Головна Психологія Вісник Київського національного лінгвістичного університету ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНОЛОГУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
joomla
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНОЛОГУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Психологія - Вісник Київського національного лінгвістичного університету

Н. В. Яковенко Київський національний лінгвістичний університет

У статті розглядається порівняльна характеристика лексико-граматичних особливостей монологу в англійській та німецькій мовах. Проаналізовані різні підходи до визначення лінгвістичної природи монологу. З’ясовані характерні особливості монологу-міркування. Досліджено мовні засоби, характерні для монологу-міркування в англійській та німецькій мовах, для реалізації зв’язності, логіко-структурної організованості, інтенціональності, ситуативності, модальності, тематичності та інформативності.

Ключові слова: монологічне мовлення, монолог-міркування, друга іноземна мова, лексико-граматичні особливості монологу.

Н. В. Яковенко. Сравнительная характеристика лексико-грамматических особенностей монолога в немецком и английском языках. В статье рассматривается сравнительная характеристика лексико-грамматических особенностей монолога в английском и немецком языках. Проанализированы разные подходы к рассмотрению лингвистической природы монолога. Выяснены характерные особенности монолога рассуждающего типа. Исследованы языковые средства, характерные для монолога рассуждающего типа в английском и немецком языках, для реализации связности, логико-структурного оформления, интенциональности, ситуативности, модальности, тематичности и информативности.

Ключеві слова: монологическая речь, монолог рассуждающего типа, второй иностранный язык, лексико­грамматические особенности монолога.

N. Yakovenko. Comparison characteristic of lexico-grammatical peculiarities of the monologue in English and German. Comparison characteristic of lexico-grammatical peculiarities of the monologue in English and German is examined in the article. Different approaches to a problem of linguistic nature of the monologue are analysed. Characteristic peculiarities of the monologue-reflection are ascertained. Linguistic means, characteristic of the monologue-reflection in English and German are analysed, which are used for realisation of connectivity, logical structuring, intention, situational correspondence, modality, topical correspondence and informativity.

Key words: monological speech, monologue-reflection, the second foreign language, lexico-grammatical peculiarities of the monologue.

Проблемі багатомовності приділяється на сьогоднішній день дедалі більше уваги. Це спричинено інтеграцією України до міжнародного економічного простору, соціальними умовами глобалізації та розбудовою Європейського Союзу з його багатомовністю та розмаїттям культур.

Нові політичні і соціально-економічні умови зробили володіння іноземними мовами (ІМ) не тільки престижним, але й життєво необхідним. Метою навчання ІМ, зокрема в мовних вищих навчальних закладах (ВНЗ) є формування мультилінгва, тобто людини, яка володіє кількома мовами.

Проблема навчання монологічного мовлення (ММ) німецької мови після англійської на початковому ступені навчання у ВНЗ є однією з найактуальніших проблем у методиці навчання ІМ. Вона є складною та багатоаспектною. Це пояснюється передусім лінгвістичними особливостями німецької як другої іноземної (ІМ2), а також психологічною і психолінгвістичною специфікою ММ. Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями студенти мають оволодіти ІМ2 такою мірою, щоб вільно користуватися нею в різних загальнокультурних, академічних, публічних і професійних ситуаціях [5]. Очевидним є той факт, що за умови вивчення німецької мови (НМ) на базі англійської мови (АМ) при формуванні німецькомовної компетенції у ММ необхідно спиратися на вже сформовану компетенцію говоріння в АМ.

Метою цієї статті є розгляд та порівняльна характеристика лексико-граматичних особливостей ММ в німецькій та англійській мовах.

Існує низка робіт, присвячених окремим питанням методики навчання другої іноземної мови, зокрема граматики (Бородицька М. Я., Нікітенко З. Н., Хуфайзен Б. (НиГеІБеп В.), Нойнер Г. (№ипег

0. ), фонетики (Кернер А. А., Чічеріна Н. М., Хуфайзен Б. (НиГеІБеп В.), Нойнер Г. (Ыеипег О.), лексики (Кисельова Н. І., Реутов М. І., Хуфайзен Б. (НиГеІБеп В.), Нойнер Г. (Ыеипег О.), орфографії (Хуфайзен Б. (НиГеІБеп В.), Нойнер Г. (№ипег О.), читання та інших видів комунікативної діяльності (Баришніков М. В.), з’ясування психолінгвістичних закономірностей навчання ІМ2 (Бім

1. Л., Лапідус Б. А.), міжмовної інтерференції (Верещагін Є. М., Лушин П. В.) та ін.

Запропоновані підходи і методики дають змогу якісно покращити формування окремих

компетенцій в ІМ2. Однак найменш розробленими є питання, присвячені навчанню усного мовлення взагалі та ММ зокрема. Тому пошук ефективних шляхів навчання ММ в процесі вивчення ІМ2 є однією з актуальних сфер методичних досліджень. У вивченні ІМ2 не можна залишати поза увагою проблеми трансферу (переносу) та інтерференції. Обидва процеси потребують подальших досліджень. Причому йдеться не тільки про трансфер лексико - граматичних і фонетичних знань та навичок, але й окремих компонентів сформованої під час вивчення ІМ1 навчально-стратегічної компетенції. Тобто при засвоєнні ІМ2 необхідно вчити студентів використовувати відповідні знання, вміння та навички, набуті ними на заняттях з ІМ1 і застосовувати їх при опануванні ІМ2. Не треба забувати і про інший вид переносу, а саме так званий негативний перенос, або інтерференцію, якої треба запобігати, адже наслідками інтерференції є численні помилки на різних рівнях мови: лексичному, граматичному, фонетичному.

Хоча навчанню ММ присвячена низка праць вітчизняних та зарубіжних авторів, спостереження за навчальним процесом та аналіз іншомовних монологічних висловлювань студентів першого і навіть другого року навчання НМ як ІМ2 свідчать про недостатній рівень сформованості цих умінь. Монологічні висловлювання студентів характеризуються, зокрема, неадекватністю мовленнєвому завданню, недостатньою повнотою, зв’язністю та стилістичною нейтральністю. На думку науковців (Ніколаєва С. Ю., Скалкін В. Л., Самойлюкевич І. В. та ін.), більшість студентів, володіючи граматичними навичками й значним словниковим запасом, відчувають труднощі в продукуванні ММ, внаслідок чого допускають суттєві помилки, які суперечать нормам виучуваної мови, спостерігається порушення логіко-композиційної структури висловлювання.

Основна проблема у навчанні іншомовного ММ полягає у складності змоделювати на практичних заняттях ситуації спілкування, близькі до реальних, викликати мотивацію у студентів до говоріння та зацікавити їх змістом спілкування. Говоріння на практичному занятті з ІМ, особливо ММ, дуже штучне, це, як правило, завчені «розмовні теми», які готуються для модульних контрольних робіт і іспитів.

Іншомовне ММ досліджується в роботах багатьох методистів (Бориско Н. Ф., Бухбіндер В. А., Запорожченко А. П., Пассова Ю. І., Пащук В. С., Скалкіна В. Л., Littlewood W., Steeven A. та ін.). Аналіз наукових джерел показав, що існують різні підходи до визначення лінгвістичної природи монологу, насамперед до вирішення питання класифікації продуктів ММ - монологів. Існують класифікації з позицій комунікативно-функціонального та змістовно-функціонального підходу, за домінуючою композиційно-мовленнєвою формою, а також на основі ознак внутрішньої вмотивованості висловлювання. На жаль, більшість авторів орієнтуються на різні критерії класифікації монологічних висловлювань. Так, наприклад, М. С. Балабайко виділяє відповідно до комунікативно-функціонального підходу такі типи монологічних висловлювань, як опис ситуацій, повідомлення про події, переконання, спонукання до дії, емоційні та модальні висловлювання, висловлювання з метою запобігання дії [2]. Х. Хельміхь (H. Hellmich) та В. Л. Скалкін дотримуються змістовно-функціонального підходу і виділяють такі типи монологічних висловлювань: розповідь, переказ, повідомлення, опис, зображення, характеристика, обговорення

[12] , [10]. За способом викладу змісту К. І. Мотіна розрізняє розповідь, оцінку, розміркування, доказ, узагальнення-формулювання, визначення поняття про об’єкт повідомлення [В]. В. В. Виноградов визначає на основі ознак внутрішньої вмотивованості та мети висловлювання такі типи монологічних висловлювань: монологи переконуючого, ліричного, драматичного та повідомляючого типів [4]. А. П. Запорожченко, представляючи інтенційний підхід, виділяє розповідь, опис, міркування, переконання [б].

В нашій статті ми зупинимось на порівняльній характеристиці лінгвістичних та граматичних особливостей монологу-міркування. Вибір саме цього типу монологічного висловлювання зумовлений потребами реальної комунікації в сучасному світі, його значенням і великою роллю в студентському і майбутньому професійному житті, а також віковими особливостями студентів, спроможністю самостійно будувати досить складні висловлювання, їхніми інтересами, прагненням до самовираження, обстоювання своїх поглядів та переконань.

Слідом за Н. Ф. Бориско ми відмічаємо, що монолог-міркування відрізняється від інших форм ММ тим, що для нього є характерною проблема або проблемне питання [3]. Метою монологу- міркування є вміння співрозмовника не лише передавати отриману інформацію, а й систематизувати отримані знання, приймати рішення щодо розв’язання проблеми, обмірковуючи всі можливі наслідки, обґрунтовуючи свій вибір або дії, логічно і зв'язно пояснювати хід свого мислення, охарактеризувати проблему, предмет, явище, зупинившись на його слабких або сильних сторонах, аргументувати свою думку, переконуючи співрозмовника чи аудиторію в правильності своїх висновків [9].

Як і будь-якому виду ММ як в англійській так і в німецькій мові, монологу-міркуванню властиві зв’язність та логіко-структурна організованість, інтенціональність, ситуативність, модальність, тематичність та інформативність [3, с. 26]. Розглянемо, за допомогою яких мовних засобів реалізуються у спілкуванні зазначені характеристики монологів визначеного типу в обох мовах.

1. Зв’язність є характерною ознакою ММ і відрізняє його від випадкового набору речень.

І. М. Андреасян визначає, що зв’язність може розглядатися у двох аспектах - психологічному та лінгвістичному (мовному). У першому випадку це зв’язність думки, яка виявляється у композиційно-змістовій єдності повідомлення як продукту говоріння, у другому - зв’ язність мовлення, що передбачає володіння мовними засобами міжфразового зв’язку. Такими засобами є лексичні та займенникові повтори, сполучники, сполучникові прислівники, сполучення іменника з прикметником у ролі обставини місця та часу, артиклі, усномовленнєві формули.

Зв’язність реалізується завдяки таким умінням, як:

- Організація композиційно-змістової структури повідомлення; розкриття змістових компонентів (теми, провідної ідеї, основної думки);

- Адекватного співвідношення змістових компонентів із структурними (вступ, теза або антитеза, аргументація, переконання, висновок);

- Висловлювання адекватними мовними засобами змістові відносини між одиницями різних рівнів (змістовими частинами та реченням), які складають повідомлення [1, с. 70-71]. Неправильне використання або відсутність мовних засобів зв'язку між фразами призводить до змістових проблем, а іноді до розриву висловлювання, втрати його інформативного потенціалу. У монолозі - міркуванні переважають синтаксично повні речення, які пов'язані між собою у логічній послідовності. Для монологу-міркування характерним є причинний тип зв’язку речень.

У табл. 1 наведена порівняльна характеристика засобів міжфразового зв’язку, характерних для монологу-міркування в англійській та німецькій мовах для реалізації зв’язності.

Таблиця 1

Подпись:Подпись:Подпись:Подпись: англійською мовоюЗасоби міжфразового зв’язку для реалізації зв’язності

Слова/

What is more;

Obendrein;

словосполучення/

Furthermore;

Uberdies;

фрази, що додають

Apart from this/that;

AuBerdem;

інформацію

In addition (to this);

Zu alledem;

Moreover;

Obendrein;

Besides (this);

Noch mehr;

Not only..but;

Nicht nur, sondern auch;

In other words;

Anders gesagt; Mit anderen Worten;

On the other hand;

Andererseits;

Because of;

Weil; Da;

Owing to the fact that;

Infolge der Tatsache;

For this reason;

Deshalb / deswegen / darum;

Then comes;

Dann;

The problem of.;

Das Problem besteht darin, dass.;

Фрази, які передають

People often claim that;

Man sagt oft, dass.;

точки

Some people argue that;

Man debattiert, dass.;

зору інших людей

Most people feel that;

Man fuhlt, dass.;

Some people point out that;

Man weist darauf hin, dass.;

Contrary to popular belief;

Gegensatzlich behandelnd;

Many people are in favour of / against;

Viele Leute sind Pro / Contra;

Слова /

However;

Doch, aber;

словосполучення/

Nevertheless;

Immerhin, dennoch;

фрази, які

But;

Aber;

допомагають

Even so;

Sogar;

порівнювати або

Still;

Bis jetzt;

протиставляти факти

Nonetheless;

Abgesehen davon, dass.;

While;

Wahrend;

Even if;

Sogar wenn;

Although;

Obwohl / obgleich;

Even though;

Wenn auch;

Despite; In spite of the fact that; Despite the fact that;

entgegen (D) ; zuwider (D) ; trotz (D, G);

The fact that.;

Die Tatsache, dass.;

indeed;

In der Tat;

At the same time;

Gleichzeitig;

2. Подпись: Засоби міжфразового зв’язку для реалізації логіко-структурної організованостіЛогіко-структурна організованість передбачає наявність трьох частин висловлювання:

1) початок висловлювання, 2) основна частина, 3) заключна частина та висновки. Для реалізації логіко-структурної організованості характерні засоби міжфразового зв’язку, наведені у Таблиці 2.

Функції

Засоби міжфразового зв’язку англійською мовою

Засоби міжфразового зв’язку німецькою мовою

Слова /

(beginning):

(Anfang):

словосполучення/

First;

Zuerst;

фрази, що

To start / begin with;

Ich beginne mit...

починають,

First of all;

Zu allererst;

продовжують або

We may begin by.;

Zunachst spreche ich uber;

закінчують розповідь

It’s natural to begin with;

Zuerst spreche ich uber;

Let us begin by looking at;

Wollen wir damit beginnen, dass wir unser Augenmerk auf_richten;

The first point is;

Der erste Punkt ist ;

From the very start;

Als erstes spreche ich uber_;

Таблиця 2(continuing):

(Fortsetzung):

Secondly;

Zweitens;

To continue;

Ferner ist zu erwahnen;

As I have said;

Wie ich schon gesagt habe...;

After this/that;

Dann;

Afterwards;

Spater;

Then;

Danach;

Next;

Als nachstes;

Well;

Also;

(concluding):

(Zusammenfassung):

Finally;

Zuletzt;

Lastly;

AbschlieBend;

In short;

Kurz und bundig;

Briefly;

In knappen Worten;

To put it brief;

Kurz;

On the whole;

Im ganzen;

All things considered;

Im groBen und ganzen;

In conclusion;

AbschlieBend / Zuletzt;

To sum up;

Zusammenfassend mochte ich sagen.;

AbschlieBend mochte ich noch einmal oben genannte

For the above mentioned reasons;

Grunde erwahnen, ...

Слова /

Generally;

Im ganzen;

словосполучення/

In general;

Im groBen und ganzen;

фрази, що

On the whole;

Im allgemeinen;

допомагають

By and large;

Im gesamten;

узагальнювати

As a (general) rule;

In der Regel;

інформацію

Actually;

Tatsachlich;

In practice;

Praktisch;

It is a fact that;

Das ist die Tatsache, dass.;

In fact;

In der Tat;

So;

So, auf diese Weise;

Consequently;

Also, folglich;

As a result;

Im Ergebnis, als Ergebnis;

As a consequence.;

In der Folge;

In particular;

Im besonderen;

Clearly;

Klar;

Obviously;

Offenbar;

Слова /

Therefore;

Aus diesem Grunde;

словосполучення/

That’s why;

Deshalb;

фрази, що

Because of that;

Deswegen;

допомагають

In short;

Kurt und bundig;

систематизувати

Why;

Warum;

роздуми

So;

So;

Подпись:Подпись:Подпись: Засоби міжфразового зв’язку англійською мовою

Фрази, що

One disadvantage / advantage of.;

Ein Vorteil / Nachteil;

підкреслюють

Another disadvantage/ advantage of.;

Der andere Vorteil / Nachteil;

недоліки або переваги

The main disadvantage/ advantage of.;

Der Hauptvorteil / Nachteil;

The greatest disadvantage/ advantage of.;

Der groBte Vorteil / Nachteil;

4. Подпись:Ситуативність. Часові та локальні фактори відіграють велику роль у ситуативному оформленні висловлювання. Під час монологу-міркування необхідно звертати своє висловлювання на партнерів по спілкуванню, оскільки виникає необхідність переконати їх у своїй думці. Для цього треба використовувати такі засоби міжфразового зв’язку, які б активували увагу, залучали до спільних роздумів, апелювали до досвіду, знань, бажань співрозмовника. В табл. 4 наведемо приклади таких засобів.

Функції

Засоби міжфразового зв’язку англійською мовою

Засоби міжфразового зв’язку німецькою мовою

Фрази, що активують

It is worth point out that;

Stellen wir nun fest;

увагу, залучають до

Let us think over;

Wir wollen einmal durchdenken;

спільних роздумів,

Let us examine;

Betrachten wir einmal;

апелюють до

Can you imagine;

Stellen Sie sich bitte einmal vor;

співрозмовника

Таблиця 4


5. Подпись: Засоби міжфразового зв’язку для реалізації модальностіМодальність. Існують також певні лексико-граматичні засоби для реалізації модальності, тобто виразу соціально-оціночної та суб’єктивно-оціночної інформації (див. табл. 5).

Функції

Засоби міжфразового зв’язку англійською мовою

Засоби міжфразового зв’язку німецькою мовою

Фрази, що передають

Personally I believe.;

Ich bin der Meinung, dass...;

особисте ставлення до

In my opinion/view.;

Meiner Meinung nach.;

предмета розмови

I think that.;

Ich glaube/ denke.;

It seems to me that.;

Es scheint mir, dass; Ich finde.;

To my way of thinking.;

Ich meine.;

I am convinced that.;

Ich bin uberzeugt, dass.;

To my mind.;

Ich bin der Ansicht, dass.;

It is firm belief that.;

Nach meiner Auffassung.;

I am inclined to believe that.;

Ich bin geneigt zu glauben, dass.;

As far as I am concerned.;

Nach meiner Meinung.;

I am sure;

Ich bin sicher;

Fortunately;

Glucklicherweise;

Strange enough but;

Es scheint mir seltsam, aber;

There is no doubt;

Es gibt keinen Zweifel;

People say;

Man sagt;

Because of that;

Deshalb;

Фрази, що допомагають

Agreeing:

Zustimmung:

передати згоду/незгоду

I agree;

Ich stimme zu;

You’re right;

Sie haben Recht;

Good idea;

Gute Idee;

I know;

Ich weiB;

Absolutely/ Exactly

Ganz / genau

Таблиця 5I suppose so;

Ich vermute;

I guess so

Ich nehme an;

Disagreeing:

Uneinigkeit:

No, it isn’t;

Nein, das ist nicht so;

That’s not right;

Das ist nicht richtig;

That’s not true;

Das ist nicht wahr;

I really don’t/can’t accept that;

Das kann ich nicht akzeptieren

I’m not so sure;

Ich bin nicht sicher;

Are you quite sure?

Sind Sie sicher?

I take/see your point, but.

Ich verstehe Ihre Meinung, aber.

Nonsense!

Nonsens!

No way!

Vergeblich!

Для вираження оцінки та ставлення до предмета розмови використовуються також модальні слова. Наприклад, при високій упевненості мовця в достовірності інформації, яка повідомляється: must - mussen, can - konnen, при невисокій упевненості мовця у достовірності інформації, що повідомляється: can - konnen, при середній впевненості мовця в інформації, що повідомляється, використовуються такі модальні слова, як: maybe - vielleicht; при сумніві в інформації, що повідомляється: hardly - kaum. При негативному ставленні мовця до ситуації: to have to do something - gezwungen sein. Також використовуються такі прислівники: undoubtedly - sicherlich, probably - wahrscheinlich, admittedly - vermutlich, unfortunately - bedauerlicherweise, leider, hopefully

- hoffentlich, it stands to reason, it goes without saying - selbstverstandlich, obvious - offenbar, definitely - bestimmt, obligatory - unbedingt; оціночна лексика: good - gut, harmful - bose, bad - schlecht, useful - nutzlich, unhealthy - schadlich, progressive - progressiv, fine - schon; словосполучення тощо.

6. Тематичність та інформативність. Будь-яке монологічне висловлювання об’єднується загальною темою та / або концепцією, які визначаються колом тем, підтем і проблем, зафіксованих в Типовій програмі. З тематичністю тісно пов’язана ознака інформативності, що інтерпретується як кількість та впорядкованість існуючих у монолозі логічно пов’язаних суджень, що безпосередньо адресовані свідомості слухачів, впливають на їхній розум і почуття, збагачують слухачів новими знаннями. Для реалізації тематичності та інформативності використовується абстрактна лексика (наприклад, problem - Problem, opinion - Meinung, proof - Beweis, solution - Losung), терміни, реалії, лексика, яка виражає залежність однієї думки від іншої (наприклад, refer

- sich beziehen auf, it results from - sich ergeben aus, in connection with - in Verbindung zu, concerning

- in Bezug auf, therefore - folglich, that’s why - aus diesem Grunde, for example - beispielsweise, тощо. В табл. 6 наведемо приклади засобів міжфразового зв’язку для реалізації тематичності та інформативності.

Таблиця 6

Засоби міжфразового зв’язку для реалізації тематичності та інформативності

Функції

Засоби міжфразового зв’язку англійською

Засоби міжфразового зв’язку німецькою

мовою

мовою

Фрази, що передають

You should/ you shouldn’t...; If I were you

Sie sollen / Sie sollen nicht;

аргументи, докази,

I’d.;

W enn ich du ware,...;

переконання, виражають залежність однієї

Take my advice.;

Ich rate Ihnen.;

думки від іншої

Though.;

Obwohl / obgleich.;

Because of.;

Weil.

That is why;

Aus diesem Grund;

For example;

Zum Beispiel;

Ми проаналізували засоби міжфразового зв’язку англійською мовою (linking words and phrases), які були складені Л. Д. Сліпченко, М. І. Соловйом, Г. С. Лізюк (The New English Course)

[13] , А. П. Мін’яр-Белоручевою [7], Dictionary of Contemporary English [11], та провели паралелі із засобами міжфразового зв’язку в німецькій мові, проаналізувавши праці Н. Ф. Бориско, І. А. Федорової, Н. Л. Драб.

Отже, ММ німецької та англійської мови характеризується тенденцією до вжитку таких мовних засобів, як комунікативні одиниці, кліше, більшість з яких не є ідіоматичними, які використовуються для реалізації:

• зв’язності,

• логіко-структурної організованості,

• інтенціональності,

• ситуативності,

• модальності,

• тематичності та інформативності монологу-міркування.

Як видно з таблиць, існують засоби міжфразового зв’язку, які мають паралелі в обох мовах, тобто підлягають переносу, засоби, які можуть бути частково перенесені та ті, які ще треба сформувати у студентів. Ці мовні засоби можна умовно поділити на три групи:

1) Засоби, які збігаються повністю, тобто за формою та змістом, наприклад: not only, but - nicht nur, sondern auch, but - aber, first - zuerst, the first point - der erste Punkt, secondly - zweitens, as I have said - wie ich schon gesagt habe, in fact - in der Tat, so - so, consequently - folglich, clearly - klar, obviously - offenbar, I think - ich glaube, I am convinced that - ich bin uberzeugt, dass, I am inclined to believe that - ich bin geneigt zu glauben, dass, I am sure - ich bin sicher, let us begin by looking at - wollen wir damit beginnen, dass wir unser Augenmerk auf... richten, good idea - gute Idee, I know - ich weifi, that’s not right - das ist nicht richtig, that’s not true - das ist nicht wahr, тощо;

2) Засоби, які частково збігаються (за формою або за змістом), наприклад: people often claim that - man sagt oft, dass, some people argue that - man debattiert, dass, many people are in favour of / against of - viele Leute sind Pro / Contra, even so - sogar, to begin with Ich beginne mit, next - als ndchstes, in practice - praktisch, as a result - als Ergebnis, тощо;

3) Засоби, які не збігаються, що призводить до інтерференції у мовленні, наприклад: what is more / moreover - obendrein (замість відповідного засобу міжфразового зв’язку в німецькій мові

студенти можуть помилково використовувати дослівний переклад англійського відповідника: *was ist mehr*[11]). In other words - mit anderen Worten, briefly - in knappen Worten (в англійській мові слово “word” має одну форму множини “words”, тоді як для німецького слова “das Wort” існують дві форми множини: “Worte” та “Worter”. Переносячи знання з англійської мови в німецьку, студенти можуть припуститися помилки, вживаючи неправильну форму множини, отже, треба звертати увагу студентів на відмінність вживання цих двох форм). Well - also, also - auch: як ми бачимо з цього прикладу, англійське слово also (також) у написанні повністю збігається з німецьким словом also (отже). Студенти, використовуючи знання англійської мови, можуть замість німецького auch вживати інтерферуюче слово also. Наступний засіб, що допомагає передати згоду: you are right - Sie haben Recht є також інтерферуючим засобом, оскільки у двох мовах використовуються, по-перше, різні допоміжні дієслова (в англійській мові бути, в німецькій мати), по-друге, в англійській слово right є прикметником, в німецькій мові слово Recht - це іменник. Студенти, під впливом англійської мови, можуть помилково передавати згоду таким чином: *Sie sindRecht, Sie sind richtig або Sie haben richtig*[12] тощо.

У мовному плані зусилля викладача і студентів повинні бути спрямовані на порівняльну характеристику зазначених вище лексико-граматичних особливостей ММ в німецькій та англійській мовах, на стимулювання трансферу та запобігання інтерференції. Також уваги заслуговує порівняльна характеристика фонетичних особливостей ММ німецької та англійської мов, дослідження якої ми розглядаємо як одну із цілей нашої подальшої роботи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреасян И. М. Методика обучения связной речи в VIII классе школы с преподаванием ряда предметов на английском языке: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Андреасян Инна Михайловна. - Минск, 1979. - 194 с.

2. Балабайко М. С. Обучение структуре монологического высказывания на 1 курсе языкового факультета / на материале английского языка /: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Балабайко Михаил Сергеевич. - Воронеж, 1973. - 20 с.

3. Бориско Н. Ф. Обучение устной монологической речи с использованием видеофонограммы в интенсивном курсе на начальном этапе языкового вуза: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. - К., 1987. - 226 с.

4. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / Виноградов Виктор Владимирович. - М.: Изд. академии наук СССР, 1963. - 255 с.

5. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор С. Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с.

6. Запорожченко А. П. Обучение устной подготовленной монологической речи на первом курсе факультета английского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Запорожченко А. П. - К., 1971. - 212 с.

7. Миньяр-Белоручева А. П. Англо-русские обороты научной речи / Миньяр-Белоручева Алла Петровна. - М.: ООО "Издательский дом "Проспект-АП", 2004. - 112 с.

8. Мотина Е. И. Язык и специальность: лингво-методические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов / Мотина Екатерина Ивановна. - М.: Русский язык 1988. - 176 с.

9. Петранговська Н. Р. Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологу-міркуванню на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів / Петранговська Наталія Романівна // Вісник Житомирського державного університету. - 2005. - С. 185-187.

10. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию (на материале английского языка) / Скалкин Владимир Львович. - К.: Рад. школа, 1983. - 118 с.

11. Dictionary of contemporary English. II. Summers, Della. PE 2003 - P. 971-986.

12. Hellmich H. Das monologische Sprechen und seine Entwicklung im Fremdsprachenunterricht // Deutsch als Fremdsprache. - Berlin, 1973. №1. - S. 21 - 29.

13. The New English Course. (Part 1): посібник з практики усного та писемного мовлення (англ. мовою) / К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. - 329 с.


Похожие статьи