Головна Педагогіка Вісник Донецького інституту
joomla
Вісник Донецького інституту
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF ENGLISH CORRETION COURSES IN THE MULTILEVEL GROUPS IN THE FIRST YEAR OF STUDY
2 OСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМ МІЖКУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ
3 PRACTICAL EXPERIENTIAL METHODOLOGY OF CONTENT-BASED TEACHING ENGLISH TO UNIVERSITY STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS AND TECHNOLOGY
4 STRATEGIES TO USE TICE-TECHNOLOGIES IN SECOND FOREIGN LANGUAGE CLASSES
5 THE COMMUNICATIVE METHOD AND SIMULATIONS IN TEACHING ENGLISH TO LAW STUDENTS
6 Theory And prAcTice of TeAchinG enGlish As An inTernATionAl lAnGuAGe
7 ІНДИВІДУАЛЬНО-ТВОРЧИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА
8 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ДОшКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
9 ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
10 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МИТНИКІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
11 ІНТЕРНЕТ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СПЕцІАЛЬНИХ цІЛЕй У НЕМОВНОМУ ВНЗ
12 АНАЛІз ТЕМАТИчНОГО СПЕКТРА ДИСЕРТАцІйНИХ ДОСЛІДжЕНЬ з ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ІНОзЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАїНІ (1990–2009 рр.)
13 БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТАМ НЕЯЗыКОВОГО цИКЛА В СРЕДНЕй шКОЛЕ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
14 ВИКЛАДАЧ І ВИКЛАДАННЯ В ДОБУ ПРІОРИТЕТУ ОСОБИСТОСТІ
15 ВИКОРИСТАННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ВЖИВАННЯ УЧНЯМИ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН
16 ВПЛИВ НОВЕЛИ ЯК ЖАНРУ МАЛОЇ ПРОЗИ НА ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
17 ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
18 ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ
19 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ БІЗНЕС-ТЕЛЕФОНІЇ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
20 ЕКСПЕРТИзА ЯК МЕТОД ПРОГНОСТИчНОї ОцІНКИ В ПРОцЕСІ СТВОРЕННЯ ІННОВАцІйНИХ ПЕДАГОГІчНИХ СИСТЕМ
21 КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСОЗНАННЫХ УМЕНИЙ РАБОТЫ С ТЕМАТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ (В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ)
22 КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
23 КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАХІВЦЯ»
24 КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ» МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
25 КОНцЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКА В ЕКСПЕРЕНцІйНІй МЕТОДИцІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
26 КОНЦЕПЦІЯ ТА СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
27 КООРДИНАЦІЯ ДІЙ СТУДЕНТІВ ПРИ СТВОРЕННІ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
28 КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК КОМУНІКАТИВНОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
29 ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЕДЖА КАК ОСНОВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 МАЙБУТНЬОМУ ПЕДАГОГУ ПРО ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
31 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ В УМОВАХ ПРИВАТНОГО ВНЗ
32 МОДЕЛЬ КОНСТРУКТИВІСТСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У НЕМОВНОМУ ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ПІДРУЧНИКА PSYCHOLOGICAL MATTERS)
33 МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНСЬКОЇ)
34 МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
35 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
36 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
37 НЕКОТОРыЕ ФАКТОРы УСПЕшНОСТИ ОБУЧАющЕй КОММУНИКАцИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗыКУ (В НЕЯЗыКОВОМ ВУЗЕ)
38 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИцЬ: МАКРОЛІНГВІСТИЧНИй ПІДХІД
39 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
40 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
41 ПЛЮРИЛИНГВИЗМ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
42 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РАННІХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕОРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
43 ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ ТЕЛЕФОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
44 ПРОФЕСІйНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАчА ВИщОГО НАВчАЛЬНОГО зАКЛАДУ ЯК РЕзУЛЬТАТ СФОРМОВАНОСТІ йОГО ПЕДАГОГІчНОї КУЛЬТУРИ
45 ПРОФЕСІйНА ПІДГОТОВКА СОцІАЛЬНИХ ПРАцІВНИКІВ ДЛЯ КЛІНІчНОї СОцІАЛЬНОї РОБОТИ В НІМЕччИНІ
46 ПРОФЕСІйНА ПІДГОТОВКА УСНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВИщОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
47 ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
48 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
49 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
50 РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
51 САМОСТІйНА РОБОТА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАцІйНО-КОМУНІКАцІйНИХ ТЕХНОЛОГІй ЯК зАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО зДІйСНЕННЯ ПРОФЕСІйНОї КОМУНІКАцІї
52 САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НАД ОРФОГРАФІЧНИМИ ПОМИЛКАМИ
53 СИСТЕМА ВИщОї ОСВІТИ ТУРЕцЬКОї РЕСПУБЛІКИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
54 СОЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЖІНКИ В НІМЕЧЧИНІ XIX–ПОЧАТКУ XX ст
55 СУБ’ЄКТНА ПОЗИЦІЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА
56 ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА (НА МАТЕРІАЛІ ПРАКТИКИ)
57 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРЕНцІйНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
58 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ
59 ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНОМУ ВНЗ
60 ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
61 ФОРМУВАННЯ МОВНОї КОМПЕТЕНцІї СТАРшОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ ЛІНГВОСМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ ІНшОМОВНИХ ХУДОжНІХ ТЕКСТІВ
62 ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В ОВОЛОДІННІ ПРОФЕСІЙНОЮ КОМУНІКАЦІЄЮ
63 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЯК ОДНІЄЇ ЗІ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
64 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
65 ХУДОжНЬО-ІНФОРМАцІйНА СИСТЕМА ТВОРУ МИСТЕцТВА У ПІДГОТОВцІ СОцІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІйНОГО СПІЛКУВАННЯ
66 ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУТЬ ПОНЯТТЯ