Головна Будівництво Будівельне виробництво НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОС­ПОДАРСТВІ
joomla
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОС­ПОДАРСТВІ
Будівельне виробництво - Будівельне виробництво

Пока Ота Но Ція О для зниження енергоспоживання бу­Динок, крім енергоефективних огорож, повинен бути об­ладнаний приладами обліку всіх енергоресурсів та остан­Німи досягненнями енергозберігальної техніки (наведено їх Перелік)в мулшиляції, гарячого водопостачання, кондиціонуванняоТОпленИя, Вентиляции, горячего водоснабжения, коди-

The Ro Ummary For decreasing of consumption of energy the house with energy-effective walls must be instrumented for the count of all power resources and must be equipped of the modern means of thrift of energy. Keywords: Solar collector, thermal pump, accumulation of heat, automated heater systems, ventilation, hot-water facili-

Підвищення ефективності енергозбе­реження є однією з головних задач, які необхідно вирішувати в процесі реформу­вання житлово-комунального господарст­ва.

Що показує аналіз проблем ефектив­ності енергозбереження?

• У даний час споживачі енергоре­сурсів - мешканці й орендарі платять не за ту кількість енергії що спожили, а за однаковою для всіх нормою. Тому вони не зацікавлені у зниженні енергоспоживання. Якщо говорити про гаряче водопостачан­ня, то тут і самі норми завищені приблиз­но в 1,5 раза проти фактичного споживан­ня. В основу методики обчислення тари­фів на теплову енергію для населення по­кладено 1 кв м загальної площі примі­щення. При цьому власник квартири з ви­сотою стелі 5 м платить стільки ж, скільки і власник квартири з висотою стелі 2,5 м, хоча енерговитратність першої квартири приблизно в 1,5 раза перевищує енергови­тратність другої Виходить, що власник менш комфортабельного житла дотує влаБудівельне виробництво * № 50-51 * 2009 * Строительное производство


Кількість тепла, що віддається кож­ним квадратним метром стіни на нагрі­вання зовнішнього повітря, яке надхо­дить у прошарок (QЗ кал/м2· год), буде:

Q3=(Tx-TЗ)2Wcγ,

Де Tx - Середня температура повітря у прошарку, °C;

T З - Температура зовнішнього повітря,

°C;

С - Теплоємність повітря - 0,238 кал/кг·°C;

γ - густина повітря - 1,293 кг/м3 (при 0°)

Величина опору теплопередачі ого­рожі з повітряним прошарком, що венти­люється, визначається за формулою:

З

Ro =

TВ-T

(TВ-τ1 ) K1

Де TВ - Внутрішня температура у примі­щенні, °C;

τ1 - Температура у повітряному про­шарку з боку основної конструкції стіни;

К1 - Коефіцієнт теплопередачі основ­ної конструкції стіни, який розрахову­ється за формулою:

,

K1= R В + Σ R

Де RВ – опір теплосприйманню;

ΣR' – сума термічних опорів шарів основної конструкції стіни.

Аналізуючи теплотехнічні особли-вості стін із сучасними фасадними еле-ментами без повітряних прошарків і з прошарками, що вентилюються, можна зробити висновок, що за наявності пові-тряного прошарку зовнішня поверхня основної стіни не має безпосереднього контакту із зовнішнім середовищем, а такий контакт здійснюється через повіт-ряний прошарок між стіною і фасадною конструкцією. Це дає можливість змен-шити тепловіддачу від зовнішньої пове-рхні стіни і тим самим поліпшити тепло-технічну характеристику стінової огоро-жі.

В. П. Азутов - к. т.н., доцент, КНУБА, Київ

Похожие статьи