Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування)
joomla
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування)
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

В.О. Дрюков

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту України

Анотація. В.О. Дрюков. Організація та напрями педагогічного супроводу підготовки збірних команд України до Ігор ХХІХ Олімпіади в Пекіні (на матеріалі фехтування) // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – № 14. – С. 31-37. Мета: Удосконалення системи педагогічного супроводу підготовки спортсменів-олімпійців в чотирирічних олімпійських циклах. Методи Дослідження: Теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічні, медико-біологічні, психологічні, біохімічні та методи математичної статистики. Результати: У цій роботі наведено результати дослідження, яке було спрямоване на вдосконалення організації педагогічного супроводу підготовки спортсменів у збірних командах України. Показано, що педагогічний супровід підготовки збірних команд країни стає найважливішим елементом структури підготовки кваліфікованих спортсменів. Висновки: Подальше вдосконалення і підвищення ефективності роботи щодо педагогічного супроводу підготовки збірних команд України сприятиме успішному виступу українських спортсменів на Іграх ХХХ Олімпіади 2012 р. в Лондоні. Ключові Слова: Ігри Олімпіади, педагогічний супровід, спортсмени, фехтування.


Постановка Проблеми. Аналіз Останніх Досліджень І Публікацій

На сучасному етапі розвитку олімпійського спорту, як показав аналіз науково-методичної літератури та досвід організації тренувального процесу підготовки спортсменів високого рівня до Олімпійських ігор, питання педагогічного супроводу підготовки збірних команд України розроблене недостатньо. Украй потрібно розробити та науково обґрунтувати систему педагогічного супроводу підготовки спортсменів високого рівня до Олімпійських ігор [1-10].

Практичний метод реалізації педагогічного
супроводу підготовки спортсменів-олімпійців у
чотирирічному олімпійському циклі

Продемонстрований на матеріалі фехтування.

Зв'Язок З Науковими Планами. Дослідження виконане в рамках госпрозрахункової науково-дослідної роботи за темою «Система підготовки спортсменів України до Ігор ХХІХ Олімпіади», яка затверджена рішенням Виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України від 13 березня 2008 р. за № 50.

Мета Роботи Удосконалення системи
педагогічного супроводу підготовки

Спортсменів-олімпійців в чотирирічних

Олімпійських циклах.

Методи Дослідження

Теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічні, медико-біологічні, психологічні, біохімічні та методи математичної статистики.

Результати Досліджень Та Їх Обговорення

У цій роботі наведено результати дослідження, яке було спрямоване на

Вдосконалення організаційно-управлінських
аспектів олімпійської підготовки спортсменів
у чотирирічному циклі, а також низку
практичних рекомендацій щодо організації
педагогічного супроводу підготовки

Спортсменів у збірній команді.

Педагогічний супровід підготовки

Спортсменів у збірній команді – один з основних компонентів у системі НМ та МЗ підготовки спортсменів, який передбачає:

– розроблення Цільової комплексної програми (ЦКП) підготовки збірної команди країни за видами спорту;

– розроблення програм і планів підготовки збірної команди й окремих спортсменів на весь олімпійський цикл і щороку окремо;

– прогнозування результатів виступів окремих спортсменів і команд у головних змаганнях;

– розроблення системи комплексного контролю як апарату керування тренувальною та змагальною діяльністю спортсменів;

– розроблення модельних характеристик змагальної діяльності й підготовки спортсменів;

– впровадження й реалізацію передових технологій системи підготовки й методичних новинок у тренувальний процес;

– відбір спортсменів у збірні команди країни;

– розроблення структури заключного етапу безпосередньої підготовки до Олімпійських ігор з урахуванням кліматично-географічних і погодних умов майбутніх змагань;

– контроль виконання завдань, певних (окремих) ЦКП підготовки збірної команди країни;

– підвищення кваліфікації тренерів та інше.

Однією з найважливіших функцій у
педагогічному супроводі підготовки


31


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – № 14.


Спортсменів у збірній команді є планування й керування процесом спортивної підготовки в чотирирічному олімпійському циклі на базі ЦКП

Підготовки збірної команди країни за видами спорту до Ігор Олімпіади (рис. 1).


СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОЇ

КВАЛІФІКАЦІЇ


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування)Підсумки підготовки і

Виступу збірної

Команди України на

Минулих Іграх

Олімпіади

Продемонстровані результати

Втрачені можливості

Допущені помилки

Співвідношення сил

Українських спортсменів та їх головних конкурентівОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування)Характерні світові тенденції розвитку виду спорту

Прогноз конкурентоспро­можності виду спорту на головних змаганнях наступного олімпійського циклу


Формулювання мети підготовки збірної команди України до головних змагань чотириріччя

.

Оптимізація структури і змісту олімпійського

Циклу підготовки. Реалізація передових технологій підготовки

Чотирирічний та річний

Цикли підготовки.

Технологічна схема

Керування підготовкою

Спортсменів.

Комплексний контроль

Підготовки

Система забезпечення підготовки спортсменів:

- організаційно-упр
забезпечення;

- фінансове забезпе

- педагогічне забезп

- медико-біологічне

- психологічне забе.

- матеріально-техні

- інформаційне заб«

Авлінськ

Чення пі ечення забезпе

ЗпеченнІ

Чне забе езпечен

Е та кадрове

Дготовки; підготовки; чення підготовки; я підготовки; зпечення підготовки; ня підготовки.

Рис. 1. Структура і зміст цільової комплексної програми підготовки спортсменів високої кваліфікації.


Аналіз науково-методичної літератури, накопичений експериментальний матеріал, узагальнення досвіду передової спортивної практики дали змогу доповнити та обґрунтувати низку методичних підходів, що мають важливе значення для правильного орієнтування діяльності тренера і спортсмена в чотирирічному олімпійському циклі [9].

Модель чотирирічного олімпійського циклу підготовки спортсменів високої кваліфікації має базуватися на таких найважливіших методичних підходах:

• завчасне визначення основних

Кандидатур, які будуть залучені до напруженої підготовки до майбутніх Олімпійських ігор. У

Визначенні ймовірних претендентів на успішний виступ на Олімпійських іграх треба орієнтуватися не на поточний рівень їх спортивних результатів, а на передбачувані потенційні можливості, що визначають успіх спортсменів-олімпійців у конкретному виді програми;

• концентрація фінансових,

Організаційно-управлінських, матеріально-

Технічних, науково-методичних, медичних ресурсів щодо підготовки спортсменів, здатних реально претендувати на завоювання олімпійських нагород;


32


Актуальні проблеми фізичн

• цільовий підхід, відповідно до якого прогнозований кінцевий результат у вибраній спортивній дисципліні на Олімпійських іграх визначає характер і зміст підготовки спортсменів;

• індивідуалізація процесу підготовки з урахуванням генетичної природи фізичних якостей і властивостей особистості спортсмена;

• динамічність системи підготовки, що визначає гнучке планування, оперативну корекцію програми на підставі постійного вивчення й урахування тенденцій розвитку у світовому спорті, змін правил, міжнародного календаря змагань, модернізації інвентарю, спорядження і т. д.

Отже, на підставі викладених вище методичних підходів була запропонована модель чотирирічного олімпійського циклу підготовки спортсменів, де структура річного циклу передбачає багатоциклове планування з досягненням піку спортивної майстерності до 2-3 головних стартів сезону.

Слід відразу уточнити, що запропонована форма чотирирічного олімпійського циклу 2005-2008 рр., що передбачає трициклове планування річних циклів — не догма. Вона ґрунтується на спортивному календарі міжнародної федерації фехтування й адаптована до специфіки фехтування. Можливі й інші варіанти. Наприклад, планування може бути двоциклове, п’ятициклове або навіть семициклове. Головне, щоб макроцикл, який виділили, завершувався основним змаганням для певного періоду підготовки.

Протягом чотирирічного циклу підготовки рекомендувалося проводити в кожному річному циклі дво - й триетапні обстеження. А також поточний та оперативний контроль у процесі підготовки спортсменів, що має індивідуальний характер і вирішує низку практичних питань, які дають змогу підвищити ефективність тренувального процесу.

Крім цих трьох видів контролю обов'язковим було поглиблене медичне обстеження два рази на рік.

Переважна спрямованість й основні параметри підготовки спортсменів у 2005-2008 рр. наведені в табл. 1.

Заключний етап чотирирічного

Олімпійського циклу (період від головних змагань 2007 р. до Ігор ХХІХ Олімпіади) передбачав подальшу реалізацію ЦКП з урахуванням виявлених недоліків минулого сезону.

Чемпіонат світу, що передував

Завершальному року підготовки до Ігор ХХІХ Олімпіади, відбувався з 28 вересня по 7 жовтня 2007 р. Далі був перехідний період (8 жовтня – 11 листопада 2007 р.), після якого почався 10-місячний цикл підготовки до Ігор ХХІХ Олімпіади.

У структурі циклу були три відносно самостійні макроцикли:

Культури і спорту. – 2008. – № 14.

I макроцикл - 12 листопада 2007 р. – 6 квітня
2008 р. (147 днів);

II макроцикл - 7 квітня - 15 червня 2008 р. (70 днів);

III макроцикл - 16 червня – 17 серпня 2008 р. (63 дні).

Важлива особливість заключного року
підготовки до Олімпійських ігор порівняно з
попередніми роками – це сувора
спрямованість усієї системи підготовки
протягом наступних місяців на планомірне
формування всіх компонентів спортивної
майстерності задля досягнення найвищих
спортивних результатів на Олімпійських іграх.
Цьому завданню підпорядкована система
періодизації підготовки протягом року,
співвідношення роботи різної спрямованості,
динаміка тренувальних і змагальних
навантажень, система змагань,

Позатренувальних і позазмагальних чинників.

Принциповим моментом четвертого заключного року підготовки є остаточний відбір учасників Олімпійських ігор.

Основою моделі є трициклова система побудови річної підготовки.

Заплановані в річному циклі три
макроцикли істотно відрізняються за
тривалістю і змістом. Перший макроцикл має в
основному базовий характер. У другому
макроциклі тренувальний процес стає більш
специфічним, передбачає спрямовану

Підготовку до виступу у відповідальних змаганнях циклу. У третьому макроциклі, націленому на досягнення найвищих результатів у головних змаганнях року, обсяг специфічних тренувальних і змагальних навантажень сягає максимальних величин.

Важливим фактором, що визначає ефективність річної підготовки, є планомірне підвищення під час переходу від одного макроциклу до іншого частки специфічної роботи в її загальному обсязі.

У структурі кожного макроциклу виділено підготовчий, змагальний і перехідний періоди, які є системою мезоциклів - структурних утворень тренувального процесу, що складаються з 3-8 мікроциклів із загальною тривалістю від 3 до 6-8 тижнів.

Кожний мезоцикл має втягувальні, ударні, підготовчі, змагальні й відновлювальні мікроцикли. Ударні мікроцикли, для яких характерним є особливо велике сумарне навантаження, можуть мати переважно загальнопідготовчу, спеціально - підготовчу (допоміжну, напівспеціальну) і спеціальну спрямованість.

Різні мезоцикли мають як загальну кількість мікроциклів, так і співвідношення мікроциклів різного типу. Співвідношення мікроциклів різного типу дає змогу сформувати цілісну систему річної підготовки, зорієнтовану на планомірне й ефективне формування адаптаційних процесів в організмі.


33


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – № 14. Таблиця 1. Переважна спрямованість й основні параметри підготовки спортсменів в 2005-2008 рр.

ПОКАЗНИКИ РОКИ

Основні завдання і переважна спрямованість підготовки

2005 Р. Суттєве підвищення загального рівня функціональних можливостей організму, всебічний розвиток фізичних, психічних, техніко-тактичних спроможностей, що безпосередньо або побічно впливають на спортивні досягнення

2006 Р. Удосконалення специфічних рухових і психічних якостей спортсменів. Формування індивідуального стилю діяльності

2007 Р. Вдосконалення індивідуального стилю діяльності та вироблення способів ведення боротьби з певними типами суперників

2008 Р. УДосконалення індивідуального стилю діяльності та вироблення способів ведення боротьби з конкретними суперниками

Кількість і терміни макроциклів підготовки

2005-2008 Рр. Передбачалось багатоциклове планування в кожному річному циклі підготовки

Приблизне співвідношення обсягу загальної, допоміжної та спеціальної підготовки

Спеціальна – 85-75%, допоміжна - 10-15%, загальна – 5-10%

Основні параметри тренувальної роботи та змагальної практики:

- кількість змагань (головні,
відбіркові, контрольні, підготовчі)

- кількість днів

- кількість тижнів

- кількість днів відпочинку

- загальний обсяг роботи, год.

- спеціальний обсяг роботи, год.

- кількість днів занять

- кількість тренувальних занять

- кількість індивідуальних уроків, год.

- кількість тренувальних боїв (на 15 і
5 уколів)

2005

2006

2007

2008

Основні тренувальні та змагальні навантаження, а також планові завдання на головних змаганнях року виконані у повному обсязі

Основні засоби реабілітації (лазня, масаж та ін.)

Види контролю:

- ПМО (поглиблене медичне
обстеження);

- ЕКО (етапні комплексні обстеження);

- ПО (поточні обстеження);

- ОЗД (обстеження змагальної
діяльності).


Особливе місце у четвертому заключному році підготовки до Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 р. в Пекіні посідав етап безпосередньої підготовки до Олімпійських ігор.

Спостереження, проведені в різних видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор, показали, що відбір спортсменів за 2-4 тижні до початку головних змагань дає змогу лише утримати досягнутий рівень працездатності або трохи підвищити його. Мета участі в головних змаганнях домінує над іншими цілями. Як показали дослідження, пік форми в 90% припадає на відбіркові змагання, потім різко знижується і, природно, не встигає підвищитись до головних змагань. У цьому випадку спортсмен має змогу дотягнути тільки рівня головного змагання. Проте він не в змозі підвищити рівень

Розвитку фізичних якостей за 2-4 тижні. Тому нами було запропоновано 9-тижневий етап безпосередньої підготовки до головних змагань. Цього часу, як показали експериментальні дослідження [9], досить, щоб помітно підвищити рівень фізичної працездатності спортсмена, сформувати якісно новий рівень фізичних можливостей, що не можна зробити за коротший період.

Основним завданням підготовки на цьому етапі було не тільки психічне та фізичне відновлення, але й формування нового рівня фізичних якостей, поліпшення готовності до головних змагань.

Завдання, які вирішувались на етапі безпосередньої підготовки до Ігор ХХІХ Олімпіади:

34


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – № 14.


– забезпечення необхідних організаційних та матеріально-технічних умов для реалізації намічених планів;

– удосконалення техніко-тактичних навичок і фізичних якостей;

– створення і підтримка психологічної готовності до змагань;

– забезпечення акліматизації та адаптації до кліматично-географічних умов Пекіна – місця проведення змагань.

Підготовку на цьому етапі орієнтовано на
збереження базових компонентів

Підготовленості, максимально доступний розвиток спеціальних якостей, збереження повноцінного відновлення і досягнення найвищого рівня адаптації та готовності до стартів під час Ігор Олімпіади.

На етапі безпосередньої підготовки
регулярно здійснювали поточний та
оперативний контроль. Проведено понад 100
обстежень за методиками, які дали змогу оцінити
стан міокарда (ЕКГ), регуляцію ритму серця (ВРС),
ЦНС (час простої та складної рухової реакції на
візуальний подразник, психоемоційний

Подразник (тест Люшера), біохімічні тести (сечовина, глюкоза, гемоглобін, гематокрит, еритроцити)). Основним завданням поточного контролю було визначення адекватності виконуваних навантажень рівню функціональної підготовленості організму спортсмена.

У деяких спортсменів на різних етапах підготовки траплялися ознаки стомлення, недовідновлення (зокрема, у О. Харлан та Г. Пундик (шабля), Д. Чумака, Д. Карюченка, В. Медвєдєв (шпага). Усього було виявлено 12

Випадків, які потребували корекції тренувальних навантажень). Отже, результати обстежень давали змогу постійно здійснювати об’єктивний моніторинг станів спортсменів, вносити відповідні корективи в плани підготовки.

У структурі та змісті Етапу Безпосередньої Підготовки Є чітко визначені основні принципи, характерні для побудови самостійного макроциклу, які поєднуються з низкою специфічних положень, що зумовлені основним завданням етапу – забезпечення найвищого рівня готовності спортсмена під час участі у головних змаганнях.

У структурі етапу (рис. 2) виділяли чотири мезоцикли:

• базовий мезоцикл – 14 днів;

• контрольно-підготовчий мезоцикл – 21 день;

• передзмагальний мезоцикл – 19 днів;

• змагальний – 9 днів.

1) Базовий Мезоцикл (14 днів). Обсяг роботи – 28-30 год., навантаження – значне (70-75 % від макс.).

Принциповою особливістю цього

Короткочасного мезоциклу є його базова спрямованість, яка характерна для двох перших мезоциклів підготовчого періоду першого макроциклу. Основний обсяг засобів (50-60%) має загальнопідготовчий характер та сприяє збереженню функціонального фундаменту, який закладено на початку 10-місячного циклу. На спеціальну підготовку дають незначний обсяг роботи (20%),


Змагання

П

К

П

О

100

11 І 1

75

50

З ( 9 д н ів )

25

Б (14 днів)

КП (21 днів)

ПЗ (19 днів)

ВД (14 днів)

Рис. 2. Структура етапу безпосередньої підготовки до стартів Ігор ХХІХ Олімпіади у Пекіні.

Умовні позначки: мезоцикли: ВД – відновлювальний, Б – базовий, КП - контрольно-підготовчий, ПЗ –

Передзмагальний, З – змагальний; змагання: П – підготовчі, К – контрольні, О – основні.

35


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – № 14.


Іншого часу (понад 20%) вимагає компенсаторно-відновлювальна робота та рекреаційно-відновлювальні засоби.

2) Контрольно-Підготовчий Мезоцикл (21
день). Обсяг роботи – 50-60 год., навантаження –
значне (60-75% від макс.). Основне завдання –
тренування з метою результативного
використання найефективніших дій і тактичних
комбінацій у боях з різними суперниками,
набування тактичної стійкості для успішних дій в
майбутніх змаганнях.

4–11 липня 2008 р. було заплановано контрольні змагання у чемпіонаті Європи (м. Київ).

У цьому мезоциклі змінюємо спрямованість процесу підготовки з метою різкого підвищення обсягу спеціальної підготовки, максимально наближеної до вимог змагальної діяльності.

3) Передзмагальний Мезоцикл (19 днів).
Основна мета мезоциклу – повноцінне фізичне
та психічне відновлення після великих та
значних навантажень попереднього мезоциклу.
Не вирішують ніяких принципових тренувальних
завдань. Індивідуальний обсяг тренувальних
засобів спеціальної спрямованості пов’язаний з
відпрацюванням техніко-тактичних деталей
майбутньої змагальної діяльності. 28 липня (за 11
днів до початку змагань) було заплановано
від’їзд до Пекіна. Основне завдання у
підготовчому мікроциклі в Пекіні –
удосконалення тактики і психологічне
налаштування на успішне проведення
змагальних боїв на Іграх ХХІХ Олімпіади стає
основним напрямом тренувального процесу.
Підготовка у підготовчому мікроциклі полягає
переважно у відпрацюванні (шліфуванні) на
коротких індивідуальних уроках основних,
найефективніших "коронних" прийомів і
комбінацій у комплексі з різними підготовчими і

Розвідувальними діями спортсмена. На таких
уроках відтворюють основні тактичні ситуації,
в яких можливе успішне застосування цих
"коронних" прийомів. Тренер на таких уроках
імітував ймовірні дії суперників. Водночас
тренеру треба було програмувати і
практично створювати на уроках не тільки
вихідні положення і взаємодії для успішного
застосування прийомів, але й

Відпрацьовувати варіанти продовження дій у відповідь на різні протидії "суперника". Після відпрацювання індивідуальних уроків планували закріпити тренувальні дії в боях з партнерами, їхня кількість була суворо індивідуальна.

Така цілеспрямована робота тренера зі спортсменами в передзмагальні дні давала спортсменам необхідну впевненість у своєму виступі на змаганнях.

4) Змагальний Мікроцикл (9 днів).
Структура мікроциклу зумовлена кількістю
змагальних годин конкретних стартів в
індивідуальних та командних змаганнях.
Основний зміст роботи – техніко-тактичне та
психологічне налаштування і

Високоефективна передстартова розминка.

Такий підхід до побудови чотирирічного олімпійського циклу у багатоцикловому плануванні річних циклів дав змогу в 2005-2008 рр. створити оптимальні умови для специфічної адаптації функціональних систем організму спортсмена в різних макроциклах підготовки й досягнути:

• багаторазової участі у відповідальних змаганнях протягом більшої частини року;

• високого рівня готовності до стартів у головних змаганнях року (табл. 2).


Таблиця 2. Кількість завойованих медалей з фехтування на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх у 2005-2008 рр.

№ з/П

Рік

Змагання

Кількість Медалей

Усього медалей

З

С

Б

1

2008

Ігри ХХІХ Олімпіади

1

0

0

1

Чемпіонат Європи

0

1

1

2

2

2007

Чемпіонат світу

0

1

0

1

Чемпіонат Європи

0

1

1

2

3

2006

Чемпіонат світу

0

1

1

2

Чемпіонат Європи

0

2

1

3

4

2005

Чемпіонат світу

0

0

2

2

Чемпіонат Європи

1

1

2

4

Усього:

Медалей

2

7

8

17


Висновки

Підсумовуючи наведені дані, можна стверджувати, що педагогічний супровід підготовки спортсменів високої кваліфікації – один з головних компонентів науково-методичного та медичного забезпечення

Підготовки збірних команд України до Ігор Олімпіад. Цей напрям передбачає виявлення тенденцій розвитку виду спорту і напрямів удосконалення системи спортивної підготовки; розробку програмно-цільового планування та керування; облік, контроль та роботу з інформацією; впровадження передових сучасних технологій систем підготовки та


36


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – № 14.


Методичних новинок в тренувальний процес; розробку системи відбору до збірних команд; підвищення кваліфікації тренерів тощо.

Сьогодні педагогічний супровід підготовки
збірних команд країни стає найважливішим
елементом структури підготовки

Кваліфікованих спортсменів. Він поширюється на всю сферу управління системою підготовки, ставить під власний контроль не тільки результати практичної реалізації вже готових рішень тренерів, але й сам процес розробки таких рішень.

Подальше вдосконалення і підвищення ефективності роботи щодо педагогічного супроводу підготовки збірних команд України сприятиме успішному виступу українських спортсменів на Іграх ХХХ Олімпіади 2012 р. в Лондоні.

Література

1. Платонов В.Н. Перспективы совершенствования системы олимпийской подготовки в свете уроков Игр XXVII Олимпиады // Наука в олимпийском спорте. – 2001. – № 2. – С. 5-17.

2. Платонов В.Н., Саид Масри. Направления совершенствования системы олимпийской подготовки // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 3-10.

3. Платонов В.Н., Артемьев А.К., Булатова М.М. И Др. Система олимпийской подготовки и направления совершенствования подготовки спортсменов к Играм Олимпиады 2008г. в Пекине // Наука в олимпийском спорте. Спецвыпуск. – 2005. – № 1. – 167 с.

4. Булгакова Н.Ж., Попов О.И. Спортивное плавание: состояние и пути развития // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 6. – С. 28-30.

5. Маматов В.Ф. Организационные и методические аспекты подготовки и участия российских спортсменов в XIX Олимпийских играх 2002 г. // Вестник спортивной науки. – 2003. – № 1 (1). – С. 6-11.

6. Суслов Ф.П. О стратегии соревновательной практики в индивидуальных видах спорта в олимпийские годы // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 11. – С. 30-33.

7. Суслов Ф.П., Шепель С.П. Структура годичного соревновательно-тренировочного цикла подготовки: реальность и иллюзии // Теория и

Практика физической культуры. – 1999. – № 9. – С. 57-61.

8. Шустин Б.Н. Концептуальные основы подготовки сборной команды России к Олимпийским играм // Вестник спортивной науки. – 2003. – № 10. – С. 28-31.

9. Дрюков В.А. Подготовка спортсменов высокой квалификации в четырехлетних олимпийских циклах. – К.: Науковий світ, 2002. – 240 с.

10. Дрюков В.А. Науково-методичне та медичне
забезпечення спортсменів у спорті
найвищих досягнень. – К.: Науковий світ,
2004. – 277 с.

Abstract. V. O. Driukov. Organisation and directions of pedagogical support in Ukrainian national fencing team to Beijing XXIX Olympic Games // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2008. – №14. – P. 31-37. The Purpose Of the present article is to improve the system of pedagogical support of athletes in four-year Olympic cycles. The methods were as follows: Theoretical analysis and generalizations, pedagogical, medical and biological, psychological, biochemical methods, statistics. Results: The results of the research aimed at improving organization of athletes’ pedagogical support during training in national teams of Ukraine have been provided in this paper. It has been shown that pedagogical support of training in national teams becomes important element in structure of elite athletes training. Conclusions: Further improvements and increase of effectiveness in pedagogical support of Ukrainian national teams will promote successful performance during Games of the XXX Olympiad in London (2012).

Key words: Olympic Games, pedagogical support, athletes, fencing.

Аннотация. В.А. Дрюков. Организация и направления
педагогического сопровождения подготовки сборных
команд Украины к Играм ХХІХ Олимпиады в Пекине (на
материале фехтования) // Актуальные проблемы
физической культуры и спорта. – 2008. – № 14. – С. 31-37.
Цель: Совершенствование системы педагогического
сопровождения подготовки спортсменов-олимпийцев в
четырехлетних олимпийских циклах. Методы

Исследования: Теоретический анализ и обобщение,
педагогические, медико-биологические, психологические,
биохимические и математической статистики.
Результаты: В этой работе приведены результаты
исследования, направленного на совершенствование
организации педагогического сопровождения подготовки
спортсменов в сборных командах Украины. Показано, что
педагогическое сопровождение подготовки сборных
команд страны становится самым важным элементом
структуры подготовки квалифицированных спортсменов.
Выводы: Дальнейшее совершенствование и повышение
эффективности работы по педагогическому

Сопровождению подготовки сборных команд Украины будут способствовать успешному выступлению украинских спортсменов на Играх ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне. Ключевые Слова: Игры Олимпиады, педагогическое сопровождение, спортсмены, фехтование.Статтю Отримано До Публікації: Вересень 2008. Статтю Прийнято До Публікації: Вересень 2008.

37


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ ДО ІГОР ХХІХ ОЛІМПІАДИ В ПЕКІНІ (на матеріалі фехтування)Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №12.

Похожие статьи