Головна Будівництво Будівельне виробництво ТЕОРЕТИКО–МНОЖИННА МОДЕЛЬ БУДІВЛІ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ЇЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
joomla
ТЕОРЕТИКО–МНОЖИННА МОДЕЛЬ БУДІВЛІ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ЇЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Анотація

В статті робиться спроба формалізації опису технічного стану конструктивних елементів будівлі за Результатами її обстеження.

Ключові слова: Будівля, конструктивні елементи, Технічний стан, модель будівлі.

Аннотация

В Статье делается попытка формализации Опи-Сания Технического состояния конструктивных элемен-Тов здания По результатам Его обследования. Ключевые Слова: Здание, конструктивные элементы, Техническое состояние, Модель Здания.

The summary

In the article the attempt of formalising of the de­Scription of availability index of product of structural members of a building by results of examination of its status is made.

Keywords: A building, structural members, availability Index of product, model of a building.

Надійна робота будівельних конструкцій протягом усього часу, передбаченого проектом, забезпечується належною технічною експлуата-цією. Спостереження за технічним станом буді-вель, проведення поточних, чергових і капіталь-них ремонтів та вжиття необхідних заходів щодо підсилення конструкцій регламентуються норма-тивними документами. Так, під час експлуатації виробничих будівель слід керуватися вимогами "Положення про безпечну та надійну експлуата-цію виробничих будівель і споруд", яке подане в "Нормативних документах з питань обстежень, паспортизації та надійної експлуатації виробни-чих будівель і споруд".

Положення має на меті забезпечити збере-ження виробничих будівель шляхом належного догляду за ними, вчасного та якісного проведен-ня їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій. Воно передбачає правила експлуатації та ремонту виробничих будівель разом з інженерними комунікаціями, санітарно-технічними пристроями, включаючи вводи водо-проводу і каналізаційні випуски, електричне освітлення, планування прилеглої безпосередньо до будівлі території і вимощення навколо буді-вель, у тому числі заводських та під'їзних заліз-ничних і автомобільних доріг, водопровідно-каналізаційних споруд, мереж теплофікації та газозабезпечення, електрозабезпечення і зв'язку, а також різних естакад, відкритих складів і інших споруд.

Положення є обов'язковим при проведенні

Планово-запобіжних ремонтів виробничих буді-вель. Система планово-запобіжних ремонтів ви-робничих будівель – це сукупність організацій-но-технічних заходів із спостереження, догляду та усіх видів ремонтів, що здійснюються в пла-новому порядку.

Перед інженерами-будівельниками стоїть завдання обстеження технічного стану та надій-ності виробничих будівель і споруд, вирішення питання про можливість їх подальшої нормаль-ної експлуатації або реконструкції і підсилення. Розв'язання поставлених завдань пов'язане з об-стеженням конструкцій будівель, результати яко-го дають змогу підготувати відповідні рекомен-дації. На їх основі інженери-проектувальники розробляють необхідні конструктивні вирішення.

Важливою складовою частиною комплексу робіт з діагностики технічного стану конструкцій та будівель в цілому є обстеження. Метою об-стеження є встановлення реальної несучої здатності й експлуатаційної придатності будівельних
конструкцій та основ для використання цих да них при визначенні їх надійності, необхідностпідсилення і розробленні проекту реконструкції.
При обстеженні також повинен вестися пошук оптимального варіанта конструктивно -

Планувального вирішення, способу можливого підсилення несучих конструкцій з урахуванням його технологічності, забезпечення мінімуму трудовитрат, матеріальних ресурсів та часу на виконання робіт із реконструкції.

Обстеження дають можливість виявити найбільш характерні дефекти і розробити реко-мендації щодо ремонту і підсилення конструкцій.

Обстеження будівельних конструкцій скла-дається з трьох основних етапів:

– початкове ознайомлення з проектною документацією, робочими та виконавчими крес-леннями, актами на приховані роботи;

– візуальний огляд об'єкта, складання плану обстеження будівлі, проведення комплек-су досліджень неруйнівними методами;

– аналіз стану будівлі і розроблення ре-комендацій з усунення виявлених дефектів.

Метою натурного огляду будівель є :

– уточнення відповідності будівлі та її конструкцій проекту;

– визначення розмірів, схем обпирання конструкцій, фактичних навантажень, якості та міцності матеріалів;

– виявлення, вимірювання та фіксація тріщин, дефектів, інших пошкоджень конс-трукцій;

– вимірювання деформацій: прогинів, на-хилів, перекосів, зсувів, просідань фундаментів.

На рис. 1 наведено загальну структурну схему проведення обстеження технічного стану будівель.


image014Рис. 1. Загальна структурна схема проведення обстеження технічного стану будівель

Таблиця 3. Основні дефекти та пошкодження елементів будівлі

Конструктивні елементи

Основні дефекти та пошкодження

1

2

Фундаменти (F)

• наявність тріщин, скривлення рядів кладки стін підвальних
приміщень ХF = (Х11), УF = (У11), ZF = (Z11,);

• відхилення стіни від вертикалі ХF = (Х12), УF = (У12), ZF = (Z12);

• наявність вогкості, випадіння окремих каменів кладки
фундаментів і стін в підвальних приміщеннях ХF = (Х13), УF = (У13),
ZF = (Z13);

• наявність ґрунтових вод або ознак руйнування підлоги в
підвальних приміщеннях, наявність тріщин між цоколем будівлі і
вимощенням ХF = (Х14), УF = (У14), ZF = (Z14);

• відшарування штукатурного шару кам`яних стін та руйнування
залізобетонних стінових панелей в підвальних приміщеннях ХF = (Х15),
УF = (У15), ZF = (Z15);

• протікання в системі водопроводу, каналізації або теплофікації
ХF = (Х16), УF = (У16), ZF = (Z16).

Зовнішні стіни (ZS)

• ураження гниллю відливної дошки, обшивки кутів і стиків
зовнішніх стін ХZS = (Х11), УZS = (У11), ZZS = (Z11), VZS = (V11),
LZS_=_(L11);

• продувність та сліди промерзання стін ХZS = (Х12), УZS = (У12),
ZZS = (Z12), VZS = (V12), LZS = (L12);

• наявність тріщин у місцях сполучення цегляних стін та несучих
конструкцій перекриття ХZS = (Х13), УZS = (У13), ZZS = ( Z13), VZS = (V13),
LZS = (L13);

• руйнування та випадіння або вивітрювання розчину із кладки
стін ХZS = (Х14), УZS = (У14), ZZS = (Z14), VZS = (V14), LZS = (L14);

• відлущення штукатурного шару стін ХZS = (Х15), УZS = (У15),
ZZS_=_(Z15),
VZS = (V15), LZS = (L15);

• сліди замокання стін ХZS = (Х16), УZS = (У16), ZZS = ( Z16),
VZS_=_(V16), LZS = (L16);

• відшарування плиток обличкування стін від кладки ХZS = (Х17),
УZS = (У17), ZZS = ( Z17), VZS = (V17), LZS = (L17);

• масове відшарування, вивітрювання розчинів із стиків;
пошкодження обличкування або фактурного шару панелей ХZS = (Х18),
УZS = (У18), ZZS = (Z18), VZS = (V18), LZS = (L18).

Внутрішні стіни (VS)

• масові сколи та наскрізні тріщини в місцях примикання до
перекриттів ХVS = (Х11), УVS = (У11), ZVS = (Z11), VVS = (V11), LVS = (L11);

• вибоїни, руйнування захисного шару панелей, тріщини по всій
панелі ХVS = (Х12), УVS = (У12), ZVS = (Z12), VVS = (V12), LVS = (L12);

• тріщини на поверхні, глибокі тріщини в місцях сполучення із
суміжними конструкціями ХVS = (Х13), УVS = (У13), ZVS = (Z13),
VVS_=_(V13), LVS = (L13);

• тріщини та відлущення штукатурки стін ХVS = (Х14), УVS =
(
У14), ZVS = (Z14), VVS = (V14), LVS = (L14);

• сліди замокання стін ХVS = (Х15), УVS =(У15), ZVS = (Z15),
VVS_=_(V15), LVS = (L15);

• зволоження деревини перегородок, ураження гниллю
ХVS_=_(Х16), УVS = (У16), ZVS = (Z16), VVS = (V16), LVS = (L16).

Продовження таблиці 3

1 2

Перекриття (П)

• ураження верхнього шару деревини, грибкові утворення,
тріщини, часткове сколювання в вузлах сполучення балок з настилом,
прогин балок і прогонів ХП = (Х11), УП = (У11);

• усадкові тріщини, відпадання та відшарування штукатурки, сліди
замокання ХП = (Х12), УП = (У12);

• усадкові тріщини в нижніх плитах ХП = (Х13), УП = (У13);

• тріщини в плитах ХП = (Х14), УП = (У14);

• зсув плит по висоті одна відносно іншої внаслідок деформації
ХП = (Х15), УП = (У15).

Дахи (D)

• ураження гниллю деревини, крокв, лат, зволоження деревини
ХD = (Х11), УD = (У11);

• розсихання дерев`яних фронтонів даху ХD = (Х12), УD = (У12);

• тріщини в залізобетонних кроквяних балках і плитах, протікання
даху ХD = (Х13), УD = (У13);

• тріщини в панелях, пробоїни, промерзання, прогини панелей
ХD_=_(Х14), У1 = (У14).

Покрівлі (Р)

• здуття поверхні, тріщини, розриви верхнього шару покрівлі
ХP_=_(Х11), УP = (У11), ZP = (Z11), VP = (V11), LP = (L11), HP = (H11),
TP_=_(T11);

• відсутність окремих листів, відколи та тріщини, послаблення
кріплення листів до лат ХP = (Х12), УP = (У12), ZP = (Z12), VP_=_(V12),
LP = (L12), HP = (H12), TP = (T12);

• пошкодження окремих черепиць, пробоїни та іржа в підвісних
жолобах ХP = (Х13), УP = (У13), ZP = (Z13), VP = (V13), LP = (L13),
HP_=_(H13), TP = (T13);

• тріщини в дошках верхнього та нижнього ряду, наявність іржі в
металевих жолобах ХP = (Х14), УP = (У14), ZP = (Z14), VP = (V14),
LP_=_(L14), HP = (H14), TP = (T14).

Таблиця 4. Рекомендації за результатами обстеження елементів будівлі

Конструктивні елементи

Рекомендації за результатами обстеження

1

2

Продовження таблиці 4

1

2

Зовнішні стіни (ZS)

. Заміна відливної дошки, обшивки кутів та стиків RxZS = (R11), RyZS = (R21), RzZS= (R31), RvZS = (R41), RlZS = (R51);

. Ремонт штукатурки або розшивка швів RxZS = (R12), RyZS = (R22), RzZS= (R32), RvZS = (R42), RlZS = (R52);

. Ремонт цегляної кладки стін RxZS = (R13), RyZS = (R23), RzZS_=(R33), RvZS = (R43), RlZS = (R53);

. Ремонт обличкування плиткою стін RxZS = (R14), RyZS = (R24), RzZS = (R34), RvZS = (R44), RlZS = (R54);

. Ліквідація причин замокання стін RxZS = (R15), RyZS = (R25), RzZS_ = (R35), RvZS = (R45), RlZS = (R55);

. Ремонт обличкування або фактурного шару, герметизація стиків RxZS = (R16), RyZS = (R26), RzZS= (R36), RvZS = (R46), RlZS = (R56).

Внутрішні стіни

(VS)

. Закладення та розшивка тріщин, посилення послаблених місць перегородок RxVS = (R11), RyVS = (R21), RzVS= (R31), RvVS = (R41), RlVS_ = (R51);

. Розчищення поверхні та розшивка тріщин RxVS = (R12), RyVS_=(R22), RzVS = (R32), RvVS = (R42), RlVS = (R52);

. Ремонт штукатурки стін RxVS = (R13), RyVS = (R23), RzVS= (R33), RvVS = (R43), RlVS = (R53);

. Ліквідація причин замокання стін RxVS = (R14), RyVS = (R24), RzVS_ = (R34), RvVS = (R44), RlVS = (R54);

. Заміна гнилої деревини RxVS = (R15), RyVS = (R25), RzVS= (R35), RvVS = (R45), RlVS = (R55).

Перекриття (П)

. Посилення балок, розбирання та ремонт частин перекриття RxП _ = (R11), RyП = (R21);

. Затирання тріщин та відновлення штукатурного шару RxП _= (R12), RyП = (R22);

. Замуровування тріщин в плитах RxП = (R13), RyП = (R23);

. Вирівнювання поверхні стелі RxП = (R14), RyП = (R24).

Дахи (D)

. Заміна мауерлата, частини кроквяних ніг та суцільної обрешітки під настінним жолобом, часткова заміна рядової обрешітки RxD = (R11),

RyD = (R21);

. Ремонт дерев`яних фронтонів даху RxD = (R12), RyD = (R22); . Посилення залізобетонних кроквяних балок та плит RxD = (R13),

RyD = (R23);

. Замуровування тріщин, посилення окремих плит RxD = (R14), RyD = (R24).

Покрівлі

(Р)

. Вибірковий ремонт покрівлі з відновленням верхнього захисного шару RxP = (R11), RyP = (R21), RzP= (R31), RvP = (R41), RlP = (R51), RhP = (R61), RtP = (R71);

. Ремонт листів кріплення, відновлення листів шиферу в місцях їх відсутності та пошкоджень RzP = (R12), RyP = (R22), RzP= (R32), RvP = (R42), RlP = (R52), RhP = (R62), RtP = (R72);

. Перекладка з заміною окремих черепиць, ремонт підвісних жолобів RxP = (R13), RyP = (R23), RzP= (R33), RvP = (R43), RlP = (R53), RhP = (R63), RtP = (R73);

. Перестилання верхнього ряду з додаванням нового тесу RxP = (R14), RyP = (R24) RzP= (R34), RvP = (R44), RlP = (R54), RhP = (R64), RtP = (R74).


Таблиця 5. Категорії визначення технічного стану елементів будівлі (КP)

Конструктивні елементи (Рі)

Категорія (КP)

Фундаменти (F)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Зовнішні стіни (ZS)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Внутрішні стіни (VS)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Перекриття (П)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Дах (D)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Покрівля (P)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Література

1. Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86 (р)) /Госгражданстрой. – М.: Прейскурантиздат, 1988. – 72 с.

2. Григоровський П. Є. Досвід та проблеми обстеження і паспортизації / П. Є. Григоровсь-кий, Ю. Г. Тромса, О. В. Чуканов, С. В._Сушко. – К.: Нові технології в будівництві, науково-технічний журнал, НДІБВ, № 1(3)/2002. – С. 65-69.

3. Клименко Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посіб-ник / Є. В. Клименко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

4. Нормативні документи з питань обсте-жень, паспортизації, безпечної та надійної екс-плуатації виробничих будівель і споруд. – К.: НДІБВ, 2003.–144 с.

5. Положение об организации и проведе-нии реконструкции, ремонта и технического об-служивания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы про-ектирования (ВСН 53-88 (р)) /Госкомархитектуры. – М.: Стройиздат, 1990. – 32 с.

6. Положення про систему технічного об-слуговування, ремонту та реконструкції житло-вих будівель в містах і селищах України. КДП 204/12 Україна 193-91. (Додаток до наказу Держжитлокомунгоспу України від 31.12.1991 р., № 135). – Київ, 1992. – 42 с.

УДК 69.059;69:002

В. М. Михайленко, д. т.н., проф., КНУБА; П. М. Яцик; О. О. Терентьєв, к. т.н.; О..Б..Полторак, НДІБВ

Похожие статьи