Головна Психологія Вісник Донецького інституту соціальної освіти
joomla
Вісник Донецького інституту соціальної освіти
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL CHANGES: THE ENVIRONMENTAL APPROACH
2 АГРЕССИЯ И ПРОцЕСС ПСИХОЛОГИчЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
3 ВІДМІННОСТІ УВАГИ ХЛОПЧИКІВ ТА ДІВЧАТОК МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
4 ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА НАДМІРНОЇ ВАГИ У ЛЮДИНИ
6 ГЛУБИННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ К СМЕРТИ
7 ДОСЛІДжЕННЯ зВ’ЯзКУ ЛІНІ з ФАКТОРАМИ «ВЕЛИКОї П’ЯТІРКИ»
8 ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СКАЗКИ И ЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
9 КОНФЛІКТОЛОГІчНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИщА
10 МОДЕЛІ ПЕРФЕКцІОНІзМУ ТА МЕТОДИКИ йОГО ДІАГНОСТИКИ
11 ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕТОДОМ ПСИХОАНАЛИЗА КОМПЛЕКСА ТЕМАТИЧЕСКИХ РИСУНКОВ
12 ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ЇХНІ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ
13 ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕННЯ ПРАцІВНИКІВ ПРО ОРГАНІзАцІйНУ КУЛЬТУРУ ПІДПРИєМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИщА
14 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ
15 ОЦІННА ТРИВОЖНІСТЬ І ТИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ СТУДЕНТІВ
16 ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ БАТЬКІВ У ДИТЯЧІЙ ІГРОВІЙ ПСИХОТЕРАПІЇ
17 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
18 ПСИХІЧНІ СТАНИ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
19 ПСИХОЛОГІчНА КОРЕКцІЯ ХВОРИХ НА ІшЕМІчНУ ХВОРОБУ СЕРцЯ
20 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦЯ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА (НА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОЇ ГРИ)
21 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИНАУРАЛЬНЫХ НАРКОТИКОВ
22 ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СМЫСЛ ЖИЗНИ»
23 ПСИХОСОМАТИЧНІ ТА СОМАТОПСИХІЧНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У ХВОРИХ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
24 ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПСОРІАЗОМ
25 РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МОЛОДДЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПОЛЯ К. ЛЕВІНА
26 РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ
27 УЯВЛЕННЯ СТУДЕНІВ-ПСИХОЛОГІВ ПРО МАйБУТНю ПРОФЕСІйНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
28 ФЕНОМЕН УЯВНОГО ДРУГА В ПСИХІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ