Головна Образотворче мистецтво Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури
joomla
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 CОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
2 «MUSICA MODULATORICA» (І. ВАЛЬТЕР) – МИСТЕЦТВО МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ XVIII СТОЛІТТЯ
3 «І НАС ЩЕ В ІНШОМУ ПОБАЧАТЬ СВІТЛІ…» (ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ АВАНГАРДНОЇ МУЗИКИ)
4 «ХВИЛІ МАРТЕНО» У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЕЛЕКТРОМУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
5 «ЧЕРВОНИЙ» КАЛЕНДАР РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1917–1991 рр.) ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
6 «ШКОЛА ТИХОМИРОВА» ЯК УНІКАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ АРТИСТА БАЛЕТУ
7 ЄВЛАЛІЯ КАДМІНА: КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ
8 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР XVII–XVIII СТОЛІТЬ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ “РЕСПУБЛІКИ ВЧЕНИХ”
9 ІЄРОФАНІЯ ДУХОВНОГО СМІХУ В ТОТАЛІТАРНОМУ ОБРАЗІ РАДОСТІ
10 ІГРОВА ЛОГІКА В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ СТОЛІТТЯ: ДО ПИТАННЯ ПРО СТРАТЕГІЧНІСТЬ КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ
11 ІДЕАЛ ЛЮДИНИ ЯК КОНЦЕПТ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
12 ІКОНОГРАФІЯ КАТЕРИНИ ДЕ МЕДИЧІ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МИСТЕЦТВІ XVI СТОЛІТТЯ
13 ІНСТАЛЯЦІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНО-ВИДОВИЩНА ФОРМА СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
14 ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИК У КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ 50-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
15 ІНСТИТУТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, КІНО І ТЕАТРУ КиМУ: ІСТОРІЯ ТА СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
16 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ДОЗВІЛЛЯ У ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯХ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ)
17 ІНТЕНЦІОНАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ: ІСТОРИЧНИЙ ТА МЕТАІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ
18 ІРМОЛОЙ АРТЕМІЯ КОМПАЙСЬКОГО – ЯСКРАВА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ РУКОПИСНОЇ КНИГИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ
19 ІСНУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
20 ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА УКРАЇНСЬКОЇ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
21 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ ФІКСАЦІЇ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ МОТОРИКИ
22 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОМЮЗИКЛУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
23 ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖАНРУ ФОРТЕПІАННОГО ДУЕТУ: ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
24 ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ГРАФІТІ ЯК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ФОРМИ СУЧАСНОГО МІСТА
25 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДУХОВОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ ХХ СТОЛІТТЯ
26 АНІМАЦІЙНА РОБОТА У КОНТЕКСТІ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ДІЯЛЬНОСТІ БММТ «СУПУТНИК»)
27 АНІМАЦІЯ В ТУРИЗМІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
28 АНАЛІТИКА РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЦЕПЦІЇ ТЕКСТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ
29 АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ З ТАБУЛАТУР ТА МАНУСКРИПТІВ XVII СТОЛІТТЯ
30 АНАТОЛІЙ ЛЯДОВ У ДЗЕРКАЛІ ВЛАСНИХ ЛИСТІВ ТА МУЗИЧНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ СУЧАСНИКІВ
31 АНГЛІЙСЬКА ТА ІСПАНСЬКА ХУДОЖНІ АРЕНИ ЗА ДОБИ ПОЛІФУРКАЦІЇ МАНЬЄРИЗМУ
32 АНТРОПОЛОГІЗМ ТА АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯК ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
33 АРФА В УКРАЇНІ. ІСТОРІЯ ТА ОСОБИСТОСТІ
34 АРХЕТИПИ ЄДНОСТІ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ – ОСНОВА ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
35 БАНДУРИ І КОБЗИ В КОЛЕКЦІЇ НАРОДНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ім. Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО
36 БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ПРИДНІПРОВ’Я ХХ СТОЛІТТЯ: ВІД АМАТОРСТВА ДО АКАДЕМІЗМУ
37 БЛОГ ЯК НАДСУЧАСНИЙ ЗАСІБ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
38 БОГОСЛУЖБОВА МУЗИКА У СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ЛІТУРГІЧНИЙ АСПЕКТ
39 ВІД “МУЗИКИ КОЛЬОРУ” ДО АБСТРАКТНОГО КІНО
40 ВІДЗЕРКАЛЕННЯ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА КНИГИ У ВИДАННЯХ ВИДАВНИЦТВА“РЯДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК”
41 ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ КІНО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИМІР БУТТЯ
42 ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРОМБОНОВОГО ВИКОНАВСТВА НА ТЛІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
43 ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ (СУБД)
44 ВИНИКНЕННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ ТАНЦЮ “МОРІСКА” ЯК РЕЗУЛЬТАТ СИНТЕЗУ РІЗНИХ КУЛЬТУР
45 ВИТОКИ І ДОСЯГНЕННЯ МИТЦЯ ІВАНА-ВАЛЕНТИНА ЗАДОРОЖНОГО
46 ВКЛАД ХУДОЖНИКА ЛЕВА ГЕЦА У МИСТЕЦЬКУ СКАРБНИЦЮ КУЛЬТУР ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДІВ
47 ВОКАЛЬНА ШКОЛА ДРОГОБИЧЧИНИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
48 ВПЛИВ ДАВНЬОРУСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВБРАННЯ
49 ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РОЗУМІННЯ СИМВОЛУ ЦЕНТРУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЩОДО РАЦІОНАЛІЗМУ ТЕНДЕНЦІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ
50 ВПЛИВ ОСВІТИ НА ДИНАМІКУ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
51 ВПЛИВ РЕКЛАМИ КНИГ В ІНТЕРНЕТІ (ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ) НА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
52 ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ) У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЗАПОРУКА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
53 ГЕНЕЗА ТА СИМВОЛІКА СТАРОЗАВІТНИХ САКРАЛЬНИХ РИТУАЛІВт (“літургія жертви”)
54 ГЕРБИ УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА: ДОБА БАРОКО
55 ГЛАМУР: ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНА ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
56 ГРА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
57 ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОЇ УКРАЇНИ
58 ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТЕАТР ГНАТА ХОТКЕВИЧА У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
59 ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБНИХ ЗАКЛАДІВ ВІННИЧЧИНИ ПО ВІДРОДЖЕННЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЮ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
60 ДАВНЬОГРЕЦЬКА РИТОРИКА ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС. СОКРАТ VS СОФІСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ЕТИЧНОГО ВИМІРУ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
61 ДВІ ПАРАДИГМИ ФОРМУВАННЯ ОРКЕСТРОВОГО СКЛАДУ В РОСІЙСЬКІЙ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИМФОНІЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ПОЧАТКУ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТЬ
62 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ МОВИ ТА ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ РОЗВАЖАЛЬНОЇ МУЗИКИ
63 ДЖ. БАЛАНЧІН: СТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕАТРУ ТАНЦЮ (ADT)
64 ДЖАЗОВІ КОМПОЗИЦІЇ У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ
65 ДЖЕРЕЛА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ФЛЕЙТОВОГО ВИКОНАВСТВА В КИЄВІ, ХАРКОВІ ТА ОДЕСІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
66 ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕСТЕТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ XV – XVI СТОЛІТЬ
67 ДО ЗМІСТУ ПОНЯТЬ “СВЯТО”, “СВЯТОК”, “СВЯТКУВАТИ”
68 ДО ОСМИСЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ЯК ПРЕДМЕТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ
69 ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ
70 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВИДОВИЩ В УПРАВЛІННІ ГРОМАДСЬКОЮ ДУМКОЮ
71 ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ ТІЛЕСНОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ
72 ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ МАЙДАНУ-2004: КОНЦЕПТУАЛЬНО-АРХЕТИПАЛЬНИЙ І ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
73 ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ
74 ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТА НАСЛІДУВАННЯ
75 ДО ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОЇ ГНОСЕОЛОГІЇ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ (В. НАБОКОВ “ЗАХИСТ ЛУЖИНА”)
76 ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕМПОРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ТА МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНОМУ ПІЗНАННІ
77 ДО ПРОБЛЕМИ СТИЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ТАНЦЮ
78 ДОЗВІЛЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ У ТВОРАХ СЕНЕКИ
79 ДОСВІД КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ КОЛІРНИХ ДОМІНАНТ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ
80 ДУХОВНО-ЦІННІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА У ПОВОЄННІ РОКИ В УКРАЇНІ
81 ЕВОЛЮЦІЯ ЕВРОПЕЙСЬКОГО КОСТЮМА (перша половина XX століття)
82 ЕВОЛЮЦІЯ МИСТЕЦТВА ОРИГАМІ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
83 ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В МУЛЬТИМЕДІА
84 ЕКОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ “ТОЛЕРАНТНІСТЬ” У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
85 ЕКСПРЕСІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ТЕКСТУ: ЕСТЕТИЧНІ ФУНКЦІЇ РИТОРИЧНИХ ФІГУР
86 ЕЛІТАРНЕ МИСТЕЦТВО В КОНЦЕПЦІЯХ А. БЕРГСОНА ТА Ж. МАРІТЕНА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
87 ЕПІСТЕМІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ
88 ЕПОХА РЕНЕСАНСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ЕЛІТАРНОСТІ ТА МАСОВОСТІ В МИСТЕЦТВІ
89 ЕСКЕПІЗМ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КІНОЖАНРУ
90 ЕСТЕТИЧНИЙ ЗРІЗ ПРОТИСТОЯННЯ ТОТАЛІТАРНИХ ПРАКТИК ТА РАДЯНСЬКОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ: ОБРАЗ ЖЕРТВИ
91 ЕСТЕТИЧНИЙ ТЕЗАУРУС ТЕКСТІВ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
92 ЕТНОМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ РОМАНТИЗМУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
93 ЕТНОПРОЦЕСИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНИХ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
94 ЖІНКА У ПОХОВАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНИ
95 З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЩОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ХХ–ХХІ СТОЛІТЬ
96 ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
97 ЗАКЛАДИ КЛУБНОГО ТИПУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
98 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ
99 ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ПРИНЦИПУ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ФУР’Є ЗОБРАЖЕНЬ
100 ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ВОКАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ ОПЕРНОГО СПІВУ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4