Головна Педагогіка Вісник Запорізького національного університету
joomla
Вісник Запорізького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 A CASE FROM GROUP MUSIC THERAPY FOR ADULTS WITH DEPRESSION
2 ACTUAL PROBLEMS OF DEMOCRACY IN UKRAINE AND MECHANISMS OF ITS OPTIMIZATION
3 APPLIED MUSIC THERAPY THEORY. REFLECTIONS ON THE THEORY - PRACTICE RELATIONSHIP
4 FORMATION OF NATIONAL IDEA IN CONTEXT OF UKRAINIAN NATIONAL INFORMATION POLICY
5 HOW MUSIC HELPS WHERE: MUSIC THERAPY AND SOCIETY
6 OUTCOMES AND MICROPROCESSES IN MUSIC THERAPY
7 «СЛОВАРНАЯ РАБОТА» ИЛИ «РАБОТА НАД СЛОВОМ»: СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЛОВОЦЕНТРИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ-РУСИСТАМИ
8 ІГРОВІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
9 ІГРОТЕРАПІЯ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
10 ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ВІДНОСНО ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
11 ІДЕЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСВІТИ
12 ІМПРОВІЗАЦІЯ. ХУДОЖНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОШУКИ В ЇЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВИДАТНИМИ ТЕАТРАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ
13 ІНІЦІЮВАННЯ СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРУП СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ НА ДОПОМОГУ УЧНІВСЬКІЙ МОЛОДІ ТВОРЧИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
14 ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
15 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
16 ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
17 ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ (В ЦИКЛІ „ІНОЗЕМНА МОВА”) МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
18 ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ - ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ
19 ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОРГАНІЗАЦІЙ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
20 ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ СТАНУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВИХОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
21 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ В УКРАЇНІ
22 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (ДРУГА ПОЛ. ХХ - ПОЧ. ХХІ СТ.)
23 ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В ІТАЛІЇ
24 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ ХХ СТОРІЧЧЯ
25 АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК ПРОЯВ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
26 АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
27 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
28 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ЖОРДАНОВОГО БАЗИСУ ДЛЯ ОПЕРАТОРА З ОДНИМ ВЛАСНИМ ЗНАЧЕННЯМ
29 АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ВРАХУВАННЯ ТИПОЛОГІЙ СИТУАЦІЙ ВЖИВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ АРТИКЛІВ У ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ З ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ НАВИЧОК
30 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
31 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
32 АРТ-ПЕДАГОГІКА В ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНОГО ГУВЕРНЕРА ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ
33 БІО-ПСИХО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ВАДАМИ ЗОРУ
34 Безымянный
35 ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
36 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ
37 ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОРОСЛИХ СЛІПИХ
38 ВИДИ МОТИВАЦІЇ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
39 ВИДЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЕ КУЛЬТУРУ РЕЧИ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
40 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВІВ ОПАНУВАННЯ УЧНЯМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
41 ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ” ЕКОНОМІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА ДІВ
42 ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
43 ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПЕВТИЧНОГО ТРЕНІНГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
44 ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
45 ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З МОЛОДИМИ ПОДРУЖЖЯМИ
46 ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ КАЗКОТЕРАПІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
47 ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МИСТЕЦЬКОЇ СТУДІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
48 ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ ПОРІВНЯННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
49 ВИЯВЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
50 ВОКАЛ ЯК ЗАСІБ ПСИХОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ
51 ВОКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ И ИХ КОММУНИКАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В МУЗЫКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С РЕБЁНКОМ С СИНДРОМОМ РЕТТА
52 ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ И МЕТОДОВ Л. Н. ТОЛСТОГО В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ
53 ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА КАК ПРЕДМЕТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
54 ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ НА СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ
55 ВПЛИВ ВТРАТИ СЛУХУ НА ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ТА РУХОВІ ЯКОСТІ ГЛУХИХ ШКОЛЯРІВ
56 ВПЛИВ ДУХОВНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВСТВА В МОЛОДІ
57 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РУХЛИВИМИ ІГРАМИ НА КОРЕКЦІЮ РУХОВИХ І ПСИХІЧНИХ НЕДОЛІКІВ ДІТЕЙ 12-14 РОКІВ ІЗ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ
58 ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПСИХОФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ
59 ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
60 ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, У ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАСИЛЬСТВО
61 ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
62 ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ “КОНФЛІКТ” У ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
63 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК ФАКТОРИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ
64 ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ «ВОКАЛЬНОГО ГОЛОСУ» МАЙБУТНІХ АКТОРІВ МУЗИЧНО - ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
65 ГОТОВНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
66 ГРА ЯК ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ РІЗНИХ СТАТЕЙ
67 ГРУПИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НАСЕЛЕННЯМ
68 ДІАГНОСТИКА ПОТРЕБ У ПОШУКАХ ВІДЧУТТІВ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ
69 ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АРТ-ТЕРАПІЇ
70 ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ В МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
71 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧАСНИКАМИ МОЛОДІЖНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
72 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
73 ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЛАЙД-ЛЕКЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ МЕХАНІКО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІЙ АНАЛОГІЇ
74 ДИНАМІКА ЗМІН В ІНШОМОВНІЙ ПОЛІТИЦІ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ БАГАТОМОВНОСТІ
75 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В АГРАРНИХ ВНЗ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
76 ДИТЯЧІ ОПЕРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ В ПРАКТИЦІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
77 ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
78 ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ЯК СІМЕЙНА ФОРМА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ
79 ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КВАЛІФІКАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ
80 ДО ПИТАННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ГОТОВНОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
81 ДОЗВІЛЛЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІВЧАТ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
82 ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДРОГОБИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ «НАДІЯ»
83 ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО - ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
84 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ СОЦІАЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
85 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИМИ ВЧЕНИМИ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ДОСВІДУ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ПРАЦІ ВИЗНАЧНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ
86 ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ
87 ЕКСПЕРТНО-МАТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КУРСУ ФІЗИКИ, ДОПОВНЕНОГО КОМП’ЮТЕРНИМ ЕКСПЕРИМЕНТОМ
88 ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
89 ЕМОЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
90 ЕМОЦІЙНИЙ СЛУХ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА
91 ЕМПАТІЙНА СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
92 ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
93 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОГРАМАХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
94 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ГЕРМЕНЕВТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
95 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ВНЗ
96 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО - ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
97 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
98 ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ УЧНЯМИ З ПОРУШЕННЯМ СПЕКТРУ АУТИЗМУ
99 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
100 ЗМІІІПІ ІІІІЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ НА ЗАНЯТТЯХ З АКАДЕМІЧНОГО ВЕСЛУВАННЯ
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4