Головна Будівництво Будівельне виробництво ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕ-ДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
joomla
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕ-ДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Анотація

В статті наводяться алгоритм обстеження бу-Дівель і споруд з метою визначення їх технічного стану, Необхідні для цього бази даних, їх створення та викорис-Тання.

Ключові слова: Будівля, обстеження, технічний Стан, алгоритм, база даних.

Аннотация

В Статье описываются Алгоритм Обследования Зданий И сооружений с целью определения их Техническо-Го состояния, необходимые Для Этого базы данных, их Создание и использование.

Ключевые Слова: Здание, обследование, техническое со-Стояние, Алгоритм, база Данных.

The summary

The algorithm of examination of buildings with the purpose of determination of their availability index of products indispensable for it of the databases, their crea­tion and usage are described in this article. Keywords: Building, examination, availability index of product, algorithm, database.

Головною метою організації проведення об-стежень є визначення експлуатаційної придатності та технічного стану будівель, що здійснюється шляхом поєднання обстежувальних і аналітичних процедур, які взаємно узгоджуються та доповню-ються.

Традиційно процес обстеження будівель скла-дається із таких видів робіт:

– збір вихідних даних, вивчення та аналіз проектної і технічної документації;

– загальний огляд об’єкта;

– уточнення умов експлуатації конструкцій, аналіз факторів впливу внутрішнього і навколиш-нього середовища, знайомство з особливостями тех-нологічних процесів;

– візуальне обстеження;

– обмірювальні роботи;

– інструментальні тести будівельних конс-трукцій і матеріалів;

– спеціальні і додаткові обстеження (інже-нерні вишукування, випробування, тривалі спосте-реження);

– перевірні розрахунки;

– аналіз результатів обстеження технічного стану конструктивних елементів та будівлі в цілому;

– рекомендації щодо подальшої експлуатації та заходів із забезпечення або відновлення експлуа-таційних якостей конструкцій, будівель.

На рис. 1 наведена структурна схема організації проведення і виконання робіт з обстеження будівель.

Представлений алгоритм можна розподілити на окремі блоки або етапи:

– загальний огляд об’єкта та ознайомлення з технічною документацією;

– попереднє обстеження та визначення тех-нічного стану елементів і конструкцій за зовнішніми ознаками;

– детальне обстеження;

– перевірні розрахунки та висновки про не-сучу здатність конструкцій;

– аналіз, порівняння та узагальнення резуль-татів обстеження;

– висновки та рекомендації щодо подальшої експлуатації.

Обсяги обстеження будівлі залежать від ком-плексу та мети робіт, запланованих замовником: обстежується будівля в цілому чи її окремі частини і конструкції. Програма обстеження має передбачати отримання повної і об’єктивної інформації щодо стану об’єкта за умови мінімального обсягу обсте-жувальних процедур. Склад і порядок робіт з об-стеження може бути скоригований: паралельне або послідовне виконання робіт, зменшення або збіль-шення їх видів та обсягів, поєднання етапів. Напри-клад, візуальне обстеження може виконуватися па-ралельно з інструментальним обстеженням. У кож-ному конкретному випадку, в залежності від класу відповідальності будівлі, її стану та мети обстежен-ня, деякі види робіт або окремі етапи обстеження можуть за достатнього обґрунтування не проводи-тися. Кінцевим підсумком усього циклу робіт з об-стеження є висновок про технічний стан будівель. На підставі діагностики технічного стану прийма-ють рішення щодо експлуатації будівлі.

Важливим етапом при проведенні діагностики будівель є детальні обстеження, які неможливо ви-конати без сучасної інструментальної бази. На цьо-му етапі використовують інструментальні тести як будівельних конструкцій, так і матеріалів. В процесі виконання інструментальних обстежень застосову-ють найрізноманітніші прилади, обладнання та ін-струменти, за допомогою яких вимірюють геомет-ричні характеристики та деформації конструкцій, проводять дефектоскопію, визначають фізико-механічні і фізико-технічні характеристики, оціню-ють ступінь корозійного зношення матеріалів та ін-ші характеристики.

На рис. 2 наведено експертну інформаційну технологію проведення обстежень технічного стану будівель.

Обстеження може включати етап поглиблених експериментальних досліджень несучих конструк-цій будівель, що проводиться на заключних стадіях обстеження з метою одержання повніших даних про дійсну роботу конструкції і її окремих найвідповіда-льніших елементів і вузлів. Включення такого етапу дає в повному об`ємі характеристику напруженодеформованого стану конструкції на момент прове-дення обстеження, а також характер зміни деформа-цій і напружень при додаванні випробувального на-вантаження. Результати натурних випробувань при обстеженні будівель дозволяють проконтролювати дані перерахунку і зробити обґрунтованішим висно-вок про стан конструкцій. Разом з тим, коло питань, що розв'язуються при проведенні натурних випро-бувань, не обмежується задачами обстеження. Так, метою випробувань, проведених у лабораторіях, є перевірка основних показників якості виготовлення конструкцій: їх несучої здатності, стійкості, тріщи-ностійкості і деформативності. Ці випробування проводяться до повного руйнування конструкцій.

Основними факторами, що впливають на об-сяги та технологію проведення обстежень, є зміни об’ємно-планувальних характеристик, конструктив-них схем, функціонального призначення, наванта-жень, що діють на конструкції, підвищення вимог до проектування та експлуатації будівель. Значною мі-рою на їх експлуатаційну надійність впливають фа-ктори техногенного характеру (підняття рівня під-земних вод, розробка територій тощо); старіння конструкцій при їх тривалій чи інтенсивній експлуа-тації; дія навколишнього середовища (агресивні сполучення, біологічні фактори тощо); кліматичні умови (температура, вологість, вітер, сонячна радіа-ція); умови експлуатації (перевантаження конструк-цій, динамічні навантаження, вібрація). Без вико-нання обстежень неможлива ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій: стихійних природних явищ (землетрус, повінь, ураган, обмерзання); аварій (ви-бух, аварійне замочування основи, пожежа тощо).

На рис. 3 наведено етапи проведення обсте-ження технічного стану будівель.

Обстеженню будівлі передує його попередній огляд, у процесі якого оцінюється обсяг майбутніх робіт, виконується попередня оцінка її стану, вста-новлюються основні об'ємно-планувальні і констру-ктивні вирішення.

Другим етапом є первинне ознайомлення з проектно-технічною документацією на об'єкт, що обстежується, у процесі якого встановлюється наяв-ність вихідних даних для виконання робіт з обсте-ження. Більш детальний аналіз і пророблення техні-чної документації здійснюється в процесі виконання робіт.

В процесі візуального обстеження формують-ся відомості і карти дефектів, виявляються передба-чувані причини виникнення тих чи інших пошко-джень і дефектів, уточнюється необхідність і обсяги наступних інструментальних обстежень і додатко-вих дослідницьких робіт.

Інструментальні обстеження конструкцій ви-конуються для визначення фактичних фізико-технічних, міцнісних, конструктивних і інших хара-ктеристик, а також у випадках проведення перевір-них розрахунків і виявлення дефектних або пошко-джених елементів, ступінь зносу і технічний стан яких важко визначити візуально.

image016Висновки щодо несучої здатності

image018


Складання карт та відо­мостей дефе­ктів


Виявлення причин по­шкоджень


Визначення параметрівОстаннім етапом робіт на об'єкті є додат-кові дослідницькі роботи, до яких відносяться спостереження за деформаціями і переміщення-ми будівлі (конструкцій) з використанням мето-дів інженерної геодезії, визначення фактичних інженерно-геологічних умов майданчика, роз-криття окремих конструкцій тощо.

Необхідність у проведенні зазначених видів робіт з'являється у випадках неповноти даних для проведення перевірних розрахунків і спосте-режень за динамікою розвитку деформацій і пе-реміщень будівлі (конструкції). Необхідність до-даткового збору інформації в процесі обстеження технічного стану будівлі збільшує трудомісткість і час виконання робіт, а також вимагає залучення додаткових підрозділів, фахівців.

Проведення обстеження технічного стану

В залежності від мети і задач обстеження після завершення збору інформації про будівлю визначається несуча здатність конструкцій та виконуються інші перевірні розрахунки. Ці ро-боти здійснюються паралельно із розробленням проектної і технічної документації.

Завершальним етапом будь-якого виду об-стеження є складання висновків та рекомендацій щодо експлуатації будівлі.

Виділення загальних для всіх випадків об-стеження блоків або окремих взятих робіт шля-хом членування етапів обстеження дозволяє ви-явити процеси,

В. М. Михайленко, д. т.н., КНУБА; О. О. Терентьєв, к. т.н., НДІБВ

Похожие статьи