Головна Будівництво Будівельне виробництво ВПЛИВ ВІДРАХУВАНЬ У ФОНДИ СОЦІА-ЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМ-СТВА
joomla
ВПЛИВ ВІДРАХУВАНЬ У ФОНДИ СОЦІА-ЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМ-СТВА
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Анотація

Досліджується вплив відрахувань у фонди соціаль-ного розвитку будівельного підприємства на його опера-Ційний прибуток в майбутньому.

Ключові слова: Відрахування, фонд соціального розвитку, Операційний прибуток.

Аннотация

Исследуется влияние отчислений В Фонды Социа-Льного Развития строительного предприятия На Его Опе-Рационную прибыль В Будущем.

Ключевые Слова: Отчисления, Фонд Социального Разви-Тия, Операционная прибыль.

The summary

Influencing deductions to the funds of social develop­Ment of building firm on its operational profit hereafter is in­Vestigated.

Keywords: Deductions, fund of social development, opera­Tional profit.

Умови економічної кризи диктують у будіве-льній галузі свої реалії – скорочуються обсяги робіт підприємств, падають прибутки, з’явився значний дефіцит обігових коштів, скорочується заробітна плата працівників, багато підприємств працює в умовах неповного робочого тижня. В цей час про збільшення або навіть про формування фонду соці-ального розвитку і не йдеться. Його скорочують в першу чергу – підприємство хвилює власне вижи-вання.

Але під час виходу з кризи, при досягненні більш–менш стійкого зростання, питання щодо стимулювання власних працівників перед керівни-цтвом будівельних підприємств обов’язково поста-не. Одним з таких стимулів є створення фонду со-ціального розвитку колективу. Фонд соціального розвитку (ФСР) – один із фондів економічного стимулювання працівників підприємства з метою створення непрямих стимулів з підвищення ефек-тивності праці і в кінцевому підсумку – стимулів до зростання прибутку. Кошти цього фонду спрямо-вуються на будівництво житла для співробітників, часткове погашення банківського іпотечного кре-диту робітникам на придбання житла, будівництво та експлуатацію гуртожитків, дитячих садків, спор-тивних споруд, оздоровчих закладів (профілакторії, медпункти), баз відпочинку; екскурсії та мандрів-ки, заняття спортом у гуртках; відвідування музеїв, виставок, театрів та інших видовищних закладів; формування бібліотечних фондів художньої літера-тури та науково-популярних видань, передплата періодичних видань тощо. Якщо підприємство приділяє увагу питанням соціального розвитку ко-лективу, тим самим воно створює умови для закрі-плення висококваліфікованих кадрів, щоб праців-ники не відволікались на додаткові заробітки. У сукупності зазначені обставини мають сприяти підвищенню ефективності діяльності підприємства

Та відбитися на основному економічному показни-ку – прибутку.

Тому постає питання, чи існує зв’язок між розміром відрахувань підприємства у фонди соціа-льного розвитку та розміром прибутку. Цікавим є дослідження впливу відрахувань у ФСР на прибу-ток підприємства не тільки в досліджуваному пері-оді, а й з інтервалом в декілька років.

Таким чином, сформулюємо мету статті: ви-значити, чи існує вплив відрахувань у фонди соціа-льного розвитку будівельного підприємства на йо-го операційний прибуток у майбутні періоди.

Дослідження проводились за даними звітнос-ті корпорації "А.. – Холдинг". Вихідні дані, що ви-користовувались для аналізу, наведено в таблиці 1.

Сформульовано гіпотезу: розмір фондів соці -

Таблиця 1. Статистична вибірка для регресійного моделювання залежності операційного прибутку у майбутньому (Y) від розміру фондів соціального розвитку у попередні періоди (Х)

№ з/п

Назва під-приємства

Роки

Y, %

Х, %

T+1

T+2

T+3

1

ДАК

2002

5

20

55

150

2

ДАК

2003

56,8

55

150

76

3

ДАК

2004

52

150

76

45

4

ДАК

2005

11,3

76

45

63

5

ДАК

2006

19,8

45

63

*

6

ДАК

2007

34,2

63

*

*

7

ДОМОКОН

2004

61

96

45

80

8

ДОМОКОН

2005

21

45

80

12

9

ДОМОКОН

2006

13

80

12

*

10

ДОМОКОН

2007

8,6

12

*

*

11

ТРАНСБУД

2003

38

120

39

48

12

ТРАНСБУД

2004

10

39

48

15

13

ТРАНСБУД

2005

20

48

15

100

14

ТРАНСБУД

2006

9,13

15

100

*

15

ТРАНСБУД

2007

23,9

100

*

*

16

Спецбуд

2003

12

30

11

70

17

Спецбуд

2004

15,4

11

70

53

18

Спецбуд

2005

3

70

53

32

19

Спецбуд

2006

6,98

53

32

*

20

Спецбуд

2007

18,6

32

*

*

21

БМУ-2

2005

78,6

43

30

85

22

БМУ-2

2006

22

30

85

*

23

БМУ-2

2007

43

85

*

*

* – даних немає

Ю..О..Гриценко, к. е.н.; І..В..Вахович, к. е.н., НДІБВ; Н. С. Горбунова; О. С. Гриценко, К. т.Н., КНУБА

Похожие статьи