Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ В ДИНАМІЦІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ
joomla
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ В ДИНАМІЦІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

Г.В. Коробейніков, О.К. Дудник, К.Р. Мазманян, К.В. Медвидчук, Г.В. Россоха, Л.Д. Коняєва, В.Ю. Дрожжин

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. Коробейніков Г.В., Дудник О.К., Мазманян К.Р., Медвидчук К.В., Россоха Г.В., Коняєва Л.Д., Дрожин В.Ю. Психофізіологічні стани борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13. – С. 33-37. Метою роботи було вивчення особливостей психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації. Методи досліджень: психофізіологічний стан спортсменів досліджувався за характеристиками вегетативної регуляції ритму серця, сенсомоторними реакціями та методами математичної обробки даних. Результати: аналіз даних свідчить, що зростання швидкісних характеристик переробки інформації в динаміці навчально-тренувального збору у спортсменів-борців відбувається з одночасним зростанням рівня напруженості регуляторних механізмів за рахунок посилення симпатичного відділу вегетативної регуляції ритму серця. Висновки: Динаміка навчально-тренувального збору засвідчила зростання швидкісних характеристик переробки інформації. Встановлено, що в середині збору зростання швидкості переробки інформації відбувається за рахунок швидкісних характеристик. Наприкінці збору зростання швидкості переробки інформації відбувається за рахунок покращення якісних характеристик. Вивчення стану вегетативної регуляції ритму серця встановило, що зростання швидкісних характеристик переробки інформації в динаміці навчально-тренувального збору у спортсменів-борців відбувається з одночасним зростанням рівня напруженості регуляторних механізмів. Вивчення варіабельності серцевого ритму показало, що покращення характеристик переробки інформації в динаміці навчально-тренувального збору супроводжується одночасною активацією симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи внаслідок фізичної втоми. Ключові Слова: Психофізіологічний стан, ритм серця, сенсомоторні реакції, спортсмени.


Постановка Проблеми. Аналіз Останніх Досліджень І Публікацій

Вивчення психофізіологічних станів організму спортсменів є одним з актуальних напрямів сучасної спортивної фізіології.

Як відомо, психофізіологічні стани спортсмена
відображають інтегральний комплекс

Елементів функціональної системи, яка відповідає за ефективність виконуваної діяльності.

Психофізіологічні стани організму

Спортсмена, які виникають в процесі спортивної діяльності, відображають інтегральний комплекс елементів функціональної системи, що відповідає за її ефективність. Психофізіологічний стан спортсмена складається з різних складових. Сучасний спорт найвищих досягнень характеризується високою інтенсивністю фізичних навантажень, підвищеними вимогами до системи вегетативного енергозабезпечення, координаційних здібностей та психоемоційного настрою [1,2].

Аналіз сучасних досліджень в галузі фізіології спорту та спортивної медицини свідчить, що більшість робіт стосується окремих характеристик психофізіологічного стану спортсменів в різних умовах тренувальної та змагальної діяльності [3,4,5]. Однак, на нашу думку, серед багатьох досліджень відсутні інтегральні критерії психофізіологічного стану спортсменів за результатами комплексної діагностики.

Зв`Язок З Науковими Планами. Роботу виконано в рамках теми 2.4.8. “Діагностика психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації” Зведеного плану науково-

Дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Метою Роботи Було вивчення особливостей психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації.

Методи Досліджень

Було обстежено 19 спортсменів високої кваліфікації, членів національної збірної команди України з греко-римської боротьби, віком 18-27 років. Обстеження проводилося безпосередньо на початку, в середині та наприкінці навчально-тренувального збору.

Кожний з обстежених спортсменів перед початком дослідження заповнював анкету, яка містить питання стосовно згоди чи незгоди на використання результатів етапного дослідження з науковою метою. Від усіх спортсменів отримані письмові згоди на проведення досліджень, згідно з рекомендаціями етичних комітетів з питань біомедичних досліджень [6]. Схему дослідження було схвалено Комісією з біоетики Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (протокол № 2, дата 12.04.2007).

Психофізіологічний стан спортсменів
досліджувався за характеристиками

Вегетативної регуляції ритму серця та сенсомоторними реакціями.

Вегетативна регуляція оцінювалася за
показниками статистичного аналізу

Варіабельності ритму серця. Для цієї мети
використовувалась комп’ютерна система
«Кардіо+». Реєструвалися параметри

Вегетативної регуляції та результати спектрального аналізу у спортсменів.


33


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.


Сенсомоторні реакції досліджувалися за допомогою спеціальної комп’ютерної методики «Діагност - 1» [7]. Визначалися показники латентних періодів простої і складної зорово-моторних реакції (вибору двох з трьох подразників). Реєструвалися параметри середнього значення латентних періодів простої та складної зорово-моторної реакції, коефіцієнтів варіації латентних періодів простої та складної зорово-моторної реакції, кількість помилок при переробці інформації, час

Моторної реакції та час центральної обробки інформації.

Результати Досліджень Та Їх Обговорення

У табл.1 наведено результати

Сенсомоторних реакцій в динаміці навчально-тренувального збору.


Таблиця 1. Значення сенсомоторних реакцій у борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору (Медіана, верхній і нижній квартиль).


Початок

Середина

Кінець

Показники

Латентний період простої зорово-моторної реакції, мс

282,64 264,29; 338,83

298,56 262,76; 336,63

281,19 267,34; 289,52

Коефіцієнт варіації латентного періоду

Простої зорово-моторної реакції, %

18,44 16,24; 22,29

20,06 17,86; 25,87

18,97** 15,25; 23,84

Кількість помилок

1 0; 2

1 0; 2

1 0; 1

Час моторної реакції, мс

114,82 100,71; 145,14

116,75 102,71; 130,98

116,2 104,41; 148,77

Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору двох із трьох подразників, мс

477,12 440,33; 498,76

440,27* 412,66; 463,39

436,195* 422,1; 459,32

Коефіцієнт варіації складної зорово-моторної реакції, %

14,48 13,36; 16,98

16,45 12,45; 19,12

14,64 12,43; 19,62

Кількість помилок

2 1; 3

1 1; 1,5

0,5* 0; 1

Час моторної реакції, мс

133,83 118,51; 145,93

116,09* 105,14; 131,94

128,58 113,89; 137,65

Час центральної

Обробки інформації,

Мс

169,69 145,66; 192,36

134,43* 105,52; 162,04

145,11 134,16; 172,23

Примітки: *- p<0,05 - порівняно із початком навчально-тренувального збору; **- p<0,05 - порівняно із серединою навчально-тренувального збору.


Проведений аналіз свідчить про відсутність достовірних змін у значеннях латентного періоду простої зорово-моторної реакції. Водночас, латентний період складної сенсомоторної реакції достовірно знижується в динаміці навчально-тренувального збору.

Судячи з динаміки досліджених параметрів, зниження латентного періоду складної сенсомоторної реакції в середині навчально-тренувального збору відбувається за рахунок часу моторної реакції та часу центральної обробки інформації, а наприкінці - за рахунок зниження кількості помилок (табл.1, рис.1).

Таким чином, динаміка навчально-тренувального збору спортсменів-борців свідчить про зростання швидкісних характеристик переробки інформації за даними складної сенсомоторної реакції на

Диференціювання подразників. На різних етапах навчально-тренувального збору зростання швидкості переробки інформації відбувається за рахунок різних складових. У середині збору зростання швидкості переробки інформації відбувається за рахунок зниження часу моторної реакції та часу центральної обробки інформації, тобто за рахунок швидкісних характеристик. Наприкінці збору зростання швидкості переробки інформації відбувається за рахунок покращення якісних характеристик.

У табл. 2 наведено значення показників вегетативної регуляції ритму серця у борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору.


34


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.


*— _*—


ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ БОРЦІВ ГРЕКО-РИМСЬКОГО СТИЛЮ В ДИНАМІЦІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Початок

Середина

Кінець


Проста Зорово-Моторна Реакція Складна Зорово-Моторна Реакція

Рис. 1. Значення сенсомоторних реакцій у борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору. Примітка: *- p<0,05 - порівняно із початком навчально-тренувального збору.

Таблиця 2. Значення показників вегетативної регуляції ритму серця у борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору (Медіана, верхній і нижній квартиль).

Показники

Початок

Середина

Кінець

Середня тривалість RR - інтервалів, мс

1030,64 940,43; 1082,74

982,78 838,52; 1106,08

883,65* 722,12; 1017,65

Середнє квадратичне відхилення RR-інтервалів, мс

49,15 40,78; 77,90

52,68 36,51; 70,53

45,54** 30,78; 60,87

Коефіцієнт варіації RR-інтервалів, %

5,44 3,89; 7,34

5,75 4,64; 6,82

4,57*** 3,86; 5,74

Мода RR - інтервалів, мc

970,01 931,89; 1017,23

962,65 794,12; 1102,51

872,43* 728,78; 1032,67

Амплітуда моди RR-інтервалів, %

10,10 8,70; 11,71

11,25 8,65; 13,21

11,61 9,97; 14,63

Варіаційний розмах RR - інтервалів, мс

241,05 218,78; 420,54

260,52 182,23; 341,01

212,57 134,89; 294,78

Тріангулярний індекс ВСР

9,56 8,24; 11,42

8,56 7,76; 11,52

8,03* 6,65; 10,08

TІNN, мс

19,76 17,23; 23,98

18,43 14,56; 23,67

17,02* 13,67; 20,89

Примітки: *- p<0,05 - порівняно із початком навчально-тренувального збору; **- p<0,05 - порівняно із серединою навчально-тренувального збору.


Аналіз табл. 2 свідчить про зміну ступеня
напруженості регуляції ритму серця в динаміці
навчально-тренувального збору. Достовірне
зниження коефіцієнту варіації і

Середньоквадратичного відхилення наприкінці навчально-тренувального збору, порівняно із початком та серединою, свідчить про зростання напруженості вегетативної регуляції ритму серця за рахунок активації симпатичного тонусу. На це вказує також зниження показника моди RR-інтервалів, що характеризує

Послаблення впливу гуморального каналу регуляції ритму серця.

Зниження тріангулярного індексу та показника TINN відображає вплив центральної ланки регуляції ритму серця за рахунок зміни вегетативного балансу до симпатичної активації.

Таким чином, зростання швидкісних характеристик переробки інформації в динаміці навчально-тренувального збору у спортсменів-борців відбувається з одночасним


35


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.


Зростанням рівня напруженості регуляторних механізмів за рахунок посилення симпатичного відділу вегетативної регуляції ритму серця.

У табл. 3 наведено результати спектрального аналізу серцевого ритму у борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору.

Проведений аналіз свідчить про достовірне зростання значень показників низькочастотної компоненти варіабельності ритму серця в середині та наприкінці начального року, що вказує на посилення абсолютної потужності

Низькочастотного спектру за рахунок симпатичної активації вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів (табл.3).

За результатами дослідження

Високочастотного спектру спостерігається достовірне зростання значень HF у спортсменів в динаміці навчально-тренувального збору (табл.3). Ця обставина вказує на посилення вагусного впливу на синусовий вузол серця у спортсменів як результат економізації функцій внаслідок активації адаптаційних механізмів.


Таблиця 3. Значення спектрального аналізу серцевого ритму у борців греко-римського стилю в динаміці навчально-тренувального збору (Медіана, верхній і нижній квартиль).

Показники

Початок

Середина

Кінець

Дуже низькочастотний спектр (VLF), мс2

1890,12 1220,89; 2599,52

1803,38 749,55; 2702,54

842,32*** 177,87; 1281,89

Низькочастотний спектр (LF), мс2

1697,78 1377,38; 2386,93

2038,28* 1538,73; 4096,73

2056,55* 1651,34; 3240,89

Високочастотний спектр (HF), мс2

884,73 822,98; 1143,56

1010,38* 755,56; 1095,52

1585,57* 916,34; 2064,78

Відношення LF/HF

2,28 1,27; 2,91

2,15 1,48; 3,87

1,72*** 0,45; 2,83

Примітки: *- p<0,05 порівняно із початком навчально-тренувального збору; **- p<0,05 - порівняно із серединою навчально-тренувального збору.


Аналогічний результат отримано за
визначенням відношення низькочастотного до
високочастотного діапазону спектру ритму
серця (LF/HF). Отримані достовірно нижчі
значення LF/HF у спортсменів наприкінці
навчально-тренувального збору відображають
збалансованість механізмів вагусно-

Симпатичного тонусу у спортсменів [8].
Зниження параметрів надзвичайно

Низькочастотного спектру (VLF) у спортсменів наприкінці навчально-тренувального збору узгоджується із динамікою відношення низькочастотного до високочастотного компонентів.

Отже, отримані дані свідчать про наявність
удосконалення вагусно-симпатичного

Балансування у борців в динаміці навчально-тренувального збору. Однак наявність посилення як високочастотного так і низькочастотного спектру потужності ритму серця вказує на феномен одночасної активації симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, можливо внаслідок фізичної втоми.

Висновок

1. Динаміка навчально-тренувального збору
засвідчила зростання швидкісних

Характеристик переробки інформації.

Встановлено, що в середині збору зростання швидкості переробки інформації відбувається за рахунок швидкісних характеристик. Наприкінці збору зростання швидкості

Переробки інформації відбувається за рахунок покращення якісних характеристик.

2. Вивчення стану вегетативної регуляції
ритму серця встановило, що зростання
швидкісних характеристик переробки
інформації в динаміці навчально-
тренувального збору у спортсменів-борців
відбувається з одночасним зростанням рівня
напруженості регуляторних механізмів.

3. Вивчення варіабельності серцевого ритму
засвідчило, що покращення характеристик
переробки інформації в динаміці навчально-
тренувального збору супроводжується
одночасною активацією симпатичного та
парасимпатичного відділів вегетативної
нервової системи внаслідок фізичної втоми.

Література

1. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском в спорте. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 557 c.

2. Пшибыльский В., Мищенко В. Функциональная подготовленность высоко­квалифицированных футболистов. – К.: Науковий світ, 2005. – 161 с.

3. Павлік А.І., Дрюков С.В. Структура реакцій аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів в умовах напруженої м’язової діяльності як основа її аналізу та оцінювання // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2005. – Вип. 8-9. – С. 52-67.


36


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.


4. Дуров А.М., Аминева Т.В., Терехин В.А., Румянцева Ю.А. Оценка уровня функциональных возможностей и биологического возраста спортсменов: (хронобиологические аспекты) // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 8. – С. 24-26.

5. Ягелло Владислав. Теоретико-методические аспекты основы системы многолетней физической подготовки юных дзюдоистов. – Warszawa-Киев, 2002. – 351 с.

6. Operational Guidelines for Ethics Committee that Reviw Biomedica Research, World Organization, Geneva, 2000. – 31 p.

7. Макаренко Н.В., Лизогуб В.С., Безкопильний А.П. Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2004. – Вип. 5. – С. 105-110.

8. МAlik M., Xia R. Odemuyiwa Oet al. Influence of the recognition artefact in the automatic analysis of long-term electrocardiograms on time-domain measurement of heart rate variability // Med Biol Eng Comput. – 1993. – V. 31. – Р. 539-544.

Abstract. G. V. Korobeynikov, A. K. Dudnik, K. R. Mazmanian, K. V. Medvidchuk, G. V. Rossokha, L. D.Koniaeva, V..U. Drozhzhin. . Dynamics of psychophysiological states in wrestlers of greece-roman style during training camps // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2007. – № 13. – Р. 33-37. Background. The aim of this work was to analyse features of psychophysiological state in elite athletes. Material and methods: A psychophysiological state of elite athletes has been studied by characteristics of vegetative heart rate regulation, sensomotor reactions and methods of statistical analysis. Results: Obtained results show that information processing speed growth during training camps in wrestlers goes with arousal of simpathetic influence on heart rate which causes strain in regulation systems. Conclusions: Training camps dynamics indicated information processing speed growth. In the middle period of training camps processing speed growth is provided by enhancement of speed charachteristics. At the end of training camps processing speed growth is provided by enhancement of quality charachteristics. Studying features of

Vegetative heart rate regulation revealed that information processing speed growth during training camps in wrestlers is accompanied by increase of strain level in regulating mechanisms. Heart rate variability analysis stated that enhancement in charachteristics of information processing during training camps goes with simultaneous arousal of sympathetic and parasympathetic divisions of vegetative nervous system as a result of physical fatigue. Key words: psychophysiological state, heart rate, sensomotor reactions, athletes.

Аннотация. Коробейников Г.В., Дудник А.К., Мазманян
К.Р., Медвидчук К.В., Россоха Г.В., Коняева Л.Д., Дрожжин В.Ю.
Психофизиологические состояния борцов греко-римского
стиля в динамике учебно-тренировочного сбора //
Актуальные проблемы физической культуры и спорта: сб.
науч. тр. – 2007. - № 13. – С. 33-37. Целью Работы было
изучение особенностей психофизиологических состояний
спортсменов высокой квалификации. Методы
Исследований: психофизиологические состояния

Спортсменов исследовались по характеристикам вегетативной регуляции ритма сердца, сенсомоторными реакциями и методами математической обработки данных. Результаты: Анализ данных свидетельствует, что рост скоростных характеристик обработки информации в динамике учебно-тренировочного сбора у спортсменов-борцов происходит с одновременным ростом уровня напряженности регуляторных механизмов за счет усиления симпатического отдела вегетативной регуляции ритма сердца. Выводы: Динамика учебно-тренировочного сбора показала рост скоростных характеристик обработки информации. Установлено, что в середине сбора рост скорости обработки информации происходит за счет скоростных характеристик. В конце сбора рост скорости обработки информации происходит за счет улучшения качественных характеристик. Изучение состояния вегетативной регуляции ритма сердца установило, что рост скоростных характеристик обработки информации в динамике учебно-тренировочного сбора у спортсменов-борцов происходит с одновременным ростом уровня напряженности регуляторных механизмов. Изучение вариабельности сердечного ритма удостоверило, что улучшение характеристик обработки информации в динамике учебно-тренировочного сбора сопровождается одновременной активацией симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, вследствие физического утомления. Ключевые Слова: психофизиологическое состояние, ритм сердца, сенсомоторные реакции, спортсмены.


Статтю Отримано До Публікації: Жовтень 2007 р. Статтю Прийнято До Публікації: Листопад 2007 р.

37


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2006. - №10.

Похожие статьи