Головна Право Вісник Запорізького національного університету
joomla
Вісник Запорізького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 JUS GENTIUM: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
2 ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
3 ЄВРОРЕҐІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИКОРДОННОГО (ТРАНСКОРДОННОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА
4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
5 ІНДИВІДУАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
6 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ПРИМУШУВАННЮ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК
7 ІНКОРПОРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
8 ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
9 ІНСТИТУТ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ (ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ)
10 ІНСТИТУТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В ПРОЕКТІ ВОТЧИННОГО СТАТУТУ ТА ПРОЕКТІ ЗАСНУВАННЯ ВОТЧИННИХ УСТАНОВ
11 ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМАНА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ДОСВІД АВСТРАЛІЇ ТА НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
12 ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА - НАГАЛЬНА ВИМОГА СУЧАСНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ
13 ІНТЕРЕСИ В ПРАВІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
14 ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
15 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
16 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
17 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
18 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Й ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ
19 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА «ПОТЕРПІЛИЙ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
20 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
21 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
22 ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ШАХРАЙСТВА ЯК КРИМІНАЛЬНО КАРАНОГО ДІЯННЯ
23 ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ІНСАЙДЕРСЬКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
24 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
25 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ Й СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
26 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
27 ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
28 ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
29 ІСТОРИЧНА ПАРАДИГМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
30 ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
31 АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В СТРУКТУРІ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНІСТЬ
32 АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
33 АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ В КОНТЕКСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ
34 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
35 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД
36 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
37 АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ У СПРАВІ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
38 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
39 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
40 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО: ГЕНЕЗИС ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
41 АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИЙ ПРОЦЕС: НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ
42 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ
43 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) НА МЕТРОПОЛІТЕНІ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
44 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА НОРМА ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
45 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
46 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
47 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
48 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
49 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
50 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ДІЛЬНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
51 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: НАПРЯМИ СУЧАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
52 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
53 АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ ПРОКУРОРА
54 АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМ МЕТОДОМ - «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»
55 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ[10]
56 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ: К ВОПРОСУ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕФИНИЦИИ (С УЧЕТОМ ТВОРЧЕСКОГО ВКЛАДА Д. Н. БАХРАХА)
57 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
58 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО І СУСПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
59 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ І УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ
60 АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ
61 АНТИКРИЗОВЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
62 АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
63 АТЕСТАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
64 АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
65 БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
66 БЕЗПОРАДНИЙ СТАН ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ЯК ОБТЯЖУЮЧА ОБСТАВИНА В СКЛАДІ ВБИВСТВА
67 БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ З БАНДИТИЗМОМ В ОДЕСІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РР. ХХ СТ
68 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ
69 БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
70 ВІДВІД (САМОВІДВІД) В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОГО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
71 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПЕРЕПОНИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ
72 ВІДРОДЖЕННЯ ІДЕЇ «ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ТА ОСОБИСТОЇ» М. М. СПЕРАНСЬКОГО В ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
73 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ РЯТУВАННІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
74 ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ „ЗАРОБІТНА ПЛАТА” Й „ОПЛАТА ПРАЦІ”
75 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
76 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
77 ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
78 ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕВІРКИ
79 ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
80 ВИДИ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
81 ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ФУНКЦІЙ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО ПРОЦЕСУ
82 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
83 ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДОМСТВ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МОНІТОРИНГУ В АПК УКРАЇНИ
84 ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ
85 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ОБСТАВИН ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ
86 ВИКОРИСТАННЯ СЦЕНАРІЮ ПРИ СТВОРЕННІ ВІДЕОФІЛЬМУ
87 ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗМІ!! ЯКОСТІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
88 ВИНА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
89 ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРОКУРОРА-КРИМІНАЛІСТА
90 ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
91 ВИТРАТИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК СКЛАДОВА СУДОВИХ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
92 ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
93 ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ
94 ВПЛИВ КРИМІНОГЕННИХ ФАКТОРІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ
95 ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
96 ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ У СФЕРУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ)
97 ВСТУП ДО КРИМІНОПЕРВЕРСОЛОГІЇ. КОНТРКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОСЕКСУАЛЬНОЇ АДДИКЦІЇ
98 ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В МІЖНАРОДНОМУ СУДОЧИНСТВІ
99 ГАРАНТІЇ ТА ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ
100 ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 7