Головна Право Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
joomla
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 "РАДЯНСЬКІ" ВЛАСТИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
2 "САМОВІЛЬНІСТЬ " ЯК НАЙВАЖЛИВІША ОЗНАКА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 197-1 КК УКРАЇНИ
3 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО - ПРАВОВИХ НОРМ ПРО КАТУВАННЯ
4 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО В СТАТТІ 290 КК УКРАЇНИ
5 ІНФОРМАЦІЯ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРД ЯК ПРИВІД ДО ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6 ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНОГО ПОРНОБІЗНЕСУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
7 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
8 А. Ф. КОНІ ПРО ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА
9 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН
10 АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
11 АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСЬКИХ НАЧАЛЬНИКІВ
12 АКТИВНА ТА ПАСИВНА ВІДМОВА ПОТЕРПІЛОГО ВІД ПІДТРИМАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ У СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
13 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНУ ДІЗНАННЯ
14 АНТОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОБЛЕМ РОЗКРИТТЯ І. О. Воронов ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИСОКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
15 АРЕШТНІ БУДИНКИ ЯК ПОЧАТОК СТВОРЕННЯ ІЗОЛЯТОРІВ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ (ПЕРІОД 1923 - 1928 РР.)
16 АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
17 БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗНИЩЕННЯ, ПІДРОБКИ АБО ЗАМІНИ НОМЕРІВ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
18 БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР КАК КАТАЛИЗАТОР КРЕСТЬЯНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
19 ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА ДИСЕРТАЦІЮ ХИЛЮК СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ "РОЗВИТОК НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ)", ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ
20 ВІДМЕЖУВАННЯ "ПРИНЦИПІВ " ВІД СУМІЖНИХ ЮРИДИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
21 ВЗАЄМНІ ЗВ'ЯЗКИ ПРАВОЗНАВСТВА З ПРИРОДНИЧИМИ НАУКАМИ
22 ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ (УПРАВЛІНСЬКИХ) ПОСЛУГ ОВС: ОКРЕМІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІ
23 ВИДИ ЛОБІСТІВ ТА ВИМОГИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ ЩОДО НИХ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
24 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ
25 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
26 ВИКОРИСТАННЯ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ МІЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
27 ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НАДРОКОРИСТУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН СНД
28 ВИСОКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ТА ЗАСІБ ОТРИМАННЯ ОПЕРАТИВНО-ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ
29 ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИЛУЧЕННЯМ ОТРУЙНИХ І СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН ІЗ ЗАКОННОГО ОБІГУ
30 ВКЛАД ДЖОНА МАРШАЛЛА В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ США
31 ВПЛИВ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ НА КУРОРТАХ АР КРИМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ
32 ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА
33 ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ ПРАВА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЇХНІХ ОЗНАК
34 ГЕОГРАФИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
35 ГЛАВНЫЙ СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА - КТО ОН?
36 ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
37 ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
38 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСЬКИХ НАЧАЛЬНИКІВ В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1905 - 1907 РОКІВ
39 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕПЕНАЛІЗАЦІЇ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ ГАЛУЗЗЮ ПЕНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
40 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ВІДНОСИН У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
41 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
42 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ І ЧАСУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПРИ ФАКТИЧНОМУ "РОЗВЕДЕННІ" ДІЯННЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКІВ В МІСЦІ Й ЧАСІ
43 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
44 ДЕЯКІ СПІРНІ ПИТАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, ПОРУШЕНИХ ЗА СТ. 212 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
45 ДО ПИТАННЯ ВІДНЕСЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ІНШИХ ДОГОВОРІВ ДО ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
46 ДО ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ
47 ДОСВІД ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ДЕРЖАВ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ
48 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОСТІ ПРАВА У ХАРКІВСЬКІЙ ШКОЛІ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА[717]
49 ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДЕЛІ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
50 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
51 ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННОГО ОТРИМАННЯ ЦІЛЬОВОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
52 ЕФЕКТИВНІСТЬ СЛІДЧОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
53 ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РЕAЛIЗAЦIЇ AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВOГO СТAТУСУ ПOДAТКOВOЇ МШЩП ЯК СПЕЦIAЛIЗOВAНOГO ПIДРOЗДIЛУ ПO БOРOТЬБI З ПOДAТКOВИМИ ПРAВOПOРУШЕННЯМИ
54 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДЕПРЕСИВНОГО РЕҐІОНУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
55 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКА ПРОВЕЛА НЕЗАКОННИЙ АБОРТ
56 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ТА ЛОКАЛЬНА РЕФЕРЕНДНА ДЕМОКРАТІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
57 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ПРАВОВОГО Й СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА
58 ЗАКОНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ЯК ЛЕГАЛЬНИЙ СПОСІБ УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ КРАЇНИ ПЕРЕД СВОЇМИ ГРОМАДЯНАМИ
59 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ У ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
60 ЗАСАДИ ПРАВОТВОРЧОЇДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В Ю. В. УКРАЇНІ
61 ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ&quot
62 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ
63 ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ МВС УКРАЇНИ
64 ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
65 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТЬ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
66 ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
67 ЗНАЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
68 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
69 КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ЗАВОЛОДІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
70 КНЯЗЬ В СТРУКТУРІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
71 КОЛЕКЦІЇ - СКЛАДОВІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ЇХ МІСЦЕ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС
72 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТИЛІВ ОПЕРА ТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
73 КОНСЕРВАТИВНИЙ НАПРЯМОК У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ США ПЕРІОДУ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, АБО ПРО ДОСВІД АМЕРИКАНСЬКИХ ФЕДЕРАЛІСТІВ У СПРАВІ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
74 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЛОБІЮВАННЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У США
75 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
76 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ В НОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ
77 КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НОВЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ
78 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
79 КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
80 КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ
81 КРИМІНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ
82 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
83 КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
84 КРИМИНАЛИСТЫ ОБЯЗАНЫ "ПОЖАТЬ Б. Г. Розовский РУКУ" ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХ НАУК
85 ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
86 МІСЦЕ ПДВ В РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
87 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПРАЦІВНИКОВІ
88 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛИКТАЦИИ И ПЕНАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
89 МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ
90 МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
91 МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ГРАБІЖНИКА ТА ЙОГО ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА
92 НАДАННЯ ПІЛЬГ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
93 НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
94 НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
95 НЕЗАКОННЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ В НЕВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ: ПРАВИЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
96 НЕЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
97 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЯДА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
98 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
99 НОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПІЗНАННЯ СИСТЕМИ І СТРУКТУРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
100 НОВИЙ КРОК УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ[888]
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3