Головна Політологія Актуальні проблеми політики
joomla
Актуальні проблеми політики
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 "ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ" В ДІЯЛЬНОСТІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА
2 CТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ (XIX - ПОЧ. XX СТ.)
3 «КРИСТАЛІЗАЦІЯ» КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН: МЕЖІ, ТРИВАЛІСТЬ ІСНУВАННЯ ТА СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД
4 «ОКСАМИТОВА РЕВОЛЮЦІЯ» ТА ПРОЦЕС ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1989–1991 рр.)
5 «СВОБОДА» І «НЕСВОБОДА» ЯК БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ РИМСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ
6 ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ та діяльність СУДІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
7 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПАРТІЙНОЇ СИМВОЛІКИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
8 ІНСТИТУТ ПОВЕРНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ПРОКУРОРУ НА СТАДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
9 ІНСТИТуЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАТуСНИХ ІЄРАРХІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
10 ІНСТИТУЦЮНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
11 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
12 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
13 ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК НОВИЙ ЕТАП ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
14 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР ПРАВОВОГО БУТТЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
15 ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАХИСТУ КуЛЬТуРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
16 ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНИХ ПРОЦЕСАХ ПІЗНАННЯ ПРАВА
17 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАСАДИ РІВНОСТІ сторін У кримінальному СУДОЧИНСТВІ
18 АДВОКАТУРА ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
19 АДВОКАТУРА ЯК ОБ'ЄКТ І СУБ'ЄКТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
20 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
21 АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
22 АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС В УКРАЇНІ: ВИТОКИ ТА ДЖЕРЕЛА
23 АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС ЯК ПОЛІТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
24 АКТИВІЗАЦІЯ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ ЯК ВИЯВ ЗАГОСТРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ У СВІТІ
25 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
26 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИТРИМАННЯ ЯК ОДНОГО ІЗ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
27 АЛЬТЕРНАТИВИ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ DE LEGE LATA, DE LEGE FERENDA
28 АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ З ОХОРОНИ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
29 АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВА НА МИРНЕ ВОЛОДІННЯ МАЙНОМ (НАЛЕЖНИХ ДО ВИПЛАТИ КОШТІВ)
30 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРІЙНИХ ВБИВСТВ
31 Аналіз суспільного життя крізь призму УЯВЛЕНЬ М. ФуКО: ВІД "АРХЕОЛОГІЇ ЗНАННЯ" ДО "ГЕНЕАЛОГІЇ ВЛАДИ&quot
32 АНАЛОГ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ІРЛАНДІЇ ТА НА МАЛЬТІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
33 АНОМІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА
34 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
35 БЕЗПОРАДНИЙ СТАН ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ
36 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
37 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
38 ВІЙСЬКОВІ КОМІСІЇ В США: ДО ПИТАННЯ ПРО ЛЕГІТИМНІСТЬ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
39 ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: ВІДКРИТІСТЬ ЧИ МАНІПУЛЯЦІЯ?
40 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ: трансформація політичного тиску В ЕТНОПОШТИЧНИЙ
41 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
42 ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
43 ВИБОРЧА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ЗАКОНОДАВЧЕ ПРОЕКТУВАННЯ
44 ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ
45 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
46 ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО ЯК МЕТА ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК
47 ВИТОКИ ПОЗАПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
48 ВЛАДА В ПОЛІТИКО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ РОЗВИТКУ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
49 ВЛИВ ЧЛЕНСТВА ГРЕЦІЇ В РАДІ ЄВРОПИ НА ЇЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ
50 ВНЕСОК М. Ю. ЧИЖОВА у ТЕОРІЮ КОДИФІКАЦІЇ
51 ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
52 ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ
53 ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА РАДИ ЄВРОПИ В КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ
54 ВПЛИВ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО КАНОНІЧНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОГО ПРАВА
55 ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ПРАВОВИХ ДОКТРИН НА НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
56 ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
57 ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ ПОВНОПРАВНОСТІ ТА РІВНОПРАВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦІВ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ОНТОЛОГО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
58 ГАРАНТІЇ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ЯК ОЗНАКА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
59 ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
60 ГЕНЕЗИС АНТРОПОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ ВИМІРІ
61 ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНСЬКА РАДА – ВИЩИЙ ОРГАН ВЛАДИ ГЕТЬМАНЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIІ – XVIIІ СТ
62 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСЛАВИЯ
63 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
64 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА її ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВУ І ПРАВО
65 ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
66 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ «РУЙНУВАННЯ» ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В КОНТЕКСТІ НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
67 ГРАДОНАЧАЛЬНИЦТВО ЯК СУБ'ЄКТ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ НА ПІВДНІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у XIX СТ
68 Діяльність інститутів громадянського СУСПІЛЬСТВА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ сталого розвитку
69 ДЕМОКРАТІЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ - ПАРТИСИПАТОРНА ЧИ ДЕЛЕГАТИВНА, «СИЛЬНА» ЧИ «КРИХКА»?
70 ДЕМОКРАТИЧНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
71 ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПРАВОВОМ УЧЕНИИ П. П. ЦИТОВИЧА
72 ДЕРЖАВА І КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
73 ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
74 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ЧЕРГОВА СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
75 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ
76 ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ЯК НОСІЙ ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
77 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
78 ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
79 ДЕФЕКТНІ ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВИХ АНОМАЛІЙ
80 ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ: ЇХ СУТНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ
81 ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
82 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В ООН
83 ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛАСНОСТІ ЯК ПРИНЦИПУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ РАЙОНУ (МІСТА)
84 ДЕЯКІ ВИДИ ДИВЕРСІЙНИХ АКТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
85 ДЕЯКІ НОТАТКИ ДО ДИСКУСІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВИ СУБ'ЄКТОМ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ
86 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ПОХИЛОГО ВІКУ
87 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ВИДВОРЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ у ПУНКТІ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
88 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
89 ДЕЯКІ ПИТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ВИРІШЕННЯ МИТНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ
90 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦТВА
91 ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ УКЛАДАННІ ЗАПОВІТУ З УМОВОЮ
92 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ, ПОСТАНОВ, УХВАЛ СУДУ, ЯКІ НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ
93 ДЕЯКІ ФОРМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, здовутих злочинним шляхом
94 ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА СУДОВО-СЛІДЧА ПРАКТИКА
95 ДЖЕРЕЛА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
96 ДЖЕРЕЛА ТА ПІДГРУНТЯ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ В РИНКОВУ ЕКОНОМІКУ В ЯПОНІЇ ТА КИТАЇ
97 ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕНЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
98 ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
99 ДО ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З НАЙМАНСТВОМ ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ
100 ДО ПИТАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
« ПерваяПредыдущая123456СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 6