Головна Образотворче мистецтво Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ІНСТИТУТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, КІНО І ТЕАТРУ КиМУ: ІСТОРІЯ ТА СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
joomla
ІНСТИТУТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, КІНО І ТЕАТРУ КиМУ: ІСТОРІЯ ТА СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Образотворче мистецтво - Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури

Олександр Вікторович Безручко

Кандидат мистецтвознавства, професор КиМУ, завідувач кафедри

Кіно-, телемистецтва, директор

Інституту телебачення, кіно і театру

Київського міжнародного університету

У статті проаналізовано і досліджено історію створення, специфіку навчально­го процесу та перспективи розвитку Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету.

Ключові слова: Інститут телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету, режисери кіно і телебачення, кіноосвіта.

In article is analysed and investigational of history of creation, specific of educational process and prospect of development of Institute of television, cinema and theater of the Kyiv international university.

Key words: The Institute of television, cinema and theater of the Kyiv international university, director of the cinema and television, cinemaeducation.

В останні роки, коли посилився інтерес науковців до вивченням історії кіноосвіти, насамперед із розсекреченням архівів та демократизацією суспільс­тва. Із-за цього з’явилися наукові праці про надзвичайно трагічні сторінки фун­кціонування у 30-х роках минулого сторіччя Київського державного інституту кінематографії, режисерської лабораторії О. П. Довженка на Київській кінофаб­риці, довоєнних і післявоєнних шкіл (студій) при кіностудіях, театрах. Іншим фактором посилення інтересу до питань кіноосвіти є той факт, що в Україні окрім вже давно функціонуючих вищих навчальних закладів, в яких навчають фахівців кінематографу і телебачення, як-то Інституті екранних мистецтв Київ­ського національного університету театру, кіно і театру ім. І. К. Карпенка-Карого, відкриваються нові, серед яких можна назвати Інститут екранних мис­тецтв ім. Івана Миколайчука та Інститут телебачення, кіно і театру (ІТКТ) Київсь­кого міжнародного університету (КиМУ). Метою статті є вивчення сучасного стану кіноосвіти. Науковим завданням стає аналіз історії створення та специфі­ки навчального процесу в ІТКТ КиМУ.

Даний навчальний заклад зовсім молодий, раніше він був складовою час­тиною Інституту журналістики і телемистецтва Київського міжнародного уні­верситету (КиМУ).

Університет розпочав свою діяльність у 1994 році. Ректор – кандидат філологічних наук, професор Хачатурян Хачатур Володимирович. В КиМУ лі­цензовано 18 спеціальностей з 10 галузей знань, зокрема за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – 10; спеціаліст – 10; магістр – 18. Навча­льний процес в Університеті забезпечують 26 кафедр, з них випускових –18. До структури Університету входять Інститут міжнародних відносин, Інститут лінг-


Вістики, Інститут журналістики, Юридичний інститут, Інститут психології та соціально-політичних наук, економічний факультет та досліджуваний у даній статті Інститут телебачення, кіно і театру.

Перший набір студентів за фахом “кіно-, телемистецтво” відбувся влітку 2002 року. На той час ця спеціальність існувала на базі Інституту журналістики Київського міжнародного університету. Щороку кількість бажаючих стати фа­хівцями в галузі кіно та телебачення зростала, а тому у серпні 2004 року була створена окрема кафедра кіно-, телемистецтва. Інститут журналістики був рео­рганізований в Інституту журналістики та телемистецтва КиМУ. Першим заві­дувачем кафедра кіно-, телемистецтва стала Дніпренко Ірина Костянтинівна, професор, член Національної спілки кінематографістів України. Дніпренко І. К. є режисером-практиком з двадцятип’ятирічним стажем роботи режисером те­лебачення. Під її керівництвом було підготовлено до ефіру понад тисячі телеві­зійних програм.

На кафедрі працювало багато видатних українських кінопедагогів, серед яких: Чубасов Вадим Львович, професор, член Національної спілки кінематог­рафістів України, педагог з тридцятип’ятирічним стажем викладання режисури, монтажу, художній керівник студентів спеціальності кіно-, телемистецтво; Го-рпенко Володимир Григорович, доктор мистецтвознавства, професор, автор ба­гатьох монографій і статей у наукових і фахових виданнях; доцент, журналіст-практик, редактор УТ-1, директор Навчальної телестудії КиМУ, член Націона­льної спілки журналістів України Ромащенко Лариса Олександрівна; член На­ціональної спілки кінематографістів України, кінооператор-практик, доцент Недужко Ігор Маркович; викладач акторської майстерності, доцент Мошкіна Олександра Львівна; Сакало Олена Василівна, доцент, кандидат мистецтво­знавства, викладач курсу “Історія музики та музична література”; Макаренко Герман Георгійович, доктор мистецтвознавства, професор, диригент Націона­льного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, заслу­жений діяч мистецтв України, кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня; Слободян Микола Іванович, кандидат мистецтвознавства, професор; Цимбал Тетяна Ва­силівна, народна артистка України; Єдомаха Микола Іванович, заслужений ар­тист України; Фількевич Галина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, професор; Гармаш Юрій Тимофійович, доцент кафедри кіно-, телемистецтва, член Національної спілки кінематографістів України та багато інших видатних фахівців в галузі екранних мистецтв

12 березня 2009 року на базі кафедри кіно-, телемистецтва та театрально­го факультету було засновано Інститут телебачення, кіно і театру. Директором Інституту став Безручко Олександр Вікторович – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор КиМУ, член Національних спілок кінематографії і журналіс­тики, Міжнародної федерації журналістів (IFJ), кінорежисер, автор навчальних посібників “Педагогічний метод О. П. Довженка”, “Вітчизняна кіно школа. Ре-жисери-педагоги”, монографій “Невідомий Довженко”, “Олександр Довженко: розсекречені документи спецслужб”, багатьох статей у наукових і фахових виданнях.

Нині Інститут телебачення, кіно і театру має дві кафедри: Кіно-, телемис-тецтва й Театрального мистецтва.


Кафедру Театрального мистецтва очолює заслужена артистка України, генеральний директор Акторської агенції Спілки кінематографістів, президент Міжнародного кінофестивалю “Стожари”, професор КиМу Ільїна Ніна Олекса­ндрівна.

Провідні викладачі кафедри “Театральне мистецтво (ТМ): заслужена ар­тистка України, лауреат Міжнародної премії РФ ім. К. С. Станіславського, ху­дожній керівник театру “Срібний острів” Л. Д. Лимар; актор театру і кіно, викладач сценічного руху і сценічного фехтування О. О. Роєнко; актриса театру і кіно О. О. Єрьоменко; балетмейстер, доцент С. Г. Дячок; лауреат Міжнародно­го конкурсу балету, кандидат мистецтвознавства, доцент Д. І. Шариков.

Кафедра ТМ забезпечує підготовку за напрямом театральне мистецтво. Спеціалізації: актор драматичного театру і кіно; режисер драматичного театру, театрознавець. Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба­калавр. Форма навчання: денна, заочна (театрознавство, режисура драми).

Основні дисципліни кафедри: “Майстерність актора”, “Режисура”, “Ос­нови драматургії”, “Психологія творчості”, “Етика та естетика”, “Історія украї­нської літератури та драматургії”, “Музичне виховання”, “Менеджмент і маркетинг культури”, “Основи педагогіки мистецтва”, “Історія театру”, “Історія матеріальної культури, костюму та побуту”, “Історія образотворчого мистецт­ва”, “Історія музики”, “Сучасний світовий театр”, “Історія видовищних мис­тецтв”, “Теорія драми та закони драматичного мистецтва”, “Історія та теорія режисури”, “Театрознавство”, “Сценічний рух (фехтування)”, “Хореографія (народна, бальна, сучасна)”, “Сценічна мова”, “Вокал”, “Грим”, “Сценографія і техніка сцени”, “Музика вистави” “Пантоміма”, “Журналістика”, “Тележурна-лістика”, “Історія кінематографу і телебачення”, “Історія духовних вчень”.

Також студенти мають можливість факультативно вивчати іноземні мови й за вибором такі предмети, як “Йога”, “Східні бойові мистецтва”, “Танок-модерн”, “Режисура кіно та телебачення”, “Методика викладання театру дітям”, “Гра з лялькою”, “Музичний інструмент”, “Живопис і графіка”, “Український фольклор”, “Каскадерство” тощо.

Кафедру кіно-, телемистецтва (КТМ) з січня 2009 року очолює кандидат мистецтвознавства, доцент, професор КиМУ О. В. Безручко. Провідні викладачі кафедри: Абрамович О. О. – кандидат педагогічних наук, доцент; Дніпренко І. К. – професор КиМУ, член Національної спілки кінематографістів України; Добро-вольська Ю. С. – викладач КиМУ; Іваницький В. М. – викладач КиМУ; Іщен-ко М. С. – викладач КиМУ; Квасницький О. А. – викладач КиМУ; Мироненко М. О. – доцент КиМУ, член Національної спілки журналістів України; Олійник М. Д. – заслужений артист України; Полєшко С. М. – член Національної спілки кінема­тографістів України, доцент КиМУ; Шляжко В. С. – член Національної спілки кінематографістів України, доцент КиМУ; Гавриленко С. Д. – доцент КиМУ.

Кафедра КТМ здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: кіно-, телемистецтво (кінотелережисура, кінотелеоператорство, телерепортерство, диктор та ведучий телепрограм).

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, а також за програмою перепідготовки фахівців (друга вища освіта). Форма навчання: денна, заочна.


Основні дисципліни кафедри: “Вступ до спеціальності”, “Основи режису­ри”, “Основи акторської та виконавської майстерності”, “Фотографія та кінофо­томатеріали”, “Основи кінотелетехніки”, “Техніка відеозйомки та монтажу”, “Монтаж”, “Кінотелережисура”, “Переглядовий семінар”, “Майстерність акто­ра”, “Сценічна та екранна мова”, “Культура мовлення”, “Історія музики та му­зична література”, “Звук та музика в кіно і на телебаченні”, “Соціологія мистецтва”, “Історія образотворчого мистецтва”, “Історія світового кіно”, “Істо­рія українського кіно”, “Історія телебачення”, “Сценографія театру, кіно і теле­бачення”, “Історія матеріальної культури і побуту”, “Діловий етикет”, “Мистецтво аудіовізуальної реклами”, “Організація телевиробництва та кінотелепродюсерство”, “Режисерський практикум”, “Операторський практикум”, “Зображальне вирі­шення фільму”, “Майстерність телеведучого”, “Менеджмент у сфері кіно, теле­бачення”, “Іміджелогія сучасного телерадіоведучого”, “Сучасне українське телебачення у світовому процесі”, “Сценарна майстерність”, “Стилістика і ві-зажистика” тощо.

В Інституті телебачення, кіно і театру провадиться наукова робота. Осно­вною науковою темою є “Дослідження розвитку творчого процесу в різних ви­дах мистецтва (кіно, телебачення, театр)”.

Основні напрямки наукових досліджень – “Науково-практичні дослі­дження розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кіно, телебачен­ня, театр)”; формування телевізійного інформаційного простору в Україні та поза її межами; аналіз досвіду української і європейської тележурналістики та телевізійної режисури, її вплив на формування національної традиції; втілення ідей, які поширюються в ЗМІ, у суспільно-політичному, економічному, культу­рному житті нашої держави.

У 2009–2011 роках Інститутом журналістики та Інститутом телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету (який виокремився з Інсти­туту журналістики та телемистецтва у процесі роботи над темою – протокол № 7 від 6 березня 2009 року) за участю кафедри міжнародної інформації та інфор­матики, проведено науково-дослідну роботу на тему “Інформаційні процеси і суспільство в Україні: входження в європейський та світовий інформаційний простір”. Програма дослідження затверджена проректором з наукової роботи 28 лютого 2004 р., зареєстрована в УкрІНТЕІ 3 березня 2004 р. (державний реєст­раційний номер 0104U003162). Науковий керівник теми - Горевалов Сергій Іванович, доктор філологічних наук, професор.

Науковий процес в Інституті телебачення, кіно і театру забезпечують ви­сококваліфіковані наукові кадри. Щороку наукова продукція Інституту – десят­ки статей, монографії, навчальні посібники, навчально-методична література.

У науковій роботі Інституту активно беруть участь студенти за такими напрямками: “Історія українського кінематографу”, “Шедеври світового кіно­мистецтва”, “Сучасний кіно процес”, “Проблеми сучасного театру” тощо. Діє аспірантура: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

В Інституті працюють різноманітні науково-практичні гуртки: “Клуб «Кі­нокадр»” (керівник – професор І. К. Дніпренко), “Вступ актора у світ класичної театральної та кіно культури” (керівник – професор Н. О. Ільїна), гурток аудіові­зуального мистецтва (керівники – доцент О. А. Квасницький, доцент С. Д. Гаври -


Ленко), “Занурення в стилістику сучасної хореографії” (керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Д. І. Шариков).

В Інституті телебачення, кіно і театру КиМУ активно використовуються такі форми навчальної роботи: майстер-класи провідних фахівців з екранних медіа та засобів масової інформації України та зарубіжжя; практичні семінари на базі Академії української преси (Баварія); науково-практичні конференції з проблем формування національного та світового інформаційного простору; практикуми на базі телекомпаній (телеканали “Студія 1+1”, “Новий канал”, “ТРК ЕРА”, “К1”); щорічний всеукраїнський фестиваль “Молоде телебачення”; Київський міжнародний фестиваль документального кіно “Кінолітопис”; творчі конкурси на найкращу публікацію, теле-, радіопрограму, фотоілюстрацію.

З 2002 року у професійній підготовці студентів Інституту активно вико­ристовується навчальна телестудія, на базі якої вони готують випуски програми “Індиго” (Перший Національний телеканал) та щотижнева інформаційна про­грама “Освітянські новини” (17 регіональних телеканалів), нині – “Студентсь­кий квиток”. До комплексу телестудії входять аудиторія, оснащена аудіо-, відеоапаратурою, яка дозволяє переглядати відеоматеріали у будь-якому фор­маті запису, що дає змогу навчати студентів Інституту журналістики та Інститу­ту телебачення, кіно і театру на кращих зразках режисерської та тележурналістської творчості; знімальний павільйон, обладнаний сучасною відеокамерою із “суф­лером”, а також приладами телевізійного світла, та малий павільйон для почат­кової підготовки операторів, дикторів і фоторепортерів. Одночасно працюють чотири відеомонтажні студії та кімната звукозапису. У лютому 2009 року вста­новлена супутникова антена на 640 каналів. Студенти всіх курсів постійно бе­руть участь у записах програм “Без табу”, “Подвійний доказ”, “5 копійок”, “Студентський квиток” тощо.

Студенти мають можливість зробити власні творчі роботи, курсові та ди­пломні роботи, під керівництвом та допомогою працівників студії та викладачів.

Навчальна телестудія підтримує зв’язки з іншими телекомпаніями, в тому числі регіональними; з міністерствами, організаціями та закладами, які допома­гають у створенні програм та пошуках тем.

Бази практики Інституту телебачення, кіно і театру: навчально-виробнича телестудія КиМУ, УТ-1, ТРК “Київ”, ТРК “Купол”, НТК України, телевізійний канал ICTV, ЗАТ “Українська незалежна телерадіокомпанія “Заграва”, Телеко-мпанія “СТЕП”, творче об’єднання “Громадсько-політичних програм” Націона­льної телевізійної компанії України, ЗАТ ТРК “Золоті ворота”, Продюсерський центр “МАРТІН”, Продюсерський центр “БУМ”, Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України.

Практична підготовка на телестудії дає можливість кожному студенту проявити та реалізувати себе як творчу особистість.

Для професійної підготовки фахівців з театрального мистецтва викорис­товується навчальний театр КиМУ, обладнаний сучасною світловою та звуко­вою апаратурою, а також Малий зал, хореографічний зал, акторські майстерні, кабінети історії мистецтв.

Після повного курсу навчання фахівець з кіно-, телемистецтва може обі­ймати посади: головного режисера каналу, студії, творчого об’єднання, режи­сера ігрового, документального, науково-популярного, рекламного,


Навчального відеофільму, режисера інформаційних телепрограм, режисера до­кументально-публіцистичних телепрограм, режисера художньо-постановочних програм, режисера відеокліпів (кліпмейкер), кінотелеоператора,

Телерепортера (режисер – оператор – журналіст), телевідеооператора ін­формаційних програм, диктора та ведучого інформаційних, публіцистичних та художніх телепрограм, сценариста документального та ігрового кіно і телеба­чення, актора драматичного театру, актора кінематографа, актора телевистав, актора театру пантоміми, актора театру музичної комедії, актора театру юного глядача, актора театру ляльок, режисера драматичного театру, режисера телеві­зійних вистав, режисера театру пантоміми, режисера театру музичної комедії, режисера театру юного глядача, режисера театру ляльок, завідувач літературної частини театру, продюсера закладів культури та мистецтва, редактора газет і журналів, редактора телепрограм, наукового співробітника фахових інститутів АН, музеїв.

Щоб допомогти студентам зробити правильний вибір, керівництво інсти­туту регулярно організовує відкриті лекції й навчальні семінари висококваліфі­кованих фахівців у сфері телебачення й журналістики.

На кафедрі театрального мистецтва використовуються такі форми на­вчання: майстер-класи провідних акторів і режисерів; практика на базі провід­них театрів Києва, Москви та Санкт-Петербурга; практикуми в провідних телекомпаніях і кіностудіях, журналах і газетах; студентські науково-практичні конференції й творчі ігри (КВК), конкурси краси і таланту; концерти і вистави; благодійні концерти для дітей України; щорічний Міжнародний фестиваль-конкурс у Євпаторії “Аліса в країні чудес”, участь у фестивалях Європи; засну­вання власного Міжнародного фестивалю студентських театрів.

Лише за 2009–2010 роки в Інституті телебачення, кіно і театру було про­ведено велику кількість творчих зустрічей, круглих столів, майстер-класів із всесвітньовідомими представниками кінематографії й журналістики, видатними митцями сучасності й талановитими особистостями, серед яких: майстер-клас відомого фотокореспондента Ігоря Костіна; майстер-класи продюсера, директо­ра телевізійної агенції “Монолог” Бориса Панченка й оператора-постановника На­ціональної кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка Валерія Анісімова; майстер-клас оператора-постановника Станіслава Шахова; науковий семінар “Творча спадщина О. Довженка”; майстер-клас відомого режисера, журналіста, письменника Віталія Потруха; майстер-клас генерального директора Київсько­го міжнародного кінофестивалю “Кінолітопис” Лариси Єфименко; майстер-клас режисера-документаліста Владислава Виноградова; майстер-клас відомого українського режисера, кінопедагога Галини Шигаєвої; науковий семінар “О. П. Довженко в контексті українського кіно”; круглий стіл на тему: “Викори­стання документальної спадщини спецслужб у мас-медіа і наукових виданнях” (участь у круглому столі взяли заступник голови Галузевого державного архіву СБУ, кандидат історичних наук С. А. Кокін, начальник відділу Галузевого дер­жавного архіву СБУ О. А. Лошицький, професорсько-викладацький склад Ки­МУ, студенти інститутів журналістики й телебачення, кіно і театру); майстер-клас президента Союзу російських театрів у Німеччині, режисер російського театру в Німеччині Михайла Рибака; майстер-клас народних артистів України Наталі Сумської й Анатолія Хостікоєва та ін.


8 квітня 2009 року яскравий подарунок для студентів Київського міжна­родного університету й учнів 15 шкіл м. Києва підготував театр “Срібний ост­рів” під керівництвом Заслуженої артистки України, доцента кафедри театрального мистецтва КиМУ Людмили Лимар. У межах програми малих проектів Посольс­тва Королівства Нідерландів і проекту під назвою “Театр особливого призна­чення” в актовій залі КиМУ був проведений благодійний показ вистави на дві дії “А за что тебя даром любить!?...” за класичною комедією О. М. Островського “Доходное место”.

Роботи студентів кафедри кіно-, телемистецтва Київського міжнародного університету гідно представили творчу молодь України.

1–5 червня 2009 року проходив VIII Київський міжнародний фестиваль “Кінолітопис”, активним учасником і співорганізатором якого виступив Київ­ський міжнародний університет. Покази цього фестивалю проходили в галереї “Лавра” та в аудиторіях Інституту телебачення, кіно і театру КиМУ, завдяки чому студенти інших творчих вузів могли ознайомитися із нашими студентами та умовами навчання.

Активну участь у VIII Київському міжнародному фестивалі “Кіноліто-пис” брали не тільки викладачі КиМУ, але й студенти Інституту телебачення, кіно і театру, за що були нагороджені численними дипломами в різних номіна­ціях. Отже, маємо таких переможців:

1. Диплом переможця в номінації “Постановочна відеоробота” отримала студентка V курсу Ніна Новах із фільмом “Сьогодні вранці” (художній керів­ник проф. І. К. Дніпренко). Цей короткометражний художній фільм є спільним продуктом України і Німеччини: сценарій – Дороті Ельмігер (Німеччина), опе­ратор – Катерина Черней (Україна), продюсер – Володимир Кантіміров (Україна).

2. Дипломи номінантів у категорії “Постановочна відеоробота” отримали студенти V курсу Володимир Кантіміров за фільм “Дівчина-столиця” і Марина Папян за фільм “І так завжди, або поворот долі” (художній керівник проф. І. К. Дніпренко).

3. У номінації “Документальний фільм” перемогла студентка ІІ курсу Катери­на Квасницька з фільмом “Ігор Сікорський” (художній керівник доц. С. М. Полешко).

4. Диплом номінанта в категорії “Документальний фільм” отримала сту­дентка І курсу Альона Сльозко з фільмом “Чудак” (художній керівник проф. О. В. Безручко).

5. Диплом переможця у номінації “Кліп” отримав студент V курсу Воло­димир Кантіміров із кліпом “Звірі” (художній керівник проф. І. К. Дніпренко).

Дипломи номінантів у цій самій категорії отримали студентки ІІІ курсу Валерія Янковська з кліпом “Forever in the sky” (“Назавжди на небі” – переклад з англійської) і Олена Хворостенко з кліпом “Осколки льда” (художній керів­ник доц. С. М. Полешко).

Крім того, дипломом “За триптих про відому особистість України (актора Богдана Ступку)” був нагороджений фільм директора Інституту телебачення, кіно і театру КиМУ проф. О. В. Безручка “Бог любить Трійцю”.

З 20 по 26 вересня 2009 року в місті Києві (кінотеатр “Мегаплекс Блокба-стер”) провадився Міжнародний кінофестиваль студентських робіт “10 МУЗА”. Організаторами фестивалю були студенти Київського національного універси­тету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого “ШПІК”.


Основною метою фестивалю було сприяння розвитку українського кіне­матографу, обмін досвідом, знаннями та реалізація потенціалу творчої молоді. В рамках проходження фестивалю було створено кіномістечко, де працювали майстер-класи (Ігор Стеколенко, Сергій Антонов, Лариса Жілко, Сергій Чліянц (Москва), Семен Горов, Віталій Запорожченко, Наталія Лігачова, Гана Гресь, Ірина Данілюк, Володимир Колесник, Андрій Сахалтуєв, Алла Липовецька та ін.), проводилися кінопокази, кінофоруми (Інтершкола, Перша Національна школа телебачення, Film. ua тощо), кастінги акторів, зйомка кліпів, навчальна програма для молодих людей з вадами слуху, провадилися виставки-ярмарки фотографій та художніх робіт учасників фестивалю. Це був справді міжнарод­ний фестиваль екранних мистецтв, адже в ньому брали участь представники де­сятьох країн: США, Франції, Естонії, Ізраїлю, Німеччини, Чехії, Польщі, Росії та України.

Студенти Інституту телебачення, кіно і театру брали активну участь в пе­реглядах та майстер-класах, заводили знайомства серед студентів творчих вузів різних країн, знайомилися з новими напрямками і тенденціями в кінематографі.

Переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів останніх років стали:

Чорнооченко Антоніна – ХVІ Український відкритий фестиваль дитячого, молодіжного кіно, телебачення, радіо, фото. Дипломант фестивалю у номінації “Публіцистичні програми”. 3–9 вересня 2007 року.

Кантіміров Володимир – ІV Всеукраїнський фестиваль “Молоде телеба­чення”. Диплом І ступеня у номінації “Студентська відеоробота”. 24–25 квітня 2008 року.

Чорнооченко Антоніна – ІV Всеукраїнський фестиваль “Молоде телеба­чення”. Диплом ІІ ступеня у номінації “Публіцистична програма”. 24–25 квітня 2008 року.

Старинський Олег – учасник 38-го Київського міжнародного кінофести­валю “Молодість (18–26 жовтня 2008 року). Відеофільм “Після лекції”.

Турецька Дарина – переможець двох кінофестивалів “Кришталеві джерела” та “10 Муза” у 2010 році з анімаційним фільмом “Щаслива морковка”.

Сьогодні випускники Інституту телебачення, кіно і театру є провідними спеціалістами на українських телеканалах та кіностудіях: Горячев Евгеній (ре­жисер, “Галфільм”, “ПРО-ТВ”), Чорнооченко Антоніна, Морозова Анастасія, Попян Марина, Шлапак Максим, Кобякова Катерина (режисери, Перший Наці­ональний), Путістін Владислав (режисер, телеканал “1+1”), Крижановський Микола (оператор, Перший Національний), Козирев Артем, Шилов Олександр (оператори, ТРК “Київ”), Іванова Олена (режисер, продакшн-студія “Золоті Ворота”).

Наостанок потрібно зазначити, що поставлені наукові завдання виконано – ретельно досліджено історію створення та специфіку навчального процесу в Ін­ститут телебачення, кіно і театру КиМУ. Тим не менш, перспективи наукових розвідок залишаються, оскільки цей навчальний заклад мистецького спряму­вання швидко розвивається і має великі перспективи на майбутнє в галузі під­готовки фахівців екранних мистецтв.


УДК 78(438)

Похожие статьи