Головна Військова справа Військово-науковий вісник *НОВА СПРОБА АНАЛІЗУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
joomla
*НОВА СПРОБА АНАЛІЗУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Військова справа - Військово-науковий вісник

БУРАКОВ Ю.В.

Гулай В.В. Міжетнічна Комунікація У Західній Україні В Роки Другої Світової Війни. Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2011. 460 С.

Серед останніх наукових праць вітчизняних дослідників історії Другої світової війни варто відзначити монографію доцента, кандидата історичних наук В. В. Гулая “Міжетнічна комунікація у Західній Україні в роки Другої світової війни”, яка нещодавно вийшла у видавництві Національного універ­ситету “Львівська політехніка”.

Новизна монографічного дослідження зумовлена пере­дусім запровадженням у широкий науковий обіг значної частини невідомих архівних матеріалів, періодичних видань, узагальненням значної історіографічної бази драматичних подій, не тільки історії Західної України, але й всього людства. Джерельний пласт рецензованої книги значний. Автор опрацював архівні фонди Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального держа­вного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного історичного архіву України у м. Львів, державних архівів п’яти західних областей України, а також Архіву Нових Актів та архіву Єврейського Істори­чного Інституту (м. Варшава, Республіка Польща). Аналіз базується на документах, знайдених із понад сто архівних справ. Надаючи особливої уваги у процесі міжетнічної кому­нікації ролі засобам масової інформації, автор звернувся й до численної тогочасної періодики.

*Бураков Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів.

© Бураков Ю. В., 2011

280


Рецензована книга написана на основі сучасних мето­дологічних підходів, має міждисциплінарний характер з особливим акцентом на досягнення вітчизняної та зарубіжної етнополітології. Використані нові підходи до з’ясування причини формування, характерних проявів та наслідків екстремізації міжетнічної комунікативної взаємодії у Захід­ній Україні в роки Другої світової війни.

Монографія складається із шести розділів. У першому розділі характеризується методологічна та джерельна база рецензованого монографічного дослідження. Цікавим і новаторським є другий розділ книги В. В. Гулая, де робиться фаховий акцент на комунікативних особливостях міжетніч­ної взаємодії у кризових умовах. Так, зокрема, характери­зується середовище міжетнічної взаємодії, розкривається етнічна складова міжкультурної комунікації, аналізується етнічний конфлікт як форма кризової комунікації. Автор доречно звернув увагу на роль ідеології як комунікатив­ного інструменту міжетнічної конфліктної взаємодії. Добре висвітлена ірраціональна природа індикаторів загострення міжетнічної комунікації, у тому числі через пропаганди­стську складову маніпулятивного впливу в процесі ескалації кризових явищ.

Становлять інтерес й інші чотири основні розділи рецен­зованої монографії. Так, цілком логічно В. В. Гулай шукає причини загострення міжетнічного протистояння між україн­ським, польським та єврейським населенням в окреслений період у їх попередньому досвіді далеко не гармонійної комунікативної взаємодії у складі Другої Речі Посполитої. Автор не тільки характеризує політико-правове становище населення Західної України у відновленій Польській державі, але особливої ваги надає з’ясуванню інституційно-процедурних виявів політичної комунікації етнічних рухів (розділ ІІІ).

У наступних розділах своєї праці В. В. Гулай докладно аналізує міжетнічну комунікацію в Західній Україні у різні періоди Другої світової війни. Так, у четвертому розділі простежуються механізми загострення міжетнічної комуні­кативної взаємодії з початком агресії нацистської Німеч­чини проти Польщі, вступом Червоної армії у Західну Україну та її включенням до складу Української РСР.

У п’ятому розділі “Загострення міжетнічної конфліктної взаємодії в Західній Україні в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.): комунікативні аспекти” проаналізовані причини ескалації українсько-польського протистояння

281


На території генерального округу “Волинь та Поділля” Райхскомісаріату “Україна” й дистрикту “Галичина” Генера­льного Губернаторства (підрозділ 5.6). Автор цілком слушно вказує на екстремізм збройних формувань, які діяли на території Західної України у роки війни.

Зусилля дослідника спрямовані на з’ясування не лише місця та ролі конфліктогенних чинників ескалації міжет­нічної комунікації у Західній Україні в трагічні роки во­єнного лихоліття, але й позиції пересічних українців, по­ляків, євреїв, чехів, представників інших національностей у цій неоголошеній “війні всіх проти всіх”.

Відрадно, що автор монографії не оперує категорични­ми судженнями. З більшості резонансних питань він по­дає принаймні дві позиції, при цьому переконливо пред­ставляючи власну етнополітологічну інтерпретацію окре­сленої проблематики.

Узагальнення монографії є цілісними та аргументова­ними не лише з огляду на викладений у роботі В. В. Гулая значний та різноплановий фактологічний матеріал, але й на дослідження інших вітчизняних та зарубіжних авторів.

Відзначаючи високий науково-теоретичний рівень та практичну цінність рецензованої монографії “Міжетнічна комунікація у Західній Україні в роки Другої світової війни”, все ж автору варто було б спробувати пропорційніше викласти результати своєї праці. На нашу думку, слід критичніше поставитися до періодичної преси як історичного джерела, звіряючи її репрезентативність із архівними матеріалами, спогадами учасників подій.

Попри незначні окремі недоліки, монографія В. В. Гулая є помітним явищем в історичній науці та політології, виріз­няється високим фаховим рівнем і, безумовно, заслуговує на увагу наукової громадськості.

Надійшла до редколегії 29.11.2011 р.

Бураков Ю.В.

НОВАЯ ПОПЫТКА АНАЛИЗА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В рецензии проанализирована монография В. В. Гулая, посвящённая межэтническим коммуникациям в Западной Украине в годы Второй мировой войны.

Burakov Yu.

NEW ATTEMPT ANALYSIS ETHNIC RELATIONS IN WESTERN UKRAINE IN YEARS OF THE SECOND WORLD WAR

The review analyzed monografіya V. Gulaya dedicated ethic communications in Western Ukraine during World War II.

282


Похожие статьи