Головна Військова справа Військово-науковий вісник СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ РОБОТИ В АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
joomla
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ РОБОТИ В АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
Військова справа - Військово-науковий вісник

БУРАКОВ Ю.В.,

ФТЕМОВ Ю.О.*

Досліджується сучасна історія становлення та розвитку наукової робо­ти в одному із провідних вищих військових навчальних закладів України – Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Аналізуються основні напрями науково-організаційної діяльності, наукові досягнення та завдання в цій галузі на перспективу.

Ключові Слова: Академія сухопутних військ, наукова робота, наукові заходи, озброєння та військова техніка.

Проблема розвитку та удосконалення наукової і науко­во-технічної діяльності (НіНТД) у вищих військових на­вчальних закладах України з метою підвищення якості освіти є однією із стратегічних, що вирішальною мірою ви­значає стан її Збройних Сил не тільки сьогодні, але і на майбутнє. Ця проблема займає чільне місце у діяльності вищих військових навчальних закладів, зокрема в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. “На­укова робота є невід’ємною частиною освіти, базовим елеме­нтом і рушійною силою її розвитку. Вона забезпечує безпере­рвність процесу пізнання, теоретико-концептуальні і методи­чні основи навчально-виховної діяльності, становлення осві­ченої, всебічно розвинутої особистості та відтворення інте­лектуального потенціалу суспільства” [1, 3].

*Фтемов Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів.

Бураков Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів.

© Фтемов Ю. О., Бураков Ю. В., 2011

213


Академія має давню історію. Її витоки починаються з 1 жовтня 1899 року, коли у Львові була відкрита австрій­ська школа кадетів піхоти, що дала військову освіту бага­тьом офіцерам-українцям, які відігравали важливу роль у визвольних змаганнях доби національно-демократичної революції 1917–1921 рр. Серед них – полковник Гнат Стефанів, підполковник Альфред Бізанц, отаман Богу-слав Шашкевич. З 1921 р. у Львові на території школи кадетів розташовувався польський кадетський корпус № 1, а з кінця 1939 р. – Львівське піхотне училище. У післявоєнний період, з 1947 р., тут діє вище військово-політичне училище, яке було сформоване 1939 р. у м. Брянську, і за роки Другої світової війни підготувало для фронту близько 11 тисяч офіцерів, 15 з яких стали Героями Радянського Союзу [2, 6].

Після здобуття Україною державної незалежності ви­щий військовий навчальний заклад інтегрується у систе­му цивільної вищої освіти і з цього часу стає структурним підрозділом Національного університету “Львівська полі­техніка”. У 1998 р. Відділення військової підготовки “Львівської політехніки” реформується у Військовий ін­ститут. 18 листопада 2000 р. за значні успіхи у підготовці кваліфікованих фахівців для українського війська та з на­годи 100-річчя підготовки офіцерських кадрів у Галичині Указом Президента України інституту присвоєно ім’я геть­мана Петра Сагайдачного.

Важливі події у житті військового закладу відбулись у другій половині 2000-х років. 3 травня 2005 р. Постановою Кабінету Міністрів України навчальний заклад реоргані­зовано у Львівський інститут Сухопутних військ. 3 вересня 2009 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України інститут виведено зі складу Національного уні­верситету “Львівська політехніка” і трансформовано в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагай­дачного [3].

Наукова робота супроводжувала, стимулювала та підт­римувала розвиток і становлення Академії на всіх етапах її розвитку. При цьому змінювались її масштаби, пріори­тети, основні завдання та ресурси.

З 2006 р. в Академії сухопутних військ функціонує ад’юнктура, яка здійснює підготовку науково-педагогічних

214


Кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності “озброєння і військова техніка”. В 2007 р. у складі вищого військового навчального закладу створені Науковий центр Сухопут­них військ, Навчально-науковий центр мовної підготовки

У 2011 р. уперше в історії Академії створена спеціалізо­вана вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за науковою спеціальністю “озброєння та військова техніка”, також започатковано складання кандидатських іспитів ад’юнктами і здобувачами наукового ступеня безпосеред­ньо у стінах цього навчального закладу.

Ці дати визначили початок сучасного етапу в науковій ді­яльності вищого військового навчального закладу.

Для ефективного здійснення наукової і науково-технічної діяльності була створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень Академії, яка включає:

Підсистему управління науковою і науково-технічною ді­яльністю;

Підсистему наукових, навчально-наукових структурних підрозділів;

Підсистему забезпечення наукової і науково-технічної ді­яльності;

Підсистему консультативно-дорадчих органів.

Підсистема Управління Призначена для організації планування, координації, забезпечення контролю за ви­конанням наукової роботи. Основний її зміст – науково-організаційна робота. Загальне керівництво НіНТД здійс­нює начальник Академії, безпосереднє керівництво – за­ступник начальника Академії з наукової роботи, управлін­ня цим видом діяльності покладено на науково-організаційний відділ.

Підсистема Навчально-Наукових Підрозділів Призначе­на для виконання наукових досліджень та інших заходів НіНТД в інтересах оборони держави. Її основний зміст – наукова робота, наукове супроводження (впровадження результатів наукової роботи). До складу підсистеми на­вчально-наукових підрозділів входять 4 факультети, 21 кафедра, Науковий центр Сухопутних військ, Навчально-науковий центр мовної підготовки, ад’юнктура.

Підсистема Забезпечення НіНТД Включає відділення військово-технічної інформації, загальноакадемічну уні­версальну бібліотеку (загальний бібліотечний фонд ста-

215


Новить понад 20 тис. примірників, з них суто наукової літератури – майже 5 тис. примірників), науково-технічну бібліотеку Наукового центру Сухопутних військ, бібліотеку для службового користування, методичний кабінет Академії та методичні кабінети кафедр.

Підсистема Консультативно-Дорадчих ОргАнів призначе­на підвищити рівень обґрунтованості та узгодженості рі­шень з питань функціонування і розвитку воєнної науки, забезпечення колегіальності під час підготовки таких рішень. Колегіально-дорадчими органами є Вчена рада Академії, Вчені ради факультетів, науково-технічна рада Наукового центру Сухопутних військ. Консультативними органами є: науковий академічний семінар, постійно діючий науково-технічний семінар Наукового центру Сухопутних військ, постійно діючі комісії Вченої ради.

Структура і склад системи воєнно-наукових досліджень Академії забезпечують реалізацію концепції поєднання освіти і науки та ефективність наукових досліджень. Пе­дагогічні працівники беруть активну участь в наукових дослідженнях, а наукові співробітники – у викладацькій роботі.

На сьогодні підготовку офіцерських кадрів в Академії здійснюють 23 доктори наук (з них – 16 професорів), 118 кандидатів наук (з них – 58 доцентів і 18 старших науко­вих співробітників).

Головним джерелом підготовки кадрів вищої кваліфіка­ції є ад’юнктура Академії, де на трьох курсах навчаються офіцери зі спеціальності “озброєння і військова техніка”. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів прово­диться також на основі інтеграції, науково-творчої співпраці та взаємодії Академії з іншими вищими військовими та цивільними навчальними закладами за такими напрям­ками:

Цільова підготовка фахівців вищої кваліфікації в ад’юнктурі Національного університету оборони України;

Прикріплення наукових та науково-педагогічних кад­рів до відповідних базових кафедр провідних вищих навча­льних закладів України, зокрема Національного універ­ситету “Львівська політехніка”, Львівського національно­го університету імені І. Франка, здобувачами наукового

216


Ступеня кандидата та доктора наук поза аспірантурою та докторантурою.

Поповнення Академії кадрами вищої кваліфікації має сталий характер. Щорічно захищається декілька дисерта­цій, присвоюються вчені звання професора, доцента, ста­ршого наукового співробітника. Так, в останні роки доктор­ські дисертації захистили професор, генерал-лейтенант П. П. Ткачук, старший науковий співробітник, підполков­ник М. Ю. Яковлєв, звання професора отримав доктор техні­чних наук Ю. В. Шабатура.

Наукові та науково-педагогічні працівники Академії виконують науково-дослідні роботи, оперативні завдання, проводять дослідження на навчаннях.

Серед виконаних науково-дослідних робіт є розробка си­стеми навігаційного забезпечення Сухопутних військ, нові редакції проектів бойових статутів, рекомендації щодо модернізації матеріально-технічної бази та вдосконален­ня програм і методичних засад бойової підготовки Сухо­путних військ Збройних Сил України та інші досліджен­ня.

Важливі завдання у галузі науки покладені на Науко­вий центр Сухопутних військ, а саме – на дослідження проблем розвитку, бойового застосування та забезпечення бойових дій Сухопутних військ Збройних Сил України на тактичному рівні, а в подальшому – і на оперативно-тактичному.

Високі оцінки замовників отримали науково-дослідні ро­боти, виконані співробітниками Академії. Підтверджен­ням цього є визнання на державному рівні та присуджен­ня Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року доктору технічних наук, провідному науковому співробітникові Наукового центру Сухопутних військ А. М. Зубкову.

Результати наукових досліджень узагальнюються і впроваджуються як у повсякденну діяльність військ (сил), так і у навчально-виховний процес Академії сухопутних військ.

Науковці Академії є членами авторських колективів, які створюються спільно з провідними вченими м. Львова або інших міст України. Результатом такої спільної праці є навчальні посібники і підручники, які рекомендовані

217


Міністерством освіти і науки України для всіх військових і цивільних вищих навчальних закладів України. Загалом за останні п’ять років в Академії було видано близько 250 наукових праць, зокрема монографії, підручники і навча­льні посібники, опубліковано понад 800 наукових статей і тез доповідей.

В Академії видаються наукові збірники, які мають ста­тус фахових. Науковий збірник гуманітарного напряму “Військово-науковий вісник” у 2010 році був унесений до нового Переліку наукових фахових видань України в галузі історичних наук. Головний редактор “Військово-наукового вісника” – доктор історичних наук, професор генерал-лейтенант П. П. Ткачук.

“Військово-технічний збірник” (голова редакційної ко­легії – доктор технічних наук, старший науковий співробі­тник В. М. Корольов) теж з 2010 року внесений до Перелі­ку наукових фахових видань України як наукове видання у галузі технічних наук. Фахові збірники Академії внесені до національних баз даних і мають загальнодержавну сферу розповсюдження.

Також щорічно видається “Збірник наукових робіт кур­сантів (слухачів)”, до якого входять дослідницькі роботи курсантів (слухачів), що були представлені на наукових конференціях і є самостійними дослідженнями молодих науковців. Щорічно випускаються різноманітні інформа­ційно-аналітичні видання.

Суттєвими є досягнення науковців Академії в галузі патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторсь­кої роботи. Винахідники Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного брали участь у Всеармійсь-кому конкурсі “Кращий винахід 2010 року”, на якому ви­знані переможцями та призерами у ряді номінацій.

У навчальному закладі активно функціонує система воєнно-наукової роботи курсантів. Підтвердженням успі­шної діяльності членів наукових гуртків є призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, кон­курсі наукових робіт Центру європейської та євроатланти­чної інтеграції, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Всеармійському конкур­сі “Кращий винахід року”, конкурсі наукових робіт з про-

218


Блематики Другої світової війни (до 65-річчя Великої Пе­ремоги над німецько-фашистськими загарбниками).

Результати наукових досліджень співробітників Ака­демії щорічно представляються на міжнародних, всеукра­їнських і регіональних науково-практичних та науково-технічних конференціях, семінарах, симпозіумах, фору­мах. Протягом останніх п’яти років в Академії організова­но і проведено понад 220 наукових заходів. Академія ор­ганізовувала і проводила військові секції таких міжнаро­дних наукових заходів, як щорічна міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум”, Друга міжнародна наукова конференція “Збройні сили України: історія і сучасність”, VІІІ Міжнародний симпозіум інженерів-механіків у Львові “Проблеми енергоощадності при прое­ктуванні, виготовленні та експлуатації машинобудівних конструкцій”. Академія виступала співорганізатором Дру­гої Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 140-річчю з дня народження Михайла Грушевського, Всеукра­їнської воєнно-наукової конференції “Воєнна історія Га­личини та Закарпаття”. Напередодні 2011 року Львівська обласна державна адміністрація спільно з Академією сухопутних військ провела всеукраїнський науковий захід “Петро Сагайдачний – лідер українського козацтва”, при­свячений 440-й річниці від дня народження гетьмана, ім’я якого носить наш навчальний заклад.

Починаючи з 2008 р., Академія щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-технічну конференцію “Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ”. У квітні 2011 р. відбулась Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція “Перспек­тиви розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ”. У конференціях беруть участь провідні наукові фа­хівці Збройних Сил України, представники оборонно-промислового комплексу, вищих військових навчальних за­кладів України, всі науковці, зацікавлені у зміцненні оборо­ноздатності Збройних Сил України.

У проведенні організаційно-штатних заходів Академією до 2009 р. широко використовувалися міжнародні зв’язки Наці­онального університету “Львівська політехніка”, відомого за межами України та усталені міжнародні контакти його наукових шкіл [4, 26]. На сучасному етапі активно нала-

219


Годжуються та надалі розвиваються міжнародні наукові контакти. Суттєвим результатом міжнародного співробіт­ництва Академії та ділових кіл США стало створення такого структурного підрозділу, як Центр імітаційного мо­делювання. Його використання значно розширює можливо­сті щодо апробації результатів наукових досліджень, що проводяться Науковим центром Сухопутних військ та кафедрами Академії [5].

Україна бере активну участь у створенні системи між­народної безпеки. Наша держава входить до двадцятки найбільш активних держав-миротворців світу. За час незалежності майже 34 тис. військовослужбовців Зброй­них Сил України взяли участь у вісімнадцяти міжнарод­них миротворчих операціях та місіях [6, 3]. У зв’язку з цим зростає вагомість спеціальної і, особливо, мовної під­готовки військовослужбовців ЗСУ.

Навчально-науковий центр мовної підготовки надає методичну, консультаційну і довідкову допомогу у ви­вченні іноземних мов та має всі необхідні матеріали і технічні можливості для вивчення і покращення рівня підготовки з усіх мовних навичок: читання, аудіювання, письма та мовлення, що відповідає структурі іспиту за специфікаціями країн НАТО STANAG 6001 [7, 168].

Пріоритетними галузями міжнародного співробітництва є координація наукових досліджень, імітаційне устат­кування, проведення спільних навчань, стандартизація та сумісність озброєння, мовна підготовка, удосконалення військового навчання та військової освіти.

Важливі завдання у галузі наукової роботи очікують співробітників Академії у подальшій перспективі. Першо­черговими стають завдання успішної підготовки науково-педагогічних кадрів для вищих військових навчальних закладів, підвищення ефективності наукової роботи і сут­тєве покращення її показників, підготовка та видання підру­чників, навчальних посібників і наукових монографій з дисциплін, що викладаються, та напрямів підготовки фахівців; презентація наукових досліджень на наукових конференціях та у фахових друкованих виданнях, у тому числі провідних закордонних; підняття на вищий рівень наукової роботи курсантів та слухачів Академії сухопут­них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

220


1. Ткачук П.П. Вітальне слово до гостей та учасників Четвер­тої Всеукраїнської науково-технічної конференції “Перспе­ктиви розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ” Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Са­гайдачного / П. П. Ткачук // Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнської науково-технічної конференції 12–13 квітня 2011 р. “Перспективи розвитку озброєння і військової тех­ніки Сухопутних військ”. – Львів, АСВ, 2011. – 360 с.

2. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдач­ного / За заг. ред. П. Ткачука. – Львів: АСВ, 2010. – 27 с.

3. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Нормативна база. – [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: Http://www. archives. gov. ua/Law-base/KMU/#2005, 2006, 2009.

4. Національний університет “Львівська політехніка”. – К.: ВЦ Логос, 2010. – 448 с.

5. Світовий досвід та тенденції застосування засобів імітацій­ного моделювання бойових дій / Р. В. Казмірчук, Є. В. Рижов, О. В. Корольова, В. І. Боженко // Військово-технічний збірник. – 2009. – № 2. – С. 70.

6. Біла Книга 2009 / [автор. кол. МО та ГШ ЗСУ]. – К.: МОУ, 2010. – 96 с.

7. Шумка А.В. Центр мовної самопідготовки як елемент мовної підготовки фахівця сухопутних військ / А. В. Шумка // Опера­тивна та бойова підготовка сухопутних військ: стан, про­блеми, перспективи: Тези доповідей учасників наук.-практ. семінару. – Львів: АСВ, 2009. – 181 с.

Надійшла до редколегії 11.05.2011 р.

Фтемов Ю.А., Бураков Ю.В.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В АКАДЕ­МИИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ИМЕНИ ГЕТМАНА ПЕТРА САГАЙ­ДАЧНОГО

Исследуется современная история становления и развития научной работы в одном из ведущих высших военных учебных заведений Укра­ины – Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Анализируются основные направления научно-организаторской деятель­ности, научные достижения и задания в этой области на перспективу.

Ключевые Слова: Академия сухопутных войск, научная работа, нау­чные мероприятия, вооружение и военная техника.

Ftemov Yu., Burakov Yu.

Досліджується сучасна історія становлення та розвитку наукової робо­ти в одному із провідних вищих військових навчальних закладів Украї­ни – Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Аналізуються основні напрямки науково-організаційної діяльності, наукові досягнення та завдання в цій галузі на перспективу.

Ключові Слова: Академія сухопутних військ, наукова робота, науко­ві заходи, озброєння та військова техніка.

221


УДК 355.48(477.8)“1914/1915”

Похожие статьи