Головна Психологія Вісник Київського національного лінгвістичного університету
joomla
Вісник Київського національного лінгвістичного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 LINGUISTISCHE GRUNDLAGEN DES PHONETISCHEN EINFUHRUNGSKURSES
2 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЯК ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
3 АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
4 АНГЛОМОВНА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ЯК МЕТА НАВЧАННЯ
5 ВІДБІР МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АУДІЮВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕНОВИН
6 ВІДБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДИСКУСІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
7 ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОГО І МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
8 ВІДБІР ТЕКСТІВ-ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
9 ВІЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ФРАНКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ
10 ВИДИ ПЕРЕКЛАДУ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
11 ВИДИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
12 ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНОЇ ДІЛОВОЇ ГРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
13 ВИМОГИ ДО ВОЛОДІННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
14 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
15 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛОМОВНОЮ КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ У ДІЛОВОМУ ГОВОРІННІ
16 ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕСТУ CAMBRIDGE ICFE ПРИ СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ
17 ГІПЕРТЕКСТ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ ТА ЙОГО ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
18 ДOБІР НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
19 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВМОТИВОВАНОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛО­МОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
20 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
21 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ МОНОЛОГУ-ДОКАЗУ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
22 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НАЦІОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНИХ НОРМ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯПОНСЬКОЮ МОВОЮ
23 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПЕРЕДАЧІ ІМПЛІКАТУР ТЕКСТУ ОРИГІНАЛУ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ З АРКУША З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ
24 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ УСНОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНОЇ ВІДЕОФОНОГРАМИ
25 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ САМО - І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
26 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ САМО - І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
27 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ САМОСТІЙНОГО ОВОЛОДІННЯ ФРАНКОМОВНИМ ДІЛОВИМ ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ МАЙБУТНІМИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯМИ
28 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
29 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ЧИТАЦЬКОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ
30 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
31 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦКУРСУ “НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОВОРІННЯ”
32 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЙ НА ХУДОЖНІ ТВОРИ
33 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИПРОБУВАННЯ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ У ГОВОРІННІ
34 ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛОМОВНОЇ ДИСКУСІЇ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
35 ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВНОГО ПОРТФЕЛЯ
36 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1887-1890 РОКІВ
37 ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
38 ЗМІСТ І СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
39 ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СКЛАДНИКА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
40 ЗМІСТ І ЦІЛІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
41 ЗМІСТ КОМПЕТЕНЦІЇ В ТЕХНІЦІ ЧИТАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ (ШКОЛА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
42 ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ОВОЛОДІННІ МАЙБУТНІМИ ФІЛОЛОГАМИ ІНШОМОВНИМ АУДІЮВАННЯМ
43 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
44 КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЕМНОМУ ПЕРЕКЛАДІ Т. П. Василенко
45 КОМПЛЕКС ГРАМАТИЧНО СПРЯМОВАНИХ ВПРАВ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
46 КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
47 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОВОЛОДІННЯ ФРАНКОМОВНИМ ДІЛОВИМ ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ МАЙБУТНІМИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯМИ
48 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ
49 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕД, ПІСЛЯ І ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ВСТУПНОГО КОРЕКТИВНОГО КУРСУ (ВКК)
50 ЛІНГВІСТИЧНІ І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНОТАЦІЙНОГО ТА РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
51 ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ СУБСТАНТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
52 ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ВЖИВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ГОВОРІННІ
53 ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРВ’Ю
54 ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ДИСКУСІЇ НА ОСНОВІ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ
55 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ БРИТАНСЬКИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
56 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАУКОВОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
57 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ ПИСЬМА НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ЯК ДРУГОЮ ІНОЗЕМНОЮ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
58 МЕТА ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
59 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
60 МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
61 МЕТОДИЧНА ТИПОЛОГІЯ ІСПАНОМОВНИХ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
62 ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ГРАМАТИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ
63 ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З НОВИМ АНГЛОМОВНИМ ГРАМАТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ
64 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
65 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
66 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЯМОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ І В РОСІЇ (1890-1918 р. р.)
67 ПОМИЛКИ У ТВОРЧОМУ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ
68 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНОЛОГУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
69 ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ
70 ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ДРАМАТИЗАЦІЇ
71 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЬМОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ
72 ПРОБЛЕМА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ УСНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
73 ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПЕРША ПОЛОВИНА XX ст.)
74 ПРОБЛЕМНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
75 ПРОФЕСІЙНА ФОНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ЙОГО ІНШОМОВНОЇ ВИМОВНОЇ КУЛЬТУРИ
76 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ
77 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
78 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
79 ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ
80 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
81 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
82 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
83 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМО - І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В АУДІЮВАННІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
84 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
85 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДРАМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
86 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
87 РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ОСВІТНЬОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ОВОЛОДІННІ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
88 РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ БАГАТОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
89 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ
90 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ІНТЕРАКТИВНОЮ МЕТОДИКОЮ
91 РОЛЬ І МІСЦЕ АВТЕНТИЧНИХ АУДІОМАТЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ УСНОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
92 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 1867-1890 РОКІВ
93 СТРУКТУРА І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА
94 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЕМНОМУ ДВОСТОРОННЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР
95 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
96 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
97 ТЕКСТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ СИНХРОННОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
98 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ САМОСТІЙНОГО ОВОЛОДІННЯ ФРАНКОМОВНИМ ДІЛОВИМ ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ МАЙБУТНІМИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
99 ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦКУРСУ “НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОВОРІННЯ”
100 УДОСКОНАЛЕННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КУРСУ “SOUND ENGLISH”
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2