДЛЯ ВСІХ
85 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І КАРДІОГЕМОДИНАМІКА ПРАВИХ ВІДДІЛІВ У ХВОРИХ НА КОМПЕНСОВАНЕ ХРОНІЧНЕ ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ ПІД ВПЛИВОМ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАНДЕСАРТАНУ В. Н. Середюк
86 ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ ТА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ З СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І-ІІ СТУПЕНЯ ТА ЇЇ ДИНАМІКА В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНГІБІТОРА IF-КАНАЛІВ КОРАКСАНУ, β-АДРЕНОБЛОКАТОРА БІПРОЛОЛУ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ
87 ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ПОМІРНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ТА ЇЇ ДИНАМІКА НА ФОНІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
88 ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ДО І ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ