Головна Право Вісник Донецького національного університету
joomla
Вісник Донецького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 IX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В РАМКАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ГУАМ»
2 ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ*
3 ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОВС
4 ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗАРУБІЖЖЯ
5 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА: ПАРАДОКСИ, ПРОБЛЕМИ
6 ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
7 ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ВІД 1920-Х РОКІВ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)
8 АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАХИСТУ ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ
9 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОБІГУ ПЕСТИЦИДІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
10 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СОЦІАЛЬНИХ СТРАХОВИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
11 АКТИВІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
13 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА УМЫСЛА ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
14 АСПЕКТИ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВІВ ТА СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
15 БАНКРУТСТВО ТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ: УСУНЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ
16 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ФОРМІ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ
17 ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО МОВИ РЕКЛАМИ: ПРОТИРІЧЧЯ НОРМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
18 ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
19 ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ НА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ ГОРОДА
20 ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇН ЦСЄ НА ЗРОСТАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
21 ВПЛИВ РАДЯНСЬКОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДОНБАСУ В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1920-х – 1930-і РР
22 ГЕНЕЗИС ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
23 ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КРАЇНАХ КАВКАЗУ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ НА ПРИКЛАДАХ ВІРМЕНІЇ, КАЗАХСТАНУ, КИРГИЗСТАНУ, ТАДЖИКИСТАНУ, ТУРКМЕНІСТАНУ ТА УЗБЕКИСТАНУ)
24 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
25 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
26 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я, МАЙНА ТА ІНТЕРЕСІВ ЗАХИСНИКА АБО ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
27 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
28 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИДІЮ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК МЕХАНІЗМУ ГАРАНТІЙ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
29 ДО АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ. ПСИХОЛОГІЯ ПРОКУРОРА-КРИМІНАЛІСТА
30 ДО МЕХАНІЗМУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ПАСАЖИРІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
31 ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ВУГІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
32 ДО ПИТАННЯ ПРО НЕДОЛІКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
33 ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ НЕКОМЕРЩЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
34 ДО ПИТАННЯ ПРО СВОБОДУ ДОГОВОРУ
35 ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН
36 ДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ВІД КАТУВАНЬ В УКРАЇНІ
37 ДОВЕДЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО БАНКРУТСТВА ВНАСЛІДОК НЕДОБРОСОВІСНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
38 ДОГОВІР ОРЕНДИ У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ДОГОВОРАМИ
39 ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ГАЛУЗЕВИХ ІНСТИТУТАХ ТРУДОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
40 ДОКТРИНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ З ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ
41 ЕВОЛЮЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ)
42 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
43 ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
44 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРОВІЛЬНОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
45 ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДАІ ДО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕВНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
46 ЗАСТОСУВАННЯ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ САНКЦІЙ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ
47 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЯСНОСТІ Й ДОСТУПНОСТІ МОВИ ДЛЯ АДРЕСАТІВ АКТІВ ПІД ЧАС ДЕФІНУВАННЯ Й ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ)
48 ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ДІЙ КОНКУРЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
49 ЗАХИСТ ПОРУШЕНИХ ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ: ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
50 ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ДИТИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
51 ЗАХИСТ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ
52 ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
53 ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА ПОДАННЯ ПОЗОВУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
54 ИМУЩЕСТВО В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
55 ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА КАК ПРОБЛЕМНАЯ СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРИЗНАНИЯ НЕЗАКОННЫМИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ О ТРУДЕ, УХУДШАЮЩИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРАВНИТЕЛЬНО С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
56 К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯЗЫКА»
57 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
58 КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ
59 КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЯК САМОСТІНИЙ ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
60 КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО: СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
61 КОНСОЛІДАЦІЯ Й КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
62 КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
63 КОНЦЕПЦИЯ РЫНКА В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
64 КОРПОРАТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИ ПОГЛИНАННІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
65 КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК УЧАСНИКИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ (ВНЕСКІВ): ПРАВОВІ АСПЕКТИ
66 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗНИЩЕННЯ ТА ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
67 КРУГЛИЙ СТІЛ "ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСНУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОМУ КОРДОНІ ЄВРОРЕГІОНУ "АЗОВ&quot
68 КРУГЛИЙ СТІЛ «ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД»
69 КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНА-ВІРМЕНІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОВИГІДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
70 КРУГЛИЙ СТІЛ „МІЖНАЦІОНАЛЬНА ЗГОДА В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ ВЛАДИ І ГРОМАДИ”
71 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
72 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ1
73 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З МОРСЬКИМ ПІРАТСТВОМ
74 МЕДИАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ НОТАРИАТА В ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
75 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ» В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА
76 МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ГРОМАДИ В ПОЛІТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
77 НАДАННЯ НАДР У КОНЦЕСІЮ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
78 НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
79 НАУКОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ БОРОТЬБИ ЗІ СМЕРТЕЛЬНИМИ НАСЛІДКАМИ ДТП
80 НАЦІОНАЛЬНІ МЕНТАЛЬНІ СТРУКТУРИ СУДОВИХ ДЕБАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
81 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОУЧАСТИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
82 НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УКРАИНЕ
83 НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
84 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ПРОЯВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В СФЕРІ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ТА ЧИННИК ЗРОСТАННЯ РІВНЯ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ОНТОЛОГО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ
85 НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ПРОЯВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В СФЕРІ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ТА ЧИННИК ЗРОСТАННЯ РІВНЯ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ОНТОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
86 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
87 О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
88 ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
89 ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
90 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО ПІЗНАННЯ ПРАВА
91 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЗ І ТПР
92 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ І ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ
93 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ
94 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ Й МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЮ ГРУПОЮ З РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФУ ТА ПІД ГІПНОЗОМ
95 ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ СПОСОБИ (ФОРМИ) ЗМІНИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ Й РОТАЦІЮ ПО СЛУЖБІ
96 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
97 ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛУЖЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
98 ОСНОВНІ ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ СВІТУ: КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ
99 ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ КАК СУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
100 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ МИЛИЦИИ УКРАИНЫ (В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ПРОЕКТА НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ)
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3