Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРІАТЛОНІ
joomla
ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРІАТЛОНІ
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

С.В. Дрюков

Державний науково–дослідний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. С.В. Дрюков. Ефективність різних компонентів змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів в тріатлоні // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №12. – C. 60-64. Мета Роботи – вивчити взаємозв'язок спортивного результату з основними компонентами змагальної діяльності тріатлоністів в окремих видах тріатлону для об'єктивізаціі тренувального процесу. Методи: Аналіз та узагальнення літературних даних, аналіз технічних протоколів змагань, аналіз дистанцій змагань з тріатлону за допомогою GPS систем, експертні оцінки, хронометрія. Результати: Вивчення змагальної діяльності спортсменів в тріатлоні дозволило виділити основні структурні компоненти в плаванні, велогонці та бізі: ефективність стартового розгону, рівень дистанційної швидкості й ефективність фінішу. Дослідження взаємозв'язків між результатами змагань в плаванні, велогонці та бізі й ефективністю окремих компонентів змагальної діяльності показало, що найбільшою мірою рівень спортивних результатів залежить від дистанційної швидкості (плавання: r=0,901; велогонка r=0,897; біг r=0,917) і фінішної швидкості (плавання r=0,711; велогонка r=0,835; біг r=0,715). Ефективність старту в плаванні має середній ступінь зв'язку із спортивним результатом(r=0,601), а у велогонці та бізі – слабку, відповідно: r=0,490, r=0,217. Висновки: Основними компонентами забезпечення високих спортивних результатів в тріатлоні є потенціал аеробної системи енергозабезпечення, а компонентами реалізації в змагальній діяльності – рівень підготовленості спортсмена у всіх видах підготовки (фізичній, техніко–тактичній, психологічній). Ключові Слова: Компоненти змагальної діяльності, спортсмени, спортивні результати, тріатлон.


Постановка Проблеми. Аналіз Останніх Досліджень І Публікацій

Удосконалення підготовки кваліфікованих спортсменів в тріатлоні вимагає об'єктивної інформації про основні компоненти змагальної діяльності в плаванні, велогонці та бізі і їх ролі у демонстрації високих спортивних досягнень в тріатлоні.

Аналіз науково–методичної літератури та
досвіду організації навчально–тренувального
процесу показав, що в тріатлоні питання
змагальної діяльності кваліфікованих

Спортсменів недостатньо розроблені.

Недостатньо також вивчено питання про структуру змагальної діяльності у тих видах, що входять в комплекс тріатлону.

У низці опублікованих праць (В. В. Кузнецов, В. В. Петровський, Б. Н. Шустін, 1979; В. Н. Платонов, 1986, 1997, 2004; А. А. Новиков, Б. Н. Шустін, 1993, 1995; Т. М. Абсалямов; В. Н. Платонов, М. М. Шабіра, 2000 та ін.), що вивчають структуру змагальної діяльності як на рівні узагальнених характеристик для груп видів спорту, так і на рівні специфічних характеристик конкретного виду спорту, дисципліни або виду змагань, відмічено, що параметри, які характеризують ті або інші компоненти змагальної діяльності, часто слабко пов'язані між собою і вимагають чітко диференційованої оцінки та вдосконалення. У зв'язку з цим стає актуальним питання вивчення різних компонентів змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів в тріатлоні з метою визнайти резерви підвищення спортивних результатів у кваліфікованих спортсменів.

Зв’язок З Науковими Планами. Роботу виконано в рамках теми 2.4.5. "Координація процесів аеробної

Продуктивності кваліфікованих спортсменів у вдосконаленні витривалості" Зведеного плану науково–дослідної роботи у галузі фізичної культури і спорту на 2006–2007 рр.

Мета Роботи – вивчити взаємозв'язок
спортивного результату з основними
компонентами змагальної діяльності

Тріатлоністів в окремих видах тріатлону для об'єктивізації тренувального процесу.

Методи Досліджень

У дослідженні використовувались наступні методи: аналіз та узагальнення літературних даних, аналіз технічних протоколів змагань, аналіз дистанцій змагань з тріатлону за допомогою GPS систем, експертні оцінки, хронометрія. Математичну та статистичну обробку результатів досліджень здійснювали на комп’ютері з використанням програмного пакету GrafPad Prism 4.03.

У дослідженнях брали участь 35 кваліфікованих спортсменів (4 майстри спорту міжнародного класу, 17 майстрів спорту, 14 кандидатів у майстри спорту).

Дослідження здійснювали за три етапи.

На першому з них обґрунтовували компоненти змагальної діяльності спортсмена під час проходження дистанцій плавання, велогонки і бігу. На другому – вивчали взаємозв'язки основних компонентів змагальної діяльності спортсмена в плаванні, велогонці та бізі. На третьому – розробляли практичні рекомендації для використання даних аналізу змагальної діяльності.


60


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №12.


Результати Досліджень Та Їх Обговорення

Для об'єктивного виявлення основних компонентів змагання на дистанціях в плаванні на 1500 м, у велогонці на 40000 м, в бізі на 10000 м, тобто тих, що входять в комплекс тріатлону, проведено опитування шляхом анкетування

Кваліфікованих тренерів–експертів з тріатлону (19 осіб). Кожному експертові було запропоновано назвати довжину стартового розгону, основну ділянку дистанції і фінішну ділянку в кожному з видів спорту, що входять в комплекс тріатлону. Математична обробка результатів анкетування зводилася до розрахунку середніх значень відповідей тренерів–експертів (табл.1.)


Таблиця 1. Кількісна оцінка основних компонентів змагальних дистанцій в тріатлоні за наслідками опитування тренерів–експертів (n = 19).

№ з/п

Вид спорту

Компоненти змагальної дистанції

Довжина дистанції, м

M±SD

V %

1

Плавання (1500 м)

Стартова ділянка

96,05±9,7

9,75

Дистанційна ділянка

1312±17,4

1,33

Фінішна ділянка

92,1 ±11,9

12,96

2

Велогонка (40000 м)

Стартова ділянка

984,2±95,8

9,74

Дистанційна ділянка

38121±165,3

0,43

Фінішна ділянка

900,0± 137,4

15,27

3

Біг (10000 м)

Стартова ділянка

463,2±49,5

10,70

Дистанційна ділянка

9216±50,1

0,54

Фінішна ділянка

331,6±58,2

17,56


Таким чином, після вивчення змагальної діяльності спортсменів в тріатлоні і на підставі експертної оцінки тренерів було виділено основні структурні компоненти в плаванні, велогонці і бізі:

1. Плавання на дистанції 1500 м : ефективність
старту (час проходження перших 100 м
дистанції), дистанційна швидкість (м·с–1) на
ділянці 1300 м і ефективність фінішу (за часом
пропливання завершального 100–метрового
відрізку);

2. Велогонка на дистанції 40000 м:
ефективність стартового розгону (час
проходження перших 1000 м дистанції),
дистанційна швидкість (м·с–1) на ділянці
дистанційної їзди (38500 м), й ефективність
фінішу (час завершального 1000 метрового
відрізку);

3. Біг на дистанції 10000 м: ефективність старту
(час проходження перших 500 м дистанції),
дистанційна швидкість (м·с–1) на ділянці 9200 м й
ефективність фінішу (час пробіжки завершальних
300 м дистанції).

Такий підхід відповідає загальним методологічним вимогам, що висуваються до вивчення структури змагальної діяльності в циклічних видах спорту (В. Н. Платонов, 2004), а також дозволяє розкласти спортивний результат на окремі його складові, виявити позитивні та негативні сторони виконання спортсменами основних структурних компонентів на 1500– метровой дистанції в плаванні, на 40000–

Метровій дистанції у велогонці і 10000–метровій дистанції в бізі.

Дослідження взаємозв'язків між результатами змагань в плаванні на дистанції 1500 м й ефективністю окремих компонентів змагальної діяльності (табл.2) показало, що найбільшою мірою рівень спортивних результатів залежить від дистанційної швидкості (r=0,901) і фінішної швидкості (r=0,711). Ефективність старту (r=0,601) має середній ступінь зв'язку із спортивними результатами.

Дослідження взаємозв'язків між результатами змагань у велогонці на дистанції 40000 м й ефективністю окремих компонентів змагальної діяльності (табл.3.) показало, що найбільшою мірою рівень спортивних результатів залежить від дистанційної швидкості (r=0,897) і фінішної швидкості (r=0,835). Ефективність старту має незначний зв'язок із спортивним результатом (r=0,490)

Дослідження взаємозв'язків між результатами змагань в бізі на дистанції 10000 м й ефективністю окремих компонентів змагальної діяльності (табл. 4) показало, що найбільшою мірою рівень спортивних результатів залежить від дистанційної швидкості (r = 0,917) і фінішної швидкості (r = 0,715). Відночас ефективність старту (r = 0,217) має слабкий ступінь впливу на спортивний результат.

Слід зазначити, що плавання у відкритому водоймищі, траси велогонки й легкоатлетичного кросу істотно ускладнюють контроль за змагальною діяльністю спортсменів. Основним


61


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №12.

Таблиця 2. Кореляційний аналіз спортивних результатів в плаванні на 1500 м й основних компонентів змагальної дистанції (n = 35).

Структура змагальної діяльності

Коефіцієнт кореляції

Ступінь зв'язку із спортивним результатом

Ефективність старту (за часом проходження перших 100 м дистанції)

Дистанційна швидкість (м·с–1)

Ефективність фінішу (за часом пропливання завершального 100–метрового відрізка)

601 901 711

Середній Сильний Сильний

Примітки: 1. Коефіцієнт кореляції помножений на тисячу. 2. Межі зв'язку різного ступеня: слабкий при r = 200–499; середній при r = 500–699; сильний при r = 700 і вище.

Таблиця 3. Кореляційний аналіз спортивних результатів у велогонці на 40000 м й основних компонентів змагальної дистанції (n = 35).

Структура змагальної діяльності

Коефіцієнт кореляції

Ступінь зв'язку із спортивним результатом

Ефективність старту (за часом проходження перших 1000 м дистанції)

490

Слабкий

Дистанційна швидкість (м·с-1)

897

Сильний

Ефективність фінішу (за часом проходження завершального 1000–метрового відрізка)

835

Сильний

Примітки: 1. Коефіцієнт кореляції помножений на тисячу. 2. Межі зв'язку різного ступеня: слабкий при r = 200–499; середній при r = 500–699; сильний при r = 700 і вище.

Таблиця 4. Кореляційний аналіз спортивних результатів у бізі на 10000 м і основних компонентів змагальної дистанції (n = 35).

Структура змагальної діяльності

Коефіцієнт кореляції

Ступінь зв'язку із спортивним результатом

Ефективність старту (за часом проходження перших 500 м дистанції)

217

Слабкий

Дистанційна швидкість (м·с-1)

917

Сильний

Ефективність фінішу (за часом проходження завершального 300–метрового відрізка)

715

Сильний

Примітки: 1. Коефіцієнт кореляції помножений на тисячу. 2. Межі зв'язку різного ступеня: слабкий при r = 200–499; середній при r = 500–699; сильний при r = 700 і вище.

62


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №12.


Параметром, що відображає ефективність змагальної діяльності спортсмена в цих дисциплінах, є динаміка швидкості.

Істотний вплив на рівень швидкості і, відповідно, на результат в плаванні, велогонці і бізі здійснює частота і довжина кроку. Одна й та ж швидкість може бути досягнута за різного поєднання довжини і частоти кроків, що залежать від зросто–масових, функціональних і силових показників спортсменів.

Слід врахувати, що в цих дисциплінах дуже важливо вміти варіювати параметри кроку, забезпечуючи потрібну швидкість, залежно від рельєфу дистанції.

Так спостереження за технікою їзди на велосипеді на різних змаганнях показали, що їзда спортсменів високої кваліфікації в цій дисципліні характеризується раціональною й економною технікою рухових дій, варіативно такою, що змінюється під час подолання підйомів, спусків, крутих поворотів, а у спортсменів, що не мають високих досягнень в цьому виді тріатлону техніка практично не залежала від рельєфу траси.

Таким чином, спортивний результат в тріатлоні залежить від ефективності стартового розгону в плаванні, рівня дистанційної швидкості в плаванні, велогонці, бізі та здатності утримати високу швидкість на фініші. З урахуванням отриманих даних основними компонентами забезпечення високих спортивних результатів в тріатлоні є потенціал аеробної системи енергозабезпечення (потужність, ємність, економність і рухливість аеробної системи енергозабезпечення), а компонентами реалізації в змагальній діяльності – рівень підготовленості спортсмена у всіх видах підготовки (фізичній, техніко–тактичній, психологічній).

Висновки

1. Удосконалення підготовки кваліфікованих
спортсменів в тріатлоні вимагає об'єктивної
інформації про основні компоненти змагальної
діяльності та їх ролі у демонстрації високих
досягнень в окремих видах тріатлону.

2. Дослідження взаємозв'язків між
результатами змагань в плаванні, велогонці, бізі
й ефективністю окремих компонентів змагальної
діяльності (ефективність стартового розгону,
дистанційної швидкості й ефективного фінішу)
показало, що найбільшою мірою рівень
спортивних результатів залежить від
дистанційної швидкості (плавання r = 0,901;
велогонка r = 0,897; біг r = 0,917), і фінішної
швидкості в плаванні: r = 0,711, велогонці: r = 0,835,
бізі: r = 0,715. Ефективність старту в плаванні має
середній ступінь зв'язку із спортивним
результатами (r = 0,601), а у велогонці та бізі
слабкий, відповідно: r = 0,490, r = 0,217.

3. Основними компонентами забезпечення
високих результатів в тріатлоні є потенціал
аеробної системи енергозабезпечення

(потужність, ємність, економність і рухливість
аеробної системи енергозабезпечення), а
компонентами реалізації в змагальній діяльності
– рівень підготовленості спортсмена у всіх видах
підготовки (фізичній, техніко–тактичній,

Психологічній).

Література

1. Абсалямов Т.М., Платонов В.Н., Шабир М.М. Структура соревновательной деятельности пловцов // Плавание. – К: Олимпийская литература, 2000. – С. 121–139.

2. Кузнецов В.В., Петровский В.В., Шустин Б.Н. Модельные характеристики легкоатлетов. – К: Здоров´я, 1979. – 88 с.

3. Новиков А.А., Шустин Б.Н. Тенденции исследования соревновательной деятель­ности в спорте высших достижений // Современный олимпийский спорт: Тез. докл. Междунар. науч. Конгресса (10–15 мая 1993 г.). – К., 1993. – С. 167–170.

4. Павленко Ю.О., Савенков В.А., Кулиба В.М. Фактори, що визначають результативність змагальної діяльності у тріатлоні // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2003. – Вип. 1. – С. 98–103.

5. Платонов В.Н. Структура соревновательной деятельности спортсмена // Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – С. 12–16.

6. Платонов В.Н. Структура соревновательной деятельности // Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К.: Олимпийская литература, 1997. – С. 41–44.

7. Платонов В.Н. Соревновательная деятельность в спорте //Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое приложение. – К.: Олимпийская литература, 2004. – С. 109–131.

8. Шустин Б.Н. Модельные характеристики соревновательной деятельности // Современная система спортивной подготовки. – М.: СААМ, 1995. – С. 50–73.

Abstract. S. V. Dryukov. Effectiveness Of Various Performance Components during triathlon competition in elite athletes // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2007. – №12. – P. 60-64. The purpose Of the present work was to study relationships between results of competitions and main components of various activities during competition process in triathletes. Methods: Analysis and generalisation of scientific literature, evaluation of competition protocols, analysis of time course during competition with GPS system, expert judgements, chronometry. Results: analysis of activities during competitions allowed to indicate basic components in swimming, cycling and running: effectiveness of start acceleration, the mean velocity during race and effectiveness of finish. Analysis of relationships


63


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – №12.


Between sport results in swimming, cycling and running and effectiveness of separate components of competition revealed strong correlations between final results and the mean velocity during race (swimming r = 0,901; cycling r = 0,897; running r = 0,917) and velocity on the finish section (swimming r = 0,711; cycling r = 0,835; running r = 0,715). Effectiveness of start in swimming was moderately correlated to overall result (r = 0,601), and there was a weak relationships for cycling and running, respectively: r = 0,490, r = 0,217. Conclusions: The main component of traithlon performance is a potential of aerobic system and component of its fulfilment in competitions is the level of readiness in all events (physical, technical, tactical, psychological).

Key words: Components of performance in competition, athletes, sport results, triathlon.

Аннотация. С.В. Дрюков. Эффективность различных компонентов соревновательной деятельности квалифици­рованных спортсменов в триатлоне // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2007. – №12. – С. 60-64. Цель Работы – изучить взаимосвязь спортивного результата с основными компонентами соревновательной деятельности триатлонистов в отдельных видах триатлона для объективизации тренировочного процесса. Методы: Анализ и обобщение литературных данных, анализ технических протоколов соревнований, анализ дистанций соревнований по триатлону с помощью GPS систем, экспертные оценки,

Хронометрия. Результаты: Изучение соревновательной
деятельности спортсменов в триатлоне позволило выделить
основные структурные компоненты в плавании, велогонки и
беге: эффективность стартового разгона, уровень
дистанционной скорости и эффективность финиша.
Исследование взаимосвязей между соревновательными
результатами в плавании, велогонке и беге и
эффективностью отдельных компонентов соревновательной
деятельности, показало, что в наибольшей степени уровень
спортивных результатов зависит от дистанционной скорости
(плавание: r = 0,901; велогонке r = 0,897; беге r = 0,917) и
финишной скорости (плавание r = 0,711; велогонке r = 0,835;
беге r = 0,715). Эффективность старта в плавании имеет
среднюю степень связи со спортивным результатом(r =
0,601), а в велогонке и беге слабую, соответственно: r = 0,490,
r = 0,217. Выводы: Основными компонентами обеспечения
высоких спортивных результатов в триатлоне является
потенциал аэробной системы энергообеспечения, а
компонентами реализации в соревновательной деятельности
– уровень подготовленности спортсмена во всех видах
подготовки (физической, технико–тактической,

Психологической).

Ключевые Слова: компоненты соревновательной деятельности, спортсмены, спортивные результаты, триатлон.Статтю Отримано До Публікації: Жовтень 2007 р. Статтю Прийнято До Публікації: Листопад 2007 р.

64


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – №15.

І НАУКОВИЙ НАПРЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Похожие статьи