Головна Право Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі
joomla
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 «СПІВУЧА» ДЕКЛАМАЦІЯ ЯК ЛІНГВО-КУЛЬТУРНИЙ ДЕТЕРМІНАНТ ПЕРФОМАНСНОГО ДИСКУРСУ АНТИЧНОСТІ
2 ІВАН ПАВЛО II ПРО РОЛЬ ВІРИ ТА РОЗУМУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
3 ІВАН ПАВЛО II ПРО РОЛЬ ВІРИ ТА РОЗУМУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
4 ІДЕАЛ ЛЮДИНИ ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ВИХОВАННЯ В ПРАЦЯХ МИСЛИТЕЛІВ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
5 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ДОРОБКИ Й ПРОБЛЕМИ
6 ІНТЕГРАТИВНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
7 ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НА ГРАМАТИЧНОМУ РІВНІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (ФОРМИ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ)
8 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
9 ІСТОРІОГРАФІЯ ПАНЕГІРИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ВЕЛИЧКОВСЬКОГО
10 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ КАТЕГОРІЙ «ЗЛОЧИН» ТА «ПОКАРАННЯ»
11 АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
12 АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА» (на примере классической модели философии культуры)
13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПОРТРЕТУ І КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЖІНОК-ЗЛОЧИННИЦЬ ЯК ПІДСТАВА РОЗРОБКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ
14 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
15 АНТИЧНЫЕ ТЕОРИИ МУЗЫКИ (ПИФАГОР, ПЛАТОН, КВИНТИЛИАН, БОЭЦИЙ)
16 АРИСТОТЕЛЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
17 АУТСТАФФИНГ КАК ПУТЬ К УСТАНОВЛЕНИЮ В УКРАИНЕ ЛЕГАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСА
18 БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ ХАРЧУВАННЯ
19 БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА – ВИМОГИ ЧАСУ ЧИ НОВА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
20 БРИТАНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ У ПРОЦЕСІ ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ (1980-1990 рр.)
21 БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ (АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ)
22 В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК РАДІОЕКОЛОГІЇ
23 ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА
24 ВЛИЯНИЕ РОЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЧЕЛОВЕКА ОТ КОМПЬЮТЕРА
25 ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ТАЙЦЗИ-ЦЮАНЬ (ИЛИ ПОЧЕМУ «БЕЛЫЙ ЖУРАВЛЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ»)
26 ВПЛИВ КОНТЕКСТУ НА ЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОЇ НАЗВИ
27 ВЧЕННЯ СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО-РОКСОЛАНА ПРО ЛЮДИНУ ТА ЇЇ ПРИРОДНІ ПРАВА
28 ГАДАМЕР: ЭСТЕТИКА И ГЕРМЕНЕВТИКА
29 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: РЕТРОСПЕКЦІЯ УЯВЛЕНЬ
30 ГУМАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ГЕНЕРАЛЬНА СКЛАДОВА В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
31 ГУМАНІЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ШЛЯХ ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
32 ГУМАНІСТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (постмодерний проект)
33 ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ Й УМІННЯ ГОВОРИТИ «НІ»
34 ДІЯЛЬНІСТЬ – ФЕНОМЕН КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
35 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЛЕГІТИМАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ
36 ДИВЕРГЕНТНЫЕ ПАРАДИГМЫ В ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА
37 ДИНАМІКА ЗДІБНОСТЕЙ ДО КЕРІВНИЦТВА У СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
38 ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТИВНУ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНУ ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ
39 ДО ПИТАННЯ ПРО МОВЛЕННЄВУ НОМІНАЦІЮ
40 ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
41 ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ ЛІТЕРАТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
42 ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
43 ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
44 ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЕ ОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
45 ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКА» У КОНЦЕПЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КИТАЮ
46 ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ
47 ЕЛЕМЕНТАРНІ ТЕКСТИ-ЕТАЛОНИ ТА ЇХ РОЛЬ В ОВОЛОДІННІ НАУКОВИМ СТИЛЕМ МОВИ НОСІЯМИ РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВ
48 ЕНЕРГІЯ ЛЮБОВІ, ЯКА ТВОРИТЬ
49 ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ СЕМІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ
50 ЕТНОСОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ
51 ЗАГАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
52 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЛЕКЦІЇ ТА ЇЇ РІЗНОВИДІВ ЯК ФОРМИ НАВЧАННЯ
53 ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ
54 ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ УМОВАХ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-60-х років ХХ ст
55 ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК ПРЕДМЕТА ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И АРЕНДЫ
56 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
57 ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
58 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
59 К ВОПРОСУ О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
60 К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ И ЕГО РОЛИ В ОВЛАДЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НОСИТЕЛЯМИ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ
61 К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ И ИХ ТИПАХ В СИСТЕМНО-ГРАММАТИЧЕСКОМ УЧЕБНИКЕ
62 К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРАДИЦИИ В КОНСТИТУИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ)
63 К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО РКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
64 К ПРОБЛЕМЕ ЭТНО-СОЦИАЛЬНОГО СУБСТРАТА ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
65 К. Н. ЛЕОНТЬЕВ КАК ФИЛОСОФ ИСТОРИИ: ПОПЫТКА УТОЧНЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
66 КАТЕГОРІЙНА СУТНІСТЬ І ЯВИЩЕ ПРАВОСВІДОМОСТІ
67 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
68 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МІФІВ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
69 КОАНЫ И МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
70 КОНСЕНСУАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІКИ
71 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК АКТУ СУДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
72 КРЕАТИВНІСТЬ АНОМАЛЬНОГО ДИТИНСТВА ЯК ФОРМА ВИЯВУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
73 КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИ ОЗБРОЄНОГО НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ
74 КУЛЬТУРА И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД: ПРИТЯЗАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ
75 КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
76 КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
77 КУЛЬТУРНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ
78 КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЦЕННОСТЕЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
79 КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПОДАТКІВЦІВ
80 Л. ШЕСТОВ О ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ДОСТОЕВСКОГО И Ф. НИЦШЕ
81 ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
82 ЛІНІЯ ПЛАТОНІЗМУ У ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ЕСТЕТИЦІ І. КАНТА
83 ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Й АНАЛІЗ РОЗМОВНОЇ МОВИ
84 ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
85 МІЖДЕРЖАВНІ СТОСУНКИ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ: ДОГОВІРНО-ПРАВОВА БАЗА
86 МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА – СКЛАДОВА УСПІШНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
87 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
88 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
89 МІСЦЕ І РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ США)
90 МАНІФЕСТАЦІЯ САКРАЛЬНОГО ЧЕРЕЗ ПОНЯТТЯ «СВІТЛО»
91 МЕНТАЛЬНИЙ ЛЕКСИКОН У ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
92 МЕСТО ЦИГУН В КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ КИТАЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ ЧАНЬ-МИ-ГУН ЦИГУН
93 МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОСЯГНЕННЯ Й РОЗУМІННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА
94 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА»
95 МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ В АСПЕКТІ СУСПІЛЬСТВА, ЩО ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ
96 МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
97 МОДЕРНІЗМ – КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ХХ СТОЛІТТЯ
98 МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ НОВАЦІЙ
99 МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗДАТНОСТІ ЗАГАРТОВАНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО СКЛА ТИПУ «СТАЛІНІТ» РОЗСІЮВАТИ КАРТЕЧНИЙ ЗАРЯД
100 Н. А. БЕРДЯЕВ ОБ ОСНОВНЫХ ИДЕЯХ ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3