Головна Право Актуальні проблеми державного управління
joomla
Актуальні проблеми державного управління
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІННОВАЦІЇ ЯК НОВА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ
2 ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
3 ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ
4 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
5 ІНСТИТУТ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРИ РОЗГЛЯДІ СПОРІВ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕЦЕПЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
6 ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
7 ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
8 ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ НА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
9 ІНТЕГРОВАНІ ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
10 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
11 ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ МОВНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
12 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
13 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
14 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ В ПАРАДИГМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН
15 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ В МИТНІЙ СЛУЖБІ
16 АРГУМЕНТАЦІЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНИ: “ЗА” ТА “ПРОТИ”
17 БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЙОГО ГЕНЕЗИСІ ТА РОЗВИТКУ
18 ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕ МИ ДЕРЖАВН ОГО ФІНАНСОВОГ О КОНТРОЛЮ
19 ВЕКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
20 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩАННЯ
21 ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
22 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
23 ВИРІШЕННЯ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАВДАНЬ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ В СРСР ПРАЦІ УВ’ЯЗНЕНИХ В 1930-і рр
24 ВНУТРІШНЬОВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДСО ПРИ МВС УКРАЇНИ
25 ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
26 ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ У КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ
27 ВПЛИВ НАВЧАННЯ НА ЗРОСТАННЯ КАР’ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
28 ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ: МЕТОДИКИ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
29 ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
30 ГЕНЕЗИС СМИСЛОВОГО ПОЛЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ФАКТОРА В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
31 ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ
32 ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
33 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІШАНИХ МІЖУРЯДОВИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
34 ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
35 ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
36 ДЕМОКРАТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ
37 ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ: ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ ЧИ ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ?
38 ДЕРЖАВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
39 ДЕРЖАВА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
40 ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИХОДУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З КРИЗОВОГО СТАНУ
41 ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ
42 ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА: ТЕОРЕТІКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
43 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ЯК ЗАПОРУКА ВИКОНАННЯ МІСТОМ СВОЄЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ
44 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ
45 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
46 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА РЕПРОДУКТИВНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
47 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
48 ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА НОРМА ОФІЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
49 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА
50 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ПРАВО ПОЛЮВАННЯ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст
51 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
52 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
53 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ
54 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: СИСТЕМОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
55 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
56 ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
57 ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
58 ДО ПИТАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ І ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
59 ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ НА РІВНІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІСТА ХАРКОВА
60 ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОБОТИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ БЕЛЬГІЇ (УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ)
61 ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
62 ЕВОЛЮЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
63 ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НОВИЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
64 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН
65 ЕКОНОМІЧ НІ ЗАС АДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУЗЕМЛІ
66 ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
67 ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕСУРСНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
68 ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
69 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
70 ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
71 ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ РИНКОВИХ ПРИНЦИПІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЮ
72 ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
73 ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
74 ЕФЕКТИВНА ПІДГОТОВКА ДЕПУТАТІВ: ПРОБЛЕМНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ
75 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
76 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ СЛУЖБОВОЇ ЕТИКИ У СТРУКТУРАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ США
77 ЗАКОНИ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
78 ЗАКОННІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА
79 ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ – ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ
80 ЗМІСТ І ГЕНЕЗА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН
81 КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ: МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
82 КАТЕГОРІЯ “ПРОЦЕС” У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ
83 КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
84 КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ОЗНАКАМИ ЇХ СПРЯМОВАНОСТІ
85 КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ
86 КОМПЛЕКСНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ
87 КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ПЛАНУВАННІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
88 КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ, ІСНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
89 КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
90 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ІСНУЮЧІ ПРОТИРІЧЧЯ
91 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
92 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТИТУЦІЇ ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
93 КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
94 КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
95 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
96 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОДІЛУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
97 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ
98 КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
99 КОНЦЕПЦІЯ ТРИВИМІРНОЇ ТОВАРНОЇ ТИПОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
100 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3