joomla
Анотація
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Досліджено вплив техніко-економічних показників На кошторисну заробітну плату при виконанні будівель-Но-Монтажних робіт в умовах реконструкції житлових Та адміністративних будівель.

Ключові слова: Економіко-математична модель, кошто-Рисна вартість, заробітна плата, реконструкція буді-Вель.

Аннотация

Исследовано влияние технико-экономических пока-Зателей на Сметную заработную Плату при Выполнении Строительно-монтажных работ В Условиях Реконструк-Ции Жилых и административных Зданий. Ключевые Слова: Экономико-математическая Модель, Сметная стоимость, заработная Плата, Реконструкция Зданий.

The summary

Influencing of overall economics on a wage in an Estimate of fulfilment of construction and assembly works in conditions of renovation of residential and office buildings is Investigated.

Keywords: Economic-mathematical model, estimate of cost, Wage, renovation of buildings.

Питання реконструкції житлового фонду має не тільки технічну складову (проектні рішення), а також економічну – доцільність реконструкції жи-тлового будинку в кожному окремому випадку, що потребує визначення її кошторисної вартості.

Складність реконструкції полягає в тому, що на стадії проектування, яке потребує економічно-го обґрунтування (ескізний проект, проект), ви-значення кошторисної вартості на основі елемен-тних ресурсних кошторисних норм (ЕРКН) немо-жливе в принципі, оскільки невідомі обсяги буді-вельно-монтажних робіт по елементах конструк-цій.

Одним із виходів з даної ситуації є орієнта-ція проектних організацій на об’єкти-аналоги. Ви-користання цієї системи ускладнюється відсутніс-тю методик вибору об’єктів-аналогів, адекватних об’єкту проектування, а все залежить від знань та сумління автора проекту і, загалом, від окремого випадку. Тому вибір проектів-аналогів необхідно систематизувати за допомогою спеціальної мето-дики, що забезпечує отримання аналога на основі статистичної обробки показників множини одно-рідних об’єктів-аналогів, які забезпечують досто-вірність нормативів, висновків та результатів. Ця гіпотеза про можливість розроблення укрупнених нормативів кошторисної вартості об’єктів реконс-трукції житла на основі економіко-математичних моделей залежності цієї вартості від конструктивних особливостей об’єктів реконструкції, які відо-бражені в їх техніко-економічних показниках, бу­ла вирішена в роботі [1].

Для більш точного визначення питомих ве-личин прямих витрат за укрупненими видами ро­біт досліджено заробітну плату в прямих витратах загальнобудівельних робіт.

На початку дослідження визначено, які саме техніко-економічні показники мають найбільший вплив на розмір заробітної плати. Розглянемо такі параметри будинку при здійсненні реконструкції житлового та адміністративного приміщення: Площа, висота, периметр, об’єм надбудови. Оскі­льки одиниці виміру цих параметрів різні, приво­димо дані до значень питомих величин. Техніко-економічні показники, які ми будемо досліджува­ти, завжди відомі ще на стадії підготовки до вико­нання робіт.

В ході виконання роботи обрано критерії відбору моделі за точністю моделювання. Перший показник - це кореляційне відношення (R), Що характеризує тісноту кореляційного зв’язку між статистичними рядами в цілому. Другий показник оцінює відношення відхилення фактичних пито­мих величин кошторисної заробітної плати ( УФЗП ) Від теоретичних (УРЗП) до фатичних за модулем у начення показника,

Що моделюється, в одиницях виміру показника; УЗРП – розрахункове (за моделлю) значення

Показника, що моделюється, в одиницях виміру показника;

I – похибка відношення відхилення фактич -

Ного І-го (І=1,2,…,m) показника від розрахунково-го до фактичного значення цього показника за мо-дулем у відсотках;

∆ – середньоарифметичне значення похибки по статистичному ряду похибок ∆I У відсотках.

Першим кроком було визначено вплив зага-льнобудівельного об’єму (Х) на величину заробіт-ної плати за виконання загальнобудівельних робіт (У) при реконструкції житлових та адміністратив-них будівель та визначення економіко-математичних моделей за різними видами функ-цій: лінійної, степеневої, логарифмічної, експоне-нціальної. Отримано відповідні кореляційні від-ношення (R) і середньоарифметичні відносні від -

Хилення ( ∆) (талб.1).

Таблиця 1. Залежність кошторисної заробітної плати загальнобудівельних робіт і техніко-економічного показника по об’єктах реконструкції житлових та адміністративних будинків

Тип функції

Рівнянні множинної кореляції

Кореляційне відношення (R)

Відносне від­хилення,

% ()

Лінійна

_у1=0,0151X + 10666

0,605

96,55

Степенева

У2 = 59,24X0,435

0,546

98,79

Логарифмічна

_у3=7843,8^(X)-83120

0,587

102,63

Експоненціальна

^=10860^X

0,547

96,52

Поліноміальна степінь 2

.у5=-2£-09X2+0,0186X + 9854,4

0,605

96,79

Поліноміальна степінь 3

У6 = -9£-15X3 + 1£-08X2 + 0,0101X + 11007

0,605

96,47


Коефіцієнти кореляційного відношення (R) лежать в межах 0,014÷0,61. Відхилення теорети -

Чного значення УЗР П Від фактичного УЗР П Стано -

Вить 96,47÷102,63. Отже, зв'язку між загальним будівельним об’ємом та заробітною платою за виконання загальнобудівельних робіт немає, а дослідження потребує подальших кроків.

Наступним кроком дослідження є побудова економіко-математичних моделей питомої вели-чини заробітної плати (Уі) і питомих величин техніко-економічних параметрів об’єктів реконс-трукції житла (табл. 2).

Незалежними змінними були питомі величини конструктивних параметрів:

Х1 - периметр,М -2; Х2- Висота, М-2;

X3

- об’єм надбудови , одиниць; Х4- Площа

Забудови (основи), М -1.

У даному випадку кореляційне відношення коливається 0,063÷0,308, а середньоарифметичне відносне відхилення значень - в межах 51,503÷55,677 %, що не відповідає значенням критеріїв відбору моделі за точністю [3].

Наступним кроком є групування сукупності за величиною загального будівельного об’єму (табл.3).

Таблиця 2. Залежність питомої величини заробітної плати загальнобудівельних робіт і техніко-економічних показників по об’єктах реконструкції житла

Питомі величини техніко-економічних показників

Рівняння множинної кореляції

Кореляційне

Відношення

(R)

Відносне відхилення

(∆), %

Периметр, висота, площа, об’єм надбудови

J8= 5683,62⋅X2-209,62⋅X1 + + 1,95⋅X3 -117,43⋅X4+25,39

0,3083

51,503

Периметр

,9 =-164,41 ⋅X 1+28,23

0,0796

55,024

Висота

У10 = 5395,46⋅ X2 +18,48

0,273

52,414

Площа

У11= -8,09⋅ X3 +27,42

0,095

55,262

Об’єм надбудови

У12 = -113,23⋅ X4 +31,75

0,063

55,671

Периметр, об’єм надбудови

У13 =-10,58⋅X4 -199,306⋅ X 1 +29,73

0,114

54,722

Периметр, висота

У14 = 5592,92⋅X2 -219,32⋅ X 1 +20,44

0,2928

51,573

Периметр, площа

J15 =-111,35⋅X3 -160,47⋅X1+33,32

0,1229

54,616

Об’єм надбудови, висота

J16=9,21⋅X2-7,83⋅X4+27,37

0,062

55,677

Об’єм надбудови, площа

J17=-101,79⋅X3 -5,80⋅ X4 +31,86

0,105

55,158

Висота, площа

У18 = 5411,28⋅ X2-115,91⋅ X3 + 23,80

0,29

52,349

_________________ Будівельне виробництво * № 50-51 * 2009 * Строительное производство

Таблиця 3. Значення питомих величин Хі Техніко-економічних показників реконструкції житла за однорідними групами

Загальний об’єм бу­динку, м³

Кількість об’єктів

Номери об’єктів

Заробітна плата, грн.

Периметр, п. м

Висота, м

Об’єм над-будови, м3

Площа, м2

10 000 ÷ 15 000

10

1, 3, 4, 9,

15, 17, 20,

25,28,29

13,28 ÷ 46,19

0,005 ÷ 0,0168

0,0008 ÷ 0,0038

0,095 ÷ 0,3563

0,0298 ÷ 0,074

15 000÷ 20 000

5

6, 7, 13, 21, 27

8,97 ÷ 29,94

0,006 ÷ 0,0099

0,0009 ÷ 0,0019

0,101 ÷ 0,2606

0,0315 ÷ 0,0494

20 000 ÷ 25 000

5

8, 10, 12, 18, 22

15,55 ÷ 57,71

0,0066 ÷ 0,0121

0,0007 ÷ 0,0021

0,0256 ÷ 0,2483

0,0373 ÷ 0,0478


image063 image064 image065 image066Таблиця 4. Кореляційне відношення і середньоарифметичне відносне відхилення по кожній з груп об’єктів

Назва групи об’єктів і їх межі

Кореляційне відношення (R)

Рівняння множинної кореляції

Середньоарифметичне

10 000 м3

<Y< 15 000 М3

Відносне відхилення (), %

Перша

0,765

16,56

Y 19 =-2866,47⋅X 1 +10148,17⋅ X2

15 000 м3

< Y< 20 000 М3

- 23,7759⋅X3+215,5⋅X4

4,29–14

Друга

1

20 000 м3

<Y< 25 000 М3

Y 20 =6026,59⋅X 1+5519,016⋅X2 + 44,72161⋅X3-1994,62⋅X4

3,12–14

Третя

1

Y21= 2244,73X 1- 4640,09⋅ X2 + 38,91374⋅X3-1440,98⋅X4


Аналізуючи отримані значення критеріїв точності моделі, бачимо, що даний метод розра­хунку з застосуванням групування показників за загальним параметром дає позитивний результат. Кореляційне відношення по всіх трьох групах становить 0,765 ÷ 1, а середньоарифметичне від­носне відхилення 3,1214 ÷ 16,56 %.

Висновки:

1. Визначено вплив питомих величин техні-ко-економічних показників на питому величину заробітної плати загальнобудівельних робіт в кошторисній вартості об’єктів реконструкції жи­тла та адміністративних будівель.

2. Регресійними моделями, задовільними за точністю, для визначення питомої величини за­робітної плати загальнобудівельних робіт об’єктів реконструкції житла на стадіях проекту­вання (ескізний проект, проект) можна вважати ті моделі за якими середньоарифметична величина відхилень розрахункових величин від фактичних

(за модулем), ∆ ≤ 20,0%. 3. Економіко-математичні моделі по трьох однорідних групах об’єктів, які одержані в робо-ті, задовольняють показники точності.

Література

1. Гриценко Ю. О. Система нормування укрупнених показників кошторисної вартості об’єктів реконструкції житла. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економіч-них наук. К Н У Б А, – К. : 2 0 0 7 . – 1 8 с.

2.Міхельс В. О., Шилюк П. С., Гойко_А. Ф., Бондар В. П. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів освіти / За заг. ред. проф. В. О. Міхельса. – К.: Міленіум, 2006. – 380 с.

3.Моргенштерн О. О точности экономико– математических наблюдений /Пер. с англ. Э. В. Детневой и В. М. Шундеева. Науч. ред. и всту-пит. статья Е. М. Четыркина. – М.: Статисти-ка,1968. – 293 с.В. П. Азутов - к. т.н., доцент, КНУБА, Київ

Похожие статьи