Головна Будівництво Будівельне виробництво ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕ-ДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
joomla
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕ-ДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Анотація

В статті наводяться алгоритм обстеження бу-Дівель і споруд з метою визначення їх технічного стану, Необхідні для цього бази даних, їх створення та викорис-Тання.

Ключові слова: Будівля, обстеження, технічний Стан, алгоритм, база даних.

Аннотация

В Статье описываются Алгоритм Обследования Зданий И сооружений с целью определения их Техническо-Го состояния, необходимые Для Этого базы данных, их Создание и использование.

Ключевые Слова: Здание, обследование, техническое со-Стояние, Алгоритм, база Данных.

The summary

The algorithm of examination of buildings with the purpose of determination of their availability index of products indispensable for it of the databases, their crea­tion and usage are described in this article. Keywords: Building, examination, availability index of product, algorithm, database.

Головною метою організації проведення об-стежень є визначення експлуатаційної придатності та технічного стану будівель, що здійснюється шляхом поєднання обстежувальних і аналітичних процедур, які взаємно узгоджуються та доповню-ються.

Традиційно процес обстеження будівель скла-дається із таких видів робіт:

– збір вихідних даних, вивчення та аналіз проектної і технічної документації;

– загальний огляд об’єкта;

– уточнення умов експлуатації конструкцій, аналіз факторів впливу внутрішнього і навколиш-нього середовища, знайомство з особливостями тех-нологічних процесів;

– візуальне обстеження;

– обмірювальні роботи;

– інструментальні тести будівельних конс-трукцій і матеріалів;

– спеціальні і додаткові обстеження (інже-нерні вишукування, випробування, тривалі спосте-реження);

– перевірні розрахунки;

– аналіз результатів обстеження технічного стану конструктивних елементів та будівлі в цілому;

– рекомендації щодо подальшої експлуатації та заходів із забезпечення або відновлення експлуа-таційних якостей конструкцій, будівель.

Таблиця 5. Категорії визначення технічного стану елементів будівлі (КP)

Конструктивні елементи (Рі)

Категорія (КP)

Фундаменти (F)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Зовнішні стіни (ZS)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Внутрішні стіни (VS)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Перекриття (П)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Дах (D)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Покрівля (P)

(К2, К2/3, К3, К3/4, К4)

Література

1. Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86 (р)) /Госгражданстрой. – М.: Прейскурантиздат, 1988. – 72 с.

2. Григоровський П. Є. Досвід та проблеми обстеження і паспортизації / П. Є. Григоровсь-кий, Ю. Г. Тромса, О. В. Чуканов, С. В._Сушко. – К.: Нові технології в будівництві, науково-технічний журнал, НДІБВ, № 1(3)/2002. – С. 65-69.

3. Клименко Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посіб-ник / Є. В. Клименко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

4. Нормативні документи з питань обсте-жень, паспортизації, безпечної та надійної екс-плуатації виробничих будівель і споруд. – К.: НДІБВ, 2003.–144 с.

5. Положение об организации и проведе-нии реконструкции, ремонта и технического об-служивания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы про-ектирования (ВСН 53-88 (р)) /Госкомархитектуры. – М.: Стройиздат, 1990. – 32 с.

6. Положення про систему технічного об-слуговування, ремонту та реконструкції житло-вих будівель в містах і селищах України. КДП 204/12 Україна 193-91. (Додаток до наказу Держжитлокомунгоспу України від 31.12.1991 р., № 135). – Київ, 1992. – 42 с.

В. М. Михайленко, д. т.н., проф., КНУБА; П. М. Яцик; О. О. Терентьєв, к. т.н.; О..Б..Полторак, НДІБВ

Похожие статьи