Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт ВПЛИВ СЕРІЇ ТОПІНГІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА НАКОПИЧЕННЯ ТБК-АКТИВНИХ ПРОДУКТІВ У МОДЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ "ЖОВТКОВИЙ ЛІПОПРОТЕЇН-Fe²+" IN VITRO
joomla
ВПЛИВ СЕРІЇ ТОПІНГІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА НАКОПИЧЕННЯ ТБК-АКТИВНИХ ПРОДУКТІВ У МОДЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ "ЖОВТКОВИЙ ЛІПОПРОТЕЇН-Fe²+" IN VITRO
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

В.В. Сазонов, Л.Г. Богачова, Є.В. Бондаренко, А.М. Іванова, О.С. Матюх, О.М. Медвідь

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. Сазонов В.В., Богачова Л.Г., Бондаренко Є.В., Іванова А.М., Матюх О.С., Медвідь О.М. Вплив серії топінгів на накопичення ТБК-активних продуктів у модельній системі "жовтковий ліпопротеїн-Fe²+" In vitro // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13. - С. 68-72. У статті висвітлені результати дослідження антиоксидантних властивостей серії топінгів In vitro. Були взяті концентрації 10%, 50% та 100%. Контрольною вважали дистильовану воду. Отримані дані свідчать про те, що топінги "Ранкове пробудження" і "Вечірнє відновлення" мають позитивний вплив на механізми антиоксидантного захисту організму, що проявляється зниженням ТБК-активних продуктів у системі "жовтковий ліпопротеїн-Fe²+" на 37,51% (P≤0,05) та 20,59% (P≤0,05) відповідно. Ключові Слова: Антиоксидантні властивості, топінги, перекисне окислення ліпідів, оксидативний стрес.


Постановка Проблеми. Аналіз Останніх Досліджень І Публікацій

З кожним роком зростають вимоги до підготовки спортсменів через значне зростання результатів у світовому спорті. Великі фізичні навантаження стимулюють інтенсивну витрату енергетичних ресурсів, мінеральних речовин і вітамінів в організмі спортсмена, наслідком чого є зниження працездатності, уповільнення відновлювальних й адаптаційних реакцій і навіть серйозні порушення здоров’я. Також відомо, що під час значних навантажень відбувається активація пероксидного окиснення ліпідів і збільшується кількість вільнорадикальних форм кисню порівняно з можливостями антиоксидантних систем, що має назву оксидативний стрес [1]. При цьому значне перевищення оптимального фізіологічного рівня ліпопероксидів викликає неспецифічне ураження клітинних мембран і, як наслідок, порушення різноманітних функцій організму [2].

Враховуючи сказане вище, останнім часом
все більше уваги приділяється використанню
фармакологічних препаратів, БАДів, продуктів
спортивного харчування та ін., які крім
поновлення депо енергетичних ресурсів,
вітамінів і мінеральних речовин, мають
антиоксидантні властивості. Співробітниками
Київського національного торговельно-
економічного університету, Державного
науково-дослідного інституту фізичної

Культури і спорту і Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського були розроблені топінги "Ранкове пробудження", "Денна енергія", "Вечірнє відновлення" із серії продуктів харчування для спортсменів "ТАЙМ-АУТ".

Кожен з цих топінгів треба приймати в певний проміжок доби, що зумовлено біоритмами спортсмена і певним складом топінгу. Так топінг "Ранкове пробудження", до складу якого входить L-карнітин, бурштинова

Кислота, кофеїн, сироп стевії, вітамін С,
рекомендовано вживати зранку перед
тренуванням. Завдяки своїм складовим він
підвищує витривалість, тонус нервової системи,
сприяє регенерації тканин, має антигіпоксичні
та антиоксидантні властивості. Топінг "Денна
енергія", складовими якого є екстракт левзеї,
креатин, фолієва кислота, глюкоза, Na, K, Ca, Cl,
Mn, Mg, краще вживати вдень в перерві між
тренуваннями, що зумовлено здатністю
покращувати адаптацію організму до
підвищених навантажень, знижувати відчуття
втоми, збільшувати м’язову масу, брати участь у
синтезі амінокислот та утворенні еритроцитів,
задовольняти енергетичні потреби,

Підтримувати кислотно-лужну рівновагу та
нормальний сольовий склад крові.
Наповнювач "Вечірнє відновлення" містить
бурштинову кислоту, екстракт кропиви собачої,
вітаміни А та Е, незамінні амінокислоти (лейцин,
ізолейцин, валін, треонін, лізин, метіонін,
фенілаланін, гістидин), а також замінні
амінокислоти (аргінін, цистеїн, тирозин, аланін,
серин, глутамінова та аспарагінова кислоти,
пролін, глікокол, гліцин). Доцільність його
вечірнього прийому зумовлена

Антиоксидантними, регенеративними

Властивостями, седативним ефектом та наявністю амінокислот, які є джерелом для синтезу білків та ферментів.

Наповнювачі рекомендовано вживати з
соком, морозивом, сиром, кисломолочними
продуктами, суфле, пудингами, молочними
кашами, кондитерськими виробами,

Безалкогольними напоями тощо.

Враховуючи, що до складу наповнювачів входять бурштинова кислота, вітаміни А, Е, С, екстракт левзеї, логічно провести дослідження щодо антиоксидантних властивостей топінгів.

Зв’язок З Науковими Планами.

Дослідження проведено відповідно до тематики Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. «Дослідження ефективності


68


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Використання ергогенних чинників в системі підготовки і змагальної діяльності спортсменів високого рівня» шифр теми 2.4.11.

Мета Роботи. Дослідити вплив топінгів "Ранкове пробудження", "Денна енергія", "Вечірнє відновлення" щодо накопичення ТБК-активних продуктів (вторинні продукти пероксидного окиснення ліпідів) у модельній системі "жовтковий ліпопротеїн (ЖЛП)-Fe²+".

Методи Дослідження

Вміст ТБК-активних продуктів в дослідних сумішах визначали за такою методикою. У 0,8 мл фосфатного буферу (pH=8,3) та 0,1 мл ЖЛП вносили 0,05 мл розчину досліджуваної сполуки, потім реакцію запускали додаванням 0,1 мл 25 ммоль*л¹ FeSO4. Проби інкубували 30 хв. при t = 37 єС у водяній бані, постійно перемішуючи. Реакцію зупиняли додаванням 0,1 мл 20% трихлороцтової кислоти та 0,05 мл

Розчину іонолу (10‾² ммоль*л¯¹) в етанолі. Центрифугували протягом 15 хвилин при 3000 об.*хв¯¹. Відбирали 1 мл супернатанту, до якого додавали 1 мл ТБК - реагенту (0,5% розчин 2-тіобарбітурової кислоти в 0,3% розчині додецилсульфату натрію). Суміш інкубували в киплячій водяній бані протягом 15 хв. Після охолодження проб вимірювали оптичну густину на ФЕК при довжині хвилі 540 нм [3]. Статистичну обробку проводили за допомогою стандартних комп’ютерних програм.

Результати Досліджень Та Їх Обговорення

Для виявлення антиоксидантних

Властивостей досліджували дію топінгів у концентраціях 10%, 50%, 100%. Отримані результати порівнювали з контролем, яким була дистильована вода (табл.1).


Таблиця 1. Антиокисні властивості топінгів у модельній системі ЖЛП (n = 5;M ± m).

Назва топінгу

Концентрація В

Інкубаційній Суміші,

%

Окисна Активність Відносно Контролю

±∆, %

"Ранкове пробудження"

100 50 10

-37,51 ±2,82 -22,28±3,79 -17,28±4,86

"Денна енергія"

100 50 10

-1,6±0,89 -19,24±1,3 -12,26±2,25

"Вечірнє відновлення"

100 50 10

-20,59±2,94 -6,91±0,79 -6,87± 1,70


За поданими в таблиці даними можна
стверджувати, що топінг "Ранкове

Пробудження" має антиоксидантні властивості
в усіх досліджуваних концентраціях, а також
спостерігається тенденція до зростання
антиокисного ефекту відповідно до збільшення
концентрації (Рис.1). Вірогідно, що така
закономірність зумовлена наявністю у топінгу
бурштинової кислоти та вітаміну С, які
виявляють виражену антиоксидантну

Активність. Тому антиоксидантні властивості
топінгу "Ранкове пробудження"

Прямопропорційно змінюються зі збільшенням концентрації бурштинової кислоти та вітаміну С, а відповідно й зі збільшенням концентрації топінгу.

Під час дослідження топінгу "Денна енергія"
було виявлено, що при концентрації 10% та
50% він виявляє антиоксидантні властивості, а
при концентрації 100% не впливає на
накопичення ТБК-активних продуктів (Рис.2).
Вірогідно, що антиоксидантні властивості
топінгу у концентраціях 10% та 50% зумовлені
наявністю в його складі екстракту левзеї, мікро-
та макроелементів, які виявляють

Антиоксидантну активність. Відсутність впливу
на накопичення ТБК-активних продуктів у
концентрації 100% можливо пов’язана зі
збільшенням концентрації у суміші мікро - та
макроелементів, які у високих концентраціях
виявляють прооксидантні властивості.

Доцільно продовжити дослідження для встановлення закономірності цього явища.

Топінг "Вечірнє відновлення" також має антиоксидантні властивості, які значно виражені в 100% суміші, а в 10% та 50% сумішах слабко (Рис.3). Вірогідно, що антиоксидантні властивості в100% суміші обумовлені наявністю у складі топінгу бурштинової кислоти, вітамінів А, Е та амінокислот, які виявляють антиоксидантну активність. Слабко виражені антиоксидантні властивості в концентраціях 10% та 50% можливо пов’язані з недостатнім вмістом у цих сумішах бурштинової кислоти, вітамінів А, Е та амінокислот.

Порівнюючи антиокисні властивості топінгів, можна стверджувати, що в "Ранковому пробудженні" вони виражені найбільше.


69


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.

3

Г~

2

1

1

-40,00 -30,00 -20,00 -10,00 -

Окисна Здатність Відносно Контролю, %

Рис.1.Антиокисні властивості топінгу "Ранкове пробудження" в модельній системі ЖЛП (n = 5): 1 - концентрація 10%; 2 - концентрація 50%; 3 - концентрація100%. Примітка:Р ≤ 0,05 відносно контролю і вихідних даних.

3

2

1

-25 -20 -15 -10 -5 0

Окисна Здатність Відносно Контролю, %

Рис.2. Антиокисні властивості топінгу "Денна енергія" в модельній системі ЖЛП (n = 5): 1 - концентрація 10%; 2 - концентрація 50%; 3 - концентрація 100%. Примітка: *Р ≤ 0,05 відносно контролю і вихідних даних.

70


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Аннотация. Сазонов В.В., Богачева Л.Г., Бондаренко Е.В., Иванова А.М., Матюх О.С., Медведь О.М. Влияние серии топингов на накопление ТБК-активных продуктов в модельной системе "желточный липопротеин-Fe²+" In vitro // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. -2007. - №13. - С. 68-72. В статье освещены результаты исследования антиоксидантных свойств серии топингов In Vitro. Были взяты концентрации 10%, 50% и 100%. Контролем служила дистилированная вода. Полученные

Данные свидетельствуют о том, что топинги "Ранкове пробудження" и "Вечірнє відновлення" оказывают положительное влияние на механизмы антиоксидантной защиты организма, что проявляется снижением ТБК-активных продуктов в системе "желточный липопротеин-Fe²+ " на 37,51% (P≤0,05) и 20,59% (P≤0,05) соответственно. Ключевые Слова: Антиоксидантные свойства, топиги, перекисное окисление липидов, оксидативный стресс.


Статтю Отримано До Публікації: Жовтень 2007 р. Статтю Прийнято До Публікації: Листопад 2007 р.

72


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – №.15.

Похожие статьи