Головна Політологія Вісник Дніпропетровського університету
joomla
Вісник Дніпропетровського університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 «СОЦІОКУЛЬТУРНА СИСТЕМА-ЛІДЕР»: РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ
2 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГУМАНІЗМ З ПОГЛЯДУ РОСІЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
3 ІДЕНТИЧНІСТЬ КРІЗЬ СВІТЛО ТЕОРІЇ ГЕНДЕРА
4 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
5 ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА СУЧАСНЕ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ
6 ІТАЛІЙСЬКІ ПРОФСПІЛКИ: ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
7 АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
8 АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ МОВНИХ АКТІВ Ю. ҐАБЕРМАСА ЯК ОСНОВИ ЙОГО ТЕОРІЇ ДИСКУРСУ
9 АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
10 АНАЛИЗ РОЛИ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ ЕВРОПЫ
11 АРГО ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ СУБКУЛЬТУРИ: ЕКСПАНСІЯ У СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР СОЦІУМУ
12 ВЛАДА В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
13 ВЛАДА КУЛЬТУРИ І КУЛЬТУРА ВЛАДИ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ
14 ВНЕСОК К. МЕННІНГЕРА У РОЗВИТОК СУЇЦИДОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ
15 ВПЛИВ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА СТАНОВЛЕННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В УКРАЇНІ
16 ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРНА ДИФУЗІЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
17 ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД М. ФУКО
18 ГЕНЕЗИС СМЕХА В ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ
19 ГЕРМЕНЕВТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕСКОНЕЧНОГО
20 ГЕРМЕНЕВТИКА НЕКЛАССИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ П. РИКЕРА
21 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК CУБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
22 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ АНТИЧНОСТІ
23 ГУМАНІЗМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ
24 ДЕМОКРАТИЧНА ПУБЛІЧНА СФЕРА ТА ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ: ПРОТИСТОЯННЯ ЧИ ВЗАЄМНА ДОПОВНЮВАНІСТЬ?
25 ДИНАМІКА СУЧАСНОЇ СВІДОМОСТІ ПІД ВПЛИВОМ МІФОТВОРЧОСТІ
26 ДИСКУРС И ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ В АРХЕОЛОГИИ ЗНАНИЯ М. ФУКО
27 ДИСПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ БЕЗРОБІТНОГО ЯК ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ ДО РИНКУ ПРАЦІ
28 ДИСЦИПЛІНАРНА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЄДНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
29 ДРУГОЙ В СТРУКТУРЕ КОНЕЧНОГО БЫТИЯ-К-СМЕРТИ
30 ДУХОВНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
31 ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
32 ЕСХАТОЛОГІЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ В ЕВОЛЮЦІЇ ІСТОРІОСОФІЇ ВОЛОДИМИРА СОЛОВЙОВА
33 ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОТИ НЕОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ТЕХНОГЕННОГО СОЦІУМУ
34 ЖІНОЧА СУБКУЛЬТУРА: ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ
35 ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУВЕРЕНІТЕТУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
36 ИДЕИ ПЛАТОНИЗМА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Г. КАНТОРА
37 ИДЕИ ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ ПЛАТОНА И КАНТА В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ РАССЕЛА И ПУАНКАРЕ
38 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ВОЙНЫ
39 К АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
40 К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
41 К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ВЕРЫ В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
42 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК
43 КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕТА ЛЕГІТИМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
44 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ КОНСТРУКТУ «ПОЛІТИЧНІ МЕРЕЖІ»
45 КОНЦЕПТЫ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ДИНАМИКЕ ФИЛОСОФСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
46 КРИЗА ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
47 ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ ДЖ. СЬОРЛЯ ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ МОВНИХ АКТІВ Ю. ҐАБЕРМАСА
48 МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОСТРАНСТВО АНАЛИЗА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ
49 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ МЕРЕЖ: ВИМОГИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ
50 МОВА ЯК ЗАСІБ ДИСКУРСУ В КОНЦЕПЦII М. ФУКО
51 МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ НАЦІЄТВОРЕННЯ ТА ПАРИТЕТНА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ
52 МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОЦІНКАХ ВИКЛАДАЧІВ
53 МОДЕРНІСТСЬКІ ВПЛИВИ НА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
54 МОРАЛЬ ЯК СПОСІБ НЕЗАЛЕЖНОГО САМОВИРАЖЕННЯ В КУЛЬТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ ФР. НІЦШЕ
55 НАСЛІДКИ ЕСТЕТИЗАЦІЇ ДІЙСНОСТІ: ВЗАЄМОВПЛИВ ЕСТЕТИКИ ТА МЕДІА-ПРАКТИК В ТРАНСФОРМАЦІЯХ ПОСТСУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
56 НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ РЯДОВ КАК ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ
57 О ГЕНЕРИРУЮЩИХ И ВРЕМЕНИПОДОБНЫХ ПРИНЦИПАХ СТРУКТУРИРОВАНИЯ МИФА, СОЗНАНИЯ И ЯЗЫКА В КОНЦЕПЦИИ ЛЕВИ-СТРОСА
58 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ВОЙНА» (ЛОГИКО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
59 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СТАНОВЛЕНИИ СОЦИОИНЖЕНЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ
60 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «АРХЕТИП» В ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
61 ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СУБ'ЄКТА ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН
62 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
63 ПЕРСИДСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ
64 ПОЛІТИЧНА АРГУМЕНТАЦІЯ: МОРАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНА ТА ПРОЦЕДУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВИ
65 ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ПАРТІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПЕНСІОНЕРІВ У СУЧАСНОМУ ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
66 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ТА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
67 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
68 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
69 ПОЛІТИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ ЯК РІЗНОВИД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАГМАТИЗМУ
70 ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ПРИКЛАДНОГО НАПРЯМУ
71 ПОРІВНЯЛЬНІЙ АНАЛІЗ РЕФЛЕКСІЇ РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ І. ІЛЬЇНА ТА У. ДЖЕЙМСА
72 ПОСТРАЦІОНАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ ЯК МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІУМУ
73 ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
74 ПРАКТИКО-ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
75 ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ: В ПОИСКАХ СТАТУСА «НАУЧНОСТИ»
76 ПРИРОДА ГРЕХА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ ХРИСТОСА ЯННАРАСА
77 ПРОБЛЕМА ЗНИЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ
78 ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ
79 ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
80 ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ С. ФРАНКА
81 ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ГЕНДЕРА И СЕКСУАЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ ТЕОРИЯХ ПОСТМОДЕРНА
82 ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В АСПЕКТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ
83 ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ДИСКУРСИВНОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
84 ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПРОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
85 ПРОФСПІЛКИ В СИСТЕМІ ГРУПОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
86 ПРОФСПІЛКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕБІГ ПОЛІТИЗАЦІЇ
87 Р. ШНАКЕНБУРГ ПРО ЗАСАДИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
88 РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ: ПОНЯТТЯ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ
89 РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ЕТНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЙОГО ВРАХУВАННЯ В ЕТНОСОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ 1920–1930-х рр. В УКРАЇНІ
90 РЕЛИГИОЗНАЯ СИМВОЛИКА СВОБОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. БЕРДЯЕВА
91 РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ СТАНДАРТИ
92 РОЗШИРЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ
93 РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
94 РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПРОЦЕСІ РОЗШИРЕННЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ЄВРОСОЮЗУ
95 СІМЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МОЛОДИХ СІМ’ЯХ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ)
96 САРТР О ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ ЭГО
97 СВОБОДА В ФІЛОСОФІЇ О. ПАВЛА ФЛОРЕНСЬКОГО
98 СОФИЯ О. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
99 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
100 СОЦІОЛОГІЯ ЖИТТЯ ЯК НАПРЯМ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2