Головна Будівництво Будівельне виробництво РОЗРОБЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ АНАЛО-ГОВОЇ БАЗИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ У БУ-ДІВНИЦТВІ
joomla
РОЗРОБЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ АНАЛО-ГОВОЇ БАЗИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ У БУ-ДІВНИЦТВІ
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Анотація

Обґрунтовано необхідність та принципи розроблення порівняльної аналогової бази показників ресурсоефективності будівельного виробництва. Ключові слова: Порівняльна аналогова база показників, ресурсомісткість, ресурсоефективність.

Аннотация

Обоснованы необходимость и принципы Разра-ботки Сравнительной аналоговой базы показателей ресурсоэффективности строительного производства. Ключевые Слова: Сравнительная Аналоговая база Пока-Зателей, ресурсоемкость, Ресурсоэффективность.

The summary

The necessity and the principles of making compara­tive analogue base of parameters of resources-effectiveness in building are substantiated.

Keywords: Comparative analogue base of parameters, re­sources-capacity, resources-effectiveness.

На сьогодні ефективність споживання у ви-робництві України матеріальних та енергетичних ресурсів у 2÷3 рази, а трудових ресурсів – в 7÷10 разів нижча рівня розвинутих країн Європи.

Разом з тим, немає комплексних і систем-них наукових підходів до управління ресурсозбе-реженням і ресурсоефективністю.

Проблему ресурсозбереження слід розгля-дати як комплексну проблему, що віддзеркалює ефективність використання виробничих ресурсів і характеризується показниками ресурсомісткості і ресурсоефективності.

Але за роки структурної перебудови у про-ектуванні та будівництві при переході до ринко-вої економіки втрачено порівняльну аналогову базу даних.

Фактично втрачено техніко-економічні ва-желі управління ефективністю використання ви-робничих ресурсів. На стадії розроблення проек-тно-кошторисної документації показники ресур-сомісткості та ресурсоефективності не розрахо-вуються. Не робиться техніко-економічний порі-вняльний аналіз цих показників з аналоговою або середньогалузевою базою. У підсумку основні функції управління проблемою ресурсомісткості і ресурсоефективності не діють, зокрема плану-вання і контроль (техніко-економічний аналіз і регулювання).

Для виправлення цього стану і з метою удо-сконалення управління даною проблемою, перш за все, необхідно розробити порівняльну анало -

Гову базу показників ресурсомісткості (матеріа-ломісткості) і ресурсоефективності, приклад якої фрагментарно наведено у таблицях 1 і 2.

Аналогові показники ресурсомісткості та ресурсоефективності розраховано на прикладі групи об’єктів житлового будівництва, зокрема по кожному об’єкту і середні для цієї групи.

Показники ресурсомісткості у вигляді від-повідних коефіцієнтів розраховано як відношен-ня кошторисної вартості витрат відповідних ре-сурсів до кошторисної вартості об’єкта за фор-мулою:

К Вр К во

,

К Рм =

Де Крм – коефіцієнт рівня ресурсомісткості,

Квр – кошторисна вартість виробничих ресур-сів,

Кво – кошторисна вартість об’єкта.

Коефіцієнт рівня ресурсовіддачі розрахова-но як відношення кошторисної вартості вироб-ничих ресурсів за формулою:

К

,

К Рв = Во К Вр

Де Крв – коефіцієнт рівня ресурсовіддачі.

Показник ресурсоприбутковості розрахова-но як відношення кошторисного прибутку до кошторисної вартості об’єкта за формулою:

К

,

К П =

Рп

К во

Де Крп – коефіцієнт рівня ресурсоприбутко-вості,

Кп – кошторисний прибуток.

Важливість проблеми ресурсомісткості і ре-сурсоефективності обумовлює необхідність роз-роблення зазначеної порівняльної аналогової ба-зи показників ресурсомісткості і ресурсоефекти-вності в проектуванні на основі проектів-представників.

Наявність порівняльної аналогової бази по-казників ресурсомісткості і ресурсоефективності дозволить в проектуванні здійснювати порівнян-ня і аналіз цих показників для конкретного об’єкта з середніми показниками аналогових проектів-представників, а в будівельному вироб-ництві планувати величини відповідних показни-ків і забезпечувати аналіз і контроль їх виконан-ня.


Таблиця 1. Порівняльна аналогова база прикладі житлового будівництва

Показників ресурсомісткості будівельного виробництва на


Об’єкти будівництва (житлові будинки)

Рівень ре -

У тому числі рівень

Сурсомістко-сті

Матеріаломі-сткості

Трудомістко-сті

Енергоміст-кості

Будинок №4 на вул. Бударина, монолітно-цегляний, 16 пов.

0,96

1,19

0,53

0,27

0,10

0,08

0,03

0,04

Будинок №2, смт Буча, монолітно-цегляний, 9 пов.

0,96

0,90

0,53

0,47

0,10

0,09

0,03

0,03

Будинок №3, смт Буча, монолітно-цегляний, 10 пов.

0,96

0,94

0,53

0,54

0,10

0,16

0,03

0,07

Будинок на вул. Макіївського, 8/2, моно-літно-цегляний, 23 пов.

0,96

0,93

0,53

0,83

0,10

0,09

0,03

0,03

Будинок №1, Осокорки 9а, монолітно-цегляний, 28 пов.

0,96

0,88

0,53

0,45

0,10

0,11

0,03

0,03

Будинок №9, Позняки-Захід, монолітно-цегляний, 29 пов.

0,96

0,97

0,53

0,60

0,10

0,03

0,03

0,01

Будинок на Шепелєва 5, монолітно-цегляний, 14 пов.

0,96

0,95

0,53

0,54

0,10

0,17

0,03

0,02

Таблиця 2. Порівняльна аналогова база показників ресурсоефективності будівельного виробництва на прикладі житлового будівництва

Об’єкти будівництва (житлові будинки)

Рівень ресурсомісткості

Рівень ресурсовіддачі

Рівень ресурсо-прибутковості

Будинок №4 на вул. Бударина, монолітно-цегляний, 16 пов.

0,96

1,19

1,04

0,84

0,04

0,16

Будинок №2, смт Буча, монолітно-цегляний, 9 пов.

0,96

0,90

1,04

1,10

0,04

0,10

Будинок №3, смт Буча, монолітно-цегляний, 10 пов.

0,96

0,94

1,04

1,06

0,04

0,06

Будинок на вул. Макіївського, 8/2, монолі-тно-цегляний, 23 пов.

0,96

0,93

1,04

1,07

0,04

0,07

Будинок №1, Осокорки 9а, монолітно-цегляний, 28 пов.

0,96

0,88

1,04

1,12

0,04

0,12

Будинок №9, Позняки-Захід, монолітно-цегляний, 29 пов.

0,96

0,97

1,04

1,03

0,04

0,03

Будинок на Шепелєва 5, монолітно-цегляний 14 пов

0,96

0,95

1,04

1,05

0,04

0,05


О. Ю. Бєлєнкова, к. е.н., КНУБА

Похожие статьи